Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 15 4-170 4-167 H-026 H-029
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 17 4-091 4-084 H-026 H-029
 


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087r van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat bij de Kerkpoort]hoekhuis met loods en plaats en 2 opkamers met een aparte uit- en ingang
 
koper door niaarGriettie Gerrits, weduwe van650-00-00 GG
koper door niaarwijlen Jan Jacobs Hazelar, en hun kinderen
Auke Jans* Hazelar, en
Jacob Jans* Hazelar, en
Gerrit Jans* Hazelar
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperClaas Freerks Braamkoopman
huurderN. N. 51-00-00 GG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oostende weduwe Acke Abbes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept van het Nieuw Vallaat]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Jan Jacobs tinnegieter
naastligger ten noordende kamers van Tymen Jacobs Hayema
verkoperTymen Jacobs Hayema, gehuwd met
verkoperLijsbet Elias
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGriettie Gerrits wv Jan Jacobs Haselaer en haar zonen Auke, Jacob en Gerrit Haselaer kopen, na niaar ratione vicinitatis, een hoekhuis, loods en plaets in de Sint Jansstraat. Ten O. die straat en wd. Eeke Abbes, ten W. wd. en erven Jan Jacobs Cannegieter, ten Z. de straat en diept van het Nieuw Vallaat naar de Kerkpoort strekkende, ten N. de camers van de verkoper, wiens..? in de achtergevel van dit huis zal mogen blijven zoals het nu is, evenals de pramen die daar ten N. liggen. Gekocht van Tymen Jacobs Hayema x Lijsbeth Elias?, voor 650 gg.


 


 


 


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZ hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]huis genaamd Enchuysen
 
koperoud burgemeester Paulus Jansen Wildvang 420-03-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van Auke Haseler
naastligger ten noordende kamers van Tymen Hayema
Claes Tjeerdts, curator overLeeuwarden
verkoperGerrit Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOud-burgemeester Paulus Jans Wiltvang koopt huis hoek Sint Jansstraat, genaamd 'Enckhuysen'. Ten O. die straat, ten W. het panwerk van Auke Haselaer, ten Z. de straat, ten N. de camers van Tymen Hayema. Gekocht van de curator over Gerrit Haselaer.


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042v van 19 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: Bolswarderdiep]erf bebouwd met een timmerwoning, paardenstal en prieel en voor op de wal een wa
 
koperJan Joannis, gehuwd metmr. pannenbakker300-00-00 GG
koperMaicke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannis, gehuwd met
naastligger ten oostenMaicke Jans
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende woning gekocht door burgemeester Wetzens
naastligger ten noordende hof van Steven Claessen
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Joannes, mr. pannebakker x Maicke Jans koopt een erf, bebouwd met een timmerhuis, paardenstal en een mooi prieel, met op de wal een wagenhuis c.a., nz. Bolswarderdiep. Ten O. het panwerk van de koper, ten W. de nieuwgekochte hof van burgemeester Wetsens, ten Z. de straat en diept, ten N. de hof van Steven Claessen. Gekocht van de vroedsman Anske Ypes Zeestra, voor 300 gg.


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat] alwaar Enckhuizen uithangthoekhuis
 
koperMeynert Ypes 476-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van Haselaer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeynert Ypes koopt het hoekhuis 'Enckhuysen' met loods en plaats, in de Sint Jansstraat. De O. benedenkamer en de 2 boven opkamers hebben in- en uitgang in die straat. Ten O. die straat, ten W. het panwerk van erven Haselaer, ten Z. de straat. verkoper is oud-burgemeester Paulus Wiltvang, voor 476 gg.


 


 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0144v van 22 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat] daar Enckhuysen uithangthoekhuis
 
koperWytse Pybes mr. schoenmaker372-00-00 GG
koperSape Pieters leertouwer
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderde weduwe van Meynert Ypes e.a.timmerman
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Joannis
naastligger ten noordende kamers van de erfgenamen van Tymen Hayema
Hendrik Coenraads Ludinga q.q., commissaris
Jacobus Voorda q.q., commissarissen over de verkoop namens
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Pybes, mr. schoenmaker en leertouwer Sape Pieters, kopen een mooi hoekhuis met verscheidene vertrekken en camers, in de Sint Jansstraat, waar 'Enckhuysen' uithangt. Het huis wordt door meerdere huurders bewoond. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. het panwerk van Jan Joannes, ten Z. de straat en diept, ten N. de camers van erven Tymen Hayema. Gekocht van Hendrik Coenraads Ludinga en Jacobus Voorda.


 


1675 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 367r van 14 aug 1675 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Rozengracht 17
 
aangeverWytse Pybes van Tallum, weduwnaar (1) van
Riemke Dirks
Fedde Tjeerds, geauthoriseerde curator ad actum divisioniskoopman
Jan Freercks, geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis overbakker
Pybe Wytses van Tallum kind uit (1)
aangeverWytse Pybes van Tallum, gehuwd (2) met
Nyeske Coerts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0376r] Waerderinge ende volgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester dr. Wilhelmus Hilbrants als commissaris, geasocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huise van Wytse Pybes van Tallum sich ad secunda vota begeven hebbende met Nyeske Coerts, ter instantie van de coopluyden Fedde Tjeerts ende Jan Freercks backer, als geauthoriseerde curatoren ad hunc actum divisionis over Pybe Wytses van Tallum, bij sijn eerste wijlen huisvrouw Riemke Dirks in echte getogen older vier jaren, en dat van alle sodanige goederen, actien ende crediten, als meer geseide Wytse Pybes van Tallum ende wijlen Riemke Dirks, eerst aen malkanderen ten echte hebben ingebracht, voorts t'samen, en vervolgens nae haer Riemkes overlijden bij hem Wytse Pybes van Tallum en genoemde sijn soon tot dus lang pro indivisio beseten, omme daer door tusschen hun bey de scheydinge en deilinge van goederen te maken, nadat al vorens hij Wytse Pybes van Tallum [0376v] den eed van getrouwigheit in handen van meer geseyde heere commissaris hadde gepasseert, omme de aengevinge van goederen, nae sijn beste kennisse, in aller getrouwigheit te doen, waerop dan eerst tot de warderinghe is geprocedeert die geschiet is door Dieucke Clasen en His Romckes beide gesworene uytdraegsters binnen deser stede, in naevolgende manieren. Actum den 14e Augustus 1675.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


 


 


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0310r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat, daar waar Enkhuizen uithangt]hoekhuis
 
koperJohannes Jansen Cramer pannebakker400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderN. N. 56-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenhet panwerk van de koper Johannes Jansen Cramer pannebakker
naastligger ten noordenWillem Gerrits scheepstimmerman
verkoperWytse Piebes de Huidekoperkoopman
verkoperOede Saepesleertouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Cramer pannebakker, koopt hoekhuis met verscheidene boven- en benedenvertrekken, hoek Sint Jansstr/Hofstr, waar 'Enkhuizen' uithangt. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. het panwerk van de koper, ten Z. de straat en diept, ten N. Willem Gerrits, scheepstimmerman. Gekocht van Wytse Piebes de huidecoper


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-091Rozengracht 17huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerAte Rinses
gebruikerDirck Claessen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
4-170Rozengracht 15hoff
eigenaarschoutbenagt Middagten
gebruikerschoutbenagt Middagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-091Rozengracht 17panwerk
eigenaarJohannes Cramer
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
4-170Rozengracht 15hoff
eigenaarde hr. Middagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-091 Rozengracht 17panwerk
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerJohannes Cramer erven
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG
4-170 Rozengracht 15hoff
eigenaarjuffrs. Heerma
gebruikerds. Redding
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-091 Rozengracht 17huis
eigenaarAne Clasen
gebruikerAne Clasen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-170 Rozengracht 15panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerFreerk Scheltinga
huurwaarde172-10-00 CG
aanslag huurwaarde28-15-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 15Rozengracht NZestrikwerk met bloks, kleimolen, oven, knechtswoning, zand- en estrikhokken op d
 
koperPieter Scheltema, gehuwd metkoopman3550-00-00 CG
koperTrijntie Hotses Swerms
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
niaarnemer ratione sanguinisClaas Toomas IJsenbeek
niaarnemer ratione sanguinisSymon Fokkes Backermr. koperslager
niaarnemer q.q.Claas R. Mahui, administrator over
niaarnemer ratione sanguinisde goederen van Taetske Ruirds aangekomen van haar moeder, mo
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenburgemeester Wopke Buma
naastligger ten noordenburgemeester Doede Vosma e.a.
verkoperJan Sibolts Cramerkoopman


 


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZ hoek Sint Jansstraathoekhuis
 
koperPieter Scheltema, gehuwd metkoopman3550-00-00 CG
koperTrijntie Hotses Swerms
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
niaarnemer ratione sanguinisClaas Thomas IJsenbeekkoopman
niaarnemer ratione sanguinisSimon Fokkes Backermr. koperslager
Claas R. Mahui, administrator van de goederen vankoopman
niaarnemer ratione sanguinisTaetske Ruirds wegens haar moeder, moei en zu
huurderHarmen Hillebrands c.s.
naastligger ten oostende weefwinkel van Jan Sibolts Scheltema koopman
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenhet estrikwerk van Jan Sibolts Cramer
naastligger ten noordenburgemeester Doede Vosma c.s.
verkoperJan Sibolts Cramerkoopman


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0169v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 15Rozengracht NZ 15/17tuin met woning en hoog zomerhuis
 
koperPytter Scheltema estrikbakker550-00-00 CG
huurderTrijntie Jans
naastligger ten oostenhet estrikwerk
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenAntoni Vink
naastligger ten noordenburgemeester Doede Johannes Vosma
verkoperSchelte Sipkeshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Scheltema, estrikbakker, koopt een tuin met een woning, zomerhuis c.a. met de wal en straat zover het zich uitstrekt, nz. Rozengracht. Ten O. het estrikwerk van de koper, ten W. Antoni Vink, ten Z. de straat en diept, ten N. oud-burgemeester Johannes Vosma. Gekocht van Schelte Sipkes, huistimmerman, (die het onlangs kocht van oud-burgemeester Wopke Buma), voor 550 cg.


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-091 Rozengracht 17Ane Claesen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-091 Rozengracht 17huis
eigenaarAne Claeses
gebruikerAne Claeses
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-170 Rozengracht 15panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerJan de Reus
huurwaarde100-10-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZ 15-21pan- en estrikwerk met bloks, cementmakerij, ovens, ovenhuis, turfschuur, kleinm
 
koper van 1/2vroedsman Stittert Jetses Bontekoe, gehuwd met1100-00-00 GG
koper van 1/2Trijntie Claeses
koper van 1/2vroedsman Age Hogeboom, gehuwd met
koper van 1/2Sijke Johannes
verpachter grondde Stad Harlingen14-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende cementmakerij gekocht door Antoni Vink
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordenAnne Jans
naastligger ten noordenHofstraat
Jan Roorda, gecommitteerdeontvanger
Jacob Tuininga, gecommitteerden uitprocureur
verkoperde geregistreerde hypothecaire crediteuren van Pytter Scheltema, gehuwd met
verkoperTrijntje Hotses Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStittert Jetses Bontekoe, vroedsman x Trijntje Claeses, en Age Hogeboom, vroedsman x Sijke Johannes, kopen elk voor 1/2, een pan- en estrikwerk en cementmakerij (uitgebreide inventaris), nz. Rozengracht. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. de cementmakerij (gekocht door Antoni Vink) en burgemeester Doede Vosma, ten Z. die straat en diept, ten N. de Hofstraat. Het is een lange acte. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Pytter Scheltema x Trijntje Hotses Swerms, voor 1100 gg.


 


 


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0135v van 20 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZpan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning, tuin met zomerhuis en verdere toebe
 
koperJan de Reus, gehuwd metmr. chirurgijn490-07-00 GG
koperFookeltje Hotses Swerms
verpachter grondde Stad Harlingen14-00-00 CG
huurderHiltje Jurres
huurder knechtswoningSytse Gerrits
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oostenAene Jans
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende cementmakerij van Pieter Scheltema nom. liberorum
naastligger ten westenAntony Vink
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/2burgemeester Age Hoogeboom, gehuwd met
verkoper van 1/2Sijke Johannes
verkoper van 1/2Trijntie Clases, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan de Reus, mr. schirurgijn x Fookeltje Hotses Swerms, kopen een heerlijk en wel ter nering staand pan- en estrikwerk met de bloks, ovenhuis en oven, turfschuur, kleimolen, woonhuis en knechtswoning, paardenstal, zand- en estrikhokken op de wal ten zuiden, en een tuin, nz. Rozengracht.


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0184r van 23 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 15Rozengracht NZschuur of pakhuis met zolder
 
koperCornelis Beitzegat koemelker220-00-00 GG
huurderkolonel Jan de Reus c.s.
naastligger ten oostenkolonel Jan de Reus
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenEeltje Travaile
naastligger ten noordenAnthoni Vink
verkoperPieter Scheltemaherbergier


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0210v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 15Rozengracht NZschuur of pakhuis met zolder
 
koperWopkje Buma, gehuwd met423-03-00 CG
vroedsman Cornelis Aardenburgkoopman
huurderCasper Hendriks mr. bontwever
naastligger ten oostenJan de Reus
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenEeltje Travaile
naastligger ten noordenAnthoni Vink
verkoperCornelis Beitzegatkoemelker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Buma en Cornelis Aardenburg, mede-vroedschap, kopen een ruime schuur of pakhuis met zolder, nz. Rozengracht. Ten O. Jan de Reus, ten W. Eeltje Travaille, ten Z. de straat, ten N. Anthoni Vink. De wal en straat van dit huis en van de naastligger ten W. is gemeenschappelijk, ook in onderhoud. Er zijn veel voorwaarden. Gekocht van Cornelis Beitzegat, koemelker, voor 423 cg.


 


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0043r van 21 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZpan- en estrikwerk met toebehoren, woonhuis, knechtenwoning, paardenstal, etc.
 
kopermeerderjarige jongman Dirk Vellinga 3500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen14-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenvroedsman C. Aardenburg i.c.
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperburgerkolonel Jan de Reusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Vellinga koopt pan- en estrikwerk met alle toebehoren. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. de vroedsman C. Aardenburg, ten Z. de Rozengracht, ten N. de Hofstraat. Er is of was een suikerraffinaderij ten W.. Gekocht van Jan de Reus, burger-colonel en mr. chirurgijn.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0116v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZpan- en estrikwerk, blokovenhuizen, turfschuur, knegtswoningen, paardestal, zand
 
koperSeerp IJsbrandi 4442-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen14-00-00 CG
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
verkoperDirk Vellinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp IJsbrandi koopt wel ter nering staand pan- en estrikwerk nz. Rozengracht, inclusief alle goederen en gereedschappen. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. de burgemeester C. Aardenburg, ten Z. de Rozengracht, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Dirk Vellinga koopman.


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0106r van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 17Rozengracht NZ wijk H-028 en H-029pan- en estrikwerk
 
koperDouwe Hansen, gehuwd met2290-00-00 CG
koperAntje Sybes
naastligger ten westenMinne Vink
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten zuidenRozengracht
verkoperSijke Hingst, weduwe van
verkoperwijlen P. J. Persijn


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-167 Rozengracht 15C IJsenbeek2-10-00 CGpanwerk


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Kaatje Pieters Tollingageb 1771 ... , ovl 4 nov 1813 HRL, huwt met Aike Intes Nijhof, ovl wijk H-026; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, ovl 1858


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Douwe Hansen van Dorpen... en Trijntje Douwes; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1821, ovl 1847, ovl 1860, ovl 1870; eigenaar van wijk H-026, houtstek, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-027, koopman, 1814. (GAH204); ontvangt van het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-026Rozengracht 15D H van Dorpen houtstek
H-026Rozengracht 17 houtstek


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 182 van 1 nov 1817
adressoortbedraggebruik
H-026Rozengracht 15koopaktefl. 2100huis, houtstek en schuren H-026 en H-027
 
verkoperDouwe Hanzes van Dorpen
koperBernardus van Loon


1829 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 17 (noordgevel (achter)), HarlingenRozengracht 17 (noordgevel (achter))Loon, Justus Hendrik van'Justus Hendrik van
Loon, oud 4 Jaar heeft
op den 6 April 1829 de
Eerste Steen aan dit
Gebouw gelegd.'


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1735Rozengracht 15Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhoutschuur (168 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1735Rozengracht 17Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhoutschuur (168 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Elisabeth Anthony Overzee... dv Anthoon O, en Pietje Fransen; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1826, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; Cornelis Jacobs ende Lijsbert Anthonius O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Elisabeth Nijhof... Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Harmen van ''t Vliet... Jan vV, en Gerritje A. Overzee; dopen Grote Kerk HRL 1799. BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Ruurd Lourens Tuininga... huw 1822, huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk C-185, wijk E-139, wijk F-285, wijk H-026, supp wijk H-304; eigenaar en gebruiker van wijk E-111, bakker, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Tjerk Zwanenburg... zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-091, 285, wijk H-026, 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk E-003 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1735H-026 (Rozengracht)Johan Hendrik W. van Loonhoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3737Rozengracht 15 (H-ong)fa. B. van Loon (en Zn.)woonhuis en schuur
Sectie A nr. 3736Rozengracht 17 (H-029)fa. B. van Loon (en Zn.)woonhuis


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36In ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Zn.


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozegr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36In ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Z.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozegr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Lid v. d. fa. B. v. Loon & Z., in assurantien


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 17B. v. Loon & Zn.36houthandel


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Lid v. d. fa. B. v. Loon & Zn., in assurantien


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 17B. v. Loon & Zn.36houthandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 17 Krijn J. Meineszhouthandelaar
vorige grondslagf. 11100
huidige grondslagf. 15300


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36In ass., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36In ass., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houth.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houth.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 15B. v. Loon & Zn.36Houth.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17R.O v.d. Veen134Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 15B. v. Loon & Zn.36Houth.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17R.O v.d. Veen134Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 15F.Rotthierleeraar m.o.
Rozengracht 17R.O. v/d Veenhouthandelaar


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17R.O. v.d. Veen134Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Politie, Gemeente898Insp. G. Spoelstra


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Politie, Gemeente-898Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Politie, Gemeente-898Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 15E. (Elbertus) Smit
Rozengracht 17B. (Bouwe) de Vries
  terug