Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 394-ong4-ong4-ongG-296G-213


Naastliggers vanHofstraat 39
ten oostenHofstraat 41
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 37


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 39Hofstraat NZ [staat: kerkhof ZZ]houten schuur
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostende kamer van Gijsbert Lammerts
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Crijn Thomas
naastligger ten noordenkerkhof
crediteur (triumphant)Claes Hanssen te Kimswerd
verkoper (gesuccumbeerde)Hobbe Gerloffs
tekst in de margeRienck Sioerdts protesteert, per Piphron, dat hem d'vercopinge ontschadelyck sal wesen nopende sijn achterwesen volgens sijn brieve ende hypoteeck daeraff zijnde, ende holdende zijn recht opte cooppenningen mach lijden dat d'vercopinge voortganck neme. Actum in judicio den 2en september 1615.
tekst in de margeD'procureur fiscael nomine d'stadt alhier, protesteert dat hem d'vercopinge ontschadelyck sal wesen nopende sijn in vers. qualiteyts achterwesen soo van de coop van de plaats waer op d'schuyr gebout staet als van achterstallige grontpachten vandien. Actum utsupra.
eerdere samenvatting door Yde Elsingazz kerkhof


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0003v van 8 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 39Hofstraat NZ [staat: kerkhof ZZ]28‑21‑00 gghouten schuur
koper provisioneelHaye Laeses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenkerkhof
crediteur (triumphant)Claes Hanssen te Kimswerd
verkoper (gesuccumbeerde)Hobbe Gerloffs Berchuys
tekst in de margeAnna Eelcke Harmani weduwe, per Jacobaeum, protesteert dat haer de geproclameertde wandelcoop sal zijn intschadelyck neffens haer hypoteeck in forma. Actum den 28en octobris 1615.
tekst in de margeDen wandel den proclamanten toe- ende in macht gewesen den 28en octobris 1615 salff voorgaende protest.


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-296Hofstraat 39de Staddoodbaarshuisje


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1747Hofstraat 39de Stad Harlingen Harlingenhuis of bergplaats (45 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-296Hofstraat 39Sjoerd Wygers van der Weide... Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-296Hofstraat 39Sytske Klases Draaisma... bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, 296; oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1747Hofstraat G-296Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema turfdragershuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1747Hofstraat G-213 Gemeente Harlingen turfdragersh.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4610Hofstraat 39 (G-213)Bouwe van der Woudewoonhuis en pakhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 39C. Leijentimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 39H. (Hans) Souverein  terug