Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heerensteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHeerensteeg 2(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanHeerensteeg 2
ten oostende Heerensteeg
ten zuidenHeerensteeg 4


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0033r van 28 mei 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: bij de drie pijpen bij de Zoutsloot]180‑00‑00 ggkamer
koper door niaarIde Auckes
geniaarde koperCarel Wilhelm, gehuwd met
geniaarde koperElske Joostes Harenberg
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: de steeg van de verkoper tussen beiden]
naastligger ten oostende kamer gekocht door Buen Gerrits
naastligger ten zuidenhuis en tuin van Ede Auckes
naastligger ten westende schuur van Tziallingh Fockes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden [a/d overkant]de vijver van Dirck Ariaens
verkoperDirck Ariaensbrouwer


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0194r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: bij de drie pijpen bij de Zoutsloot]185‑00‑00 ggkamer
koperGijsbert Mathijssen voerman
naastligger ten oostenBoue Gerrits
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende schuur van Tialling Foeckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIede Auckes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0271r van 2 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: aan de Zoutsloot bij de drie pijpen]126‑11‑00 ggkamer met een paardenstal
koperTymen Jacobs Hayema c.u.
naastligger ten oostenBouwe Gerrits
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTialling Fockes
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperGijsbert Mathijssen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tymen Jacobs Hayema koopt een camer, kelder, loods en plaetske in de Duizenddeurensteeg, tussen Voorstraat en Lanen. Ten O. Aert Johannes, ten Z. Gellius Vetsentius (Wetsens), ten W. die steeg, ten N. Hessel Wringer. Gekocht van Isbrant Wijnties.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0012r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]145‑00‑00 ggkamer
koperGeert Jetses c.u.
naastligger ten oostenBoue Gerryts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTialling Fockes
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperTymen Jacobs Hayema c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Jetses c.u. kopen een kamer aan de Zoutsloot bij de drie pijpen. Ten O. Boue Gerryts, ten W. Tialling Fockes. Geen grondpacht. Gekocht van Tymen Jacobs Hayema c.u. voor 145 GG.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0246v van 14 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: Liemendijk]200‑00‑00 cgkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenRinnert Piers
naastligger ten zuidenhet huis van Yde Auckes
naastligger ten westende hof van Yde Auckes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Jan Claessen, ter sterking vankoopman
verkoperDirckien Jans voor zich en haar kind, weduwe van te Ameland
verkoperwijlen Geert Jetties te Ameland


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: Liemendijk ZZ tegenover de Vijver]142‑00‑00 ggwoning of kamer
koperJan Jetses, gehuwd met
koperFookeltje Ruierds
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rinnert Piers
naastligger ten zuidenWiger Sybes
naastligger ten westenhet pothuis van Pier Piersens
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten noorden*de vijver
verkoperJochum Jetzes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0008v van 15 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: Achterstraat bij Lantings Panwerk]125‑21‑00 gghuis
kopervroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenB. IJsenbeek
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperSusanna Johannes de Haan, moeder en voogdes over hun kinderen en weduwe van
verkoperwijlen Hein Gerryts Brouwermr. brouwer


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0282r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: ten noorden van het huis door de weduwe de Ruiter gebruikt]25‑14‑00 gghuis en weefwinkel
koperPieter Lanting
huurderHendrik Cristiaans bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: Liemendijk]
naastligger ten zuidenPieter Lanting
naastligger ten westenKlaas IJzenbeek koopman
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper q.q.Hein Mollema, curatorkoopman
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperWybe Douwes Hanekuik, gehuwd met
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lanting koopt een huis en weefwinkel ten N. v.h. huis v.d. wd. de Boer, dat ook aan de koper toebehoort. Ten O. en N. de Liemendijk, ten Z. de koper, ten W. Klaas IJsenbeek. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) Wybe Douwes Hanekuik x Rinske Lanting voor 75 gg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0043v van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: Achterstraat bij het panwerk van Nauta]40‑21‑00 gghuis
koperJohannes Norel loodgieter
huurderClaas Berends c.u.26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenP. Lanting
naastligger ten westenClaas IJsenbeek
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0102v van 7 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: Achterstraat bij het panwerk van de koper]85‑00‑00 cghuis
koperPaulus de Boer koopman
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenP. Lanting
naastligger ten westenClaas IJzenbeek
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperJohannes Norelloodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer koopt een huis in de Achterstraat, bij het panwerk van koper. Ten O. en N. die straat, ten W. Claas IJsenbeek, ten Z. Pieter Lanting. Gekocht van Johannes Norel, loodgieter, voor 85 cg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0156r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPaulus de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 176Heerensteeg 2Gerrit de Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenstal (40 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 176Zoutsloot B-126Jan Trompetter bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3365Heerensteeg 2 (B-158)Teije J. Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerensteeg 2D. Lettingakolenweger


2023
0.075191020965576


  terug