Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerMolenpad 1(niet bekend)(niet bekend)G-262G-321
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 3(niet bekend)(niet bekend)G-263G-322
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 5(niet bekend)(niet bekend)G-263G-323
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 7(niet bekend)(niet bekend)G-263G-324


Naastliggers vanMolenpad 1
ten oostenMolenpad 3
ten zuidenhet Molenpad
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 49


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0484v van 10 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenIpe Vaers


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0484v van 10 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Kerkpoortstraat NZ [staat: ten oosten van de kerk]450‑00‑00 CGhuis met ledige plaats, en bleek buiten de Zuiderpoort
koperAnna Sybrandts te Zaandam
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
verpachter grondde verkoperse Lubbrich Claes 1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde huisstede van Ipe Vaers2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Hidde Tiallinghs0‑15‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Geerts0‑15‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer nu van Tonis Jans2‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer eerder van Igge Iges
naastligger ten oosten*Ipe Vaers
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: Mollenersstraat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenTonis Jacobs
verkoperWillem Jans, zoon
verkoperHeert Jans, zwager
verkoperDirck Uulbes, zwager van
verkoperLubbrich Claes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansbleker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Sybrandts gewoond hebbende te Sardam [Zaandam] koopt een huis met de ledige plaatse staende achter ten oosten van de kerk strekkende van voor tot aan Ipe Baers?. Met de overdracht van de bleek en annexen buiten de Zuiderpoort. Ten N. Tonis Jacobs, ten Z. de mollenersstrate [hier waarschijnlijk Molenpad]. Grondpacht 6 CG aan de Stad, en 30 st aan de verkoperse, waarentegen wordt ontvangen 2 CG uit het huis van Ipe voors., uit de kamer van Hidde Tiallings 15 st, uit de kamer van Jan Geerts 15 st, en uit de kamer van Tonis Jans die eerder van Igge Iges was 50 st, zodat nog maar 30 st ten laste zijn van de kopers. Gekocht van Lubbrich Claes wv bleker Jan Jans, geassisteerd door haar zoon Willem Jans en haar zwagers Heert Jans en Dirck Wlbes, voor 450 CG.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102r van 7 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Sioerdts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102r van 7 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1[staat: bij de Kerkpoort]625‑00‑00 GGhuis met ledige plaats, en ca. 8 pm weeshuisland
koperFoucke Seerps, gehuwd met te Rien
koperGaats Jelles te Rien
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
verpachter grondJan Salvus 1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde achterplaats van de erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen2‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Poppe Sioerdts1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Sioerdts
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: Molenaarspad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Herenstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen
verkoperSyts Sipckes


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0052r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[steegje naar] burgerhopman Hinne Dirx


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0052r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Molenpad [staat: Molenstraat]625‑00‑00 GGhuis, schuur en ledige plaats
koperN. N.
bewonerwijlen Rijckert Innes c.u.
naastligger ten oosten[steegje naar] burgerhopman Hinne Dirx
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: Molenaarspad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgerhopman Hinne Dirx
verkoper q.q.Jan Claessen Leyenaar, curator
verkoper q.q.Rienck Claessen Bolta, curatoren over
verkoperde crediteuren van Rijckert Innes c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0111r van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: molenstraat]788‑00‑00 GGhuis, schuur en ledige plaats om dong op te leggen
koperCornelis Cornelis, gehuwd met
koperGrietje Lieuues
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oosten[steegje naar] Hinne Dirxen
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: molenaarspad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHinne Dircxen
verkoperHendrick Hendricx c.s.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115r van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ruyghscherne van burgerhopman Hinne Dirckx


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115r van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Kerk]815‑00‑00 GGhuis, schuur en ledige plaats, en de overdracht van 10 pm greidland voor vier jaar verhuurd
koperJan Pyters c.u.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ruyghscherne van burgerhopman Hinne Dirckx
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: karrepad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Cornelis


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0240v van 19 feb 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Gijsberts timmerman


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019va van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Hendrick meelker


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019va van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Kerk]1160‑00‑00 GGhuis en schuur en de huur van 6 pm grasland van de stad
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
huurder van de 6 pm voor 6 jarenN. N. 31‑00‑00 GG
naastligger ten oostende schuur van Hendrick meelker
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: karrepad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Gijsberts
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pyterskoemelker


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Hendrick meelker


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]467‑10‑00 GGhuis, schuur en plaats
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostende schuur van Hendrick meelker
naastligger ten oosteneen gemeene uitgang naar de verkochte kamers van Henne Dirx
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: karrepad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Gijsberts
verkoperde erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Hendrick meelcker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Kerk]210‑00‑00 GGhuis en schuur
koper provisioneelHeert Douwes
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostende schuur van Hendrick meelcker
naastligger ten oosten[een uitgang naar] Henne Dircks
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: karrepad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Gijsberts
verkoper q.q.Jan Freerx, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Symon Grettinga, gecommitteerden vanapotheker
verkoper van 1/2wijlen Pyter Hendrickszeemtouwer
verkoper q.q.Symon Grettinga, geauthoriseerde curator overapotheker
verkoper van 1/2Hendrick Pieters


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0355r van 8 mrt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tuintje van de verkopers Heert Douwes, gehuwd metmr. kleermaker
naastligger ten oostenJeltie Piers


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0355r van 8 mrt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Grote Kerk, achter de200‑00‑00 CGhuis en schuur
koperJan Philips c.u.stadshooiloeger
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
huurder voor 8 jarenJan Philips c.u.stadshooiloeger15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet tuintje van de verkopers Heert Douwes, gehuwd metmr. kleermaker
naastligger ten oostenJeltie Piers
naastligger ten zuidenWillem leertouwer
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGijsbert Gerrits mr. bakker
verkoperHeert Douwes, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperJeltie Piers


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1grote kerk, achter de250‑00‑00 CGhuis
kopervrijgezel Jan Dirx buiten de Kerkpoort onder de jurisictie van Harlingen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderPelgrim Pytters
huurderPytter Tabes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende schuur van Jan Philips mr. slager
naastligger ten noordenGijsbert Gerryts
verkoperJan Philips, gehuwd metmr. slager
verkoperPyttje Arriens


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0043r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dirxen


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0145v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dirx
naastligger ten zuidenJan Philips c.s.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0330v van 14 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dirksen bleker


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0026r van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenUlbe Hendrix


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0026r van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk]280‑00‑00 CGhuis
koperRobbert Beerns c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenUlbe Hendrix
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Arents
verkoperJan Dirx te bij Makkum


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0273v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRobbert Beerns mr. bontwever


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0035v van 26 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Robbert Beerns


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0057v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hendriks


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0057v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Molenpad NZ, achter de grote kerk op de hoek van het167‑14‑00 GGhuis
kopermeerderjarige vrijgezel Hendrik Lucas mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Groen
verkoper van 1/2Jan Hendriks, erfgenaam ex testamento vanmr. linnenwever te Achlum
erflaterwijlen Leentie Robberts
verkoperhuisman Jan Feykes, weduwnaar van te Witmarsum
verkoperwijlen Eelkjen Roberts, en voogd van hun minderjarige zoon
verkoper van 1/2Eeke Jans te Witmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Lucas, mr. bontweever en meerderjarig vrijgezel, koopt huis achter de groote kerk op de hoek van het Molenpad. Grondpacht 4 gulden. Ten O. Jan Hendriks, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. Jan Jansen Groen. Verkocht door Jan Hendriks, mr. linnenweever te Achlum, ex testamento erfgenaam van Leentie Robberts voor de helft, en Jan Feykes, huisman te Witmarsum als vader en wettige voorstander over zijn minderjarige zoon Eeke Jans, bij zijn wl. vrouw Eelkjen Robberts in echte verwekt voor de andere helft, voor 167 gg. en 14 st.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0228r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hendriks


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0228r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk]500‑00‑00 CGwoning
koperHarmen Jansen Brinkhuis, gehuwd metmr. bontwever
koperMaartie Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderJan Thijssen c.u.
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Groen
verkoperHendrik Lucasmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen Brinkhuis, mr. bontwever x Maartie Gerryts kopen woning met alle goederen, achter de Grote Kerk, bewoond door Jan Thijssen c.u. Ten O. Jan Hendriks, ten Z. `t Moolenpad, ten W. de straat, ten N. Jan Jansen Groen. Gekocht van Hendrik Lukas, mr. bontwever, voor 500 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0154v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hendriks


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0154v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk]241‑00‑00 GGhuis
kopermeerderjarig vrijgezel Hendrik Lucas mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Jan Tijssen Schil
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Jansen Groen
verkoper q.q.Hendrik de Witte, curatormr. bontwever
verkoper q.q.Beernd Homberg, curatoren overmr. bontwever
verkoperJan Harmens, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Harmen Janzen Brinkhuisbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrondpacht 4 cg. Ten Z. het Molenpad.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0046r van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Hendriks


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0039r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Heyns Brouwer


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0039r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Molenpad NZ, achter de grote kerk op de hoek van het376‑00‑00 GGhuis
koperPyter Slote, gehuwd metbontwever
koperTettje Pyters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerryt Heyns Brouwer
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Gerryts
verkoperJan Weegerinkmr. bontwever


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004ra van 12 dec 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter van Sloten


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0191v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Hendriks


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0191v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Molenpad NZ, achter de grote kerk op de hoek van het200‑00‑00 GGhuis
koperDooitze Theunis kooltjer te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderRienk Anthonis mr. bontwever32‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Gerryts
verkoperPieter Sloote, gehuwd metmr. bontwever
verkoperTettje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDooitze Theunis, kooltjer onder Almenum, koopt een huis op de hoek van het Molenpad, met o.a. een weefwinkel voor zes getouwen. Ten O. erven Joost Hendriks, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. erven Gerryt Gerryts. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. bontwever Pieter Sloote x Tettje Pieters, voor 200 GG.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0231r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochem Jans schoorsteenveger


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0231r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk op de hoek van het Molenpad]200‑00‑00 CGhuis
koperMichiel Veldhuis, gehuwd met
koperJohanna Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJochem Jans schoorsteenveger
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost Proues
verkoperDooitze Teuniskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Veldhuis x Johanna Pieters koper huis agter de grote of nieuwe kerk op de hoek van het Molenpad, thans door hen als huurders bewoond. Ten O. schoorsteenveger Jochem Jans, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. erven Joost Proves?. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van kooltjer Dooytze Teunis, voor 200 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0123r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum Jans schoorsteenveger


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0123r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk hoek Molenpad]500‑00‑00 CGhuis
koperSybren Lammerts metselaarsknecht
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJochum Jans schoorsteenveger
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost Proues
verkoperMichiel Veldhuis, gehuwd met
verkoperJohanna Pieters


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0243v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Bouwen


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0243v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Kerkpoortstraat WZ hoek Molenpad dicht bij de grote kerk157‑00‑00 GGhuis
koperTeedze Heeres, gehuwd met
koperAaltje Fransen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderMichiel Velthuis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Bouwen
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Tromp
verkoperSybren Lammertsleerlooiersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaedse Heeres x Antie Fransen koopt een huis op de hoek van het Molenpad, bij de Grote Kerk. Ten O. erven Joost Roxwer?, ten W. de straat, ten Z. het Molenpad, ten N. Cornelis Tromp. Gekocht van Sybren Lammerts, leerlooiersknecht, voor 157 gg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0153v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaedze Heeres


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0297r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0073r van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRitske Kronenburg mr. timmerman
naastligger ten oostenJan Brevink
naastligger ten westenJohannes Proosterbeek, gehuwd met
naastligger ten westenAntje Jelles


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0073r van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRitske Kronenburg mr. timmerman
naastligger ten oostenJan Brevink
naastligger ten westenJohannes Proosterbeek, gehuwd met
naastligger ten westenAntje Jelles


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0073r van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 5Molenpad NZ [staat: wijk G-263]100‑00‑00 CGtuin en hof
koperJohannes Proosterbeek, gehuwd metuitdrager
koperAntje Jelles uitdrager
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRitske Kronenburg mr. timmerman
naastligger ten oostenJan Brevink
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes Proosterbeek, gehuwd met
naastligger ten westenAntje Jelles
naastligger ten noordenJelle Boomsma koopman
verkoperLijsbeth Franzen, erfgenaam ex testamento, gehuwd met onder Almenum
verkoperBauke Atesbleker
verkoperFeike Franzen, erfgenamen ex testamento vanschipper te Arum
erflaterwijlen Aaltje Franzen, weduwe van
erflaterwijlen Taedze Heeres


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0068r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Proosterbeek
naastligger ten oostenAntie Jelles


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0068r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: wijk G-262 achter de groote Kerk]176‑00‑00 CGhuis, paard- en koestalling
koperJohannes Proosterbeek
koperAntie Jelles
naastligger ten oostenJohannes Proosterbeek
naastligger ten oostenAntie Jelles
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenvan der Stock
verkoperLijsbeth Fransen, gehuwd met onder Almenum
verkoperBauke Atesbleker
verkoper q.q.Feike Fransen, executeur testamentair vanschipper te Arum
verkoperAaltje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Taedze Heeres


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 199 van 8 jul 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-263Molenpad 3koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperTrijntje Alberts Bakker
koperMatthijs Ouendag


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 23 jul 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-263Molenpad 3koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperMatthijs Ouendag
koperJohannes Proosterbeek
koperAukje Jelles Appelinga


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-262Molenpad 1Johannes Jans Proosterbeek... ovl 1834, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk C-064, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-262; gebruiker Sasker L. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-263 en wijk G-264; gebruiker Frans ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-262Molenpad 1Sasker Luitjes de Vries... Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1834, ovl 1836; vrouw S.L. dV. gebruiker wijk G-262; eigenaar is Johannes Proosterbeek 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-263Molenpad 3Frans IJkerezie: IJka, Frans en IJking, Frans; gebruiker wijk G-263 en wijk G-264, wewer; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-262Molenpad 1Johannes Proosterbeek Sasker L de Vries vrouw
G-263Molenpad 3Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
G-263Molenpad 5Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
G-263Molenpad 7Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1774Molenpad 1Pieter Simons BrouwerbrouwersknegtHarlingenhuis en tuin (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1774Molenpad 3Pieter Simons BrouwerbrouwersknegtHarlingenhuis en tuin (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1774Molenpad 5Pieter Simons BrouwerbrouwersknegtHarlingenhuis en tuin (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1774Molenpad 7Pieter Simons BrouwerbrouwersknegtHarlingenhuis en tuin (210 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-263Molenpad 3Jan Tamboezer... 1799, BS huw 1834, ovl 1836, huw 1837, ovl 1852, huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk F-215, wijk G-263; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-263Molenpad 3Petrus Knoop, overleden op 22 februari 18397 jr, overleden Molenpad G 263. (CzOG nr. 16) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-263Molenpad 5Petrus Knoop, overleden op 22 februari 18397 jr, overleden Molenpad G 263. (CzOG nr. 16) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-263Molenpad 7Petrus Knoop, overleden op 22 februari 18397 jr, overleden Molenpad G 263. (CzOG nr. 16) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-262Karst van der Meulen40 jturfdragerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-262Sipkje Bakker53 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-262Gerrit van der Meulen21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-262Rinske van der Meulen17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-262Christiaan Riem23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-262Rjgtje Riem21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-262Molenpad 1Tettje Gorter, overleden op 19 november 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 13/6/1844), overleden achter de Kerk G 262. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-262Molenpad 1Sipkje Folkerts Bakker... 1834, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205, wijk G-214; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-262; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-263Molenpad 3Levij Liepman de Vries... is Israel Cats, 1814. (GAH204); oud 61 jaar(!), geb en wonende te HRL. koopman, wijk E-162; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-263Molenpad 3Rinske van den Berg... B., en Antje Lolles; dopen Grote Kerk HRL 1854 huwelijken, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3071Molenpad G-321Gerben S. Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 3072Molenpad G-322Taeke Krijtenburgwoonhuis
Sectie A nr. 3073Molenpad G-323Taeke Krijtenburgwoonhuis
Sectie A nr. 3074Molenpad G-324Taeke Krijtenburgwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3071Molenpad 1 (G-321)Klara Nak (wed. Izaak Meijer, te Amsterdam)woonhuis
Sectie A nr. 5319Molenpad 3 (G-322)Anne Zeilmakerwoonhuis
Sectie A nr. 5320Molenpad 5 (G-323)Jan de Witwoonhuis
Sectie A nr. 3074Molenpad 7 (G-324)Klaas Schefferswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Molenpad 5 Frans Nagel jr.rangeerderf. 0f. 0
Molenpad 7 Andries J. Bosmatimmerm. gasfabriekf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Molenpad 7J. Haanhoutvlotter
  terug