Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerAnjelierstraat 1(niet bekend)(niet bekend)A-196A-212
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 3(niet bekend)(niet bekend)A-197A-213
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 5(niet bekend)(niet bekend)A-198A-214


Naastliggers vanAnjelierstraat 1
ten oostenAnjelierstraat 3
ten zuidende Anjelierstraat
ten westende Anjelierstraat
ten noordende Liemendijk


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 1Bildtpoort, bij de900‑00‑00 GGhuis met een klein plaatsje en een lijnbaan
koperAndrys Hendricx, gehuwd met
koperLijsbet Folckerts
verpachter grond huisLenert Croddebosch 1‑00‑00 CG
verpachter grond lijnbaande stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende lijnbaan van Evert Arians
naastligger ten noordenJan leertouwer
verkoperSyts Andrys, weduwe van
verkoperwijlen Enne Allerts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 1Bildtpoort, het derde huis vanaf de900‑00‑00 GGhuis met een klein plaatsje en een lijnbaan
koperAndrys Hendricx, gehuwd met
koperLijsbet Folckerts
verpachter grond huisLenert Croddebosch 1‑00‑00 CG
verpachter grond lijnbaande stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende lijnbaan van Evert Arians
naastligger ten noordenJan leertouwer
verkoperSyts Andrys, weduwe van
verkoperwijlen Enne Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Hendrix x Lijsbet Folckerts koopt een huis met een plaetske omtrent de Bildtpoort, het 3de huis vandaaraf, en ligt bij de Lijnbaan van Evert Ariens, lopende langs het Bolwerk naar de Bildtpoort. Ten N. leertouwer. Het is belast met grondpacht aan Lenert Croddenbos. Gekocht van Syts Andrysdr. wv Evert? Ewout? Alberts, voor 900 gg.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan en stadswallen]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0264r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende lijnbaan


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0236v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenlijnbaan en erf van Evert Ariens


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0236v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 1bij de Bildtpoort590‑00‑00 GGlijnbaan geschikt om een touw van ca. honderd vadem lang te slaan
koper finaalArryen Everts
koper provisioneelFolckert Gerloffs 401‑07‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenlijnbaan en erf van Evert Ariens
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenbolwerk
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: bolwerk]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Andries Hendricxlijnslager


1659 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 285r van 26 mei 1659 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Anjelierstraat 1
inventarisantAndris Hendricx, weduwnaar (1) vanmr. lijnslager
wijlen Lisbeth Folckerts
requirantWybe Joostes geauthoriseerde curator over de twee nagelaten weeskinderen
inventarisantAndris Hendricx, gehuwd (2) metmr. lijnslager
Gosselyckien Greelts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0285r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterffhuise van Andris Hendricx in leven meester lijnslager, burger binnen Harlingen van alle d' goederen ut en inschulden aldaar bovenden ten overstaan van de heeren burgemeesteren Theodorus Keth en Jan Knijff bij 't Gerechte daar toe verordonneerde commissarien, geadsocieert met de secretaris dr. Dominico Wringer alles ten versoeke van Wybe Joostes bij den Gerechte geauthoriseerde curator over den overledens twe voorkinders bij wijlen sijn overledene huisvrouw Lisbet Folckerts in echte verweckt requirant ten eenre ende Gosselijckien Graelt, des overledens nagelatene weduwe in desen mede geraackt voor soo wel haar competentie van staende echte overwinst en erffenisse van haar kinderen naa haar overleden mans dood versturven, dat alles op't aengeven van de voornoemde Gosselijckie, na dat sij den eede daertoe staende in handen van de voornoemde commissaris Theodorus Keth heeft gepraesteert om alles getrouuelijck te sullen aengeven en niet te verswijgen. Actum desen 26en maij 1659.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende lijnbaan


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181v van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstadsvesten


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstraat


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0078r van 22 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstadsvesten


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: stadsvesten]


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLiemendijk [niet vermeld]


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0235r van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstadswallen


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0269r van 28 okt 1742 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYfke Jans


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0122v van 1 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAage Jaenes
naastligger ten oostenAage Jaenes
naastligger ten westenstadsvesten en lijnbaan
naastligger ten westenstadsvesten en lijnbaan


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0122v van 1 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAage Jaenes
naastligger ten oostenAage Jaenes
naastligger ten westenstadsvesten en lijnbaan
naastligger ten westenstadsvesten en lijnbaan


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0122v van 1 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 3Anjelierstraat NZ 3/5 [staat: Karremanstraat bij de lijnbaan aan de stadsvesten]33‑07‑00 GGwoning
koperUlbe Jans Menolda, gehuwd metoud mr. bakker
koperAefke Gerbens
huurderFedde Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenAage Jaenes
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenstadsvesten en lijnbaan
naastligger ten noordenstadsvesten en lijnbaan
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van
verkoperYfke Blauw


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0072v van 13 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendriks


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0180r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendriks


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0268v van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hessels


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0246r van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hessels


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0049v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hessels


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHannes de Wilde


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0138r van 6 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaanpad


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0138r van 6 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 5Anjelierstraat NZ 1/3/5 [staat: Angelierstraatje aan het Baanpad nabij de Bildtpoort]23‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koperJan Wytzes Vettevogel koopman
huurderHarmen Hendriks mr. bontwever25‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAlle Lieuwes
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten westenBaanpad
verkoperburgemeester Cornelis Heineman te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytzes Vettevogel koopt een woning en weefwinkel in het Angelierstraatje aan het Baanpad, bij de Bildtpoort. Ten O. Alle Lieuwes, ten W. het Baanpad, ten Z. dat straatje, ten N.? Gekocht van Cornelis... man, burgemeester te Bolsward, voor 23 gg.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0337v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Kyl


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Kyl


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0199v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaanpad


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0199v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 5Anjelierstraat NZ 1/3/5 [staat: Anjelierstraatje] aan het Baanpad nabij de Bildtpoort67‑00‑00 CGwoning en weefwinkel
koperFokke Jans te Arum
naastligger ten oostenAlle Lieuwes
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten noordenBaanpad
naastligger ten westenBaanpad
verkoperJan Wytzes Vettevogelkoopman


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0005r van 20 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0005r van 20 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0005r van 20 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 3Anjelierstraat ZZ wijk A-200 oost van de Bildtpoort70‑00‑00 CGhuis
koperAmkje Hansen, weduwe van
koperwijlen Rintje Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstraat
verkoperHendrik Marcusgleibakker


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Jan de Leeuw... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-196Anjelierstraat 1H Mulderovl voor 1815; wed. H.M. gebruiker van wijk A-196, poortiersche; eigenaar is de Stad, Corps de Garde, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Teunes H. van der Meuleneigenaar en gebruiker van wijk A-198, schoolhouder, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-196Anjelierstraat 1 de Stad corps de garde
A-196Anjelierstraat 1 de Stad H Mulder wedpoortiersche
A-197Anjelierstraat 3Jan L Balkstra Jan L Balkstra lijnbaan
A-198Anjelierstraat 5Teunis H van der Meulen Teunis H van der Meulen schoolhouder


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 65 van 15 mrt 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-198Anjelierstraat 5koopaktefl. 110huis A-198
 
verkoperJean Usain Deberi
koperGerben Reinders de Groot
koperFroukje Gerrits van der Burg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 18Anjelierstraat 1Jean Louis le BoeuffkoopmanHarlingenhuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 18Anjelierstraat 3Jean Louis le BoeuffkoopmanHarlingenhuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 18Anjelierstraat 5Jean Louis le BoeuffkoopmanHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-196Anjelierstraat 1Trijntie Lootsmaoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-196; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-197Anjelierstraat 3Jan Louws Balkstra... van wijk A-174, lijndraayer; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-197, lijnbaan, 1814. (GAH204); oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-175; VT1839; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Germen Reinders de Groot... ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk D-164, wijk G-246; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-198; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Trijntje Willems Hoffenberg... Hendriks Kloppenburg; BS huw 1818, huw 1836, ovl 1846; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-198; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-196KarremanstraatTrijntie Lootsma43 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-196KarremanstraatElske Uilkema20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatGerben de Groot49 jMakkumm, protestant, gehuwd
A-198KarremanstraatTrijntie Hoffenberg42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-198KarremanstraatGerrit de Groot16 jFranekerm, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatEeltie de Groot15 jMidlumm, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatFokke de Groot14 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatJacob Kuipers17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatSimon Kuipers14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatTruike Kuipers17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-196Anjelierstraat 1Dirk Watzes de Groot, overleden op 18 december 1844(Certificaat van onvermogen), 44 jr, werkman, overleden bij Bildtpoort A 196, geh. uwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Akke Beernts... 1806 HRL, dv Beernt Tikkel en Jeltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Jantje Abels Bolhuis... ovl wijk A-195, dv Abel Jans B., en Antje de Bee; BS huw 1826, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-195; VT1839; geb 28 sep 1794, ged 21 okt 1794 Grote Kerk ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2860Anjelierstraat 1 (A-212)V.V.V.V.B.E.G. Woningenwoonhuis
Sectie A nr. 2861Anjelierstraat 3 (A-213)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 2862Anjelierstraat 5 (A-214)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis


1937 - variabron: Raadsvergadering 21 juni
adresgegevens
Anjelierstraat 5Onbewoonbaar verklaard
  terug