Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 80
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 802-074 2-101 B-087B-084
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 822-074 2-101 B-087B-083


Naastliggers vanZoutsloot 80
ten oostende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 78
ten noordende Zoutsloot


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0104v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80[staat: in de nieuwe stad bij de drie pijpen]28‑00‑00 GGhuis achter Heyn Tiepckes
koperJan Waatzes, gehuwd met
koperBauck Meyles
naastligger ten oostenHeyn Tiepckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]Jan Symons
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIppe Tiepckes, gehuwd met
verkoperWelmoet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Waatzes x Bauck Meyle kopen een huis in de nieuwe stad omtrent de drie pijpen achter Heyn Feyckes. Ten O. Heyn Feyckes en ten O. [sic] Jan Symons. Geen grondpacht maar pro quota belast met de stenen dijk en floreen rente. Gekocht van Ippe Feyckes x Welmoet [niet ingevuld] voor 28 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0121v van 9 jul 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80[staat: in de nieuwe stad bij de drie pijpen]125‑00‑00 GGkamer
koperMichiel Hendricks, gehuwd met
koperIda Hemckes
naastligger ten oostende verkoper Jan Pyeters c.u.
naastligger ten zuidende hof van Jan Pyeters c.u.
naastligger ten westende verkoper Jan Pyeters c.u.
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperJan Pyeters, gehuwd met
verkoperClaescke Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Hendricks x Ida Hemckes kopen een kamer op den nyeuwe stadt bijden drie pijpen. Ten O. de verkopers, ten Z. de hof van de verkopers, ten W. de verkopers, ten N. straat en diept. Gekocht van Jan Pieters x Claescke Alberts voor 125 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0129v van 26 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80[staat: in de nieuwe stad bij de drie stenen pijpen]105‑00‑00 GGkamer
koperEgbert Geryts, gehuwd met
koperGeys Minnes
naastligger ten oostenJan Pieters houtkoper
naastligger ten zuidenJan Pieters houtkoper
naastligger ten westenJan Pieters houtkoper
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperMichiel Hendricx, gehuwd met
verkoperIdt Hemckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCamer opden nyeuwe stadt bijde drye steenen pijpen. Ten O., W. en Z. Jan Pyeters soutcooper, ten N. het diept ende nyeuwe straate


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0267v van 9 aug 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [staat: in de nieuwe stad bij de drie pijpen bij Jan Cremers hof]75‑00‑00 GGkamer
koperMinne Reynders, kamer te Leeuwarden
protesteert vanwege een vorderingJan Pietershoutkoper te Leeuwarden
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van Jan Pieters Cremer
naastligger ten westenJan Pieters Cremer
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperGeys Minnes, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Egbert Geerts te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Reynders wonende te Leeuwarden koopt kamer in de nieuwe stad bij de drie pijpen. Ten W. kramer Jan Pieters, ten Z. Jan Pieters, ten N. het diept en de straat. Gekocht van Gryt Minnes wv Egbert Geerts, te Leeuwarden, voor 75 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0298r van 14 feb 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot NZ [staat: bij de drie pijpen zijnde de hoek met de ledige plaatse daaraan behorende]152‑14‑00 GGhoekhuis en ledige plaats
koperFeycke Pieters, gehuwd met
koperAtke Martens
verpachter grondde stad Harlingen5‑05‑00 CG
protesteert vanwege een hypotheekRompcke Rompckeshoutkoper
naastligger ten oostenOege Nannes
naastligger ten zuiden*Bern Jacobs timmerman
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat of ledige plaats]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperTaecke Johannes, gehuwd mettimmerman te Sexbierum
verkoperSyts Dircx te Sexbierum


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0140r van 13 feb 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [staat: bij de drie pijpen]100‑00‑00 GGkamer
koperhet nagelaten weeskind van wijlen Fed Wytses, weduwe van
koperwijlen Jan Jacobs
koper q.q.Fed Wytses, rechthebbende van
koperRincke Thomas, weduwnaar van
koperwijlen Franscke Jansen
koper q.q.Rincke Thomas, voorstander over
koperhet nagelaten weeskind van wijlen Franscke Jansen, gehuwd met
koperwijlen Pouuels Claesen
naastligger ten oostenHarmen Roeliffs
naastligger ten zuidende weduwe Claescke Alberts
naastligger ten westenFedde Feddricks
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperClaescke Alberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pyters, gesterkt met haar oudste zoon
verkoperLambert Jans


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [niet vermeld]195‑00‑00 GGtwee kamers onder een dak
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van wijlen Claeske Alberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0099v van 12 apr 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [staat: ten noorden van de drie pijpen recht tegenover het pothuis van pottenbakker Roeliff]165‑00‑00 GGtwee kamers naast elkaar, onder 1 dak
koperUlbe Jans, gehuwd met
koperAerntie Hemkes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tieb Ottes
naastligger ten zuidende hof van wijlen Jan Cramer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Cramer
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoper van 1/3Harmen Annis te Pietersbierum
verkoper van 1/3Luytie Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/3Syedts Annis
verkoper van 1/3Tacke Paebes te Oude Bildtzijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jans x Aarntie Hemkes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0045r van 21 jan 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80bij de drie pijpen0‑00‑00 CGkamer
koperN. N.
naastligger ten oostenwijlen Claeske Alberts
naastligger ten zuidende hof van wijlen Claeske Alberts
naastligger ten westenHarmen Roeliffs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Hettes te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis Hettes, curator over te Leeuwarden
verkoperde weeskinderen van wijlen Teth Hettes
erflaterwijlen Syts Hettes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0179r van 5 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ550‑00‑00 CGperk met een hof erachter
koperAtte Taeckes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperAntie Claeses
naastligger ten oostenLieff
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenUlbe mr. metselaar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFeycke Sybrants c.u.schoenmaker


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0136v van 24 okt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oost[niet vermeld]320‑00‑00 CG1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakken
koperCarst Meynerts
koperFolckert Symens
eerdere eigenaarFeycke Sibrants
verkoperAtte Taeckens


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0120r van 8 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort]384‑00‑00 CG1/2 schoenmakersperk met hof
koperDirck Hessels c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCarst Meinertsmr. schoenmaker


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159r van 5 apr 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort]0‑00‑00 CG1/2 schoenmakersperk
koperDirk Hessels mr. schoenmaker
naastligger ten oostenDirk Christiaans
naastligger ten oostenJan Gosses
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): kamer
naastligger ten westende kamer van Freddrik Samuels
naastligger ten westende hof van Ghijsbart Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFolkert Symens


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ bij de Franekerpoort, achter aan de250‑00‑00 GGschoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee bakken en een eekhuis
koper provisioneel van 1/2Feycke Jans mr. schoenmaker
koper provisioneel van 1/2Aucke Gerryts mr. schoenmaker
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van Reyner Fonteyn
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperde gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperwijlen Aeltie Freercks


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0091r van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot, bij de Franekerpoort achteraan de100‑00‑00 CG1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee kalkdobben en een eekhuis
koperFeicke Jansen c.u.mr. schoenmaker
eigenaar van 1/2Feicke Jansen c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reyner Fontein
naastligger ten noordenstraat en diept
verkoperAucke Gerritsschoenmaker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107r van 9 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot, bij de Franekerpoort achter de275‑00‑00 CGschoenmakersperk met toebehoren en een hof
koper door niaarReyner Gijsberts Fontein, gehuwd met
geniaarde koperAnne Jans, gehuwd met
geniaarde koperHencke Pieters
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reyner Fontein
naastligger ten noordenstraat
verkoperFeicke Jansen nom. lib.mr. schoenmaker


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ naast het schoenmakersperk70‑00‑00 GGtwee dwarskamers
koperTheunis Arjens, gehuwd metschuitschipper
koperMurkien Sytzes
naastligger ten oostenschoenmakersperk
naastligger ten zuidende hof van F. Fontein
naastligger ten westende hof van F. Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSalomon Frederikstrekveerschipper te Workum


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ naast het schoenmakersperk en de hof van Fr. Fontein115‑00‑00 CGtwee dwarshuizen
koperWillem Rutgers, gehuwd met
koperYfke Thomas
naastligger ten oostenschoenmakersperk
naastligger ten zuidende hof van Fr. Fontein
naastligger ten westende hof van Fr. Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTheunis Arjens, gehuwd met
verkoperMurkje Sytzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Rutgers x IJfke Tiercks koopt een dwarscamer zz. Zoutsloot, direct naast het schoenmakersperk, aan de hof van...? Fontein. Ten O. dat perk, ten W. en Z. die hof, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Theunis Arjens? X...? Sytses, voor 115 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80
eigenaarRienk Cornelis
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195r van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ300‑00‑00 CGhuis
koperBarent Barents, gehuwd metbontwever
koperAntie Dirks
naastligger ten oostenWillem Rutgers
naastligger ten zuidende tuin van Junius van Alema
naastligger ten zuidenYwerke Nauta
naastligger ten westenBerent Gerrits
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJunius van Alema, gehuwd met
verkoperYwerke Nauta


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0039r van 12 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeern mr. wever


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van Sybrand Feytema450‑00‑00 CGtwee dwarskamers waarvan 1 als weefwinkel
koperClaas Harmens vrijgezelbontwever
huurderde verkoper Berber Reins
naastligger ten oostenheer Junius van Alema
naastligger ten zuideneen hof
naastligger ten westenBeern Beerns
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBerber Reins, weduwe van
verkoperwijlen Willem Rutgers


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot tegenover het panwerk van Sybrand Feytema c.soc.00‑00‑00 cghof
kopervrijgezel Claas Harmens bontwever
naastligger ten oostenoud burgemeester Joost Gonggrijp c.soc.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenhof en zomerhuis van de heer Alema
naastligger ten noordenhof en zomerhuis van de heer Alema
verkoperBerber Reins, weduwe van
verkoperwijlen Willem Rutgers


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0105v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Beernts mr. bontwever


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0333v van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Beernts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑06 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ bij de Lombartspijp445‑00‑00 CGhuis, weefwinkel en plaats
koperHarmen Hendriks bontwever
naastligger ten oostenDirk Cornelis mr. sleefmaker
naastligger ten westenJunius van Alema
naastligger ten zuidenWouter Hessels
naastligger ten noordenstraat en Zoutsloot
verkoperClaas Harmens, gehuwd metmr. bontwever
verkoperGeeske Teunis


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-074 Zoutsloot 80wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon01‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerwed. Cornelis Geerts
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de oud rentmeester Lanting321‑14‑00 GGhuis
koperJohannes Harmens Tichelaar, gehuwd met
koperTrijntie Wybes
naastligger ten oostenhet zomerhuis van de heer Junius van Alema
naastligger ten zuidende hof van de heer Junius van Alema
naastligger ten westenBeernt Beernts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Hendrik Jansen de Wit, curatormr. bontwever
verkoper q.q.huisman Wessel Teunis, curator over te Aelsteede
verkoperde nagelaten kinderen van Claas Harmensmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens, tichelaar x Trijntie Wybes kopen (a) deftig huis of twee dwarskaamers, aan de Soutsloot tegen over het panwerk van oud rentmeester Lanting. Geen grondpacht. Ten O. Junius van Alema`s zomerhuis, ten Z. Junius van Alema`s tuin, ten W. Beernt Beernts, ten N. de Soutsloot. Gekocht van Hendrik Jans de Wit, mr. bontwever en Wessel Teunis, huisman te Aelsteede in Munsterland, als curatoren over de nagelaten kinderen van Claas Harmens, in leven mr. bontwever, voor (a en (b) 321 gg. 14 st.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0179r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Beernds


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0024r van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ62‑00‑00 GGwoning
koperYede Tjeerds kaaskoper
huurderde weduwe van Claas Pieters Vrijmoed
naastligger ten oostenJan Hendriks Veldhuis
naastligger ten zuidenJunius Alema
naastligger ten westenGryttje Gorryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0082v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ275‑00‑00 CGwoning
kopervroedsman Barend van der Meulen
huurderde weduwe van Sweerus schoolmeester
naastligger ten oostenJan Hendriks Velthuis
naastligger ten zuidenJunius Alema
naastligger ten westenGryttje Gerryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYede Tjeerdskaaskoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen, vroedschap, koopt huis zz. Zoutsloot, bewoond door wd. Sweerus....? Ten O. Jan Hendrik Velthuis, ten W. Gryttje Gerryts, ten Z. Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Yede Tjeerds, kaaskoper, voor 275 cg.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0085r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ315‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
kopervroedsman Beerend van der Meulen
huurderTaeke Jacobs c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten zuidende hof van de heer Junius van Alema
naastligger ten westenYede Tjeerds
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Velthuisoud bontwever te Munsterland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen, vroedschap, koopt huis en weefwinkel zz. Zoutsloot. Ten O. wd. Johannes Harmens, ten W. Yede Tjeerds, ten Z. de hof van Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Johannes Velthuis, bontwever, thans wonende in Munsterland, voor 315 gg.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101, pag. 36Zoutsloot 80T van Benthem0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Paulus Gerrits de Boer... 1872, BS Franeker ovl 1872,; eigenaar van wijk B-086, een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-087Zoutsloot 80Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij
B-087Zoutsloot 82Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 183Zoutsloot 82Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenpakhuis (167 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 183Zoutsloot 80Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenpakhuis (167 m²)


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50015 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 5 van 3 feb 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-087Zoutsloot 80koopakte met subrogatiefl. 700pakhuis voormaals jeneverstokerij wijk B-086 (A185) en B-087 (A183)
 
verkoperZytse Paulus de Boer
koperHaye Bruins Monsma


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 183Zoutsloot 80 Haije MonsmaHarlingeneen oud gebouw vernieuwd tot eene boerderij


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 183Zoutsloot 82 Haije MonsmaHarlingeneen oud gebouw vernieuwd tot eene boerderij


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 219 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Aafke Rinses Rinsma, overleden op 18 september 184063 jr, geboren Mildam, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van afwezige Sibertus Ferdinand Parant, moeder van Johanna Sibertus Parant (vrouw van Simon Jansen Douwes, turfdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 219 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Aafke Rinses Rinsma, overleden op 18 september 184063 jr, geboren Mildam, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van afwezige Sibertus Ferdinand Parant, moeder van Johanna Sibertus Parant (vrouw van Simon Jansen Douwes, turfdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 19 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Gelske Wiets, overleden op 1 december 184163 jr, geboren Dronrijp 4/5/1778, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van reeds overleden Tjalling Tuinstra, moeder van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 19 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Gelske Wiets, overleden op 1 december 184163 jr, geboren Dronrijp 4/5/1778, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van reeds overleden Tjalling Tuinstra, moeder van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 20 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Tjalling Tuinstra, overleden op 3 december 184167 jr, tichelaar, geboren Midlum 12/4/1774, overleden Wortelstraatje B 87, wednr. Gelske Wiets, vader van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 20 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Tjalling Tuinstra, overleden op 3 december 184167 jr, tichelaar, geboren Midlum 12/4/1774, overleden Wortelstraatje B 87, wednr. Gelske Wiets, vader van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 539 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Japke Hiddes de Vries, overleden op 19 juni 184751 jr, geboren Pingjum 3/12/1795, overleden Scheerstraat B 87, vrouw van Haaye Bruin Monsma, melktapper (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Antje, Dieuwke en Hidde Haayes Monsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 539 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Japke Hiddes de Vries, overleden op 19 juni 184751 jr, geboren Pingjum 3/12/1795, overleden Scheerstraat B 87, vrouw van Haaye Bruin Monsma, melktapper (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Antje, Dieuwke en Hidde Haayes Monsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Anna Dirks van Arum... Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Jan Siegers Tigchelaar... 1866, ovl wijk B-077, zv Sieger T, en Meindertje Sleeper; BS huw 1832, ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Tietje Arnoldus de Wildegeb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2455Zoutsloot B-087Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3489*Zoutsloot B-083Gerrit S. Spoelstrawoonhuis en stal
Sectie A nr. 3489*Zoutsloot B-084Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3489Zoutsloot 80 (B-084)wed. R. Faberwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zoutsloot 82H. de Bruinjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 80 Paulus Kuijperbestellerf. 500f. 600


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11972
Zoutsloot 80aBauke van der Vlies


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 80J. Kuijpervarensgezel
Zoutsloot 80aB. v/d Vliesmatroos


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 80H. (Harmen) Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 80beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 82beeldbepalend pand5 van 10
  terug