Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wasbleek 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWasbleek 34-174(niet bekend)4-174H-076H-088


Naastliggers vanWasbleek 3
ten oostenWasbleek 5
ten zuidende Wasbleek
ten westenWasbleek 1


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0099v van 13 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleek 3Wasbleek NZ [staat: zuid van het vorige verkochte perceel]170‑00‑00 ggdrie kamers aan elkaar
koperJelis Baerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet perceel verkocht in de vorige akte
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock
verkoper van 1/2Foppe Foppeswijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio 80Wasbleek 3hof
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio 52vWasbleek 3hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio Wasbleek 3hof
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0229r van 11 mrt 1742 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleek 3Wasbleek, bij de252‑00‑00 gg3/4 van 2 nieuwe woningen en weefwinkels
koperAlbert Ruirds, broer van de verkopersmr. blauwverver
huurderHarmen Breumers c.u.
huurderBeern Beerns c.u.
naastligger ten oostenJan Craemer
naastligger ten zuidenbaanpad en wasbleek
naastligger ten westenhet panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp
naastligger ten noordende tuin van Jarig Westra koopman
verkoper van 1/4Antie Ruirds, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Gerlofs Buillartmr. bakker
verkoper van 1/4Minne Ruirdsmr. blauwverver
verkoper q.q.Dirk IJsbrands, curator overkoopman
verkoper van 1/4Pieter Ruirds thans uitlandig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Ruurds, mr. blauwverver en broer van de verkopers, koopt 3/4 van 2 nieuwgebouwde woningen en weefwinkels omtrent de Wasbleek Ten O. Jan Cramer, koopman, ten W. het panwerk van de vroedsman Harmanus Gonggrijp, ten Z. het Baanpad, ten N. de hof van Jarig Westra. De koper bezit al 1/4. Interessante acte. Gekocht van Antie Ruurds x Jan Gerlofs Builart, mr. bakker, Minne Ruurds, mr. blauwverver en Pieter Ruurds, elk voor 1/4 part.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio 94rWasbleek 3woning
eigenaarAge Johannes
eigenaarWybe Johannes
gebruikerBeerend Coenraads
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Beerends
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio 94rWasbleek 3huis
eigenaarAge Johannes
eigenaarWybe Johannes
gebruikerBouwe Tjeerds
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerJan Jansen
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio 94rWasbleek 3huis
eigenaarAge Johannes
eigenaarWybe Johannes
gebruikerBernardus Poort wed.
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerMelcher Cauda
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 , pag. 91Wasbleek 3F. van Esta 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-076Wasbleek 3Bauke Rienks van Oosten... Abes en Maike Baukes; BS ovl 1816; 1817 huwelijken, ovl 1821, ovl 1826, ovl 1834; gebruiker van wijk H-076, sjouwer; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); deeze papieren bestaande in twee acten van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-076Wasbleek 3Frans Tjallingii van Esta... id. van wijk H-061; panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-062, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-076; gebruiker Bauke van Oosten, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-077; gebruiker Cornelis A. Harenst ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-076Wasbleek 3F F van EstaBauke van Oostensjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1877Wasbleek 3Frans van Tjallingii fabrikeurHarlingenhuis (36 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-076Aaltie de Graaf38 jgeenInzumerzijlv, protestant, weduwe
H-076Antie van Dorpen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-076Trijntie van Dorpen16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-076Rinske van Dorpen15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-076Jantie van Dorpen11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-076Wasbleek 3Janke Simons de Vries, overleden op 23 oktober 1842bijna 9 mnd (geboren 28/1/1842), overleden Wasbleek H 76. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 100) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-076Wasbleek 3Aaltje de Graaf... HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk G-182; oud 38 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk H-076; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1877Over de waschbleek H-076Haije H. Tigchelaar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3861Wasbleek 3 (H-088)Gosse A. Hoek (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Waschbleek 3D. de Vriesgroentenhandelaar


1932 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Wasbleek 3, HarlingenWasbleek 3Hoek A Azn, G A'EERSTE STEEN GELEGD OP
31 AUG. 1932
DOOR G.A. HOEK A.A.zn.
OUD 10 JAAR'
Deze steen is afkomstig van een pand aan de Harlinger Straatweg waar de familie Hoek eerst woonde.


2023
0.045313119888306


  terug