Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-173 4-179 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-176 4-179 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-177 4-179 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-173 4-180 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-176 4-180 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-177 4-180 H-062 H-069
   huisnummer hoger Wasbleek 1 4-174 4-174 H-ong H-087
aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 22naamloze steeg ten westen


 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085v van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]panwerk
 
koperburgemeester Pouwels Jansen c.u.1790-05-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Joost Jelis
naastligger ten zuidende lijnbaan
naastligger ten westenhet huis van Johannes Douwes
naastligger ten westenJelle Pyeters
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperweduwe en crediteuren van wijlen burgemeester Abbe Coenraads


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22zuider nieuwe stad (Zuiderhaven )panwerk met een turfschuur, kamer of woning en een hof met prieel
 
koperGerbren Tania, gehuwd met2775-00-00 GG
koperMarij Evouts
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende grote lijnbaan
naastligger ten westenoud burgemeester Pouwels Jansen Ennema c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Pouwels Jansen Ennema, gehuwd met
verkoperAegt Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Tania x Marij Everts koopt een panwerk met turfschuur en een camer, en een hof met prieel, bomen etc., alles bijelkaar staande in de Z. nieuwe stad. Ten W. de verkoper, ten Z. de grote Lijnbaan. Zie de voorwaarden. Gekocht van oud-burgemeester Pouwel Jansen Innema x Aeght Wytses, voor 2775 gg.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0013v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22zuider nieuwe stad tussen het Zwart Vallaat en de Kerkpoort, ten zuiden van het dieptpanwerk en hof
 
koperSipke Reyns, gehuwd met3150-00-00 GG
koperGriettie Andries, en
koperWietse Michiels, gehuwd met
koperTietske Hessels
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Aebes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Jan Walings
naastligger ten westende plaats van Pouwels Jansen Innama
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerben Tania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Reyns x Griettie Andries, en Wytse Michiels x Tietske Hessels kopen een panwerk, huis, hof met bomen etc. en alle gereedschappen en grondstoffen, in de zuider nieuwe stad tussen het Swart Vallaat en de Kerkpoort. Ten O. Pyter Taekes, ten W. Jan Walinghs en de plaets van Pouwels Jansen Innama, ten N. de straat en diept. Gekocht van Gerben Tania, voor 3150 gg.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0099r van 13 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: zuid van het vorige verkochte perceel]hof
 
koperJelis Baerts c.u.405-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenuitgang naar de Wasbleek
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet perceel verkocht in de vorige akte
verkoperde erfgenamen van wijlen Rogier de Cock
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilles (Gilles) Baerts koopt een hof met bomen etc. ten Z. van het pan- en estrikwerk dat zojuist verkocht is aan Riemer Juriens (Wijngaarden), met een uit- en ingang naar de Wasbleek ten Z. Gekocht van erven Rogier de Cock, voor 405 cg.


 


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: Kerkpoort]pan- en estrikwerk met aanbehoren, knechtswoning en kleimolen
 
koperThijs Jansen wijdschipper1140-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenPytter Sjoerts molenaar
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Quicklenborg
naastligger ten zuidenLammert de Gavere
naastligger ten westenschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallum koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: Kerkpoort en diept]
verkoper van 1/2Jan Jansen Reyersgortmaker
verkoper van 1/4Andries Fopkespanbakker
verkoper van 1/4Pytter WillemsmoutmakerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTijs Jansen, wijdschipper, koopt een mooi pan- en estrikwerk met de blocs, kleimolen, knechtswoning etc., bij de Kerkpoort. Koper moet tegen taxatie overnemen alle gereedschappen, de kleischuit en alle gebakken en ongebakken pannen. Zie acte. Ten O. Pyter Sjoerds, molenaar, ten W. het schoenmakers perk van Wytse Pybes van Tallum, ten Z. de hof van burgemeester Quicklenburg en Lammert de Gavere, ten N. ten naasten de straat en diept. Gekocht van Jan Jansen Reyers, gortmaker, voor 1/2, Andries Sipkes?, panbakker en Pytter Willems, moutmaker te Leeuwarden, samen voor 1/2, voor 1140 gg.


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [niet vermeld]koolstekplaats off oud huisstede
 
koper door niaarburgervaandrig Dominicus Walrich notaris50-00-00 CG
geniaarde koperRintie Claessenkoopman
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
floreenrente0-10-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Dominicus Walrich*
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Hidde de Vries
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Neeltie Dircks, weduwe vanTerschelling
verkoper van 1/2wijlen Jan ReinersTerschelling
verkoper van 1/2Neeltie Jans, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/2Jan YmessmalschipperFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDominicus Walrich, not. publ. en burger-vaandrig, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een koolstek, plaets of oude huisstede. Ten O. wd. wl. Dominicus?, ten W. wd. en erven Hidde de Vries. Gekocht van Neeltie Dircks wv Jan Reiners, op der Schelling, voor 1/2 en Neeltie Jans x Jan Ymes, smalschipper te Franeker, voor 1/2.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-173Rozengracht 223 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-174Wasbleek 1hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-176Rozengracht 22huis en hoff
eigenaarBartel Haies
gebruikerBartel Haies
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-177Rozengracht 22de kerkpoortsmolen met het huis
eigenaarPieter Sioerds
gebruikerPieter Sioerds
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-173Rozengracht 22camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
4-174Wasbleek 1hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--
4-176Rozengracht 22huis
eigenaarBartel Haies
aansl. huurw. voldaan--
4-177Rozengracht 22de kerkpoortsmolen met het huis
eigenaarPieter Sioerds
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0144r van 20 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: tussen de kerkpoort en de sluis]pannenbakkerij en toebehoren
 
koper door niaarWytse Hessels Wassenaer koopman1200-00-00 CG
verpachter grond tuinde Stad Harlingen9-00-00 CG
verpachter grond panwerkde Stad Harlingen2-00-00 CG
toehaakacht gouden ducaten
geniaarde koperJacob de Bruyn c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
afgewezen niaarnemerL. Priggekapitein
naastligger ten oostende hof van Ruird Alberts
naastligger ten oosteneen panwerk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Johannes Mockema
naastligger ten westende hof van vroedsman Lolke Westra
naastligger ten noordende hof van Walrighs notaris
verkoperoud burgemeester Hessel Wassenaar c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Hessels Wassenaer koopt, na niaar ratione sanguinis, een panbakkerij c.a., tussen de Kerkpoort en de Sluis, strekkende van voor van het diept tot achter aan de stadsvesten. Er is voor aan de straat een woonhuis, grote turfschuur en ovenhuis en oven bezijden, met voor en achter veel ruimte om turf te bergen. Voorts een kleibult en een hof erachter met bomen en een zomerhuis. Ten O. de hof van Ruurd Alberts en nog een ander panwerk, ten W. erven Johs. Mockema. Er is ook nog een tuintje ten N. van dit panwerk, met ten W. de hof van de vroedsman Lolke Westra, ten N. de hof van notaris Walrich. Gekocht van Hessel Wytses Wassenaer, oud-burgemeester en mede-vroedschap, voor 1330 cg.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0178r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22tussen Kerkpoort en sluis vh diept tot achteraan stadvestenpannenbakkerij en toebehoren
 
koperWessel van Neercassel koopman1800-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
verpachter grond tuinde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder bloks, kleimolen en gereedschapJacob de Bruyn kapitein50-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van Ruird Jacobs
naastligger ten zuideneen tuin
naastligger ten westende erfgenamen van Johannes Mockema
naastligger ten noordende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
verkoperWytse Hessels WasenaarontvangerMidlum


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Rozengracht 22kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-174 Wasbleek 1hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-176 Rozengracht 22huis en hoff
eigenaarClaes Douwes
gebruikerClaes Douwes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-177 Rozengracht 22huis en molen
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZtuin noord van het panwerk
 
koper door niaarvroedsman Lolke Westra, gehuwd metlakenwinkelier
koper door niaarMaertje Bijlaan
verpachter grond tuinde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende tuin van Lolke Westra
naastligger ten noordende tuin van Arjan Teunis koopman
verkoperJacob de Bruin, gehuwd metkoopmanAmsterdam
verkoperJohanna NeerkasselAmsterdam


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZpanwerk, huis, turfschuur, ovenhuis, kleibult en tuin erachter
 
koper door niaarvroedsman Lolke Westra, gehuwd metlakenwinkelier1532-00-00 GG
koper door niaarMaertje Bijlaan
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
geniaarde koperAndries Pyters de Boer
naastligger ten oostende tuin van Ruurd Alberts
naastligger ten zuidenstadswallen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperJacob de Bruin, gehuwd metkoopmanAmsterdam
verkoperJohanna NeerkasselAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Westra, vroedsman x Maertje Bijlaen, lakenwinkeliers, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een panwerk met woonhuis, turfschuur, ovenhuis en kleibult, en een hof erachter, zz. Rozengracht. Ten O. de hof van Ruurd Alberts, ten W. erven Johannes Mockema ten Z. de stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Jacob de Bruin x Johanna Neerkassel te A`dam, voor 1532 gg.


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort]1/2 leerlooierij
 
koperAeltie Andrys, gehuwd met160-00-00 GG
koperSjoerd Talma koopman
eigenaar van 1/2Jacob Jarigs van der Leykoopman
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Sybolts
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoper q.q.Jacob Tuininga, geautoriseerde curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley koopt 1/2 leerlooierij of perk met 10 kuipen en 4 kalkdobben, zowel binnen als buiten het perk., en alles wat daarbij behoort, en waarvan de andere 1/2 van Sjoerd Talma is. Het geheel ligt omtrent de Kerkpoort. Ten O. het panwerk van Jan Sybolts, ten W. en Z. erven burgemeester Lolke Westra, ten N. de straat en diept. Gekocht van (de geauthoriseerde curator over de verlaten boedel van) wl. Wytse Piebes Talma, voor 160 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Rozengracht 22hoff
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikererven burgemeester Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-174 Wasbleek 1hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
4-176 Rozengracht 22panwerk
eigenaarJohannes Kramer
gebruikerJohannes Kramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
4-177 Rozengracht 22[schoenmakers]perk
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Rozengracht 22hof
eigenaarJan Cramer
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 176
4-173 /2Rozengracht 22hof
eigenaarJarigh Westra
gebruikerJarigh Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-173 /3Rozengracht 22hof
eigenaarHarmanus Siccama
gebruikerHarmanus Siccama
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG
4-174 Wasbleek 1huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh
4-176 Rozengracht 22panwerk
eigenaarJan Cramer
gebruikerJan Cramer
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG
opmerkinghier onder begrepen no. 173
4-177 Rozengracht 22perk
eigenaarJacob Lolles
eigenaarJacob Jarighs
gebruikerJacob Lolles
gebruikerJacob Jarighs
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-179 Rozengracht 220-00-00 CGafgebroken


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Frans Tjallingii van Esta... P. van Vliet, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-061; panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-062, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-076; gebruiker Bauke van Oosten, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-062Rozengracht 22F F van Esta pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1878Rozengracht 22Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpanwerk en erf (1060 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1878Wasbleek 1Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpanwerk en erf (1060 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Doetje Spannenburg... E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Tjaardus Houtsma... Greidanus; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-062; gebruiker van wijk F-032, koopman, eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1878H-062 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiipanwerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3841Rozengracht 22 (H-069)Allert van der Meerpakhuis
Sectie A nr. 3862Wasbleek 1 (H-087)Sybrand Fonteinpakhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 22beeldbepalend pand9 van 10
  terug