Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZuiderhaven 384-2044-2014-205H-164H-198
   huisnummer hogerZuiderhaven 384-2034-2014-205H-164H-198
   huisnummer hogerZuiderhaven 384-2024-2004-205H-164H-198


Naastliggers vanZuiderhaven 38
ten oostenZuiderhaven 40
ten zuidende Zuiderhaven
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Zuiderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 38naamloze steeg ten noorden


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ledige plaats of huisstede van Jacob Popta


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0068r van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]1100‑00‑00 gghof van 170 houtvoeten lang, met bomen, planten en prieeltje
koper door niaarGijsbert Juriens Fonteyn, neef van
koper door niaarde verkoper Jisca van Viersen
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde achterste twee huizen2‑00‑00 cg
geniaarde koperIpe Meinerts c.u.mr. timmerman
geniaarde koperburgervaandrig Claes Sanstra c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester Lauta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
eerdere eigenaarburgemeester Geersma
verkoperAssuerus van Viersen, gehuwd met
verkoperjuffrouw Jisca Geersma


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0092r van 24 aug 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]750‑00‑00 gghof
koperClaes Freercx Braem c.u.houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBelike Popta
naastligger ten zuidenClaes Sanstra
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat naar de grote lijnbaan]
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoperGijsbart Juriens Fontein


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Claas Freercx Braam


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38een_achterZuiderhaven ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad]800‑00‑00 gghof met bomen, planten een belvédère
koper provisioneelIda van Kyll, weduwe van
koper provisioneelwijlen burgemeester Claas Sanstra
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntje Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerrit Gerrits
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat naar de lijnbaan]
naastligger ten noordende hof van Claas Freercx Braam
verkoperwijlen burgemeester Claas Sanstra


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145r van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ127‑14‑00 gg3/4 hof
koperds. Feddo van Slooten predikant te Midlum
eigenaar van 1/4Feddo van Slootenpredikant te Midlum
huurder voor 1 jaarGillis Vermeersch mr. blikslager21‑00‑00 cg
naastligger ten oostenR. C. Fontein
naastligger ten zuidenHebea Kyl
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperHeere Jansen van Slootengrootschipper
verkoperJane Jansen van Slootengrootschipper
verkoperPietie Jansen van Slooten, gehuwd met
verkoperIsbrandt Pietersgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Fedde van Slooten te Midlum koopt 3/4 hof zz. Zuiderhaven, waarvan hij al 1/4 bezit. Ten O. Reiner Claessen Fontein, ten W. de straat, ten Z. Hebea Kijl, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van grootschippers Heere- en Jane Jans van Slooten, en Pietie Jansen van Slooten x grootschipper Isbrandt Pieters, voor 127 GG 14 st.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ154‑00‑00 cghof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis
koperGilles Vermeersch, als vader en voorstander van zijn dochters
koperRoeloffke Vermeersch, en
koperLijsbet Vermeersch
naastligger ten oostenReiner C. Fontein
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Bechjus
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: steeg naar het bolwerk]
naastligger ten noordenZuiderhaven en haven
verkoperds. Fedde van Slotenpastor te Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Vermeersch, als vader en voogd over zijn dochters Roelofke en Lijsbeth, te A`dam, koopt een hof met bomen, bloemen etc. en zomerhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. Reiner Claessen Fontein, ten W. een steeg naar het bolwerk, ten Z. erven dr. Bechius, ten N. de straat en haven. Zie voorwaarden in de acte. Gekocht van ds. Fedde van Slooten te Midlum, voor 154 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-202 , folio 84Zuiderhaven 38huis
eigenaarJan Dirks Ens wed.
gebruikerJoost Andries
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio 84Zuiderhaven 38hof
eigenaarHebbea Kijl erven
gebruikerHebbea Kijl erven
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-204 , folio 84Zuiderhaven 38hof
eigenaarGillis Vermeersch in qlt.
gebruikerGillis Vermeersch
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-202 , folio 54vZuiderhaven 38huis
eigenaarJan Dirks Ens
gebruikerJoost Andries
gebruikerJan Andries
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
opmerkinginsolvent [doorgehaald]
aansl. huurw. voldaan1‑2‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio 54vZuiderhaven 38hoff
eigenaarHebbea Kijl erven
gebruikerHebbea Kijl erven
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-204 , folio 54vZuiderhaven 38hoff
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑8‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0211r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJillis Vermeersch


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0211r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38een_achterNieuwe Heerestraat OZ bij de stadsmuren81‑14‑00 ggtuin met vruchtbomen, planten en stenen zomerhuis
koperTieerd Gerbens, gehuwd metmr. lijnslager
koperAukjen Beerns
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReiner Clasen Fontein koopman
naastligger ten zuidenals bewoner Joost Andries c.soc.
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordenJillis Vermeersch
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopman te Leeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd van te Leeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen van te Leeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakker te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier in de Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 van te Breda
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Gerbens, mr. lijnslager x Auckjen Beerns koopt een mooie hof met bomen en een stenen zomerhuis, aan de oz. v.d. Nieuwe Heerenstraat, omtrent de Stadsvesten. Grondpacht 2 cg. Ten O. Reiner Clasen Fontein, ten W. die straat, ten Z. Joost Andries, ten N. Jilles Vermeersch. Gekocht van Jan Tiommes Wijngaarden, mr. bakker te Leeuwarden en Tietze Jentjes v.d. Veen, burger-vaandrig te Leeuwarden x Antie Tiommes Wijngaarden, erven van Jeltie Bockes, die voor de helft erfgenaam was van hebbea Kijl, eb van Tiomme Jans Wijngaerden, koopman en mr. bakker mitsgaders monsieur Cornelis de Maire, cassier ub de bank van lening te leeuwarden, last en procuratie hebbende van Anna Christina Losecaet c.s., te Breda voor de andere helft, erfgenamen van Hebbea Kijl te Harlingen, voor 81 gg. 14 st.


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0251v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ275‑00‑00 cgtuin
koperYeke Goverts Potkast c.u.mr. gortmaker
naastligger ten oostenReiner Claesen Fontein sr
naastligger ten zuidenTjeerd Gerbens
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: steeg naar het bolwerk]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperGilles Vermeersch


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-202 , folio Zuiderhaven 38huis
eigenaarJoost Andries
eigenaarJan Andries
gebruikerJoost Andries
gebruikerJan Andries
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaard
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio Zuiderhaven 38hof
eigenaarHebbea Kijl erven
gebruikerHebbea Kijl erven
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-204 , folio Zuiderhaven 38hof
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0197v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Yke Goverts


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0216v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38twee_achterNieuwe Heerestraat OZ244‑00‑00 cghuis
koperGerryt Gerryts, gehuwd metbontwever
koperAntje Claeses
verpachter grondN. N. 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVliethoorn
naastligger ten zuidenHendrik Arents bontwever
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Tjeerd Gerbens
verkoper q.q.vroedsman Tjebbe Johannes, president en gecommitteerde vd Diakonie Ware Gereformeerde Gemeente voor
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, president en gecommitteerde vd Diakonie Ware Gereformeerde Gemeente voor
verkoper van 1/3Joost Andries, gehuwd met
verkoper van 1/3Antje Jans
verkoper van 1/3Aeltje Jans, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Symons
verkoper van 1/3Tjalling Fransenzoutdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Gerryts, bontwever x Antje Claeses koopt huis in de NIEUWE HEERESTRAAT. Ten O. Vliethoorn, ten W. de straat, ten Z. Hendrik Arends, bontwever, ten N. de hof van wd. Tjeerd Gerbens. Gekocht van Joost Andries x Antje Jans voor 1/3, Abeltje Jans wv Jan Symons (Schiere?) voor 1/3 en Tjalling Fransen, zoutdrager voor 1/3.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0388r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYcke Goverts Potkast


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0388r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38een_achterZuiderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]90‑00‑00 gghof
koperYcke Goverts Potkast mr. gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Vliethoorn
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordenYcke Goverts Potkast
verkoperAukjen Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Gerbensmr. lijnslager


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ600‑00‑00 cghof, twee
koperGerloff Pyters, gehuwd metkoopman
koperJetske Rinses Roorda
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van de heer Vliethoorn
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperYcke Goverts Potkastmr. gortmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-200 , folio 54vZuiderhaven 38huis
eigenaarJoost Andries
eigenaarJan Andries
gebruikerJoost Andries
gebruikerJan Andries
opmerking1722 insolvent verklaart 12-00-00
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201 , folio 55rZuiderhaven 38huis
eigenaarGerloff Pieters
gebruikerGerloff Pieters
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑13‑06 cg
opmerking[samen met 4-202]


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0287v van 3 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38twee_achterNieuwe Heerestraat bij het bolwerk bij de Spijkerboor500‑00‑00 cghuis
koperJan Hendriks Tengers mr. bontwever
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Romke Backer 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFokke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten zuidenHendrik Arents bontwever
naastligger ten westenNieuwe Heerestraat
naastligger ten noordende nagelaten dochter van Gerlof Pyters
verkoperAntie Claeses, gehuwd met
verkoperWillem Claesesmr. bontwever


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-201Zuiderhaven 38Gerlof Pieters, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0dogter
4-200Zuiderhaven 38Jan Hendriks, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-200 , folio 55rZuiderhaven 38huis
eigenaarJan Hendriks Tengers
gebruikerJan Hendriks Tengers
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201 , folio 55rZuiderhaven 38huis
eigenaarGerlof Pytters erv.
gebruikerGerlof Pytters erv.
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-200, fol. 74vZuiderhaven 38Hendrik Hendriks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenweever17:13:00 cg2:19:00 cgbestaet geringh


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-201, fol. 74vZuiderhaven 38Gerlof Pytters dogter, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderen63:1:00 cg10:10:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-200 , folio 55vZuiderhaven 38huis
eigenaarJan Hendriks Tengers
gebruikerJan Hendriks Tengers
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201 , folio 55vZuiderhaven 38huis
eigenaarGerlof Pyters erven
gebruikerGerlof Pyters erven
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-200 , folio 55vZuiderhaven 38huis
eigenaarJan Hendriks Tengers
gebruikerJan Hendriks Tengers
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201 , folio 55vZuiderhaven 38huis
eigenaarGerlof Pyters erven
gebruikerGerlof Pyters erven
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205 , folio 97rZuiderhaven 38huis, achterhuis en stalling
eigenaarAllard Scheltinga
gebruikerAllard Scheltinga
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205 , folio 97vZuiderhaven 38huis, achterhuis en stal
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerA. Scheltinga
huurwaarde totaal143‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde26‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205 , folio 97vZuiderhaven 38huie en achterhuis
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerJohannes Spreé
huurwaarde125‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting07‑10‑00 cg
huurwaarde totaal117‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑07‑04 cg
grondpacht vanA. Scheltinga
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-205 , pag. 94Zuiderhaven 38A. Scheltinga 6‑00‑00 cg(wallen)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Zuiderhaven 38Allard Scheltinga... HRL, balsteenleverancier 1764-1765, pacht grond 1800-1810, koopman en verkoopt een huis in 1797, ovl wijk H-164; BS ovl 1813; voogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis , welke gelden dhr A.S. aan het ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Zuiderhaven 38Greult Harmensgeb 1765 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL; wijk H-164; BS ovl 1814; gebruiker van wijk H-149, gealimenteerd, eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Zuiderhaven 38M. van der Kooygebruiker van wijk H-164, commissaris der convooyen, eigenaar is A. Scheltinga erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-164Zuiderhaven 38erven A ScheltingaM van der Kooycommissaris bij de convooyen


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-164Zuiderhaven 38provisionele en finale toewijzingfl. 3182huis, zomerhuis, kantoor, stalling en wagenhuis etc. H-164
 
verkoperde nalatenschap van wijlen Allard Scheltinga (te Franeker)
koperSicco Posthuma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1927Zuiderhaven 38Sikke Posthuma houtkoopmanHarlingenhuis (200 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 189 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Hendrika M. Sicco Posthuma, overleden op 9 mei 1834M.=Margaretha, 9 jr, dochter van Sicco Posthuma, houtkoper (Zuiderhaven H 164) en Hinke Rodenhuis, zuster van minderjarige Johannes-Frans, Yppe, Petrus, Jacobus, Jetze en Bregtje Sicco Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Zuiderhaven 38Hinke Rodenhuis... en Hendrikje Scheltema; BS huw 1817, ovl 1845, ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-164; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Zuiderhaven 38Sikko Johannes Posthuma... Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-164; VT 1839; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van S.P., (reparaties), 31 dec 1810: f. 10:6:0 ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Sytske Visser, overleden op 26 maart 183930 jr, geboren Vlieland, overleden Bolwerk H 164, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-164Sicco Posthuma60 jkoopmanAchlumm, protestant, gehuwd
H-164Henke Rodenhuis54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-164Johannes Posthuma21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Yppe Posthuma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Petrus Posthuma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jacobus Posthuma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jetze Posthuma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Bregtje Posthuma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Trijntie Smit24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Antie de Boer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 430 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Sicco Posthuma, overleden op 12 december 184667 jr, geboren Achlum 26/4/1779, overleden Zuiderhaven H 164, houthandelaar, weduwnaar, vader van Johannes-Frans, koopman, Ype, idem, Bregtje, Petrus, secretariecommies en minderjarige Jacobus en Jetze Siccos Posthuma (voogd is broer Ype). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-164Zuiderhaven 38Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-164Zuiderhaven 38Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 25 aug 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-164Zuiderhaven 38Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Finaal verkocht op 30 aug 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 4812.


1893 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 38 (Hangt in kantoortje in Verpleeghuis Dukdalf.), HarlingenZuiderhaven 38 (Hangt in kantoortje in Verpleeghuis Dukdalf.)Spoelstra, G S;Drost, EG.S. Spoelstra
E. Spoelstra - Drost
O.L.V. Geboorte
1893
D.D.'


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. Zuiderhaven 38 (H-198)


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpleging


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpleging


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1934 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefstichtingr.k. ziekenverpleging


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefstichtingr.k. ziekenverpleging


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting655R.K. Ziekenverpl.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Ziekenhuis St. Jozef655


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641
ZuiderhavenZiekenhuis, R.K. St. Jozef641


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 38P.J. (Pieter) Crijver


2023
0.19490909576416


  terug