Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 36
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 36a4-204 4-223 H-169H-202
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 36a4-205 4-223 H-169H-202
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 36a4-208 4-223 H-169H-202
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 36a4-210 4-230 H-169H-202
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 36a4-211 4-230 H-169H-202


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159v van 12 apr 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZ1401‑14‑00 GGhuis, hof, loods, plaats en pakhuis
koperJoannes Hylckes Hanekuyck c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenMolenstraat (Nutsstraat)
naastligger ten zuidenJan Sybrens
naastligger ten westenJan Sybrens
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAnna Cnossens, gehuwd met
verkoperCarel le Febrekoopman te Alkmaar [staat: Ackmoer]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hylckes Hanekuik koopt een huis, hof met bomen en plantagien, loods, plaets en pakhuis zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. en Z. Jan Sybrens, ten N. de haven. Gekocht van Anna Cnossens x Carel le Febre, koopman te Alkmaar, voor 1401 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ560‑00‑00 GGpakhuis
kopervroedsman Maarten Ockes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJochum Jansen Croon kapitein
naastligger ten westenJan Sybrens Pauw
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJoannes Hylkes Hanekuik


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0070v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ700‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelWiggle Tjallings schipper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJochum Jansen Croon kapitein
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauw
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoper van 1/5Ocke Martensmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/5Aeltie Martens, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Symens
verkoper q.q.oud burgemeester Tjeerd Bouwens, curator
verkoper q.q.Seerp Lammerts, curator
verkoper q.q.Hessel Wytses Wassenaer, curatoren over
verkopers van 3/5de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0377r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ659‑00‑00 GGhuis
koperPyter Keimpes, en Rommelhaven
koperWybe Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderDirck Ypes
naastligger ten oostenWigle Tjallings
naastligger ten oostenvroedsman Evert Arjens n.u.
naastligger ten oostenJochum Jansen kapitein
naastligger ten zuidenals bewoner Cornelis Post
naastligger ten westenJan Eiberts timmerman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperde crediteuren van vrouw en kinderen van Tjeerd Pauw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes en Wybe Hendrix kopen een deftig huis met hof, bomen etc. er achter, zz. Zuiderhaven. Ten O. het huis van Evert Arjens Oosterbaan en capitein Jochum Jansen, ten W. Jan Eiberts, timmerman, ten Z. Cornelis Post, ten N. de haven. Het huis heeft een ruime ingang, waarnaast aan de rechterkant twee aparte camers, met een koolstek ten Z. Het is een uitgebreide acte. Gekocht van de diaconen v.d. Ger. Kerk als alimentatoren van de vorige eigenaar Tjeerd Pauw.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0087v van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ450‑00‑00 CG1/2 huis, hof en paardenstal erachter
koperWybe Hendrix mr. botenmaker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Eevert Arjens n.u.
naastligger ten oostenJochum Jansen Kroon
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Janke Gales
naastligger ten westenJan Eiberts Pool
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Keimpesmr. botenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hendrix, mr. botenmaker, koopt 1/2 huis en hof met paardenstal erachter etc. etc., waarvan hij al 1/2 bezit, zz. Zuiderhaven. (met beschrijving). Ten O. de vroedsman Evert Arjens en Jochum Jansen Kroon, ten W. Jan Eiberts Pool, ten Z. erven Janke Gales, ten N. de straat en haven. Gekocht van Pieter Keimpes, mr. botenmaker, voor 450 cg. (Het was in mei 1678 van Jan Sybrens.).


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002v van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ675‑00‑00 CGhuis
koperJ. van Leeuwen, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperAntie Ottes Knijff
huurderJan Jansen de Jonge c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jochum Jans Croon kapitein
naastligger ten westenWybe Hendricx mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSibbeltie Wigges, gehuwd met
verkoperEwert Arjens Oosterbaanmr. lijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Leeuwen, kapt. bij de Admiraliteit x Antie Ottes Knijff koopt een huis (met indeling), zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. Wybe Hendrix, mr. scheepstimmerman, ten Z. erven kapt. Jochum Jansen Croon, ten N. de straat en haven. Het wordt als huurder bewoond door Jan Jansen de Jonge. Gekocht van Sibbeltje Wiggers x Evert Arjens Oosterbaan, vroedsman en mr. lijnslager, voor 675 gg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0125v van 18 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ1100‑00‑00 CGhuis
koperRintie Clasen Blokmaker, gehuwd metgaljootschipper
koperStijntie Fockes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jochum Jansen Croon kapitein
naastligger ten westenWybe Hendrix [staat: Fedrix] mr. botiemaker
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan van Leeuwen, gehuwd metkapitein
verkoperAntie Ottes Knijff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintje Clasen, blokmaker en galjootschipper x Stijntie Fockes koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. Wybe Feddrix, mr. bootjemaker, ten Z. erven kapt. Johannes Jansen Croon, ten N. de haven. Gekocht van Jan van Leeuwen, ordinaris capitein bij de Admiraliteit van Friesland x Antie Ottes Knijff.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-204Zuiderhaven 36ahoff
eigenaarGillis Vermeersch in qlt.
gebruikerGillis Vermeersch
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205Zuiderhaven 36ahuis en hoff
eigenaarde heer Beima
gebruikerde heer Beima
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-208Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarPieter Reike
gebruikerPieter Reike
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-210Zuiderhaven 36ahuis en hoff
eigenaarRintie Claesen erven
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-211Zuiderhaven 36ahuis en hoff
eigenaarjuffrouw Hamerstein
gebruikercommys van Dalsen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0290r van 31 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ278‑00‑00 CGhuis
koperAegtjen Hendriks, weduwe van
koperwijlen Foppe Uiftes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJan de Ket [staat: Deket]
naastligger ten westenWybe Hendriks
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAegtien Hendrix, laatst wd. Foppe Uiftes koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. Wybe Hendrix, ten Z. Jan de Keth, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Rintie Claesen, blokmaker, voor 278 cg.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0019v van 28 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ225‑10‑00 GGhuis en hof
koperRuirdt Sybes Bontekoe c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Scheltes
naastligger ten oostenhuis en hof van Minne Claessen
naastligger ten zuidende hof van de weduwe van Syds Pieters
naastligger ten westenGerrit Jansen Hemert
naastligger ten westende hof van Scalee pruikenmaker
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperde hypothecaire crediteuren van wijlen Wybe Hendrixmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Sybes Bontekoe koopt een huis met hof erachter, zz. Zuiderhaven. Ten O. Jacob Scheltes en huis en hof van Minne Claesen, ten W. Gerrit Jansen van Hemert en de hof van de pannebakker Scheltes, ten Z. de hof van wd. Syds Pieters, ten N. de straat. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van wl. Wybe Hendrix, mr. scheepstimmerman, voor 225 gg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-204Zuiderhaven 36ahoff
eigenaarG. Vermeersch
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑8‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarde hr. Beima
gebruikermonsr. Scheltinga
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑4‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-208Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarPieter de Bik
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan28‑9‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-210Zuiderhaven 36ahuis en werff
eigenaarPieter Keimpes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-211Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarjuff. Hamerstein
gebruikerjuff. Hamerstein cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ hoek Molenstraat470‑00‑00 CGhuis
koperPyter Freerx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Minne Claesens
naastligger ten westenRuird Sybes Bontekoe
naastligger ten noordenzuiderhaven en straat
verkoperAegjen Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Foppe Uiftes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Freerks koopt een huis zz. Zuiderhaven, hoek zogenaamde Molenstraat. Ten O. die straat, ten W. Ruurd Sybes Bontekoe, ten Z. erven Minne Claesen, ten N. de straat en haven. Gekocht van Aegjen Hendriks, laatst wd. Foppe Uyftes, voor 470 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-204Zuiderhaven 36ahoff
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarde heer Beyma
gebruikerD. Scheltinga
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-208Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarwed. Pieter de Rijk
gebruikerwed. Pieter de Rijk
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1723 insolvent verklaerd
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-210Zuiderhaven 36ahuis en werff
eigenaarHylke D. Hanekuik
gebruikerHylke D. Hanekuik
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-211Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarjuffr. Hamerstein erven
gebruikerFoppe Pyters cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 111r van mei 1728 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 36Elisabeth Botsma wv Pyter Feytema, gleibakker, koopt een hout- en molenhuis gebruikt door Focke Symons. Ten O. een Diaconiewoning, ten W. Take Johannes, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. de verkoper, Gerard Sybren Suringar, zoutzieder, voor 140 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-204Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
opmerkingpro deo begeert
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205Zuiderhaven 36akoolstek
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerJarig Jacobs
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-208Zuiderhaven 36ahuis en werff
eigenaarJan Jongma
gebruikerJan Jongma
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-210Zuiderhaven 36aschuir
eigenaarJan Jongma
gebruikerJan Jongma
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-211Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerEvert Oosterbaan
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0206v van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ hoek Molenstraat330‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2Fookeltie Hotses Swerms, gehuwd met
koper van 1/2Jan Reus mr. chirurgijn
koper van 1/2Trijntie Hotzes Swerms, gehuwd met
koper van 1/2Pytter Scheltema estrikbakker en koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks bontwever
naastligger ten westenTaetske Ruirds Bontekoe
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Freerks, gehuwd met
verkoperGrietje Obbes Baron
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFookeltie Hotses Swerms x Jan (de) Reus, mr. chirurgijn, voor 1/2 en Trijntje Hotses Swerms x Pytter Scheltema, estrikbakker, voor 1/2, kopen een mooi huis zz. Zuiderhaven/hoek Molenstraat. Ten O. die straat, ten W. Tetske Ruurds Bontekoe, ten Z. Gerrit Hendriks, bontwever, ten N. straat en haven. Het huis is verhuurd aan meerdere gezinnen. Gekocht van Pieter Freerks x Grietje Obbes Beerns?, voor 331 gg.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0223r van 25 feb 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ535‑05‑00 CGhuis
koperPytter Keimpes jr.mr. scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderPieter Freerks c.u. en c.s.
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks bontwever
naastligger ten westenTaetske Ruirds Bontekoe
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Fookeltje Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan de Reusmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Trijntie Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Pieter Scheltemapan- en estrikbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes jr., mr. scheepstimmerman, koopt huis zz. Zuiderhaven, zoals de verkopers het onlangs hebben gekocht van Pieter Freerks c.u. Ten O. de Molenstraat, ten W. Tetske Ruurds Bontekoe, ten Z. Gerrit Hendriks, bontwever, ten N. de straat en haven. Gekocht van Fokeltie Hotses Swerms x Jan de Reus, mr. chirurgijn, voor 1/2 en Trijntie Hotses Swerms x Pieter Scheltema, pan- en estrikbakker, ook voor 1/2, voor 535 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-211 Zuiderhaven 36aEvert Oosterbaan, bestaande uit 3 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-204Zuiderhaven 36akoolstek
eigenaarTjeerd Siverda
gebruikerJarig Jacobs erv.
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205Zuiderhaven 36awoning
eigenaarTjeerd Siverda
gebruikerJarig Jacobs erv.
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-208Zuiderhaven 36ahuis en werf
eigenaarJan Jongma
gebruikerJan Jongma
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-210Zuiderhaven 36aschuir
eigenaarJan Jongma
gebruikerJan Jongma
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-211Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerEvert Oosterbaan
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0217r van 21 apr 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ300‑00‑00 CGhuis
koperKarst Hansen, gehuwd metvarenspersoon
koperLijsbeth Sybes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenTaetske Ruurds Bontekoe
naastligger ten zuidende weduwe van Frans Zeeman
naastligger ten westende weduwe van Frans Zeeman
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoperDettje Hansen, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Jansen van Heemert


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0232v van 2 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ500‑00‑00 GGhuis en hof
koperSjoerd Lammerts, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Willems
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderAafke Swerms c.s.68‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong c.s.
naastligger ten zuidenHendrik
naastligger ten westenCarst Hanzen c.s.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur testamentairkoopman te Almenum
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, executeurs testamentair vangerechtsfiscaal
verkoperde nagelaten boedel van Attje Ruirds Bontekoe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Sjoerds, mr. scheepstimmerman x Antje Willems koopt een extra groot huis met een hof erachter, zz. Zuiderhaven. Ten O. Pieter Keimpes de Jong, ten W. Carst Hanzen, ten Z. Hendrik?, ten N. de straat en haven. Er wordt verwezen naar een acte uit 1718 over een overhangende luifel. Gekocht van de administratoren over de goederen van wl. Attje Ruurds Bontekoe (testament), voor 500 gg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0009v van 23 mei 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36westZuiderhaven200‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Hendriks, gehuwd metmr. ijzersmid
koperTrijntje Gerryts Acker
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenSimon
naastligger ten zuidende weduwe van Frans Zeeman
naastligger ten westende weduwe van Frans Zeeman
naastligger ten noordenZuiderhaven
hypothecaire crediteurSjoerd Talma
verkoper q.q.Sjoerd Talma, gelastigde van
verkoperKarst Hanzen, gehuwd met
verkoperLijsbet Sibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, mr. ijzersmid x Trijntie Gerryts Acker koopt huis met een steeg ten W. Ten O. Symon Sjoerds?, ten W. en Z. wd. Frans Joosten Zeeman, ten N. de straat en haven. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Karst Hanzen x Lijsbet Sibes.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0101v van 10 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ900‑00‑00 CGhuis
koperBerber Cornelis, gehuwd met
koperJelle Durks bode armenkamer
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenSymon Sjoerds
naastligger ten oosten*steeg waarlangs vrij in- en uitgang voor
naastligger ten zuidenFolkert Pyters
naastligger ten westenFolkert Pyters
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperTrijntje Gerryts Acker, gehuwd met
verkoperUilke Tjallingsijzersmid


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0111r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ225‑00‑00 CGstuk grond waar eerder een huis op stond
koper van 1/4oud burgemeester Lourens Tabes
koper van 1/4Sijke Jakobs, weduwe van
koper van 1/4wijlen Yeme Jans
koper van 1/4Wybe Claases scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
eigenaar van 1/4Pieter Ceimpes de Jong
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenPieter Tijssen
naastligger ten westenSymon Tettjes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPyter Ceimpes de Jongkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Tabes, oud-burgemeester, voor 1/4, Sijke Jacobs wv Yeme Jans, voor 1/4 en Wybe Claases, scheepstimmerbaas, voor 1/4, kopen 3/4 van een zekere ledige plaets zz. Zuiderhaven, waarop voorheen een huis stond. Ten O. de Molenstraat, ten W. Symen Jelles?, ten Z. Pieter Tijssen, ten N. straat en haven. Gekocht van Pieter Keimpes de Jong, koopman, voor 225 cg.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0170r van 6 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ1000‑00‑00 CGgroot huis en hof
koper van 1/4oud burgemeester Lourens Tabes, en
koper van 1/4Pyter Ceimpes de Jong, enkoopman
koper van 1/4Wybe Clases, enscheepstimmerman
koper van 1/4Sijke Jacobs, weduwe van
koper van 1/4wijlen Yme Jansen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koperMigchiel Nauta, gehuwd metstrandmeester
geniaarde koperGryttje Bosscha
naastligger ten oostenPyter Keimpes de Jong
naastligger ten zuidende weduwe van Hendrik
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Koen
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSymon Sjoerds, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperAntje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Tabes, burgemeester, Pieter Keimpes de Jong, Wybe Clases, scheepstimmerman en Sijke Jacobs wv Yeme Jans, kopen, na niaar ratione vicinitatis, een groot huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. Pieter Keim pes de Jong c.s., ten W. wd. Cornelis Koen, ten Z. wd. Hendrik...?, ten N. de straat en haven. Gekocht van Symon Sjoerds, scheepstimmerman x Antje Willems, voor 1000 cg. (Michiel Nauta, strandmeester x Grijttje Bosscha wilde het kopen).


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0154r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ1000‑00‑00 CGkoolstek
koperJarig van der Ley koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPieter Thijssen
naastligger ten westenJarig van der Ley
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/3Sijke Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Yeme Jans
verkoper van 2/9Japke Hendriks, gesterkt met
verkoper van 2/9Sake Jochems
verkoper van 1/9Jetse Jelles
verkoper van 1/3Wybe Claesens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een koolstek zz. Zuiderhaven. De verkopers behouden het recht om de 1/2 van dit koolstek te gebruiken voor de opslag van hout of anderszins, indien zij ruimte nodig hebben. Ten O. en N. de straat, ten W. de verkopers, ten Z. Pieter Thijssen. Gekocht van Sijke Jacobs wv Yeme Jans, voor 1/3, Japke Hendriks x Sake Jochums, voor 2/9, Jetse Jelles voor 1/9 en Wybe Claesen voor 1/3, voor 1000 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0007v van 15 dec 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36Nutstraat WZ [staat: Molenstraat] aan de zuidkant van de Zuiderhaven1600‑00‑00 CGhuis en tuin
koperJarig van der Ley koopman
huurderHuibert Jans c.u.
huurderAnthony Willems c.u.timmerman
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenAnneus Tabes
naastligger ten westenJarig van der Ley koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Tijssenscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een huis en tuin zz. Zuiderhaven, in de Molenstraat, bewoond door Huibert Jans c. s en Anthony Willems c.s. als huurders. Ten O. de Molenstraat, ten W. de koper, ten Z. Anneus Tabes, ten N. de haven. Gekocht van Pieter Tijssen, scheepstimmerman.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0269v van 16 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36Zuiderpoort, bij de775‑00‑00 GGdubbel huis
koperJarig Jacobs van der Ley koopman
huurderRein Roozema strandmeester
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenhet zomerhuis van Pieter Clases koopman
naastligger ten noordenJarig Jacobs van der Ley
verkoper q.q.B. Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile D. Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0259r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ277‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Tobee, gehuwd met
koperAntje Gosses
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claas Doedes
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenG. Stinstra medicinae doctor
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperG. Stinstra, kleinkind vanmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, kleinkind vankoopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw
erflaterwijlen Antje Feddriks


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0239v van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ tussen Zuiderbrug en s Lands Werf600‑00‑00 CGhuis en tuin
koper door niaarBarend Visser en zoon
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koper van 1/2Age Zakes
geniaarde koper van 1/2Moses Ruurds
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Klaas Doedes
naastligger ten zuidenB. Boomsma koopman
naastligger ten westenBarend Visser
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperHendrik Tobee, gehuwd metoppasser aan de voorpoort van de lands werf
verkoperAntje Gosses


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-223, pag. 96Zuiderhaven 36a Admiraliteit0‑00‑00 cgbeklemd onder 228


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-169Zuiderhaven 36a de Marine werf


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-169Zuiderhaven 36aprovisionele en finale toewijzingfl. 204woningen H-168 en H-169
 
verkoperde nalatenschap van wijlen Allard Scheltinga (te Franeker)
koperJan Horreus


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1943Zuiderhaven 36aJohannes Dirks AltascheepstimmermanHarlingenscheepstimmerwerf (5990 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 209 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-169Zuiderhaven 36aJohannes Dirks Alta, overleden op 8 augustus 1834scheepstimmerbaas Noorderhaven H 169, wednr. NN, man van Wilhelmina Frans Kransen, vader van Dirk, scheepstimmerman, Lieuwe, idem, Trijntje (vrouw van Thomas Jans Zwanenburg, idem) en Grietje Johannes Alta (uit 1e huwelijk) en minderjarige Liske Johannes Alta (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-169Zuiderhaven 36aAlbertina Cornelis van der Veer... 1802, BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-169; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-169Zuiderhaven 36aDirk Johannes Alta... 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 36 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-169; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-169Zuiderhaven 36aLieuwe Altaoud 28 jaar, geb Workum, wonende te HRL. 1839, wijk H-169; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-169Dirk J Alta36 jscheepstimmermanLemmergezin 1, m, protestant, gehuwd
H-169Albertina van der Veer37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-169Johannes Alta11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-169Cornelis Alta8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-169Annette Alta9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Itske Alta5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Albertina Alta2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Wilhelmina Alta1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Geertruida Groen20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Lieuwe Alta28 jgeenWorkumgezin 2, m, protestant, gehuwd
H-169Janke Lamminga26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-169Jetske Alta3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Bieuwkje Alta1,5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Rebekka Alta18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 129 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-169Zuiderhaven 36aRiemer Lieuwes Alta, overleden op 5 augustus 18462 jr (geboren 20/6/1844), overleden Zuiderhaven H 169, zoon van Lieuwe Johannes Alta, scheepsbouwmeester en Janke Lamminga, broer van minderjarige Jetske, Beuwkje, Johannes en Marijke Lieuwes Alta. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-169Zuiderhaven 36aEelkje Smitgeb 1792/1801 Workum, ovl 28 feb 1857 HRL, EvL, Rooms Katholiek, dv Hendrik S, en Baukje Kann?; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-159, wijk H-169


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1943Zuiderhaven H-169Dirk J. Alta en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1943Zuiderhaven H-202Dirk Johs. Alta en medeëigen.scheepstimmerwerf


1916 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1996
adresgegevens
Zuiderhaven 36In 1916 kocht het Loodswezen aan de Zuiderhaven nr. 36 een pand met tuin van de familie Van der Wal


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Inspectie Havenarbeid197H.W. Balfoort


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197H.W. Balfoort


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197H.W. Balfoort


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197
Zuiderhaven 36Loodswezen197Commissaris


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Havenarbeid, Inspecteur9
Zuiderhaven 36Loodswezen197Commissaris (tevens Ontv. d. Loodsgelden)
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Havenarbeid, Inspecteur832
Zuiderhaven 36Loodswezen 1e en 2e district832Commissaris (tevens Ontv. d. Loodsgelden)


1941 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 36, HarlingenZuiderhaven 36 Welgelegenscheepswerf en machinefabriek


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.J.N.B. Bijleveld832Commissaris v.h. Loodswezen
ZuiderhavenLoodswezen 1e en 2e district832Commiss., woonh.
ZuiderhavenLoodswezen 1e en 2e district832Bestellen v. loods (na kant.u.)


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Bestellen v. loodsen (na kant.u.)
ZuiderhavenD. Spruyt832Commiss. Loodswezen
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Commiss., woonh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.J.N.B. Bijleveld832Commissaris v.h. loodswezen
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Commiss. J.N.B. Bijleveld
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Bestellen v. loodsen (na kant.u.)
  terug