Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWortelstraat 1(niet bekend)(niet bekend)2-099B-093B-090


Naastliggers vanWortelstraat 1
ten oostenWortelstraat 3
ten zuidende Wortelstraat
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 7


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0088r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: armendiaconie


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170v van 16 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie kamer


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0016r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]165‑00‑00 gghuis
koperJohan Sioerds c.u.
naastligger ten oostenhuis en hof van wijlen Jan Cramer
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenhuis en hof van wijlen Jan Cramer
verkoper q.q.burgemeester Jan Reurds Sanstra, commissaris
verkoper q.q.burgemeester Willem Simensen, commissarissen van
verkoperde crediteuren van Beern Coenraads


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0108r van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaarten Reyners


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]500‑00‑00 cghuis
koperGrietie Piers
naastligger ten oostenJancke Reiners Jeddema
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: middelste pijp of brug]
naastligger ten noordenSymon Coerts
eerdere eigenaarMarten Reiners
verkoperClaes Lammerts Drost, gehuwd met
verkoperJancke Piters


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen hoek Droogstraat]250‑00‑00 gghuis
koper door niaarReyner Gijsberts Fonteyn
geniaarde koperJacob Hiddes, en
geniaarde koperMeye Sakes
naastligger ten oostende hof van Reyner Gijsberts Fonteyn
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: vaart]
naastligger ten noordenSymon Coerts
verkoper q.q.Gerryt Gouckes, curator over
verkoperNanneke Nannings
verkoper q.q.Tjeerdt Oebles, curator over
verkoperPier Pytters, en
verkoperSjouckie Nannings, gehuwd met
verkoperHendrick Clases


1684 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 1r van 16 nov 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Wortelstraat 1
inventarisantGrietie Piers, weduwe van
wijlen Pieter Groen
aangeverSjouckjen Nannings [voor]dochter van de inventarisant, gehuwd met
Hendrick Clasen
Tjeerdt Uubles, aangehuwde oom van
Pier Pieters nagelaten zoon van de inventarisant
Gerryt Gouckes, gecommitteerdekoopman
Jacob Pietes, gecommitteerden uitmr. bakker
de Doopsgezinde Gemeente (Nederduitse Vlaamse en Waterlandse) diaconie, alimentatores van
Nanneke Nannings in het 23e jaar, [voor]dochter van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0001r] Ontzegelinge ende wederom beschrijvinge ende inventarisatie gedaen ten overstaan ten overstaan van de heer burgemeester Sibrandus Pauw als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Grietie Piers, nagelaten weduwe van wijlen Pieter Groen, nalatende drie kinderen, en dat ten versoeke van Sjouckjen Nannings echtevrouw van Hendrick Clasen, sijnde een dochter van voorschreven Grietie Piers, Tjeerdt Uubles als aengehoude oom van Pier Pieters, sijnde nagelaten soon van den overledene voornoemt, welcke hij Tjeerdt Uubles nae sich neemt ende belooft om de selve te brengen ter behoorlijcke bruyckveste, mits genietende sijn aen part erffenisse soo er yets voor hem te erven is, sampt coopman Gerryt Gouckes, ende Jacob Pieters meester backer als gecommitteerde uyt de diaconen ende redders van d'Nederduytse Flaemse ende Waterlandsche gemeente binnen Harlingen in dier qualiteit als alimentatores van Nanneke Nannings old in 't 23e jaer, sijnde met een seker sware quellinge beladen, mits genietende, off sullende genieten mede hun gerechtelijke erffenisse, als sijnde mede een dochter van Griete Piers voornoemt, sijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Sjouckien Nannings mede erffgenaem van den overledene, welcke ook den belofte om alles getrouwelijck te sullen op ende aengeven in hande van de burgemeester Pauw als commissaris, bij manuale stipulatie heeft gedaen waer op dan tot d'beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Actum den 16e november 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0109v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals huurder Marten pannenbakker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0055v van 7 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0095v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0336r van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0369v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Reyner Gijsberts Fontein


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0141r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]320‑00‑00 cghuis
koper door niaar ratione sanguinisSipk Tjallings, gehuwd met
koper door niaar ratione sanguinisFrans Hajes waterhaler
geniaarde koperGerrit Eyberts, gehuwd met
geniaarde koperAntie Annes
huurderGerrit Eyberts c.u.19‑00‑00 gg
naastligger ten oostende hof van Reyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: het diept]
naastligger ten noordenMeye Saakes
verkoperReyner Gijsberts Fontein, gehuwd met te op Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperYbeltie Nauta


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0218r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrans Haeyes


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0322r van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 5tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Haeyes* waterhaler


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0200r van 3 sep 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 5tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Frans Haeyes* waterhaler


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140v van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrans Hayes


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0170r van 30 mei 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 5tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Frans Haeyes* waterhaler


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]150‑00‑00 gghuis
koperSymon Fockes mr. pan- en estrikbakker
naastligger ten oostenoud burgemeester Junius Alema
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoper van 1/16Hoikjen Pyters, weduwe van
verkoper van 1/16wijlen Jansen Posthumus
verkoper van 1/7 van 15/16Tjalling Fransenzoutdrager
verkoper van 1/7 van 15/16Cornelis Gerbens mede voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 1/7 van 15/16wijlen Antje Fransen
verkoper van 1/7 van 15/16Theunis Fransenmr. metselaar
verkoper van 1/7 van 15/16Doutjen Luitjens, weduwe van
verkoper van 1/7 van 15/16wijlen Feyke Fransen
verkoper van 1/7 van 15/16Willem Fransenmr. metselaar
verkoper van 1/7 van 15/16Hendrik Fransenmr. timmerman
verkoper van 1/7 van 15/16Janke Fransen


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0346r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSymon Fockes, gehuwd met
naastligger ten zuidenTjetske Tjallings


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: Zoutsloot OZ]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
huurder huisHarmen Wanders 22‑00‑00 cg
huurderBregt Outgers 13‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJunius Alema
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
crediteur (deducent) q.q.Otte Sybes Salverda, executeurkoopman
crediteur (deducent) q.q.Jacob Tuininga, executeurprocureur postulant
crediteur (deducent) q.q.burgerhopman Sybrand Feikes Camsma, executeur
crediteur (deducent) q.q.vroedsman Jarig Westra, executeurs van
crediteur (deducent)de boedel van wijlen Bottje Tjallings, weduwe van
crediteur (deducent)wijlen Dirk Huigens
crediteur (deducent)Roelof Tjerksturfdrager
erflaterwijlen Tjietske Tjallings, weduwe van
erflaterwijlen Simon Fockes
verkoper (deduceerde) q.q.Tjepke Gratema, curator overkoopman
verkoper (deduceerde)de nagelaten boedel van wijlen Focke Simons
verkoper (deduceerde)Doeke Simons
verkoper (deduceerde)Tjietske Simons, gehuwd met
verkoper (deduceerde)Gerlof Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten profijte van de testamentaire executeurs van de boedel van Bottje Tjallings wv Dirk Huigens, en turfdrager Roelof Tjerks, tezamen erfgenamen van Tjietske Tjallings wv Simon Fockes, ten nadele van koopman Tjepke Gratama als curator over de nagelaten boedel van wl. estrikbakker Focke Simons, en Doeke Simons, en Tjietske Simons wv Gerlof Clases te Stavoren, erfgenamen van haar wijlen vader Simon Fockes, (2) een huis oz Zoutsloot, nu bewoond door Harmen Warnders en Bregt Outgers. Ten O. de tuin van J. Alema, ten Z. de straat, ten W. de Zoutsloot, ten N. perceel (1).


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: Zoutsloot OZ]60‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
bewonerHarmen Wanders, gehuwd met
bewonerBregt Outgers
naastligger ten oostenJ. Alema
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda c.s., crediteuren van
verkoperTjepke Gratama c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (2) ten profijte van Otte Sybes Salverda c.s. q.q., en ten nadele van Tjepke Gratama c.s. een huis oz Zoutsloot, nu bewoond door Harmen Warnders en Bregt Outgers. Ten O. de tuin van J. Alema, ten Z. de straat, ten W. de Zoutsloot, ten N. perceel (1). Bij de provisionele verkoop was geboden 60 GG.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0041r van 24 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Clamstra


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099 , folio 35vWortelstraat 1huis
eigenaarP. Clamstra wed.
gebruikerJan Hansen
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJan Hansen
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal37‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑04 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0128v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pieter Clamstra


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099 , folio 35vWortelstraat 1woning
eigenaarP. Clamstra
gebruikerJelle Jacobs
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerTaekle Cornelis
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal41‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑10‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099 , folio 35vWortelstraat 1huis
eigenaarP. Clamstra wed.
gebruikerSjoerd Wilts
huurwaarde19‑00‑00 cg
gebruikerWopke Eggerts
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal36‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑10 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0058v van 8 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-099 , pag. 35Wortelstraat 1Eeltje Cornelis c.u.0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-093Wortelstraat 1Geert Harmens... Bakker, sjouwer, eigenaar is F. Pheiffer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-093Wortelstraat 1Maartje Eelkes... toen ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-093Wortelstraat 1Gereformeerde Diaconiewed Geert Harmens gealimenteerd
B-093Wortelstraat 1Gereformeerde DiaconieMaartje Eelkes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 198Wortelstraat 1Hervormde Diacony Harlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-093Wortelstraat 1Jantje Thijssenoud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-093; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-093ZoutslootJantie Thijssen61 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-093ZoutslootLukas Brouwer19 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-093ZoutslootYetje Brouwer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-093Wortelstraat 1Johannes Jacobus Brouwer, overleden op 18 maart 184064 jr, werkman, overleden Wortelstraat B 93, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 97) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-093Wortelstraat 1Johannes Gijsberts Coster, overleden op 25 oktober 18424 jr (geboren 29/4/1838), overleden Wortelstraatje B 93. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 322 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-093Wortelstraat 1Jeltje Tijssen Zwolstra, overleden op 22 januari 184364 jr (geboren 11/11/1778), Wortelstraat B 93, weduwe, moeder van Simentje, Berend, Thijs, Geertje, Ietje, Lutske en Lukas J. Baantjer, gealimenteerd door gereformeerde gemeente. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 198Zoutsloot B-093Johannes Daum woonhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-093Wortelstraat 1Johannes IJsenbeek... Fokkema op 12 jun 1828 Harel, huw.afk. 1 en 8 mei 1828, wolkammersknecht, Nederlands Hervormd ovl wijk B-093, zv Trijntje Ruurds; BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 ... (alles)


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 179 en 183 van 27 nov 1872
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-093Wortelstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 425woning B-093
 
verkoperTheodorus Johannes de Vries
toeziend voogdHans Ferwerda (te Franeker)
koperTaekele Durks Hollander


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 198Heerenwaltje B-090 Hervormde Diaconie woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 198Wortelstraat 1 (B-090)Hervormde Diaconiewoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 1S. (Sjouke) Helliuga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Wortelstraat 1beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.12151384353638


  terug