Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 6(niet bekend)(niet bekend)2-058B-095B-111
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 8(niet bekend)(niet bekend)2-058B-095B-110


Naastliggers vanHerenwaltje 6
ten oostenhet Herenwaltje
ten zuidenHerenwaltje 8
ten noordenHerenwaltje 4


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0064r van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 6Herenwaltje WZ [staat: bij de drie pijpen]215‑00‑00 gghuis
koperEvert Doedes, gehuwd metkuiper
koperMary Yntes
floreenrente5‑10‑00 floreen
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenvrije steeg
naastligger ten zuidende mouterij van Arien Dircks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Gerrit Alberts
verkoperDouue Juus te Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Doedes, kuiper x Marij Yntes kopen een huis bij de 3 pijpen, met de gerechtigheid van een vrije steeg ten Z. van dat huis. Ten Z. de mouterij van Arien? Sipkes, ten N. Gerryt Alberts. Het huis is belast met pro quota onderhoud v.d. Stenen Dijk. Gekocht van Douwe Juws te Midlum, voor 250 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058Herenwaltje 6huis
eigenaarT. Gratema erven
gebruikerLuitjen Hiddes
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerAbraham Tjallings
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerClaas Christiaans
huurwaarde29‑00‑00 cg
gebruikerSimon Regts
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal128‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑16‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058Herenwaltje 6huis
eigenaarS. Gratama
gebruikerLuitjen Hiddes
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerJan Harmens
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerSimon Rechts
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal135‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑01‑12 cg


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 27 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-095Herenwaltje 6koopaktefl. 101huis
 
verkoperTjepke Gratama
koperGerrit van Danswijk


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0329v van 17 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 6Zoutsloot en Droogstraat wijk B-095101‑00‑00 cghuis
koperGerrit van Danswijk koopman
huurderGerrit Rinses
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenno. 8 van het Klooster
naastligger ten westende bleek
naastligger ten noordenno. 6 van het Klooster
verkoperprofessor S. Gratama te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt een huis c.a. wijk B-095, op de Zoutsloot en Droogstraat. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de bleek, ten Z. nr. 8, ten N. nr. 6 van het Klooster. Gekocht van Tjepke Gratama, als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor 101 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 , pag. 31Herenwaltje 6G. van Danswijk c.s.4‑10‑00 cg(8) woningen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Doekle Hendriks Vinia... 1827, ovl 1843, ovl 1887; eigenaar van wijk B-066; gebruiker H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. van wijk D-104; gebruikers Rinse D. Tichelaar, sjouwer, en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Trijntje Viniagebruiker wijk B-095; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-095Herenwaltje 6Doekle ViniaTrijntje Vinia
B-095Herenwaltje 8Doekle ViniaTrijntje Vinia


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 213Herenwaltje 8 Doekele Vinje winkelierHarlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 213Herenwaltje 6 Doekele Vinje winkelierHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Frans Ludenga... huw 1826, ovl 1831, huw 1835, ovl 1843, ovl 1867; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-095; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Janneke Gerrits Rietveld... A-256, wijk F-066, wijk G-319, 362, supp wijk G-388; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-095; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-095ZoutslootFrans O Ludinga40 jzeemanHarlingenm, protestant, gehuwd
B-095ZoutslootJanneke G Rietveld40 jSneekv, protestant, gehuwd
B-095ZoutslootJan A Heeksma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootAbraham Heeksma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootMijntie Ludinga10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootWykeltie Ludinga1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 87 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-095Herenwaltje 6Trijntje Jans van Arum, overleden op 25 februari 184213 dg (geboren 11/2/1842), overleden Zoutsloot B 95, dochter van Jan Piers van Arum, werkman en Doudtje Harkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 87 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-095Herenwaltje 8Trijntje Jans van Arum, overleden op 25 februari 184213 dg (geboren 11/2/1842), overleden Zoutsloot B 95, dochter van Jan Piers van Arum, werkman en Doudtje Harkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Geertje Zijlstra... dv Poppe Z, en Froukje (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Haaye Monsma... boer in 1851, boer en melktapper 1850, zv Bruin M, en Antje vd Velde; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 213Zoutsloot B-095Jan H. Woude woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2916Heerenwaltje B-110 Janna D. Vinje wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 2915Heerenwaltje B-111 Janna D. Vinje wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2915Herenwaltje 6 (B-111)wed. Pieter Oldenburgerwoonhuis
Sectie A nr. 2916Herenwaltje 8 (B-110)wed. Pieter Oldenburgerwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Herenwaltje 8D. (Douwe) de Boer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 6rijksmonument 20420 1850
Herenwaltje 8rijksmonument 20421 1850  terug