Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 57
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 57 1-136 1-205 A-096 A-106
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 57 1-136 1-206 A-097 A-106
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 50 1-117 1-183 A-101 A-110
 


 


1674 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 154r van 14 mei 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Droogstraat 57
 
overledeneLijsbeth Freeriks, weduwe van
wijlen Arjen Theunis
Ayse Arjens Mahiu, geauthoriseerde curatorkoopman
Jan Freerx, geauthoriseerde curatoren overmr. schoenmaker
aangeverYtie Arjens minderjarig
Theunis Arjens minderjarig
Freerck Arjens minderjarig
Jan Arjens minderjarig
inleiding bij de boedelinventarisatie[0154r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Arjen Theunis ende Lijsbeth Freeriks in tijden echteluiden binnen deser stede van alle sodanige goederen actien ende crediten als bij de selve metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van de coopman Ayse Arjens Mahiu ende Jan Freerx mr. schoenmaker als geauthoriseerde curatores over Ytie, Theunis, Freerck ende Jan Arjens, alle vier minderjarige weeskinderen van de overledene voornoemt, ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Symon W. Sloterdijck ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, sijnde de aengevinge geschiet door voornoemde Ytie Arjens als de sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die om sulx getrouwelijck te sullen doen den belofte onder manuale stipulatie heeft gedaen in handen van de mede commissaris Asperen, waer op tot de beschrievinge is geprocedeert so volgt. Actum den 14e may 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0321v van 18 mei 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZ naast de Blauwe Schuurs gemeente en vermaning1/4 huis
 
koperAntie Jans 25-00-00 CG
eigenaar van 1/2Antie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Romkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFreerck Arjensschuitmaker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0011v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZ1/2 huis
 
koperAnne Jansen c.u.koopman100-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vergaderplaats
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenAnne Jansen c.u.
naastligger ten noordenJacob Romkes Braam
verkoperJacob Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperMayke Jans


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-117Zoutsloot 50
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG
opmerkingpauper
1-136Droogstraat 57
eigenaarwed. Tijs Douwes
gebruikerwed. Tijs Douwes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-117Zoutsloot 50huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper
1-136Droogstraat 57huis
eigenaarMenniste Gemeente
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Zoutsloot 50huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper
1-136 Droogstraat 57huis
eigenaarMennonite Gemeente
gebruikerMennonite Gemeente
opmerking


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Zoutsloot 50huis
eigenaarerven Symon Ruurds
gebruikerAntie Jans
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG
1-136 Droogstraat 57huis
eigenaarmenniste Gemeente
gebruikermenniste Gemeente


 


1768 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57 (binnen in de gang tussen Mennozaal en Vermaning), HarlingenDroogstraat 57 (binnen in de gang tussen Mennozaal en Vermaning)Tot Beter Onderhoud
van de Oude Behoeftige
Leden der Doopsgesinde
Gemeente te Harlingen
is dit Huis Gebouwd
uit Byzondere hier toe
Verzamelde Liefdegaven
in 't Iaar
1768'

Bovenstaande steen is afkomstig
uit het pand, Zoutsloot No 123,
waarin van 1768 tot 1822 het
Doopsgezinde Diaconiehuis
gevestigd geweest is.'
Zoutsloot 123 is nu William Boothstraat 29, waar nu het Leger des Heils gevestigd is.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-205 Droogstraat 57Doopsgezinde Gemeente0-00-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-096Droogstraat 57Rinske Willems... en Rixtje Benjamins; geb 1760 ... , ovl 5 feb 1813 HRL, huwt met IJede Jurjens de Groot, ovl wijk A-096, wonende te op de Zoutsloot 1811; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1827; IJede ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-096Droogstraat 57Dirk Wybes van Vliet... ovl 1816, huw en ovl 1819, huw 1824, ovl 1826, huw 1829, ovl 1845, ovl 1848, ovl 1870; gebruiker van wijk A-096, koster; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, kerk, 1814. (GAH204); D.W. vV. ende Aafke IJppes, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Philip Ludwig Strak... weduwnaar, zv Johan Peter S, (gk), en Eleonora Margaretha Bogeler, (gk); gebruiker van wijk A-101, wijnstekersknegt; medegebruiker Simon Paulus wed. ; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Simon Paulusovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-101, gealimenteerd; medegebruiker Lodewijk Strak, wijnstekersknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-096Droogstraat 57Doopsgesinde Gemeente Dirk Wybes van Vliet koster
A-097Droogstraat 57 kerk
A-101Zoutsloot 50Simon Paulus wedgealimenteerd
A-101Zoutsloot 50Lodewijk Strak wijnstekersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 238Zoutsloot 50Doopsgezinde GemeenteHarlingenkerk (454 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 238Droogstraat 57Doopsgezinde GemeenteHarlingenkerk (454 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-096Droogstraat 57Aafke Gerrits Rietveld... feb 1836 HRL, dv Gerrit R, en Niekeltje Pieters; BS huw 1829, huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 34 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-096Droogstraat 57Trijntje Otma... op 8mrt18 60 HRL, dv Rein O, en Pietje Teekeles Hobma; BS huw 1860, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-032; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-097Droogstraat 57Antje Jelles de Haan... bekende, 26 okt 1805; ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, kosterinne, wijk A-097; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-097Droogstraat 57Fenne Willems Muller... 30 sep en 7 okt 1827 HRL, werkster, dv Sijtske Cornelis; BS huw 1827, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk G-071, 143, 216, supp wijk G-470; oud 39 jaar, geb en wonende te Hrl. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-097Droogstraat 57Klaaske Rimmerts Pannebakker... Vst 26 jun 1862 uit Midlum, dv Rimmert P, en Trijntje Hogerhuis; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk D-124, wijk G-195, wijk H-209; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-097Droogstraat 57Tjietske Abels van der Hout... 1833, ovl 1845, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk A-081; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-097; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-097Droogstraat 57Wybe van Vliet... Antje Jelles de Haan; BS huw 1833, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aanspreker, wijk A-097; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-097KarremanstraatAntje de Haan63 jWorkumv, protestant, weduwe, kosterinne
A-097KarremanstraatWiebe D van Vliet30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, aanspreker
A-097KarremanstraatTjietske van der Hout33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-097KarremanstraatAbel van Vliet1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-097KarremanstraatAntie van Vliet3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-097KarremanstraatGeertje van Vliet2 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-096Droogstraat 57Ebele Hendriks Drijfhout... in 1851, zv Hendrik Ebeles D, en Antje Bouwma; BS huw 1836, huw 1860, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096, bev.reg. HRL ... (alles)


1857 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57 (noordgevel (zoutsloot)), HarlingenDroogstraat 57 (noordgevel (zoutsloot))1857'Doopsgezinde kerk, gesloopt in 1997


1857 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57 (oostgevel (Zoutsloot)), HarlingenDroogstraat 57 (oostgevel (Zoutsloot))Cool, P.'Op den 28sten Mei 1857,
werd door den
WelEerwaarden Heer P.COOL,
Leeraar der Doopsgezinde
Gemeente te Harlingen,
de eerste steen aan dit
Kerkgebouw gelegd.
1 COR: III vers XI.'
Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus'


1857 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57, HarlingenDroogstraat 57Cool, POp den 28sten Mei 1857
werd door de
WelEerwaarde Heer P.Cool,
Leeraar der Doopsgezinde
Gemeente te Harlingen,
den eersten steen aan
dit gebouw gelegd.'


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2241A-101 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2605A-096 (Achterstraat)Doopsgezinde Gemeentekerk
Sectie A nr. 2605A-097 (Achterstraat)Doopsgezinde Gemeentekerk


1866 - bewonersadresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Antje Kreil... Hindeloopen, ovl 3 nov 1866 HRL, huwt met Johannes Smidt op 12 jul 1843 HRL, wonende te HRL, ovl wijk A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3449A-106 (Droogstraat)Doopsgezinde Gemeentekerk
Sectie A nr. 3446A-110 (Zoutsloot)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3449Droogstraat 57 (A-106)Doopsgezinde Gemeentekerk
Sectie A nr. 3446Zoutsloot 50 (A-110)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 50L.J. (Lena) Schuil


1997 - variaadresbronbericht
Droogstraat 57Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1997
  terug