Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 211-1301-1301-197A-115A-126


Naastliggers vanBildtstraat 21
ten oostenDroogstraat 37
ten zuidende Droogstraat
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 19


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 21, Harlingen


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138v van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ465‑00‑00 gghoekhuis met daarachter een plaatske
koperTrijntie Meynerts, en
koperGeertie Meynerts, gesterkt met hun vader
koperMeynert Wytses wachtmeester
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten zuiden [a/d overkant]Pyter Franssen
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door Isack Jans
verkoperPyter Jelmers


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0052v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ strekkende tot aan de brouwerij van Jentje Rutgers520‑00‑00 gghoekhuis met klein plaatsje daarachter
koperoud burgemeester Pauwels Janssen Innema, gehuwd met
koperAecht Wytses
protesteert vanwege vermeende fraudeburgerhopman Buwe Thomas q.q.
protesteert vanwege vermeende fraudeJan Piters q.q.
protesteert vanwege vermeende fraudeSioerd Piters q.q.
naastligger ten oostende brouwerij van Jentje Rutgers
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten zuiden [a/d overkant]het hoekhuis van Piter Fransen
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Ysak Jans
verkoper q.q.burgerhopman Buwe Thomas q.q., crediteur
verkoper q.q.Jan Piters q.q., crediteur
verkoper q.q.Sioerd Piters q.q., crediteur en van
verkoperMeynert Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwels Janssen Innema oud-burgemeester x Aeght Wytses koopt hoekhuis met plaatsje erachter, strekkende tot de brouwerij van Jentie Rutgers, aan de oz. Bildtstraat. Ten Z. het hoekhuis van Pieter Fransen en de Droogstraat, ten N. wd. Ysack Jans. De crediteuren van Meynert Wytses protesteren bij het Hof van Friesland echter tegen deze verkoop.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0211r van 1 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ, hoek3015‑00‑00 gghuis op een gewelfde kelder, met plaats erachter tot aan de Droogstraat
koperSioerdt Tieerdts c.u.
huurderStoffel Baniers c.u.200‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRoeleff Pybes
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenhet kleine huis van verkoper Abram Pyters c.u.apotheker
verkoperAbram Pyters c.u.apotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerdt Tieerdts koopt huis op een gewelfde kelder, op de hoek van de Bilstraat Oz., met een ledige plaets of huisstede erachter en strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. Roeloff Pybes, ten W. de Bilstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. de verkoper. Belast met quoteel aandeel van de Haveniste gerechtigheden. Gekocht van Abram Pyters, apotheker.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0028ra van 29 feb 1680 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ486‑15‑00 cg1/4 huis
koper provisioneelAnthonius Ennema zoutzieder te Makkum
eigenaar van 3/4Anthonius Ennemazoutzieder te Makkum
huurderJan Jacobs
naastligger ten oostende brouwerij van Eme Ypes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenhet huis eerder bewoond door mr. Jan Sipkes
verkoper q.q.oud burgemeester te Franeker Age Andries Brunia, voor zijn dochter te Franeker
verkoperAttie Ages Brunia voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Joannes Ennemacommies te Makkum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarPiebe Auckes dochter
gebruikerPiebe Auckes dochter
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarHans Melles wed.
gebruikerHeere Heeres
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarHere Rinkes nom.ux.
gebruikerHere Rinkes nom.ux.
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0055r van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ hoek Droogstraat NZ515‑00‑00 cghuis
koperYege Jans, gehuwd metschuitschipper
koperAntje Hartmans
naastligger ten oostenJochem Stellingwerf
naastligger ten oostenPieter Stellingwerf
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeenert Leenerts
verkoperYmkjen Piebes, gehuwd met
verkoperHeere Renkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Jans, schuitschipper x Antje Hartmans koopt huis hoek Bildtstraat. Ten O. Jochum en Pieter Stellingwerf, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. Leenert Leenerts. Gekocht van Ymkjen Piebes, vrouw van Heere Renkes.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0060v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ380‑21‑00 gghuis
koperBeert Dirks Brouwer, gehuwd metwinkelier
koperAnschjen Jarigs
naastligger ten oostenJochum Stellingwerf
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperYge Jans, gehuwd metschuitschipper
verkoperAntje Hartmans


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerClaas Doedes
aanslag huurwaarde06‑06‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ599‑19‑08 cghuis
koperPieter Alephs Vliet, gehuwd metmr. timmerman
koperElisabet Cornelis Vinkelbos
naastligger ten oostenJochum Stellingwerff
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperburgervaandrig Beert Dirks Brouwerkoopman


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0216v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ897‑10‑00 cghuis
koperJacob Dirks, gehuwd metschipper
koperHylkjen Doeckes
naastligger ten oostenJan Clasen* wever
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperPytter Alefs, gehuwd metmr. timmerman
verkoperLijsbert Cornelis Vinkelbos


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerJacob Dirks
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0152r van 20 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ427‑14‑00 gghuis
koper door niaarPytter Gerrits, gehuwd metmr. metselaar
koper door niaarTrijntie Gerrits
geniaarde koperDoeke Wybrens, gehuwd metmr. glasmaker
geniaarde koperLijsbeth Jans van Ripperts
naastligger ten oostenJan Claesen
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperJacob Dirks, weduwnaar vanschuitschipper
verkoperwijlen Hylkjen Doekes Jongma


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0007r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ370‑07‑00 gghuis
kopererfgezeten Claes Fontein te Ried
huurderIJsbrand Tomas c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Gerryts, gehuwd met
verkoperPyter Gerardusmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fontein, erfgezeten te Rie, koopt een deftig huis in de Bildstraat met uit- en ingang in de Droogstraat, bewoond door IJsbrand Tomas c.u. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie Gerryts, vrouw van Pyter Gerardus, mr. metselaar, voor 370 GG 7 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerJohannes Elgersma erven
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerJohannes Elgersma erven
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0141r van 3 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat465‑00‑00 gghuis
koperRinse Wopkes, gehuwd metbierdrager
koperSytske Cornelis
huurderAntje Elgersma 40‑00‑00 cg
huurderAaltje Elgersma
naastligger ten oostenTomas Lammerts c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westen [staat: noorden]Bildtstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkopererfgezeten Claes Fontein te Ried
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Wopkes, bierdrager x Sytske Cornelis kopen een huis in de Bildstraat, bewoond als huurders door Antje en Aaltje Elgersma voor 40 CG. Geen grondpacht. Ten O. Tomas Lammerts c.s., ten Z. de Droogstraat, ten W. de Bildstraat. Gekocht van de heer Claas Fontein, erfgezeten te Ried, voor 465 GG.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-197Bildtstraat 21huis
eigenaarClaas C. de Jong
gebruikerClaas C. de Jong
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247r van 28 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ600‑00‑00 cghuis
koperClaas Claasen de Jong, gehuwd metmr. schoenmaker
koperSjieuwke Foppes
naastligger ten oostenMonse Meinderts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenTettje Piers
verkoperRinse Wopkes, gehuwd metbierdrager
verkoperSytske Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Claasen de Jong, mr. schoenmaker x Sjieuwke Foppes kopen een huis in de Bildstraat. Geen grondpacht. Ten O. Monse Meinderts, ten Z. de Droogstraat, ten W. de Bildstraat, ten N. Tettje Piers. Gekocht van Rinse Wopkes, bierdrager x Sytske Cornelis, voor 600 CG.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-197Bildtstraat 21huis
eigenaarClaas Claasen
gebruikerClaas Claasen
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 196r van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Bildtstraat 21Atje Barteles wv Philippus Johannes, koopt een huis oz. Bildstraat. Geen grondpacht. Ten O. vroedsman Rein Faber, ten Z. de Droogstraat, ten W. de Bildstraat, ten N. Georg Willem Geis. In gebruik bij Geeske Wiegers. Gekocht van (de geauthoriseerde curatoren bonorum van) Geeske Wiegers wv Claas Claasen de Jong, voor zichzelf en voor haar minderjarige kinderen, voor 310 GG.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0196v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ hoek Droogstraat NZ [niet vermeld]310‑00‑00 cghuis
koperYtje Barteles, weduwe van
koperwijlen Philippus Johannes
naastligger ten oostenvroedsman Rein Faber
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten noordenGeorg Wilhelm Geis
verkoper q.q.Ype Feddema, curatorprocureur postulant
verkoper q.q.Thijs Saake Bandstra, curatoren overassistent Admiraliteit in Friesland
verkoperGeeske Wiegers, weduwe van
verkoperwijlen Claas Claasen de Jong


1800 - advertentiebron: Leeuwarder Courant 01-01-1800
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 21, HarlingenBildtstraat 21Rein Y. Fabermr. ijzersmid


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0294v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ530‑00‑00 cghuis
koperBarend Mars commies ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oosteneen smederij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJ. Geys
verkoperYtje Bartels, gehuwd met
verkoperPhilippus Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Mars koopt huis. Ten O. de smitte, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. J. Geys. Gekocht van Ytje Bartels wv Philippus Johannes.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-197 , pag. 21Bildtstraat 21B. Mars 1‑10‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 338 van 1 jul 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-115Bildtstraat 21koopaktefl. 60huis in de Bilstraat, A-115
 
verkoperBarend Mars (te Stavoren)
koperFolkert Park (gehuwd met Antje Jans Reidemaker)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Jan Harmens Gonggrijp... 1801, 1805, BS huw 1811wafk, hu, huw 1817, ovl 1837, ovl 1848, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk A-115, baardscheerder, 1814. (GAH204); J.H.G. en Gooitje Claasen Overdijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-115Bildtstraat 21Jan H GonggrijpJan H Gonggrijpbaardscheerder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 266Bildtstraat 21 Jan Gongrijp baardscheerderHarlingenhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Catharina Ferf... HRL, dv Anne F, en van Grietje Willems de Boer; BS huw 1831, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk A-115; oud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Gepke Cornelis de Jong... 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175; oud 58 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk A-115; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-115BildstraatGepke Cornelis58 jtabakskerwerSneekv, protestant, weduwe
A-115BildstraatCornelis Gonggrijp26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-115BildstraatJohannes Gonggrijp17 jtouwslagerHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 37 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-115Bildtstraat 21Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 297 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-115Bildtstraat 21Hendrika Jans van der Wijk, overleden op 17 augustus 18462 mnd (geboren 21/6/1846), overleden Bildtstraat A 115, dochter van Jan Alberts van der Wijk, zeeman en Sjoukje-Debora Deurnat, zuster van minderjarige Fredrik Jans van der Wijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Idske Meinsmageb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Marijke Jansgeb 29 feb 1803 Leeuwarden, huwt met Wierd B. van der Veen, N.H., A 26 okt 1859 naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Wierd Benedictus van der Veengeb 9 feb 1804 Dokkum, huwt met Marijke Jansen, pianowerker, N.H., A 26 okt 1859 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 18 en 22 van 14 feb 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-115Bildtstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 1604huis en erf A-115
 
verkoperJohanna Gerrebracht (wv isac ouwenbroek)
verkoperAlida Ouwenbroek
verkoperIsabella Francina Ouwenbroek
verkoperJohanna Ouwenbroek (gehuwd met Petrus Posthuma)
koperFrederik Langenhorst


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 266Bildtstraat A-115Gerben Meijer en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 266Bildtstraat A-126 Wijke Horjus woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4327Bildtstraat 21 (A-126)Geertje B. Monsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Bildtstraat 21 Klaas van der Heideexportslagersknechtf. 700f. 1000


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8526
Bildtstraat 21Evert van der Zee


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 21A. (Aukje) Bons wv Wijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 21rijksmonument 20311


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8009Bildtstraat 21  terug