Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 31a 1-017 1-021 A-019 A-018
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 31 1-019 1-021 A-019 A-018
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 33 1-019 1-022 A-020 A-019
1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0008v van 9 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: nieuwe haven strekkende tot aan de Droogstraat]huis
 
koperClaes Harmens, gehuwd met1587-14-00 GG
koperGriet Riencx Bolsward
naastligger ten oostenReyn Hotses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenCornelis Ockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Ockes, gehuwd met
verkoperde dochter van Jacob Arys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Harmens x Griet Riencx te Bolsward kopen een huis nz. nieuwe haven, strekkende van de haven tot de Droogstraat. Ten O. Reyn Hotzes, ten W. Cornelis Ockes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Cornelis Ockes x Jacob Arysdr. voor 1587 gg 14 st.


 


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0280v van 10 jan 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ [staat: haven]huis, ledige plaats en loods
 
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een vorderingFreerck Wygers
naastligger ten oostenhet houtstek van Reynder Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Hiddes
naastligger ten noordende plaats van Reynder Minnes
verkoperTrijn Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Hidde Feddricx
verkoper van 1/2Trijn Reyners, gehuwd met
verkoper van 1/2Doede Jacobs
verkoper q.q.Reynder Minnes, bestevader van en curator over
verkoper van 1/2de kinderen van wijlen Hidde Feddricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Trijn Reyners wv Hidde Feddricx en nu x Doede Jacobs voor 1/2, en Reyner Minnes als bestevader en geauthoriseerde curator over haar kinderen die ze met Hidde heeft voor 1/2, een huis, ledige plaats en loods daar achter, aan de noordzijde van de haven, strekkende noordwaards tot aan Reyner Minnes plaats. Ten O. het houtstek van Reyner Minnes, ten W. Jacob Hiddes, ten N. de plaats van Reyner Minnes. Geen grondpacht.


 


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ [staat: nieuwe haven]huis
 
koper provisioneelFredrick Wygers 495-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Haye Laessen, gesurrogeerde voormond over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Trijn Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Hidde Fredricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis aan de noordzijde van de nieuwe haven. Waarvan eerste koper is gebleven Frederica Wiggers?, voor 495 GG.


 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198v van 29 jan 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZhuis en ledige plaats daarachter
 
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een hypotheekde curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Onnia Geldorpiosecretaris van Harlingen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen oud gemeensman Harmen Claes
tekst in de margeD'curatoren over d'naegelatene weeskynderen van wijlen Onnia Geldorpio, in levene secretario deser steede, protesteren per Foppens dat hun d'vercoopinge van de neffens gemelte huysinge ontschadelyck sal zijn, nopende hunne hypotheken specialyck op de huysinge holdende, ende dies onvermindert moegen lijden dat d'vercoopinge voortganck neempt, mits blijvende salffs recht op de cooppenningen. Actum in judicio den 12en februari 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van wd. en erven gemeensman Harmen Claes, een huis en ledige plaats daar achter nz. Noorderhaven.


 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0205r van 20 feb 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZhuis
 
koper provisioneelGerben Tiepckes 1590-21-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Harmen Claesen


 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028v van 17 mrt 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] strekkende tot aan de Droogstraathuis en ledige plaats
 
aanhandelaarFoppe Uftis, gehuwd metgrootschipper
aanhandelaarReynsck Seerps
protesteert vanwege twee hypothekenJan ClaesenMinnertsga
naastligger ten oostende weduwe van Reyn Hotties
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van Claes Stadt
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verwandelaarGerbrant Tiepckes, gehuwd met
verwandelaarRicht Minnes
tekst in de margeJan Claeszn. tot Mindersgae protesteert dat hem de proclamatien ende inwijsinge van de wandelcoop der neffens gestelde huysinge cum annexis ontschadelyck sal wesen nopende d'somma van een hondert ende vijftich goutguldens capitael cum accesorys volgens den brieve de dato den 24en septembris 1614 specialyck opte voors. huysinge holdende in een partij, ende noch neffens een hondert ende acht caroliguldens cum eo quod interest in een ander partij luyt 't handtvest? van de 24en debruary 1615 daeraff zijnde, ende dies onvermindert ende holdende zijn recht opte belooffde toeaecke, consenteert in de adjudicatie. Actum Harlingen in judicio den 17en augusti 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten dalff voorgaende protest den 17en augusti 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Ustis, grootschipper x Reynsck Seerps wandelen een huis en ledige plaats nz. Noorderhaven. Ten O. wd. Reyn Hotties, ten W. Claes, stads weger. Geen grondpacht. Ingewandeld van Gerbrant Tiepckes x Richt Minnes.


 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0070r van 23 feb 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33achterDroogstraat ZZ recht achter het huis Noorderhaven NZ4/6 en 1/3 van 1/6 van een hof 2 plaatsen wijd
 
koperStoffel Janssen, gehuwd met1444-12-00 GG
koperJantien Reyns
floreenrente0-07-12 fl
eigenaar van 1/6Stoffel Janssen c.u.
eigenaar van 1/3 van 1/6minderjarige kinderen van wijlen hun moeder Folcku Reyns
eigenaar van 1/3 van 1/6Jantien Reyns
naastligger ten oostenGriettie (Grietke) Pieters
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenObbe Geerties
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/6Hotse Reyns, en zijn broers
verkoper van 1/6Jaerich Reyns, en
verkoper van 1/6Wybe Reyns, en hun zuster
verkoper van 1/6Jetscke Reyns, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Marten Heeres
verkoper van 1/3 van 1/6meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts, allen mede-erfgenamen van
erflaterhun wijlen ouders respectievelijk grootouders Reyner Hotses, gehuwd met
erflaterwijlen Pietrick Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStoffel Janssen x Jantien Reyns kopen (b) 4/6, en 1/3 van 1/6 hof, recht achter (a), twee plaatsen wijd. Ten O. Marij Griettie?, ten Z. de Droogstraat, ten W. Obbe Geertes, ten N. de Zoutsloot.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0070r van 23 feb 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ4/6 en 1/3 van 1/6 van een huis met houtstek
 
koperStoffel Janssen, gehuwd met1444-12-00 GG
koperJantien Reyns
floreenrente0-07-12 fl
eigenaar van 1/6Stoffel Janssen c.u.
eigenaar van 1/3 van 1/6de minderjarige kinderen van hun wijlen moeder Folcku Reyns, zuster van
eigenaar van 1/3 van 1/6Jantien Reyns
naastligger ten oostenGrietke Pieters
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenFoppe Uftes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/6Hotse Reyns, en zijn broers
verkoper van 1/6Jaerich Reyns, en
verkoper van 1/6Wybe Reyns, en hun zuster
verkoper van 1/6Jetscke Reyns, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Marten Heeres
verkoper van 1/3 van 1/6meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts, allen mede-erfgenamen van
erflaterhun wijlen ouders respectievelijk grootouders Reyner Hotses, gehuwd met
erflaterwijlen Pietrick Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStoffel Janssen x Jantien Reyns kopen (a) 4/6, en 1/3 van 1/6 huis en houtstek, strekkende tot de Droogstraat.Ten O. Grietke Pieters, ten W. Foppe Ustes.


 


 


 


 


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158v van 7 jan 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]mooi en welgebouwd huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Buke Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenHessel Fridses
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/4Robijn Jacobs, en
verkoper van 1/4Wabbe Jacobs, en
verkoper van 2/6Focke Obbes, gehuwd met
verkoper van 2/6N. N., en
verkoper q.q.Pouwels Jans, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/6zijn stiefzoon Siuerd Pieters


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koper finaalN. N. 1070-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Buke Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHessel Fridses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Syts Robijns


 


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0150r van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis met loodske en daarachter een plaatske
 
koperGijs Willems, gehuwd met832-00-00 GG
koperMartie Gestels
naastligger ten oostenGijs Willems c.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westenJacob Hiddes
naastligger ten noordenGijs Willems c.u.
verkoperTrijntie Freerckx, weduwe van
verkoperwijlen Claes Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijs Willems x Martie Hessels koopt huis met loods en plaets erachter, nz. Noorder Nieuwe Haven. Ten O. en N. de koper, ten W. Jacob Hiddes, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Trijntje Freercks wv Claes Pieters Jans?, voor 532 gg.


 


 


 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0085r van 26 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis en houtstek
 
koperTrijn Jans 2430-06-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen10-12-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Gijsbert Willems
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJantien Takles
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperTrijntie Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Ruierd Claessen Block


 


 


 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311r van 8 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ5/8 van 1/5 huis
 
koperGoitien Clasen Braem 365-00-00 CG
koperHuybert Clasen Braem
koperJanke Gerrits, weduwe van
koperwijlen Theunis Foppes
huurderPoppe Aickes mr. zeilmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Aertskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoitien- en Huibert Clasen Braam en Janke Gerrits wv Theunis Foppes kopen 5/8 van 1/8 van een huis nz. Noorderhaven, bewoond door Poppe Auckes, mr. zeilmaker.. EN 5/8 van 1/5, en 1/4 van 1/5 van een huis nz. Lanen, naast, ten O. van Moses Abrahams.. EN 1/8 van een gleibakkerij op de OSSENMARKT naast het huis De 7 Gevels. EN 1/16 van een huis op het Noordijs dat door de mede-koperse wordt bewoond. Alle genoemde percelen zijn eigendom van Jacob Aerts, die deze parten verkoopt voor 365 gg.


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0015r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen de Kettings en Vismerktsbruggehuis
 
koperGryttje Obbes, gehuwd met350-00-00 GG
koperCornelis Jansen Finkelbos varensgezel
naastligger ten oostenGoytyen Braam c.s.koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReiner Tjeerds zeilmaker
naastligger ten noordenTjomme Taekles winkelier
verkoperTjomme Taekleswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGriettie Obbes x Cornelis Jansen Vinkelbos, varend persoon, koopt een huis met kelders (zie beschrijving), loods en plaets, nz. Noorderhaven tussen Vismarkts- en kettingbrug. Ten O. Gooitje Braam, ten W. een doorgaande steeg en Reiner Tjeerds, zeilmaker, ten Z. de straat en haven, ten N. de verkoper. Gekocht van Tjomme Takles, winkelier, voor 350 gg.


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212r van 18 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ bij de Vismarktsbrughuis en houthok
 
koperTiaard Gerbens c.u.mr. lijnslager930-00-00 GG
huurderSioerdt Uilkes 48-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Haies
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenTjomme Taekeles
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Foppes c.s., weduwe van
verkoperwijlen Huibert Claessen Braamkoopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-017Noorderhaven 31akamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
1-019Noorderhaven 31huis
eigenaarCornelis Vinkelbos
gebruikerCornelis Vinkelbos
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-017Noorderhaven 31akamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-9-1720
1-019Noorderhaven 31huis
eigenaarCornelis Vinkelbos
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-6-1720


 


 


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080v van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31een_achterNoorderhaven NZ [staat: tussen vismarkts- en kettingsbruggen in een doorgaande steeg tussen haven en Zoutsloot]huis
 
koperGerben Sjoerds
begunstigde van een lijfrenteTjomme Taekeles10-00-00 GG
naastligger ten oostenTjeerd Gerbens
naastligger ten zuidenCornelis Jansen Vinkelbos
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGerrit Stuyrman
verkoperTjomme Taekeles


 


 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31een_achterNoorderhaven NZhuis
 
koperJan Aukes Backer 100-15-00 GG
naastligger ten oostenTjeerd Gerbens mr. lijnslager
naastligger ten zuidenCornelis Vinkelbos
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGerrit Stuirman
hypothecaire crediteurJan Simonskoopman
verkoper q.q.Marnstra, gelastigde vanprocureur
verkoperGerbrand LieuwesAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Aukes Backer koopt huis nz. Noorderhaven. Ten O. Tjeerd Gerbens, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. Cornelis Vinkelbos, ten N. Gerrit Stuirman. Gekocht van (procureur Marnstra als gelastigde van) Gerbrand Lieuwes te A`dam, voor 100 gg., te betalen aan Jan Simons (Bakker).


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-017 Noorderhaven 31akamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
1-019 Noorderhaven 31huis
eigenaarCornelis Vinkelbos
gebruikerCornelis Vinkelbos
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367r van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ tot de Zoutsloot, bij de Vismarktsbrughuis
 
koperGerben Tjeerds mr. lijnslager1500-00-00 CG
bewonerGerben Tjeerdsmr. lijnslager
naastligger ten oostende weduwe van Jan Hayes koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenCornelis Vinkelbosch
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAukjen Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Gerbensmr. lijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Tjeerds, mr. lijnslager, koopt huis en erf nz. Noorderhaven, ten W. van de Vismarktsbrug en strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. wd. Jan Hayes, ten W. Cornelis Vinkelbosch, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Aukjen Beerns wv Tjeerd Gerbens, mr. lijnslager, voor 1500 cg.


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0209v van 19 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZhuis en tuin
 
koperFreerk Jansen van der Hout koopman1350-07-00 GG
naastligger ten oostenFreerk Jansen van der Hout koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Vinkelbos schipper
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Otte Aukes, gecommitteerdewijdschipper
verkoper q.q.Evert Hylkes Hanekuik, gecommitteerden uitfabrikeur
verkoperde geabandonneerde boedel van Gerben Tieerdsmr. lijnslager
verkoperDuike Jelles Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Jansen v.d. Hout koopt een mooi huis en tuin, met alle goederen, nz. Noorderhaven en strekkende tot aan de zz. Zoutsloot. Het is belast pro quota als andere Havengenoten. Ten O. de koper, ten W. wd. Cornelis Vinkelbos, schipper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Het huis heeft een voorkamer, schrijfkamer met bedstee, gang en opzij een grote keukenkamer etc., 2 zolders en bedsteden, kelder etc. Gekocht van Otte Aukes, wijdschipper en Evert Hylkes Hanekuik, als gecommiteerden over de verlaten boedel van Gerben Tjeerds, mr. lijnslager x Dieuke Jelles Vettevogel, voor 1350 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-017 Noorderhaven 31awoning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
1-019 Noorderhaven 31huis
eigenaarwed. Cornelis Vinkelbos
gebruikerwed. Cornelis Vinkelbos c.s.
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129v van 7 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen de Kettings-en Vismarktsbruggenhuis
 
koperTeeke Stephanus, gehuwd metwinkelier1017-00-00 GG
koperTrijntje Annes winkelier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reinier Tjeerds
naastligger ten noordenJan Aukes Backer koopman
verkoperGrietje Obbes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Vinkelboschschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephanus x Trijntje Annes, winkeliers, koopt een huis nz. Noorderhaven, tussen Kettings- en Vismarktsbruggen. Ten O.?, ten W. een openbare steeg en erven Reiner Tjeerds, ten Z. de straat en haven, ten N. Jan Aukes Backer. Geen grondpacht. De steeg is voorzover dit huis strekt gemeenschappelijk, en achterwaarts beklemd aan het huis ten N. De winkel met inventaris blijft aan de verkoper. Gekocht van Grietje Obbes wv schipper Cornelis Vinkelbos voor 1017 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-017 Noorderhaven 31awed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG
1-019 Noorderhaven 31Taeke Stephanus, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal22-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-017 Noorderhaven 31awoning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG
1-019 Noorderhaven 31huis
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerTaeke Stephanus
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0081r van 20 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31twee_achterZoutsloot ZZ naast de stenen muurhuis
 
kopervroedsman Taeke Stephanus koopman400-00-00 CG
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenAuke J. Bakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Gerrits bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Taeke Stephanus, mede-vroedschap en koopman, koopt een huis zz. Zoutsloot nevens de Stenen Muur, bewoond door de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. Freerk van der Hout, koopman, ten Z. het pakhuis van Auke J. Bakker, koopman, dat een mandelige muur heeft met dit gekochte huis en welke panden in elkaar in elkaar beklemd zijn., ten W. een openbare steeg, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Janke Gerrits, bejaarde vrijster, voor 400 cg.


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0226r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven ZZ tusschen de Vismerkt en kettingbruggenkoopmanshuis
 
koper van 1/2Jan Aukes Bakker koopman1820-00-00 GG
koper van 1/2Pieter van Arum koopman
naastligger ten oostenFreerk van der Hout koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReinder Jans Zeilmaker
naastligger ten noordenJan Aukes Bakker koopman
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
verkoperHarmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


 


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZhuis
 
koperJan Auckes Bakker koopman5285-00-00 GG
huurderJacob Jelles c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperFreerk van der Houtkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Jan Aukes Bakker koopt (b) een mooi huis ten O. en N. naast a), ten W. v.d. houtschuur, verhuurd aan Jacob Jelles (met beschrijving). Alle drie percelen zijn pro quota belast als andere Havenisten. Alle losse goederen in de percelen moeten door de koper worden over genomen tegen taxatie door 2 door verkoper en koper te benoemen personen die door hun moeten worden betaald etc. Gekocht van Freerk van der Hout, koopman, voor (a, b en (c) 5285 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ t.o. de Rinnertspijphuis, tuin en houtschuur
 
koperJan Auckes Bakker koopman5285-00-00 GG
naastligger ten oostenhet tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFreerk van der Houtkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Jan Aukes Bakker koopt (a) een voortreffelijk huis met mooie tuin, camer en grote overdekte houtschuur c.o.a., nz. Noorderhaven, tegenover de Rinnertspijp, strekkende met plaets en tuin van de haven tot de Zoutsloot, zoals het door de verkoper als eigenaar is bewoond. Het is door de eigenaar enige jaren geleden nieuw opgebouwd en heeft o.a. een bordes van blauwe steen bij de ingang en veel bouwsieraden en in het voorhuis een vloer van marmeren platen en plinten, ook dezelfde plinten tegen de muren, die geheel bepleisterd zijn, en nissen hebben met marmeren lijsten. De gang en galerij zijn gevloerd met grote natuurstenen. De grote voorkamer heeft goudleerbehang en een Italiaanse schoorsteenmantel met marmeren haardlijst, een royale wenteltrap naar boven en een dito naar beneden etc. Ook een capitale woonkelder met wit/blauwe vloer, een fornuis en watersteen (gootsteen) met koperen kranen. Daar onder nog een provisiekelder en wijnkelder. NAAST de tuin en plaets is nog een keuken met plaets, fornuis, haardstede etc. en de grote overdekte houtschuur die aan de Zoutsloot staat. Ten O. het 2e en 3e perceel, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Alle losse goederen in de percelen moeten door de koper worden over genomen tegen taxatie door 2 door verkoper en koper te benoemen personen die door hun moeten worden betaald etc. Gekocht van Freerk van der Hout, koopman, voor (a, b en (c) 5285 gg.


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0106r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ1/2 huis
 
koperJ. C. Metzeler c.u.494-00-00 GG
eigenaar van 1/2P. van Arumkoopman
naastligger ten oostende heer Jan A. Bakker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende heer Jan A. Bakker
verkoperde heer Jan A. Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJ.C. Metzlar koopt een 1/2 huis nz. Noorderhaven, waarvan de andere 1/2 van R. van Arum is. De steeg ten W. is massaal met erven Zeilmaker en is doorlopend. Ten O. en N. de verkoper, ten W. die steeg, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Jan Aukes Bakker, voor 494 gg.


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0168v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ tegenover de Rinnertspijphuis
 
koper door niaarRein Smit, gehuwd met4756-14-00 GG
koper door niaarFoekje Nieuwenhuis
geniaarde koperFreek Fontein
naastligger ten oostenPieter Lensius koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenP. van Arum
naastligger ten westenJ. C. Metzler hofmeester
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde
verkoper q.q.Jan Hannema, gelastigde
verkoper q.q.dr. W. J., gelastigden van
verkoperJan Aukes Bakker


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0259v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen Vismarkt en Kettingsbrug1/2 huis
 
koperJ. C. Metzler, gehuwd met1000-00-00 CG
koperJ. E. Grien
eigenaar van 1/2J. C. Metzler
naastligger ten oostenRein Smit
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Tjallingii
naastligger ten noordenRein Smit
verkoperPieter van Arum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJ.C. Metzlar koopt een 1/2 huis nz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en Kettingbrug. Ten O. Rein Smit, secr., ten W. een openbare steeg en Pieter Tjallingii, ten Z. die straat en haven, ten N. ook Rein Smit. Er is sprake van een contract van 20 okt 1736, tussen a)Taeke Stefani en b)Jan Aukes Bakker en Freerk v.d. Hout. Gekocht van Pieter van Arum, voor 1000 cg.


 


 


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0073v van 4 feb 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZhuis
 
koperBarend Visser 2630-00-00 GG
koperAlbert Bolman
koperJohannes Jacobus
koperHarke van der Stok
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMetzlar bode
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFoekje Nieuwenhuis, gehuwd met
verkoperRein Smitoud secretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser, Albert Bolman, Johannes Jacobus en Harke v.d. Stok, kopen een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Barend Visser, ten W. Ulbe?, metselaar, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Zie de vele voorwaarden. Gekocht van Foekje Nieuwenhuis x Rein Smit, oud-secr. van Barradeel, voor 2630 gg.


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0125r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZhuis
 
koperSybrand van Vos, gehuwd metcommies4273-00-00 CG
koperJohanna Regina Bouts
naastligger ten oostenBarend Visser koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMetzlar bode
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBarend Visser
verkoperAlbert Bolman
verkoperJohannes Jacobus
verkoperHarke van der Stok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrand van Vos, commies bij de convooien en licenten ter recherche te Harlingen x Johanna Regina Bouts koopt een huis c.a. nz. Noorderhaven, dat thans ledig staat en eerder bewoond was door de oud-secr. Rein Smit, als eigenaar. Ten O. Barend Visser, ten W. de bode Metzlar, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. De losse goederen moeten worden overgenomen voor 224 gg. Veel voorwaarden over de houtschuur en het regenwater, het secreet en het riool. Gekocht van Barend Visser, Albert Bolman, Johannes Jacobus, en Harke v.d. Stok, voor 4273 cg. Zie ook onder Noorderhaven 65.


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0033v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 33Noorderhaven NZhuis
 
koperJan Kruse negotiant4008-00-00 CG
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJ. C. Metzlar bode
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.J. P. Haas, curatoroud kapitein in dienst van deze staat
verkoper q.q.Sikko B. IJzenbeek, curatoren over
verkoperde 5 minderjarige voorkinderen en de minderjarige Regina van Vos, dochter van
verkoperwijlen Sibrand van Vos, gehuwd metcommies ter recherche Admiraliteit in Friesland
verkoperJohanna Regina Bouts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Kruse, negotiant te Amsterdam, koopt modern gebouwd huis nz. Noorderhaven, dat door wl. de commies Sibrand van Vos als eigenaar bewoond is geweest. Ten O. Barend Visser, ten W. de bode J.C. Metzlar, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de (genoemde) curatoren over de 5 minderjarige voorkinderen van wl. Sibrand van Vos, commies ter recherche x Johanna Regina Bouts?, en Johanna Regina Bouts, als moeder en voorstanderse over haar enig minderjarige dochtertje Regina Vos uit zijn laatste huwelijk, elk voor de helft, voor 4008 cg. Met consent van het Hof van Friesland. (Acte van 8 blz..). Het is een zeer moeilijk te lezen acte. Was hij al eerder getrouwd geweest?


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0171v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31achterZoutsloot ZZ ten zuiden van bolwerk en stenen muurhuis
 
koperSicco B. IJzenbeek koopman300-00-00 CG
huurderKlaas Hendriks
naastligger ten oostenJ. Wassenaar notaris
naastligger ten zuidenJ. Wassenaar notaris
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSalomon Jansz Builart, gehuwd mettrekveerschipper
verkoperSytske Rinses


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0248r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZhuis
 
koperJacob Wassenaar, gehuwd metnotaris2400-00-00 CG
koperJohanna Dorothea Kruse
huurderde heer dr. J. D. Steenstra Toussaint 120-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Kruse Amsterdam
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Kruse Amsterdam
verkoperJ. C. Metzlarkamerbewaarder bij de Marine
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar, notaris x Johanna Dorothea Kruse koopt huis nz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. en N. wd. Jan Kruse te Amsterdam, ten Z. die straat, ten W. een steeg. De steeg ten W. is massaal met Pieter Tjallingii, zover als het huis loopt. De eigenaars van DIT perceel hebben het recht om op de plaets een secreet te maken dat uitloopt op het RIOOL v.d. naastligger ten O.. Zie alle voorwaarden. Gekocht van (ds. Jacob C. Metzlar (Ger. Gem.) als gelastigde van) J.C. Metzlar, kamerbewaarder bij de Marine te Harlingen, voor 2400 gg.


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0188r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ 31/33twee huizen en pakhuis naast elkaar
 
koperde Heer Freerk Fontein, gehuwd metkoopman9000-00-00 CG
koperEva van Dalsen
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperJacob Wassenaar, gehuwd metnotaris
verkoperJohanna Dorothea Kruise
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein x Eva van Dalsen koopt 2 huizen en een pakhuis naastelkaar, nz. Noorderhaven. Ten O. Barend Visser, ten W., Z. en N. de straten. Kopers moeten overnemen en betalen, het ornament boven de voordeur van het GROTE huis, voor de prijs die de verkoper moet betalen aan Folkert de Haas en Schelte Piers v.d. Hoeven (Hoef), bij wie het besteld is. Ook alle losse goederen moeten worden overgenomen. Veel voor waarden, Het is een verkoop op redemptie van 3 jaar. De naastligger ten O. heeft aan de wz. hout schuren. Veel bedingen. Gekocht van Jacob Wassenaar, notaris x Johanna Dorothea Kruse, voor 9000 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-021 Noorderhaven 31aF Fontein4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-019Noorderhaven 31aDirk Pzn Fontein... huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1814, huw 1830, huw 1843, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-019; D.F. van HRL. en Mejuff. Geertruida Adama Matak van Leyden, zijnde de aangave geschied onder Productie ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-019Noorderhaven 31aFreerk Dirks Fontein... 1846 overlijdens, ovl 1864, ovl 1871, ovl 1886, ovl 1887, regattdv1926-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-019, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-020, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-019Noorderhaven 31aF D Fontein F D Fontein pakhuis
A-019Noorderhaven 31F D Fontein pakhuis
A-020Noorderhaven 33F D Fontein pakhuis


1825 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 31 (westgevel), HarlingenNoorderhaven 31 (westgevel)Afbeelding van een licht golvende lijn, daaronder de tekst 'Hoogte van het
Zeewater op den
4 februari 1825
In 1825 trof Harlingen een grote ramp door de watervloed in de maand februari. Grote verwoestingen werde aangericht. Het water golfde door de straten, de Grote Bredeplaats leek een zee; het water stroomde zelfs door de huizen.
Bij de Havenpoort dreigde een doorbraak. Duizenden zakken met stenen, zeilen van de schepen en uit de zeilmakerijen, moesten dienen om het ergste te voorkomen. Drie personen verloren het leven bij deze watervloed.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 322Noorderhaven 31aFreerk Dirks FonteinHarlingenzeehandelaarhuis en erf (552 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 322Noorderhaven 31Freerk Dirks FonteinHarlingenzeehandelaarhuis en erf (552 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 322Noorderhaven 33Freerk Dirks FonteinHarlingenzeehandelaarhuis en erf (552 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Anke Faberoud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Antje Verffoud 30 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Eva van Dalsen... vD, en Dieuwke Pesma; BS ovl 1846; regattdv1826 -1893; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839; geb 18 jun 1777; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Foekje de Jongoud 51 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Hendrik Fontein... 1840, huw 1841, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-033; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Sjoerd Obes Schaafsma... S, en Tetje ... ; BS ovl 1836; 1838 overlijdens, ovl 1860, ovl 1868, ovl 1898, bev.reg. HRL 1851 wijk A-020, wijk E-026; oud 59 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, aannemer publieke werken, wijk E-024; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk ANoorderhaven 31aF D Fontein kiezer


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-020NoorderhavenFreerk Fontein61 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
A-020NoorderhavenEva van Dalsen62 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-020NoorderhavenHendrik Fontein29 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-020NoorderhavenWillem Jan Fontein20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-020NoorderhavenEva Fontein24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-020NoorderhavenAntje Verff30 jHeerenveenv, protestant, ongehuwd
A-020NoorderhavenFoekje de Jong51 jStavorenv, protestant, ongehuwd
A-020NoorderhavenAnnetje Hazelhof26 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 322Noorderhaven 31afreerk dirks fontein380 gl.19.00 gl.21.000 gl.22.00 gl.34.00 gl.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-019Noorderhaven 31Freerk Dirks Fontein, overleden op 25 februari 184365 jr (geboren 31/12/1777), zeehandelaar, overleden Noorderhaven A 19, man van Eva van Dalsen, idem (erft vruchtgebruik), vader van Anna (vrouw van Simon Stinstra, zeepzieder), Dieuwke (vrouw van Adriaan van der Hoop, bankier Amsterdam), Dirk, zeehandelaar, Hendrik, commissionair, Mr. Augustus-Goetius-v. Dalsen, Secretaris Menaldumadeel te Dronrijp, Augusta (vrouw van Mr. Schelte Sybrands Wybenga, Secretaris Wymbritseradeel te Sneek), Catharina (vrouw van Pieter Cool, DG-predikant), Eva (vrouw van Mr. Sybrand-Willem-Hendrik Adriaan van Beyma-thoe-Kingma, rechter Leeuwarden), Gooitje, koopman Amsterdam, Mr. Jacob-Adriaan, advocaat Leeuwarden, Baudina (vrouw van Anneus Harmens, zeehandelaar) en Willem-Jan Freerks Fontein. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-019Noorderhaven 31aFreerk Dirks Fontein, overleden op 25 februari 184365 jr (geboren 31/12/1777), zeehandelaar, overleden Noorderhaven A 19, man van Eva van Dalsen, idem (erft vruchtgebruik), vader van Anna (vrouw van Simon Stinstra, zeepzieder), Dieuwke (vrouw van Adriaan van der Hoop, bankier Amsterdam), Dirk, zeehandelaar, Hendrik, commissionair, Mr. Augustus-Goetius-v. Dalsen, Secretaris Menaldumadeel te Dronrijp, Augusta (vrouw van Mr. Schelte Sybrands Wybenga, Secretaris Wymbritseradeel te Sneek), Catharina (vrouw van Pieter Cool, DG-predikant), Eva (vrouw van Mr. Sybrand-Willem-Hendrik Adriaan van Beyma-thoe-Kingma, rechter Leeuwarden), Gooitje, koopman Amsterdam, Mr. Jacob-Adriaan, advocaat Leeuwarden, Baudina (vrouw van Anneus Harmens, zeehandelaar) en Willem-Jan Freerks Fontein. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 322A-019 (Noorderhaven )Dirk Fontein Fz.woonhuis
Sectie A nr. 322A-020 (Noorderhaven )Dirk Fontein Fz.woonhuis


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 82 van 8 apr 1879
adressoortbedraggebruik
A-019Noorderhaven 31akoopaktefl. 8000herenhuis A-019
 
verkoperAalbert van der Flier
koperLeendert Hannema


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3866A-018 (Noorderhaven)Leendert Hannemawoonhuis
Sectie A nr. 3866*A-019 (Noorderhaven)Aalbert van der (dr.) Flierwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4167Noorderhaven 31 (A-018)Petrus Hamstra (Pzn.)woonhuis
Sectie A nr. 4168Noorderhaven 33 (A-019)Aalbert van der Flier (Predikant te 'S-Hertogenbosch)woonhuis en bergplaats


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 31wed H.W. Brouwer geb. M. Ridderhofzonder
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100
Noorderhaven 31awed Petrus Hamstra geb. T. van Slootenzonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Noorderhaven 33 Willem F. van Erp Taalman Kipinspect. leedswezen
vorige grondslagf. 3500
huidige grondslagf. 3500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 33Inspecteur Loodswezen91


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 33Inspecteur Loodswezen91


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 33Insp. Loodswezen91


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 33Insp. Loodswezen91


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 33Insp. Loodswezen91


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 33Loodswezen91Directie, 1e en 2e district


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 31, HarlingenNoorderhaven 31M.A. Brouwer-Ridderhofleerares piano, orgel, zang


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 31wed. M.A.Ridderhof-Brouwermuziekleerares
Noorderhaven 33H.J.Albardainspecteur loodswezen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 33Loodswezen91Directie 1e en 2e district


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 33Loodswezen623Directie 1e en 2e district


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A. v. Foreest623Kapt.-luit. ter Zee


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen 1e en 2e district623Dir. woonh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen 1e en 2e district993Commiss.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen 1e en 2e district993Dir. woonh.


1950 - kentekenadresnaam
B-39901
Noorderhaven 33Arnold jhr. van Foreest


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A. v. Foreest623Schout bij Nacht


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen 1e en 2e district623Commiss.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district623Commiss. en dir.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district623Dir. woonh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district993Commiss. en dir.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district993Dir. woonh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A.A. Fresco623Dir. v.h. loodswezen enz., kapt. t. Zee


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district623Commiss. en dir. (kant.u. 8½-12, 13½-17, Zat. 8½-12½)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district623Dir. A.A. Fresco


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district993Commiss. en dir. (kant.u. 8½-12, 13½-17, Zat. 8½-12½)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district993Dir. A.A. Fresco


1962 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 33Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Loodswezen


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 31S. (Siepko) Teerling
Noorderhaven 31aT. (Thomas) Huizenga
Noorderhaven 33J.B. (Jan) Kennema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 31rijksmonument 20538
Noorderhaven 33rijksmonument 20539


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8387Noorderhaven 31
  terug