Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 152-061 2-080 B-041B-045


Naastliggers vanHoogstraat 15
ten oostenHoogstraat 17
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 13
ten noordende Hoogstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Hoogstraat 15naamloze steeg ten westen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0074v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Claes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0110r van 23 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ tot aan de Droogstraat658‑00‑00 GG1/2 huis
koperHarmen Claes, gehuwd met
koperAriaenthie Jacobs van Loo
naastligger ten oostenIsbrant Pyters
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJelle Sybes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperSimon Erasmi te Leeuwarden
verkoperArian Erasmiglasmaker


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0239r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Claesen


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0165v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ bij de Verlaten in de noorder nieuwe stad en vandaar strekkende noordwaarts doorgaans tot aan de Droogstraat toe1000‑00‑00 GGhuis en schuur of dwarshuis daarachter en ledige plaats tussen beide, met het vrije gebruik van de steeg ten westen gelegen
koperCornelis Jeltis, gehuwd met
koperAntie Jelles
naastligger ten oostenHarmen Gerryts Phelten
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Walings
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAriaentie van Loo, gehuwd met
verkoperdr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis schroor


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0052v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg van de Hoogstraat naar de Droogstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenCornelis Jeltes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179v van 10 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0106r van 31 mei 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Jeltes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0011v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Cornelis Jeltes mr. snider


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0030r van 18 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jeltes Vetsens


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0069v van 24 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Jeltes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0030v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jelle Vetzensius rentmeester


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 7vHoogstraat 15Jelle Vetzens, rentmeesterf. 8000-00-00 wed.


1675 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 265r van 4 feb 1675 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hoogstraat 15
inventarisantNeeltie Michiels, weduwe van
wijlen Jelle Cornelis Vetzensrentmeester van Harlingen
Jan Wybrands, geauthoriseerde curatorkleermaker
Hessel Wytses Wassenaer, geauthoriseerde curatoren overoud rentmeester van Harlingen
aangeverAntie Jelles kind van de inventarisant
Liefke Jelles kind van de inventarisant
Sjouckjen Jelles kind van de inventarisant
Michiel Jelles kind van de inventarisant
Attje Jelles kind van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0265r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heren burgemeesteren Simon Willems Sloterdijck ende Lourens Jacobs Asperen als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Neeltie Michiels weduwe van wijlen Jelle Cornelis Vetzens in leven stadsrentmeester, van alle sodanige goederen, actien ende credyten als bij de selve metter doodt ontruymt ende naegelaten sijn, alles op 't versoeck van Jan Wybrands cleermaker ende de olde rentmeester Hessel Wytses Wassenaer, als geauthoriseerde curator over Antie, Liefke, Sjouckje, Michiel ende Attje Jelles alle nagelatene weeskinderen ende erfgenamen van hunne wijlen olders voornoemt, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door de oldste dochter Antie Jelles, die om sulx getrouwelijck te sullen doen den behoorlijcke boelede heeft gepasseert in handen van de medecommissaris ende praesiderent Sloterdijck, waerop tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert, actum desen 4e february 1675.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068va van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ625‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelHopman Albert Jansen Acker
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Seerp Gatties
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSytske Laeses
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperAntie Jelles, gehuwd met te Garijp
verkoperJoannes Staphorstiuspredikant te Garijp
verkoperLiefke Jelles, gehuwd met
verkopervroedsman Laas Laasses Hannema
verkoperSiuwcke Jelles, gehuwd met
verkoperGerhardus Ackernotaris
verkoper q.q.vroedsman Jan Wybrens, curator
verkoper q.q.Bartel Wytses Wassenaer, curatoren overkoopman
verkoper van 1/5Michiel Jelles Wetsens, erfgenaam van zijn moeder
erflaterwijlen Neeltie Migchiels
verkoperAttie Jelles Wetsens, erfgenaam van haar moeder
erflaterwijlen Neeltie Migchiels, gehuwd met
erflaterwijlen Jelle Wetsensrentenier


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0069va van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0069va van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZ119‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelSybe Jansen
koper provisioneelJan Jansen
naastligger ten oostende schuur nagelaten door Hette Tjeerds* stalman
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenSytske Laases
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAntie Jelles, gehuwd met te Garijp
verkoperJoannes Staphorstiuspredikant te Garijp
verkoperLiefke Jelles, gehuwd met
verkopervroedsman Laas Laasses Hannema
verkoperSiuwcke Jelles, gehuwd met
verkoperGerhardus Ackernotaris
verkoper q.q.vroedsman Jan Wybrens, curator
verkoper q.q.Bartel Wytses Wassenaer, curatoren overkoopman
verkoper van 1/5Michiel Jelles Wetsens, erfgenaam van zijn moeder
erflaterwijlen Neeltie Migchiels
verkoperAttie Jelles Wetsens, erfgenaam van haar moeder
erflaterwijlen Neeltie Migchiels, gehuwd met
erflaterwijlen Jelle Wetsensrentenier


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ405‑00‑00 GGhuis
koperJoost Joris rogmeter
bewonerJan Melles c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Gatties
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSytske Laeses
naastligger ten noordeneen andere woning
verkoperde crediteuren van Albert Acker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0165r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ600‑00‑00 CGhuis
koperCornelis van Valre koopman te Amsterdam
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Serp Gatjes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Laases
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordeneen andere achtergelegen woning
verkoperJisch Douweswinkelierse


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0184r van 15 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis staande in de Hoogstraat van de weduwe van Joost Joris


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0184r van 15 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15achterDroogstraat110‑00‑00 CGwoning met stoep en leuiff ervoor
koperUlbe Jansen, gehuwd metmetselaar
koperHiltie Louws
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenhet huis staande in de Hoogstraat van de weduwe van Joost Joris
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Jan Sybes c.u.mr. metselaar
verkoper van 1/2Jan Jansen c.m.mr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jansen, metselaar x Hiltie Louws


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0334v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJisck Douwes


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0383r van 20 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ625‑00‑00 GGhuis
koperJochum Rinnerts c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Gatses
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Lases
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Valre te Amsterdam


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0080r van 20 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ600‑00‑00 CGhuis
koperAntie Sybes, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Hein Wopkes
naastligger ten oostende stal van Johannes Willems
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Lases
naastligger ten noordenUlbe Jansen
verkoperJochum Rinnerts, gehuwd met
verkoperJisk Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Sybes wed. van Hein Wopkes, winkelierse, koopt van Jochum Rinnerts x Jisk Douwes voor 600 CG.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0096v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.wijdschipper


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0096v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZ155‑00‑00 CGwoning met stoep en leuyff (luifel) daar voor
koperWepke Dirx, gehuwd metwijdschipper
koperSjoukjen Heins
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.wijdschipper
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperUlbe Jansen, gehuwd metmetselaar en turfdrager
verkoperHiltje Louws


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0101r van 20 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.wijdschipper


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0101r van 20 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZ135‑00‑00 CGkamer met stoep en loyff (luifel) daar voor
koperRinske Davids, weduwe van
koperwijlen Gieke Tjallings
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.wijdschipper
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWepke Dirx, gehuwd metwijdschipper
verkoperSjoukjen Heins


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0149v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.schipper


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0149v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZ82‑07‑08 GGkamer met stoep en loyff (luifel) daar voor
koperHarmen Martens
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.schipper
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Zytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0168r van 12 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWepke Dirx


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0168r van 12 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZ176‑07‑12 CGkamer met stoep en loyff (luifel) daar voor
koperJan Folkerts, gehuwd metzeevarende
koperTrijntje Pytters
naastligger ten oostende schuur van de weduwe van Johannes Willems
naastligger ten zuidenWepke Dirx
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
eerdere eigenaarde stad Harlingen: weesvoogdij
verkoperHarmen Martenszeevarende
verkoperMayke Pytters


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0239r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0239r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZ120‑00‑00 CGkamer of woning met stoep en loyff (luifel)
koper door niaarWepke Dirx schipper en koopman
geniaarde koperJoost Yntjes, gehuwd metkoolmeter
geniaarde koperMinsje Jelles
naastligger ten oostende schuur van de weduwe van Johannes Willems
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Laases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Folkerts, gehuwd met
verkoperTrijntje Pytters


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230r van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie Sybes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061Hoogstraat 15huis
eigenaarAntie Sybes
gebruikerAntie Sybes
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie Sybes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061Hoogstraat 15huis
eigenaarAntie Sybes
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101v van 9 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ900‑00‑00 CGhuis, erf, plaats en tuin
koperSjoukje Heins, weduwe van
koperwijlen Wipke Dircks
naastligger ten oostende stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Ies
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenClaes Willems koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde crediteuren van wijlen Antie Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Hein Wopkes


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0239v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ835‑00‑00 CGhuis, plaats en tuin
koperClaes Hessels, gehuwd metgleibakker
koperAntie Pieters
naastligger ten oostende stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Jes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaes Willems koopman
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSjoukjen Heins, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Wepke Dirxschipper te Leeuwarden


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061Hoogstraat 15huis
eigenaarSjoukjen Heris
gebruikerSjoukjen Heris
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaert


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ950‑00‑00 CGhuis en tuin
koperHendrik Jansen, gehuwd metmr. huistimmerman
koperFietje Feddes
toehaakeen zilveren lepel van vijf guldens
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Feyke Yes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenClaes Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Claas Hesselsgleibakker
verkoper van 1/2Hendrik Gerritsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen, mr. huistimmerman x Tietje Feddes? koopt huis, plaats en hof. Ten O. wd. en erven Feyke Jies, ten W. Claes Willems, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Gekocht van Claas Hessels, gleibakker, voor 1/2 en Hendrik Gerrits, mr. bontwever, als erfgenaam van zijn moeder Antje Pieters ook voor 1/2.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0025v van 9 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHendrik Jansen* mr. timmerman


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0326r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Jansen mr. timmerman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061Hoogstraat 15huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0124v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat750‑14‑00 GGhuis en hof
koperHarmen Ages Agema, gehuwd met
koperJanke Tjeerds van der Form
huurder opkamerJacob Jetses c.u.matroos
naastligger ten oostende weduwe van Feyke Yes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Symons Bakker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHendrik Jans, gehuwd metmr. timmerman
verkoperTytje Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Ages Agema x Janke Tjeerds v.d. Form koopt een huis en hof, nz. Hoogstraat, met vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Ten O. Feyke Yes, ten W. Jan Symons Backer, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Hendrik Jans, mr. timmerman x Tjetsje Feddes, voor 780 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-061 Hoogstraat 15Jacob Wouters, bestaande uit 1 persoon10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061Hoogstraat 15huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerJacob Wouters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0025v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Ages


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0030r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Agema


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0149v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ600‑07‑00 CGhuis en hof
koperJan Symons Backer distillateur en koopman
huurderJan Dirks c.s.
naastligger ten oostenCornelis Jansen Beitzegat
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Symons Backer
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgerhopman Harmen Ages Agema, weduwnaar van
verkoperwijlen Janke Tjeerds van der Form
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symons Backer, destillateur, koopt een huis en hof nz. Hoogstraat, met vrij in- en uitgang in een steeg ten W. Ten O. Cornelis Jansen Beitschat, ten W. de koper, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Harmen Ages Agema, oud-burgerhopman, voor zichzelf en als erfgenaam van zijn wl. vrouw Janke Tjeerds v.d. Form, voor 600 gg.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0208v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Simons Bakker distillateur en koopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0141r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Simons


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0297v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ755‑00‑00 GGpakhuis, kelder, huis en tuin
koperPieter Tetrode koopman
koperSchelte Wybenga koopman
koperJan Aukes Bakker koopman
huurder pakhuisHaytze Bonnema 35‑00‑00 CG
huurder kelderS. de Vries 10‑00‑00 CG
huurder huisJacob Vluks 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Tetrode koopman
naastligger ten oostenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenS. de Vries koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.H. F. Heerma, geauthoriseerde executeur en reddermr. bakker
verkoper q.q.erfgezeten Rintje Lieuwes, geauthoriseerde executeurs en redders van te Pingjum
verkoperde nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakker te Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker, Schelte Wybenga en Pieter Tetrode, kooplieden, kopen in comp. een voortreffelijk pakhuis met de daaronder zijnde kelder en de bijbehorende woning en hof, nz. Hoogstraat. Zij zijn elk apart verhuurd. Geen grondpacht. Ten O. de kopers, ten Z. de Hoogstraat, ten W. coopman P. de Vries, ten N. de Droogstraat. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 755 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0006r van 24 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Tetrode c.s.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0064r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Wybenga


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ1197‑18‑10 CG2/3 pakhuis met graanzolders en gemetselde kelder
koperSchelte Wybenga koopman
eigenaar van 1/3Schelte Wybenga n.u.
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAle Andries koopman
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/3Pieter Tetrodekoopman
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigdekoopman
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoper van 1/3Jan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt (a) 2/3 van een pakhuis, strekkende tot de Droogstraat, lang 112 en breed 22 voeten, waarvan hij al 1/3 bezit. Het voorste deel van 72 voeten met houten vloer, het achterste deel heeft 4 jaar geleden een nieuwe gevel en zijmuren gekregen. Ten O. Pier Abes, ten W. perceel (b) het pakhuis op nr. 15, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. (b) 2/3 van een pakhuis met graanzolders en een gemetselde kelder eronder. Ten O. perceel a), ten W. Ale Andries, ten Z. de Hoogstraat, ten N. perceel c). 2/3 van een woonhuis met tuin achter b), in de Droogstraat. Ten O. perceel a), ten W. Ale Andries, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jan Aukes Bakker en Pieter Tetrode elk voor 1/3 deel, voor 1197 cg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZ1197‑18‑10 CG2/3 huis en tuin
koperSchelte Wybenga koopman
eigenaar van 1/3Schelte Wybenga n.u.
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenAle Andries
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Pieter Tetrodekoopman
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigdekoopman
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoper van 1/3Jan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybenga koopt 2/3 van een pakhuis. Ten O. Pier Abes. Zie onder nr. 15.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet volgende verkochte perceel van Schelte Wybenga c.u.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ1205‑14‑00 GGpakhuis
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd met
koper door niaarP. Tetrode koopman
geniaarde koperBarend Visserkoopman
naastligger ten westenClaas de Vries
naastligger ten oostenhet vorige verkochte perceel van Schelte Wybenga
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten noordenJacob Brouwer
verkoper q.q.Jelle Wildschut, curator
verkoper q.q.Frans Tjallingii, curator
verkoper q.q.Cornelis D. Zijlstra, curatoren over
verkoperSchelte Wybenga, gehuwd met
verkoperBaukje Feytama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode koopt, na niaar ratione sanguinis tegen koopman Barend Visser, (b) een pakhuis met ruime graanzolders en een in kalk en cement gemetselde kelder eronder. Ten O. perceel a, ten Z. de Hoogstraat, ten W. Claas de vries, ten N. Jacob Brouwer. Geen grondpacht. Gekocht van (de curatoren over) koopman Schelte Wybinga voor 1/2 en Baukje Feytama voor 1/2, voor 1205 gg 14 st (voor a, b en c).


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-080, pag. 34Hoogstraat 15P Tetrode3‑00‑00 cg


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 136 van 9 mei 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-041Hoogstraat 15koopaktefl. 17352 magazijnen aan de Hoogstraat B-041 en B-042
 
verkoperAurelia Gratama (wv Pieter Tetrode)
koperJan Fontein


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Jan Fontein... 1841; ovl wijk G-016/Franekereind 14, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; eigenaar engebruiker van wijk B-041 en wijk B-042, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-039, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-041Hoogstraat 15Jan Fontein Jan Fontein pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 397Hoogstraat 15Freerk Fontein Jz.koopmanHarlingenpakhuis (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Metje Sinkelaar... Christoffel S, en Willemke Jans; BS ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Tjitske Douwesgeb 1778 Schiermonnikoog, N.H., Vst mei 1852 uit Schiermonnikoog, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-041, wijk F-081, wijk G-030


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Wiebe IJnsma... Walings van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 397Hoogstraat B-041Jan Freerk Fonteinpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3504*Hoogstraat B-045Jan Freerk Fonteinpakhuis
Sectie A nr. 3504*Hoogstraat B-046Jan Freerk Fonteinpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3504Hoogstraat 15 (B-045)Sybrand Tjallingiipakhuis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. Bergman205Slijterij in wijnen en gedistill.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 15H. (Hendrik) Bergman
  terug