Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 472-091 2-121 D-041D-037


Naastliggers vanHoogstraat 47
Hoogstraat 49
ten oostenHoogstraat 49
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidenHoogstraat 45
ten westenHoogstraat 45
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0039r van 2 sep 1637 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 47[niet vermeld]470‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJan Jetses broeder van de verkoper
geniaarde koperPytje Yemes
geniaarde koperAucke
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytje Yemes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPiter Jetses c.s.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0124r van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort, WZ van de straat]600‑08‑04 GGhuis
koperAlbert Sybes Groen c.u.
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyttie Emes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenElske Harmens
verkoperSybe Jansenmetselaar


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0018va van 18 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Sybes Groen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0184v van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 47Franekerpoort, bij de350‑00‑00 GGhuis
koperJan Symons c.u.
naastligger ten noordoostenHarmen Harmens
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestende weduwe van vroedsman Edo Taeckes
naastligger ten noordwestenN. N.
verkoperFeddrick Greolts c.u.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039r van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 47Franekerpoort, bij de245‑00‑00 GGhuis
koper van 1/4Gerben Luitiens mr. metselaar
koper van 1/4Reiner Gerbens
koper van 1/2Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestende weduwe van vroedsman Yede Taeckes
naastligger ten noordwestenHarmen Harmens
verkoperSjoerd Claessen Schiere, met consent vangrootschipper
verkoper q.q.mr. Jan Symenschirurgijn


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172r van 6 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 47Franekerpoort, bij de330‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJents Wygers, weduwe van
koper door niaarwijlen Yede Taekes, en hun zoon
koper door niaarTaeke Yedes
geniaarde koperGerloff Jansen Hagenaar
naastligger ten zuidwestende weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes
naastligger ten noordwestenHarmen Harmens
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten noordoostenN. N.
verkoper van 1/4Gerben Luitiens
verkoper van 1/4Reyner Gerbens
verkoper van 1/2Sjoerd Feyckestrekschipper op Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJents Wygers wv vroedsman Yede Taekes koopt na niaar tegen Gerloff Jansen Hagenaer een huis bij de Franekerpoort.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0063v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Jan Symons pottenbakker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0168v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Simons pottenbakker


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0352r van 1 feb 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Symons


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190r van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort strekkende van de straat tot agter aan de Zoutsloot]150‑00‑00 CGhuis
koperBerent Willems mr. bontwever
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd de Klok van de verkopers de Klok
naastligger ten noordoostende weduwe van Harmen Crol
verkoperburgemeester Tiaard Bouwens c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-091Hoogstraat 47
eigenaarBeern Willems
gebruikerBeern Willems
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-091Hoogstraat 47huis
eigenaarBeern Willems
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0237r van 30 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBerent Willems


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-091Hoogstraat 47huis
eigenaarBerend Willems
gebruikerBerend Willems
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0048v van 22 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: voor de straat, achter de Zoutsloot]135‑07‑00 GGhuis
koperRouke Wytses, gehuwd met
koperTrijntje Poulus
naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten]Beernt Alberts
naastligger ten zuidoostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd de Klok bewoond door Wopke Johannes de Klok
naastligger ten noordwestenZoutsloot [niet vermeld]de Klok
verkoperKaatje Antony, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Beerningh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRouke Wytses x Trijntje Poulus koopt huis in de Hoogstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zoutsloot. Ten W. en N. Beernt Alberts, ten Z. het huis 'de Klok' van Wopke Johannes. Gekocht van Kaatje Anthony wv Hendrik Beerning.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-091Hoogstraat 47huis
eigenaarBeernt Willems
gebruikerBeernt Willems
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0288v van 10 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: straat lopend van de Lombartspijp naar de Franekerpoort]480‑00‑00 CGhuis
koperJan Caspers, gehuwd metbontwever
koperJohanna Eises
naastligger ten oostenBerend Alberts
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis de Klock de Klok
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRouke Wytses, gehuwd met
verkoperTrijntie Pouweles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Caspers, bontwever x Johanna Eises koopt huis in de straat tussen de Lombartspijp en de Franekerpoort. Ten O. Berend Alberts, ten W. het huis 'de Klock', ten Z. de straat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Rouke Wytses x Trijntje Poulus.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-091 Hoogstraat 47Jan Caspars, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-091Hoogstraat 47huis
eigenaarJan Caspers
gebruikerJan Caspers
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0006va van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Caspers


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0241v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Caspers


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0033v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Kaspers


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0218r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]600‑00‑00 CGhuis
koperWillem Willems Hak, gehuwd metbontwever
koperGrietje Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Jans
naastligger ten westenFokke Oenes
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.oud huisman Fokke Gerbens, gelastigde van zijn schoonmoeder
verkoperMayke Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Kaspers


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0203r van 12 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]600‑00‑00 CGhuis
koperJohannes van der Meulen, gehuwd metmr. zadelmaker
koperTrintje Beernds
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Jans
naastligger ten westenFokke Oenes
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWillem Willems, gehuwd metbontwever
verkoperGrietje Jacobs


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0199v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van der Meulen


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0229r van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes van der Meulen mr. zadelmaker


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0097r van 8 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes van der Meulen mr. zadelmaker


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0146r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes van der Meulen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-121, pag. 38Hoogstraat 47Johannes van der Molen1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Johannes Tjebbes van der Meulen... HRL 1800, BS geb 1811, ovl 1817, huw 1818, ovl 1830, ovl 1858, 1864 ov; eigenaar en gebruiker van wijk D-041, zadelmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-042, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-059; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 47 Rients van der Meulenfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-041Hoogstraat 47Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmakerij


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 299 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-041Hoogstraat 47Grietje Rientses Krens, overleden op 27 oktober 1826Franekerpoort D 41, wed. Johannes van der Meulen, moeder van Hemmes, mr. zadelmaker, Geeske (vrouw van Jan van Zandvoort, arbeider), Bauke, mr. zadelmaker en Marijke Johannes van der Meulen (vrouw van Joseph A. van der Veen, jachtopziener Wolvega). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 430Hoogstraat 47Dirk van der WeimolenaarsknegtHarlingenhuis en erf (78 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 312 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-041Hoogstraat 47Samuel Geerts Hendriks, overleden op 9 juli 183821 jr, onechte zoon van wijlen Maria van Gorkum (later vrouw van Bauke van der Meulen, zadelmaker Franekerpoort D 41), van der wenste onbekend te blijven, maar heeft wel 2 rentedragende certificaten aan toonder, elk fl. 1.000,-, voor zijn onderhoud afgegeven (in bezit van stiefvader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Bauke Johannes van der Meulen... 1839, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-042; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk D-041; VT1839; geb 19 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Grietje Rienses; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Franciscus Pieters Kerkhoven... in 1856, zv Pieter Hibbes K, en Getje Wybes Meulman; BS huw 1826, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-113; oud 39 jaar, (vnm: Frans), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Trijntie van Kampenoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-041; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-041Hoogstraat 47B van der Meulen stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-041Bij de LommertsbrugBauke van der Meulen47 jzadelmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
D-041Bij de LommertsbrugTrijntie van Kampen29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-041Bij de LommertsbrugJohs. van der Meulen20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-041Bij de LommertsbrugRients van der Meulen14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-041Bij de LommertsbrugHendrikus van der Meulen6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1253 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-041Hoogstraat 47Trijntje Baukes van der Meulen, overleden op 24 juli 18483 jr (geboren 17/11/1844), overleden Franekerpoort D 41, dochter van Bauke van der Meulen, zadelmaker en Trijntje van Kampen, zuster van Johannes, zadelmakersknecht, Rients, idem en minderjarige Hendericus, Grietje en Hemmes Baukes van der Meulen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Aafke Boorsma... dienstmeid. N.H., dv Johan Frederiks B., en Lijsbeth Jacobs; BS huw 1826, ovl 1857, bev HRL 1851 wijk D-041, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Cecilia Hovinggeb 1791 prov, Rooms Katholiek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-234, 238, 242


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Sietze Posthumageb 29 mei 1800 Kollum, werkman, Vst sep 1852 uit Midlum, A mrt 1853 Dronrijp; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 430bij de Franekerpoort D-041Trijntje van Kampen wed. B. van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 430Hoogstraat D-037Trijntje van Kampen, wed. Bauke van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 430Hoogstraat 47 (D-037)Alida de Jonge (vr. v. J.W. Sinnema, te Alkmaar)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 47 Albertus de Bruinvrachtrijderf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 47B. Kerkhovenbehanger


1940 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Hoogstraat 47aug: Kapperszaak van H. de Vries verplaatst naar Hoogstraat 47


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 47T. (Taekele) v.d. Zweep
  terug