Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 172-1092-1092-140B-021B-025


Naastliggers vanHerenwaltje 17
ten oostenScheerstraat 3
ten zuidenHerenwaltje 19
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 15


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0103v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSaeckes nomine curatoris


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0252r van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Sake Sakes q.q.


1656 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 201 folio 179r van dec 1656 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Herenwaltje 17
inventarisantwijlen Saecke Jochums, gehuwd metschuitvaarder
wijlen Beerntie Beerns
inleiding bij de boedelinventarisatie[0179r] Inventaris ende beschrijvinge gedaen ende gemaeckt bij ons Dr. Jacobus Hillebrants praesiderende burgemeester der stede Harlingen ende bij den gerechte aldaer verordonneerde commissaris, geadsocieert met den premier clercq aldaer defoncto secretario ten sterffhuyse van Saecke Jochums in leven schuitvaarder ende Beerntie Beerns dochter, in tijden echteluyden, van alle de goederen ten voorschreven sterffhuyse bevonden ten versoecke van [naam niet genoemd, zonder datum]
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0260r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis daer de Schepel uythanght]235‑00‑00 cgwoning met boven- en benedenkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenIede Taeckes
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten westen [a/d overkant]het huis daer de Schepel uythanght de Schepel
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Iede Taeckes
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Saecke Jochums, gehuwd met
verkoperwijlen Beerntie Beerns
verkoper q.q.Symen Pieckes, geauthoriseerde curator over
verkoperMeye Saeckes voorzoon van Saecke Jochums


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266r van 15 apr 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]100‑00‑00 ggwoning tegenover de zijmuur van het huis daar het Schepel uithangt
koperAeltie Geerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van wijlen de vroedsman Yde Taeckes
naastligger ten westenHerenwalte [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van wijlen de vroedsman Yde Taeckes
verkoperJoucke Tjebbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Geerts koopt een woning bestaande uit een beneden- en bovenwoning op de Zoutsloot, tegenover de zijmuur van het huis daer het schepel uythanght. Ten N. en Z. wd. Vroedsman Yde Taeckes. Geen grondpacht.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen weduwe Aeltie


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0205r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis waar het Schepel uithangt]110‑00‑00 cgwoning bestaand uit een boven en beneden kamer
koperJan Gerrits, gehuwd met
koperLutske Jans
naastliggerhet huis met het Schepel het Schepel
naastligger ten oostenFoske Wytses, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Hendrik Hendrix
naastligger ten zuidenvroedsman Teco Ydes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenThijs Ypes c.u.mr. timmerman
verkoperEngel Harmens, erfgename van haar bestemoeder (grootmoeder)
erflaterwijlen Aeltien Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerrits x Lutske Jans koopt woning op de Zoutsloot [Herenwaltje], tegenover de zijmuur van het huis 'het Schepel'. Ten O. wd. Hendrik Hendrix, ten W. de straat en vaart, ten Z. de vroedsman Saco? Ydes, ten N. Thijs Ypes, mr. timmerman. Gekocht van Engel Harmens, als erfgename van haar grootmoeder Aeltie Geerts.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0249v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis waar de Schepel uithangt]185‑00‑00 cgwoning bestaand uit een boven en beneden kamer
koperMurck Hessels, gehuwd met
koperYfkyen Tjerx
naastligger ten oostenFoske Wytses, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Hendrik Hendrix
naastligger ten zuidenvroedsman Taeco Ydes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. timmerman
verkoperJan Gerrits, gehuwd met
verkoperLutske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMurk Hessels x Yfkjen Tjerx koopt een woning op de Zoutsloot [Herenwaltje], t/o de zijmuur van het huis 'de Schepel'. Ten O. Voske Wytses wv Hendrik Hendrix, ten Z. de vroedsman Taco? Ydes, ten W. die straat en vaart, ten N. mr. timmerman Thijs Ypes. De N. en Z. zijmuur zijn mandelig in onderhoud. Gekocht van Jan Gerrits x Lutske Jans, voor 185 cg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0105r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot t.o. de zijmuur v/h huis daar het Vergulde Schepel uithangt]115‑00‑00 gghuis
koperburgervaandrig Tjalling Pytters Braaksma, gehuwd metkoekbakkerhet Vergulde Schepel
koperCornelia Vijselaar
naastligger ten oostenVoske Wytzes
naastligger ten zuidenvroedsman Taeke Coolhart
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. molenmaker
verkoperMurk Hessels, gehuwd met
verkoperJiskjen Tjerx


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0159r van 14 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTijs Epes c.u.molenaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 33Herenwaltje 17huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 19vHerenwaltje 17huis
eigenaarTijs Ypes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085v van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]100‑00‑00 gghuis
koperMurk Hessels
naastligger ten oostenTijs Ypes
naastligger ten zuidenTijs Ypes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenTijs Ypes
verkoperTjalling Braaxma c.u. te Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMurk Hessels koopt een woning op de Zoutsloot (Heerenwaltje 15). Ten O., Z. en N. Thijs Ypes, ten W. die straat. Gekocht van Tjalling Braaxsma te Midlum, voor 400 gg.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101r van 2 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: iets voorbij het houten brugje tegenover de zijdeur v/h Vergulde Schepel]148‑00‑00 cghuis/kamer
koperTrijntie Pyters, gehuwd met
koperTijs Ypes
naastligger ten oostenTrijntie Pyters
naastligger ten zuidenTrijntie Pyters
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenTrijntie Pyters
verkoperMurk Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Pyters x Thijs Ypes koopt een woning bij het kleine houten brugje t/o de zijdeur van het huis 'de Vergulde Schepel'. Ten O., Z. en N. de koper, ten W. de straat. Gekocht van Murk Hessels, voor 148 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio Herenwaltje 17huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0269v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Jansen


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0268r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp]158‑14‑00 gghuis
koperLammert Jansen, gehuwd metgezworen graandrager
koperAntie Engeles
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten noorden tevens mede-verkoperAndries Ymkes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenN. N.
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martien Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke Hendriks te Surhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jansen koopt huis tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp. Ten Z. Harmen Douwes, ten N. Andrys Ymkes, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten O.? Gekocht van Andrys Ymkes c.s.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0278v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLammert Jansen c.u.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 20rHerenwaltje 17huis
eigenaarCornelis Fokkes
gebruikerCornelis Fokkes cum soc.
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 20rHerenwaltje 17huis
eigenaarCornelis Fokkes
gebruikerPytter Claeses cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0036r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: tussen de brug bij de Roode Leeuw en de Rode ploegspijp]130‑00‑00 gghuis
koperAnna Sivarda, weduwe van
koperwijlen Meyle Ollema
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Ruirds
naastligger ten zuidenPieter Beernts
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Beernts
verkoperLammert Jansenzakkendrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Siverda wv Meile Ollema koopt een huis tussen de brug bij de Rode Leeuw en de Rode Ploegspijp, oz. Herenwaltje. De muren ten Z. en N. zijn mandelig met de naastliggers. Ten O. wd. Albert Ruirds, ten W. die straat, ten Z. Pieter Beernds, ten N. Jan Beernds. Gekocht van zakkendrager Lammert Jansen, voor 130 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 20rHerenwaltje 17huis
eigenaarCorneles Fockes wed.
gebruikerPyter Clazen c.s.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0187v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Jansen


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 20rHerenwaltje 17huis
eigenaarArjen Reidses
gebruikerArjen Reidses
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-140 , folio 40rHerenwaltje 17woning
eigenaarburgemeester Toussaint
gebruikerCollinge wed.
huurwaarde14‑02‑00 cg
gebruikerHylke Bouwes wed.
huurwaarde14‑06‑00 cg
huurwaarde totaal28‑08‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑06 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0263r van 12 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-140 , folio 39vHerenwaltje 17huis
eigenaarburgemeester Toussaint
gebruikerWytse Andries wed.
huurwaarde14‑00‑00 cg
gebruikerGerben Wouters
huurwaarde14‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0364r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Noordijs] bij Rode Ploegspijp14‑07‑00 gghuis
koperJan W. Vettevogel koopman en winkelier
huurderDieuwke Douwes 0‑05‑08 cg
huurder benedenGerben Wouters 14‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRinke Bakker
naastligger ten zuidenSjerk Pieters
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Noordijs]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Evert Jans
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe van te Dokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-140 , folio 39vHerenwaltje 17woning
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerHendrik Christiaans
huurwaarde13‑00‑00 cg
gebruikerGerven Wouters
huurwaarde14‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting14‑10‑00 cg
huurwaarde totaal26‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑06 cg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0310r van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0199v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Bolman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-140 , pag. 40Herenwaltje 17Jan W. Vettevogel 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17 Croege(r)... P. Schimmelpenning wed., eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Atze Lubberts Bakker... N.H., zv Lubbert Pieters en Mink Atzes Ferwerda; BS huw 1829, huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk C-021, 30; eigenaar en gebruiker van wijk G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk A-220; gebruiker Doede E. Mokken, gealimenteerd, 1814. (GAH204); d van wijk B-021; gebruiker Wopke Eggerts wed., gealimenteerd, en wed. Croege, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Wopke Eggertsovl voor 1815; wed. W.E. gebruiker van wijk B-021, gealimenteerd; medegebruiker wed. Croeger; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-021Herenwaltje 17erven Jan W Vettevogelwed Wopke Eggerts gealimenteerd
B-021Herenwaltje 17erven Jan W Vettevogelwed Croegegealimenteerd


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17provisionele en finale toewijzing(12) woning bij de Rodeploegspijp B-021
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperAlbert van Eeken


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17koopaktefl. 11woning bij de Rodeploegspijp B-021
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperAlbert van Eeken


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 van 31 mei 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17koopaktefl. 140huis B-021
 
verkoperAlbert van Eeken
koperKlaas Wopkes Hoekstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 458Herenwaltje 17Klaas Hoekstra sjouwermanHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Dieuwke Vegelin van Klaarbergen... BS huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-025; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-021; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Klaas Wopkes Hoekstra... BS huw 1831, ovl 1848, ovl 1856; oud 63 jaar, geb Marrum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk B-021; VT1839; K.H. eigenaar van perceel nr. 458 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 307, huis, 32 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Pietje Tjeerds Stoker... Reins en Lijske Adams (Prikkenaar); BS huw 1822, ovl 1848, huw 1866, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk F-259; oud 43 jaar, (geslnm: Stokker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-206; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-021HoogstraatKlaas Hoekstra63 jkorendragerMarrumm, protestant, gehuwd
B-021HoogstraatDieuwke van Claarbergen55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-021HoogstraatWopke K Hoekstra7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-021HoogstraatZake K Hoekstra6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1065 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-021Herenwaltje 17Klaas Wopkes Hoekstra, overleden op 4 februari 184871 jr, geboren Marrum 5/12/1776, overleden Noordijs B 21, korendrager, man van Dieuwke Jans Vegelin-v. Klaarbergen, winkeliersche, vader van minderjarige Wopke en Sake Klazes Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Iede Holmans... Mooi; BS geb 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1821, huw 1822, huw 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Rinske Tjeerds Stoker... dv Tjeerd Reins S, en Lieske Adams Prikkenaar; BS geb 1811, huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 458Heerenwaltje B-021Teije Hilarius woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 458Heerenwaltje B-025 Eelke Bootsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 458Herenwaltje 17 (B-025)Eelke Bootsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerenwaltje 17H. Broersmapakhuisknecht


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 17rijksmonument 20417


2023
0.25452995300293


  terug