Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 132-1412-1412-173B-007B-010


Naastliggers vanRommelhaven 13
ten oostenRommelhaven 15
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 11
ten noordenHoogstraat 18


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0330r van 26 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 13Hoogstraat ZZ [staat: in de nieuwe stad]700‑00‑00 gghuis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek
koperburgemeester Fedde Claessen de Blauwe Engel
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Rinse Martens 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGosse Pieters
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJan Tiepckes, gehuwd met
verkoperYdt Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyeardt Syourdts x Hylck Douwes kopen een stuk land van ongeveer 4 pm, zuidoost van Harlingen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0277v van 21 mei 1615 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 13Hoogstraat ZZ ten noorden van de verlaten550‑00‑00 gg1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt
koperDieucke Pieters de Blauwe Engel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: verlaat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Feddes zoon van de koper, gehuwd met
verkoperEetscke Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieucke Pieters koopt (c) 1/10 huis en houtstek daer de blauue engel uutsteeckt in de Hoogstraat ten noorden van de verlaten. Gekocht van Dieucke's zoon Pieter Feddes x Eetscke Abbes voor 550 gg.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0092v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 13Rommelhaven NZ [staat: bij de twee verlaten, van het huis en houtstek noordwaarts tot in de Hoogstraat]1113‑00‑00 gghuis, houtstek en kelder eronder, met ledige plaats daaraan ten noorden
koper van 1/2Pals Baukes, gehuwd mettichelaar
koper van 1/2Mayke Jans, en
koper van 1/2Jacob Hendriks Hollander, gehuwd met
koper van 1/2Trijntie Pieters
naastligger ten oostenhet huis van burgemeester Jelmer Ariens
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Wibrant kuiper
verkoperWillem Cornelis Bonk, en
verkoperAlbart Annes, gehuwd met te Terschelling
verkoperAlbertie Folkerts te Terschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPals Bauckes, tichelaar x Mayke Jans en Jacob Hendriks Hollander x Trijntie Pieters, kopen elk voor de helft, een huis, houtstek met kelder eronder, met een ledige plaats ten N. erachter, strekkende het huis en houtstek noordwaarts tot in de Hoogstraat. Het geheel staat omtrent de verlaten. Ten O. Burgemeester Jelmer Ariens, ten W. en Z. de straat, ten N. Wibrant Cuipers. Gekocht van Willem Cornelis Bonk en Albert Annes x Albertie Folkerts op Terschelling.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189v van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 13Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]500‑00‑00 cg2/3 huis of pottenbakkerij
koperJan Jansen Reyer, gehuwd metgortmaker
koperMayke Jans
eigenaar van 1/3Jan Jansen Reyer c.u.gortmaker
naastligger ten oostenhet huis waar de Rode Leeuw in de gevel staat
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan IJsbrans koopman
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen Reyer, gehuwd met
naastligger ten noordenMayke Jans
verkoper van 1/3Jan Sybes, gehuwd metpottenbakker te Leeuwarden
verkoper van 1/3Ynske Jans te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Reyers, gortmaker x Mayke Jans koopt 2/3 van een huis en pottenbakkerij waarvan hij al 1/3 bezat, omtrent de Grote Sluis. Ten O. het huis 'de Rode Leeuw', ten W. Jacob IJsbrants, ten Z. het diept en de straat, ten N. de koper. Het N. huis was ook van koper en verkoper samen, elk voor 1/3 en had een vrije steeg ten O. van het verkochte huis, zodat het nu gekochte huis of pottenbakkerij geen recht heeft op de steeg of plaets van dat huis. Gekocht van Jan Sybes, pottenbakker en Pieter Willems, moutmaker x Ytske Jans te Leeuwarden, voor 500 cg.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 13Hoogstraat ZZ600‑00‑00 cghuis en gortmakerij of gorthuis daarachter
koper van 1/2Sybe Jansen Rejers c.u.mr. gortmaker
naastligger ten oostenGooitien Claessen Braam
naastligger ten oostenEelke Sjoukes Gerlsma
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat nevens de nieuwe vallaten]
naastligger ten westenPieter Willems
naastligger ten westenUpke Rinses
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJoukjen Jans Rejers, gehuwd met
verkoperDirk Eeckeskoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-141Rommelhaven 13huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerDirck Cornelis
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-141Rommelhaven 13huis
eigenaarAnne Dirks erven
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-141Rommelhaven 13huis
eigenaarEelke Dirks
opmerking[eigenaar van 2/3]
eigenaarCornelis Dirks
opmerking[eigenaar van 1/3]
gebruikerCornelis Symons cum soc.
aanslag huurwaarde06‑13‑08 cg
opmerking[eigenlijk 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-141Rommelhaven 13houtstek en molen
eigenaarPyter Feytema wed.
gebruikerPyter Feytema wed.
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-141Rommelhaven 13houtstek en molenhuis
eigenaarPytter Feytema erv.
gebruikerPytter Feytema erv.
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-141Rommelhaven 13houtstek en molenhuis
eigenaarPyter Feitema
gebruikerPyter Feitema
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0128v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 13Hoogstraat ZZ zuidwaarts strekkende tot zo ver de balstenen liggen1153‑14‑00 gghuis, pakhuis met plaats en tuintje
koper door niaar ratione sanguinisSybrand Pyters Feitema, vader vankoopman
koper door niaar ratione sanguinisde minderjarige Baukjen Feitama
geniaarde koperHein Molles, gehuwd metmr. gortmaker
geniaarde koperWypkjen Lases Hibma
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJan Sybes Reyeroud trekschipper


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-141Rommelhaven 13houtstek en molenhuis
eigenaarP. Feitama erven
gebruikerP. Feitama erven
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173Rommelhaven 13wagenhuis
eigenaarS. Feitema wed.
gebruikerS. Feitema wed.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173Rommelhaven 13wagenhuis
eigenaarS. Feytema wed.
gebruikerS. Feytema wed.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-173 , pag. 43Rommelhaven 13F. Tjallingii 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-007Rommelhaven 13Frans Tjallingii... van wijk B-001; gebruiker Sijbren Tjallingii, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-007Rommelhaven 13wed F Tjallingii


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 87 en 92 van 11 apr 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-007Rommelhaven 13provisionele en finale toewijzingfl. 422huis B-007
 
verkoperWillem Gebel
koperAlbert Harmens Stuur


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 464Rommelhaven 13 Sybrand Tjallingii koopmanHarlingenpakhuis (84 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 464Rommelhaven B-007erv. Cornelis J. Teves woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 464Rommelhaven B-010 Dirk Tjallingii pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 464Rommelhaven 13 (B-010)Sybrand Tjallingii (en Cons.)pakhuis  terug