Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozemarijnstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Rozemarijnstraat 32-1212-1212-165B-032B-038


Naastliggers vanRozemarijnstraat 3
ten zuidenRommelhaven 1
ten westende Rozemarijnstraat
ten noordenRozemarijnstraat 1


1648 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 198 folio 0 van 16 aug 1648 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rozemarijnstraat 3
requirant q.q.vroedsman Pybe Hayes Sinnema, curator hunc actum overbrouwer
requirantJarigh Jacobs oud 8 jaren, nagelaten kind van
requireerdeTytie Sytses, weduwe (1) van
wijlen Jacob Jarigsschuitvoerder
requireerdeTytie Sytses, gehuwd (2) met
Sybe Fransen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0018r] Inventaris ende warderinge sampt staet ende ontscheijdingen van goederen gemaeckt tusschen Pybe Hayes Sinnema brouwer ende mede vroetschap binnen Harlingen als curator ad hunc actum over Jarigh Jacobs olt 8 jaar, naegelaten kint van Jacob Jarighs in leven schuytvoerder alhier als erfgenaam van deselve sijn vader als requirant ter eenre, ende Tytie Sytsesdochter weduwe van Jacob voornoemt ad secunda vota begeven ende weder getrout sijnde met Sybe Fransen bij desen present als requireerde ter andere sijde, ende dat ter overstaen van den Edele Willem Symens presiderende burgemeester ende bij de Geregte Harlingen verordonneerde commissaris ende dr And. Heemstra secretaris alhier.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0151r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jacob Jarichs


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048ra van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: In de straat bij de grote sluis, achter het huis bewoond door secretaris Idsinga]101‑00‑00 gghuis
koper finaalHendrick Wessels
koper provisioneelde weudwe van Abel Luitiens 100‑00‑00 gg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Hollander
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Hollander
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten westen*als bewoner Idsinga secretaris
naastligger ten noordenAmelyke Haenties
verkoper q.q.Joannes Claessen, geauthoriseerde curator overpannenbakker
verkoperde twee oudste kinderen van wijlen Jarig Jacobssteenvoerder
verkoperde weesvoogdij, en
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperde drie jongste kinderen van wijlen Jarig Jacobssteenvoerder


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0096v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Wessels


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0203r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Wessels


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0138r van 20 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Wessels


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-121 , folio 34Rozemarijnstraat 3
eigenaarHendrik Wessels
gebruikerHendrik Wessels
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-121 , folio 20vRozemarijnstraat 3huis
eigenaarHendrick Wessels
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-121 , folio Rozemarijnstraat 3huis
eigenaarCornelis Hendriks
gebruikerCornelis Hendriks
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Hendrix timmerman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0097r van 22 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Hendriks huistimmerman


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0224r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: achter de drie huizen bij de grote sluis]200‑07‑00 gghuis
koperJooris Beerents, gehuwd met
koperSytske Cornelis
huurder voorkamerJan Uilkes 0‑03‑08 cg
naastligger ten oostenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten zuidenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Andris
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, geregistreerde hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Cornelis Hendrixmr. timmerman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-121 , folio 21rRozemarijnstraat 3
eigenaarCornelis Hendriks
gebruikerCornelis Hendriks
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0211r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoris Beerns


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0220r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: bij het vallaat in de steeg achter de drie huizen]450‑00‑00 cghuis
koperTeunis Jelles, gehuwd metblauwverver
koperFokeltie Cornelis
naastligger ten oostenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten zuidenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHein Freerks
naastligger ten noordenJacob Dirks
verkoperSytske Cornelis, gehuwd met
verkoperJoris Beerns thans uitlandigvarenspersoon


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0354r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-121Rozemarijnstraat 3Teunis Jelles, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-121 , folio 21rRozemarijnstraat 3huis
eigenaarTheunis Jelles
gebruikerTheunis Jelles
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0155v van 4 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Jelles


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-121, fol. 33vRozemarijnstraat 3Theunis Jelles weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenpotwinkeltje, klein12:13:00 cg2:2:00 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0126v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: de straat tussen de grote sluis en Hoogstraat]350‑00‑00 cghuis
koperAaltje Teunis, gehuwd met
koperDaniel Paulus pannenboeter
huurderFokeltje Cornelis
naastligger ten oostenAntje Abbes c.s.
naastligger ten zuidenAntje Abbes c.s.
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDreyer fiscaal
verkoperde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Fokeltie Cornelis


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-121 , folio 21rRozemarijnstraat 3
eigenaarTeunies Jelles wed.
gebruikerTeunies Jelles wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0072r van 8 mei 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDaniel Poulus


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-121 , folio 21rRozemarijnstraat 3
eigenaarTeunis Jelles wed.
gebruikerTeunis Jelles wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0208r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: straat OZ tussen de grote sluis en de Hoogstraat]450‑00‑00 cghuis
koperJan Dirks, gehuwd metkooltjer
koperGatske Jans
naastligger ten oostenAntje Abbes
naastligger ten zuidenAntje Abbes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSyckmans torenblazer
verkoperAaltje Teunis, gehuwd met
verkoperDaniel Pouluspannenboeter


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0075v van 7 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendrik Sykman c.s.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-165 , folio 42vRozemarijnstraat 3huis
eigenaarJan Durks
gebruikerJan Durks
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0053r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0031v van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden[als huurder] de erfgenamen van wijlen J. H. Sykman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-165 , folio 42rRozemarijnstraat 3huis
eigenaarJan Durks
gebruikerJan Durks
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0239v van 16 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe Jan Dirks


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-165 , folio 42rRozemarijnstraat 3huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerJan Dirks
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164r van 21 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan van Straaten


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0201v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: straat tussen de grote sluis en Hoogstraat]40‑00‑00 cghuis
koperSipke Jans Schoonbergen
naastligger ten oostenHendrik Winter
naastligger ten zuidenHendrik Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHinne Zytses
verkoperAntje Jans, gehuwd met
verkoperJan van Straaten


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0251r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: bij de grote sluis achter de drie nieuwe huizen]120‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Roelofs boekverkoper
huurderde weduwe van wijlen Teunis Ages 30‑00‑00 cg
naastligger ten oosten[staat: noorden]N. N.
naastligger ten zuidenH. Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden[staat: oosten]Anne Martens
verkoperSipke J. Schoonbergen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-165 , pag. 42Rozemarijnstraat 3Tjeerd Roelofs 1‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0099r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: achter de drie nieuwe huizen] wijk B-03250‑00‑00 cghuis
koperSytse Beidschat kastelein bij de Zuiderpoort
naastligger ten oostenH. Winter
naastligger ten zuidenH. Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat
naastligger ten noordenFolkert Johannes
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Siebe Theunis Swart... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-032Rozemarijnstraat 3Siebe SwartSiebe Swartsluiswagter


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 260 van 18 dec 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-032Rozemarijnstraat 3koopaktefl. 530huis B-032
 
verkoperSybe Teunis Swart
koperPieter Asmus Tuinhout
koperRoelofje van Eeken


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 54 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Evert Pieters Tuinhout, overleden op 17 augustus 18213 1/2 jr, zoon van Pieter Asmus Tuinhout, arbeider (Hoogstraat B 32) en Roelofke Everts van Eeken, broer van minderjarige Evert Pieters Tuinhout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 194 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Fettje Pieters Tuinhout, overleden op 15 oktober 1827moeder van Pieter, koopman (Hoogstraat B. xx), Foppe, turfdrager en Bregtje Asmus Tuinhout (vrouw van Jacob van Eeken, koopman). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 475Rozemarijnstraat 3Pieter Tuinhout koopmanHarlingenhuis (64 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Doetje Langegeb 9 jun 1809 Terschelling; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032; oud 30 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk B-044; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Petrus Antonius Joostinus Anastasius Balli... BS huw 1825 1828 overlijdens, huw 1832; geb Zwitserland, wonende te HRL. 1839, schoorsteenveger, wijk B-032; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 81 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Johan J. P. Balli, overleden op 13 juni 1839J.=Josef, 8 mnd, overleden Zeepstraat B 32, zoon van P. A. Balli, schoorsteenveger en Aukje Groen, broer van minderjarige Willem, Wilhelmina en Johanna-Maria P. Balli. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-032HoogstraatPieter Anthoni Balli41 jschoorsteenvegerin Zwitserlandm, rooms katholiek, gehuwd
B-032HoogstraatHoukje Groen30 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-032HoogstraatWillem P Balli5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatWilhelmina P Balli8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatAnna Maria Balli3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatAnthoni Sormani18 jschoorsteenvegersknegtHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Antoinette ten Zweege... uit Sneek, N.H., huishoudster, dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; BS huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, 169, wijk C-182, wijk E-067, supp wijk H-275; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Dieuwke Postmageb 7 jan 1778 Sneek, ovl 17 feb 1859 HRL, 1e huwt met Dirk vd Burg, 2e huwt met Rein Avontuur, Vst 27 feb 1854/55 uit Sneek, N.H., dv Johannes P, en Hielkje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, wijk G-192


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 475Hoogstraat B-032Taede Tolsma en mede eig.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-032Rozemarijnstraat 3Een winkelhuis en bleek c.a. achter de Drie Nieuwehuizen, in huur bij R., Kroese. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Aardappelbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 765.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 475bij de Hoogstraat B-038 Bernardus IJbema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4435Rozemarijnstraat 3 (B-038)Taetske Nadort (wed. J. Kuiper)woonhuis


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr. 3G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr.G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr.G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozemarijnstraat 3G. (Gerrit) Krijtenburg


2023
0.20034503936768


  terug