Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNoorderhaven 28-0118-0128-012C-192C-186


Naastliggers vanNoorderhaven 2
ten oostenNoorderhaven 4
ten zuidenGrote Bredeplaats 1
ten westende Prinsenstraat
ten noordende Noorderhaven


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0167v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis waar de Vlieboot uithangt, houtstek en plaats van de verkopers


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0016v van 5 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 2Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven bij of tegenover het Groenlandsche pakhuis]900‑00‑00 gghuis
koperoud burgemeester Hans Harmens de Fries, gehuwd met
koperJeltie Tonis
verpachter grondde stad Harlingen1‑03‑06 cg
naastligger ten oostenhet houtstek van Dirck Cornelis
naastligger ten zuidenplaats, keuken of kamer van het grote voorhuis van Jan Jacobs du Boys
naastligger ten westenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Yebel Walings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Fries, oud-burgemeester en Jeltie Tonis kopen een huis zz. Noorderhaven bij ofte over het Groenlandsche packhuys, strekkende van daar zuidwaarts tot aan de plaats, keuken of kamer van het grote voorhuis waarvan Jan Jacobs de Boys? nu eigenaar is. Ten O. huis en houtstek onlangs gekocht door Dirck Cornelis, ten W. en N. de straat. Grondpacht 23 st 6 pn aan de Stad. Gekocht van erven Ybel Walings voor 900 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet onlangs mede gekochte huis van oud burgemeester Hans Harmens de Vries


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0054r van 30 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Hans Harmens de Vries


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 2Noorderhaven ZZ bij de Kettingsbrug562‑00‑00 gghuis genaamd het Wapen van Friesland
koper provisioneelHendrick Theunis grootschipperhet Wapen van Friesland
huurderTettie Jochums 100‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Arents
naastligger ten zuidenMaycke Cartouw
naastligger ten westenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator over resp.
verkoper en nagelaten kindAgatha van Ammama
verkoper en nagelaten kindJeltie van Ammama
verkoper en nagelaten kinderen vanJochum van Ammamakapitein
erflaterwijlen Joan van Ammama, gehuwd metlid Gedeputeerde Staten van Friesland
erflaterwijlen Catharina de Vries
bestemoeder van de erfgenamenwijlen Jeltie Teunis Vriethoff


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0307r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hendrick Teunis
naastligger ten noordenJan Bastiaans n.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-011 , folio 147Noorderhaven 2huis
eigenaarTake Sioerds
gebruikerBarnardus Eelckes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-011 , folio 96vNoorderhaven 2huis
eigenaarTake Sjoerds
gebruikerR. Eelkes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFocke Jorritsma


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-011 , folio Noorderhaven 2huis
eigenaarTaeke Sjoerds
gebruikerLevy Leenderts cum soc.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0241v van 4 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 2Noorderhaven ZZ op de hoek bij de Kettingsbrug562‑00‑00 gghuis genaamd het Moriaantje
koper door niaarRuyrd Lyckles mr. blokmakerhet Moriaantje
geniaarde koperHendrick Minnesmr. blokmaker
huurderde jood Levi Leenderts
naastligger ten oostenRuyrd Lyckles
naastligger ten zuidenJan Hendriks
naastligger ten westenPrinsenstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/4Ayte Jorritsmakoopman te Franeker
verkoper van 1/4Bauckien Dirx Jorritsma, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/4Symon Bruyningamr. brouwer te Leeuwarden
verkoper van 1/4Romckien Teekes, weduwe van te Sneek
verkoper van 1/4wijlen Pieter Poppes
verkoper q.q.huisman Jackle Piers, curator over de nagelaten kinderen van te Boer
verkoper van 1/4wijlen Sjoerd Teekes, gezamenlijke erfgenamen van
erflaterwijlen Foeke Dirx Jorritsma, weduwnaar van
erflaterwijlen Doutjen Teekes Jonas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuyrd Lyckles koopt, na niaar, huis '`t Moriaantje', zz. Noorderhaven, op de hoek bij de Kettingbrug. Ten O. Ruyrd Lyckles, ten W. de straat, ten N. de haven, ten Z. Jan de Reus. Gekocht van erven Foeke Dirx Jorritsma x Doutjen Takes Jonas.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-012 , folio 97rNoorderhaven 2huis
eigenaarRuerd Lykles
gebruikerSybe Jylts
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
opmerking[vermeld als 8-011]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-012 , folio 97rNoorderhaven 2huis
eigenaarRuurd Lykles
gebruikerPytter Lucas
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-012 , folio 98rNoorderhaven 2huis
eigenaarSjoerd Tjepkes
gebruikerReinskje Sipkes
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-012 , folio 98rNoorderhaven 2huis
eigenaarSjoerd Tjepkes
gebruikerReinskje Sipkes c.s.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-012 , folio 164vNoorderhaven 2huis
eigenaarSjoerd Tjepkes wed.
gebruikerAlbert Hendriks wed.
huurwaarde48‑00‑00 cg
gebruikerStijntje Pieters
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerAbraham Menné
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal86‑04‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde83‑04‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-012 , folio 164vNoorderhaven 2huis
eigenaarSjoerd Tjepkes wed.
gebruikerRinse Teunis
huurwaarde48‑00‑00 cg
gebruikerStijntje Pieters
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerRinse Teunis
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal87‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-012 , folio 164vNoorderhaven 2huis
eigenaarTjepke Blok
gebruikerRinze Teunis
huurwaarde48‑00‑00 cg
gebruikerBoldewijn de Witt
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerRinze Teunis
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal87‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0155r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Jarigs


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0228r van 30 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 2Noorderhaven ZZ hoek kettingbrug800‑00‑00 cghuis genaamd het Moriaantje
koperMychiel Pytters Romerman, gehuwd metturfvoederhet Moriaantje
koperAkke Hessels turfvoeder
huurderClaas Jans c.u.
huurderLykle Dirks
naastligger ten oostenSchelte Tjepkes
naastligger ten zuidende Reus
naastligger ten westenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTjepke Blokmr. kompasmaker en verver


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0304v van 12 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe Hogerhuis


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0265r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-012, pag. 120Noorderhaven 2Lambert Adama, 29 jaar, gehuwdmatroos
8-012, pag. 120Noorderhaven 2Michiel Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-012 , pag. 160Noorderhaven 2Michiel Pieters 3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Lourens Adams Lentz... 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1825, ovl 1826, huw 1827, ovl 1832, ovl 1853; gebruiker van wijk C-192, bestelder, eigenaar en medegebruiker is Michiel Romerman, winkelier, 1814. (GAH204); geb 11 jun 1776, ged ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Michiel Pieters Romerman... 2:0:0, may 1805. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-192Noorderhaven 2Michiel RomermanMichiel Romermanwinkelier
C-192Noorderhaven 2Michiel RomermanLourens Lensbestelder


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 172 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-192Noorderhaven 2Gosse Nijdam, overleden op 21 september 1827scheepstimmerbaas Noorderhaven C 192, testamentair erfgenamen zijn minderjarige Syds en Freerk Gosses Nijdam en hun moeder Aaltje Freerks van der Hout, winkeliersche (erft ook vruchtgebruik, wed. Sipke Tjepkes Blok) ('allen burgerlijk vreemd aan de erflater'). Saldo fl. 276,40. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 490Noorderhaven 2Gosse Nijdam scheepstimmerknegtHarlingenhuis (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Aaltje Freerks van der Hout... HRL 1851 wijk C-198, wijk G-247; oud 58 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-192; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Elisabeth Lammerts Pollema... HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Trijntje Luitjes Dorenstra... ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-192NoorderhavenAaltie van der Hout58 jwinkelierscheGrouwv, protestant, weduwe
C-192NoorderhavenSies Nijdam19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-192NoorderhavenFreerk Nijdam15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-192Noorderhaven 2Jeltje Baantjer, overleden op 29 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 19 dg (geboren 10/5/1846), overleden Prinsenstraat C 192. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1883 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-192Noorderhaven 2Aaltje Sydses Blok, overleden op 5 mei 1850geboren 13/10/1849, dochter van Syds Blok, metselaar (Noorderhaven C 192) en Maaike Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Cecilia/Sytske van der Haring... Rooms Katholiek, dv Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Jurjen Johannes van der Heide... 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk G-175; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 490Noorderhaven C-192Auke D. Laansma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 490Noorderhaven C-186 Elske Jans Kroese woonhuis


1882 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50059 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 57 van 1 mrt 1882
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-186Noorderhaven 2koopaktehuis
 
verkoperElske Jans Croese
koperChristelijk Gereformeerde Gemeente
koperThomas Bos (q.q.)
koperHendrik Sytsma (q.q. te Midlum)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 490Noorderhaven 2 (C-186)Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker)huis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 2Tj. de Jongbakker
Noorderhaven 2aA. v/d Sluisletterzetter


2023
0.13677597045898


  terug