Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vismarkt 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Vismarkt 17-ong 7-ong C-166C-158


Naastliggers vanVismarkt 1
ten oostenNoorderhaven 42
ten zuidenVoorstraat 1
ten westende Vismarkt
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Vismarkt 1naamloze doorlopende steeg ten oosten


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0099v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBuwe Annes


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0258v van 19 apr 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBuwe Annes verver


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0396r van 12 mrt 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven] op de hoek van de stadts ledige plaetse]0‑00‑00 GGhuis en schuur
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Watse Ides
naastligger ten zuidende plaats van de weduwe van Willem Thoenis
naastligger ten westende stad Harlingen: ledige plaats
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Broer Annes, geauthoriseerde curator en voormomber over
verkoperde weeskinderen van wijlen zijn broer Buwe Annes, gehuwd met
verkoperwijlen Neelghien Thoenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Broer Annes, curator en voormomber over) de nagelaten weeskinderen van zijn broeder Buwe Annes x Neeltgien Thoenis voor 1/2, en Neeltgien Thoenis zelf voor 1/2, een huis en schuur zz. Nieuwe Haven op de hoek van de stads ledige plaats, strekkende van voren de straat tot achter aen Willem Thoenis plaats toe, waarop dit huis geen licht mag scheppen. Geen grondpacht. Ten O. erven Watse Ides, ten W. de stads ledige plaats.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0007v van 25 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025v van 5 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJantien Taekles


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 153v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Vismarkt 1Trijntie Siouma wv Claes Sybrants Siouma, koopt een huis op de hoek van de vismerkt, daer de witte zon wthangt, strekkende tot achter aan het huis waar Albert Harmens woont. Ten O. het huis 'Het Amelander Wapen'. Vrij in- en uitgang door de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van erven Haentie Annes, voor 1630 GG en 4 zilveren ducatons.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0153v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Vismarkt OZ, op de hoek van de1630‑00‑00 GGhuis daer de Witte Zon uuthangt
koperTrijntie Siouma, weduwe vande Witte Zon
koperwijlen Claes Sybrants Siouma
toehaakvier zilveren ducatons
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenhet huis daer het Amelander Wapen uuthangt het Amelander Wapen
naastligger ten zuidenals bewoner Albert Harmens
naastligger ten westenVismarkt [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Haentie Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntie Siouma wv Claes Sybrants Siouma, koopt een huis op de hoek van de vismerkt, daer de witte zon wthangt, strekkende tot achter aan het huis waar Albert Harmens woont. Ten O. het huis 'Het Amelander Wapen'. Vrij in- en uitgang door de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van erven Haentie Annes, voor 1630 GG en 4 zilveren ducatons.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJantien Taeckles


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0193v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis waar de Witte Zon uithangt van Trintie Siouma


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0044r van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Vismarkt OZ hoek2757‑00‑00 GGhuis met een kelder
koper van 1/2Tiepcke Dircks, gehuwd met
koper van 1/2Marijcke Ariens
koper van 1/2Claas Wopckes, gehuwd metbakker
koper van 1/2Gatscke Dirx
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten oostenhet huis van het Amelander Wapen het Amelander Wapen
naastligger ten zuidenTieerdt Bentes
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiepcke Dircks x Marijcke Ariens en Claas Wopkes, bakker x Gatske Dirx. Ten O. het huis van 't Amelander Wapen. Gekocht van oud-burgemeester Paulus Wiltfang, voor 2757 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0201r van 18 apr 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Vismarkt OZ hoek Noorderhaven2128‑00‑00 GG1/2 hoekhuis met pakzolders
koperJoannes Quicklenburg
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten oostenhet huis van het Amelander Wapen het Amelander Wapen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjeerd Bentes
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperClaes Wopkes c.u.mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Quicklenburg koopt een 1/2 huis op de noordoosthoek van de Vismarkt. Ten O. het huis '`t Amelander Wapen', ten W. de Vismarkt, ten Z. erven Tieerd Bentes, ten N. de straat en haven. Vrij op- en afslag door de steeg ten O. De andere helft is door de koper al bij decreet gekocht. Gekocht van Claes Wopkes voor 2128 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040va van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Vismarkt OZ op de hoek2128‑00‑00 GG1/2 hoekhuis
koper provisioneelJoannes Quiklenburgh
naastligger ten oostenhet huis waar het Amelander Wapen uithangt het Amelander Wapen
naastligger ten zuidende weduwe van Tjeerd Bentes
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Claas Wopkes, curator over
verkoperhet nagelaten weeskind Tjepke Dirx
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005va van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Johannis Quicklenborg


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0095r van 21 jun 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0256v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud-burgemeester Quicklenborgh


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0391v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Jacob Quicklenborgh


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0236v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Yda Quiklenburg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0277r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Vismarkt OZ hoek Noorderhaven175‑00‑00 GGhuis
koperoud burgemeester Justus Gonggrijp wijnsteker
huurderPieter Wijngaerden
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenPieter Bockes
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperIda van Quiklenburg, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Laes Haselaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Vetsens koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Justus Gonggrijp, oud-burgemeester en wijnsteker, een huis hoek Vismarkt/Noorderhaven zz. Ten O. een steeg, ten W. de Vismarkt, ten Z. Pieter Bockes, ten N. de straat en haven. Gekocht van Yda Quicklenburg, laatst wd. burgemeester Laes Haeselaer, voor 675 gg. N.B. ook Jan Pieters Donker x Catharina Haselaer niaart ratione sanguinis.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0375v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Vetsens secretaris


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081v van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenheer Johannes Wetsens secretaris


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076v van 9 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ hoek Vismarkt1400‑00‑00 CGhuis
koperCasparus Brinkman koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenClaas Bretton
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJohannes van Wetzens, gehuwd metsecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoperBaukjen Nauta


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0043v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ [staat: Zuiderhaven] hoek Vismarkt810‑00‑00 GGhuis
koperLieve Siverds de Bruin, gehuwd metwijnhandelaar
koperAukjen Tjeerds van Esta
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenClaas Britton mr. hoedenmaker
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/2Wilhelmina Carbergh, weduwe van te Amsterdam
verkoper van 1/2wijlen Casparus Brinkmankoopman
verkoper q.q.Jacobus Tuininga, geauthoriseerd curator overprocureur postulant
verkoper van 1/2de nagelaten boedel van wijlen Casparus Brinkmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieve Sjoerds de Bruin, wijnhandelaar x Aukjen Tjeerds van Esta koopt huis zz. Noorderhaven/hoek Vismarkt. Ten O. een doorgaande steeg ten W. de Vismarkt, ten Z. Claas Bretton, mr. hoedenmaker, ten N. de straat en haven. (Met indeling van het huis.) Gekocht van Wilhelmina Carbergh wv Casparus Brinkman, nu te Amsterdam, en de curator over de broer van haar man, elk voor 1/2, voor 810 gg.


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0189v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieve de Bruin koopman


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0032r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieve Siverds de Bruin


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuwe de Bruin


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0222v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ hoekhuis Vismarkt1853‑00‑00 GGhuis
koperDirk Wildschut, gehuwd metkoopman
koperElijsabeth Braak
naastligger ten oostensteeg tussen Noorderhaven en Voorstraat
naastligger ten oostende weduwe van Edsger de Haen
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten NoordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, gecommitteerde
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gecommitteerden vannotaris
verkoperde eerstgeregistreerde crediteuren van Lieve Sieverds de Bruinkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wildschut x Elisabeth Braak koopt huis zz. Noorderhaven/hoek Vismarkt, zeer geschikt tot de wijnhandel, met een doorgaande gemeenschappelijke steeg ten O. Ten O. wd. Edsger de Haan, ten W. de Vismarkt, ten Z. Jetze Jelles, ten N. de straat en haven. Gekocht van Lieve Sioerds de Bruin.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0139v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ hoek Vismarkt2260‑00‑00 CGmodern huis
koper door niaarHr. Eva Braak, weduwe van
koper door niaarwijlen R. van Dalzen contrarolleur Admiraliteit in Friesland
koper q.q.van Dalsen notaris
geniaarde koperDaniel Sloterdijkeerste klerk Admiraliteit
naastligger ten oostensteeg van Noorderhaven naar Voorstraat
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Edsger de Haan
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirk Wildschut, gehuwd metkoopman
verkoperElisabeth Braak
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEva Braak wv R. van Dalsen koopt een huis op de hoek van de Vismarkt. Ten W. de Vismarkt, ten O. een doorgaande steeg. Gekocht van Dirk Wildschut x Elisabeth Braak.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0249r van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ hoek Vismarkt3400‑00‑00 CGhuis
koperHeere Oosterbaan, gehuwd metleraar van de doopsgezinden
koperAagje Hanekuik
huurderde heer J. Spree c.u.luitenant
naastligger ten oostenSipke Janes van Slooten
naastligger ten zuidenJelle Jetzes
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAugustus Robbertus van Dalsennotaris en procureur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Oosterbaan, leeraar der D.G. gemeente x Aagje Hanekuyk koopt modern huis, hoek Vismarkt. Bezwaard met havenistengeld [waarschijnlijk niet]. Ten O. Sipke Janes van Slooten, met wie en anderen de steeg tussen Voorstraat en Noorderhaven mandelig is, ten W. de Vismarkt, ten Z. Jelle Jetzes, ten N. de straat en haven. Gekocht van Augustus Robertus van Dalsen, notaris en procureur.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-149 , pag. 116Vismarkt 1ds Oosterbaan


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-166Vismarkt 1Aagje Douwes Hanekuyk... 11; Reg. Begr. Hr. Krk. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-166Vismarkt 1Heere Everts Oosterbaan... O, en van Grietje Simons Stinstra; BS ovl 1813; , DG-Oosterbaan, schema VI; erven H.O. eigenaar van wijk C-166, ledig, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, huisno. 149, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-166Vismarkt 1H Oosterbaan erven ledig


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 188 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-166Vismarkt 1Ida Cornelia van der Straaten, overleden op 15 november 1822moeder van Jan-Marius, belastingontvanger St. Michielsgestel en Lourens-Antonie van der Meer, visiteur (Noorderhaven C 166). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 1 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-166Vismarkt 1Wyger Pieters Waardenburg, overleden op 5 augustus 1826zoon van Pieter-August Gottlieb Waardenburg, conrector Latijnse scholen Noorderhaven C 166 en Janna-Sophia Harmens. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 543Vismarkt 1erven Heere OosterbaanHarlingenhuisje (95 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 312 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-166Vismarkt 1Maria J. Braams, overleden op 26 juni 1832J.=Jacquelina, vrouw van Jean Louis Ledeboer, koopman (Noorderhaven C 166), moeder van minderjarige Abraham Jeans Ledeboer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-166Vismarkt 1Rinske Jans Minnema... 28 jan en 4 feb 1827 HRL, dv Jan Minnes M, en Martje Jans; BS huw 1827, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk C-166; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-076; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-166Vismarkt 1Sjoukje van Wielen... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-033, 166, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 543*Noorderhaven C-166Jouke D. van der Meijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 543Noorderhaven C-158Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 543Vismarkt 1 (C-158)Gemeente Harlingenwoonhuis


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21081
Vismarkt 1Jan Hoekstra


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vischm.1Gemeente en Gem. Instellingen273Havend., Gem. Controleur


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vischmarkt 1Gemeente en Gem. Instellingen921Kant. Havendienst, Gem. Controleur


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VischmarktBevrachtingscommissie861Agentsch.
VischmarktGemeente en Gem. Instellingen921Kant. Havend., Gem. Contr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VischmarktBevrachtingscommissie861Agentsch.
VischmarktGemeente en Gem. Instellingen921Kant. Havend., Gem. Contr.
VismarktHavenarbeid Inspectie921


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VischmarktGemeente en Gem. Instellingen921Kant. Havend., Gem. Contr.


1962 - variabron: Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'
adresgegevens
Vismarkt 1Havendienst


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vismarkt 1rijksmonument 20671
  terug