Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 11b7-1077-1077-112C-034C-027
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 11b7-1067-1067-111C-034C-027


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0257r van 29 mrt 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ1059‑00‑00 gghuis met steeg ten westen
koperReyner Jacobs, gehuwd met
koperTetke Hessels
verpachter grondde verkoperse Simck Tjisses 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenmr. Jan Bartels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg naar de haven
naastligger ten westenburgemeester Allert Jacobs
naastligger ten noorden*de achterkamer van de verkoperse Simck Tjisses
naastligger ten noorden*als huurder Jelte Martens
verkoperSimck Tjisses, weduwe van
verkoperwijlen Taeckele Wopckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Jacobs x Tetke Hessels kopen een huis nz. Voorstraat. Ten O. mr. Jan Bartels, ten W. burgemeester Allert Jacobs en een steeg. Streckende van voeren t'diept tot aende achter camers bij den verkoperse behouden wordende, die nu tegenwoerdich bewoont worden bij Jelte Martens, ende dat metten vrijen uuyt ende inganck vande achterganck naede haven streckende, alsoo de voerstege ten westen van de huysinge leggende, bij hen proclamanten mede gecocht is, omme daer oppe te bouwen ende temmeren tot haeren gelieven ende haer behoeren. Belast met veertien stuyvers jaerlycxe grondtpacht aenden vercoperse, ende voerts met alle sijne vordere gerechtigheden daer toe behoerende, met alle tgeene daer inne om ende aen aert, spijcker ende nagelvast is. Gecocht ende vercregen van Simck Tzisses wv Taeckele Wopckes, burgersche binnen Harlingen, voor dsomma van een duysent negen ende vijftich goude gl. van 28 st. tstuck, naer vermogen het coopbrieff daer van sijnde.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0313r van 16 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11oostVoorstraat95‑00‑00 gggrondpacht van 6-00-00 gg
koperAelthien, weduwe van
koperwijlen mr. Jan Bartels
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Aelthien, weduwe van8‑08‑00 cg
eigenaar perceelwijlen mr. Jan Bartels
protesteert vanwege een rentebriefCornelis Ides Feytema nom. matris
bewonerThomas Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIde Abbes, ten overstaan van zijn vader
verkoperAbbesmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAelthien wv Mr. Jan Baltes, koopt 6 gg grondpacht op haar eigen woning. Gekocht voor 95 gg van Ide Abbes.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0203r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11oostVoorstraat NZ0‑00‑00 gg1/2 huis
koperN. N.
naastligger ten oostenBruyn Gijsberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWillem Egberts koekbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBartel Jansen meerderjarig, mede voor zich, gelastigde
verkoperDirck Jansen meerderjarig, mede voor zich, gelastigden van hun zuster
verkoperYns Jansen oud 21 jaren, en van hun broer
verkoperJan Jansen oud 18 jaren
erflaterwijlen Aeltie Edes, gehuwd met
erflaterwijlen mr. Jan Bartels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild een huis nz. Voorstraat. Ten O. Bruyn Gijsberts, ten W. koekenbakker Willem Egberts.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11oostVoorstraat NZ1254‑14‑16 gghuis
koper provisioneelHendrick Heerts
naastligger ten oostenBruyn Gijsberts
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenWillem Egberts koekbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Aeltie, weduwe van
verkoperwijlen Jan Bartels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild het huis van Aeltie Jan Bartels erfgenamen nz. Voorstraat. Ten O. Bruyn Gijsberts, ten W. koekebakker Willem Egberts. Nu onlangs provisioneel gekocht door Hendrick Heerts voor 1254 GG 14 st.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0173r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ948‑00‑00 gghuis
koperJarich Frieses, gehuwd metglasmaker
koperTrijn Saskers
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rinse Jeltes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRinske Hanses*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Syds Hendricks
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de haven
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEgbert Willemskoekbakker te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarich Frieses glasmaker x Trijn Saskers kopen een huis nz Voorstraat met vrije uitgang door de steeg naar de haven. Ten O. de wv Rinse Jeltes, ten W. Rinske wv Syds Hendrickx.Gekocht van Egbert Willems koekebakker te Amsterdam voor 948 GG.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121r van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ bij de Vismarkt00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenRinse Jeltes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJetse Feyckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen van Jarich Frieses, gehuwd met
verkoperTrijn Sasckers


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0077r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ1306‑00‑00 gghuis
koper door niaarAntie Theunes de Way, weduwe van
koper door niaarwijlen Willem Claeses bakker
geniaarde koperBartl Albertsbakker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rinse Jeltes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJetse Feyckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Willems, zoon van
verkoperwijlen Willem Claeses, gehuwd metbakker
verkoperAntie Theunes de Way
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Theunis d'Way wv Willem Claesen backer voerzoekt niaar ratione sanguinis van de koop van een huis nz. Voorstraat. Ten O. wd. Rinse Jeltes, ten W. Jetse Feyckes. Verkocht door Claes Willems, haar zoon, aan Bartel Deketh? bakker voor 1306 gg.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0237v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ765‑14‑12 gghuis
koperHubertus van Immerzeel mr. stadsboekhouder
verpachter grondGoslingh Alberts Steenstra 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Everts slager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGoslingh Alberts Steenstramr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubertus van Immerseel, mr. Stadsboekdrukker, koopt een huis (met indeling), met nog 2 camers erachter, nz. Voorstraat. Ten O. Wiltetus Jelgersma, ten Z. de Voorstraat, ten W. slachter Frans Everts. Er is vrij uitgang noordwaarts door een steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van mr. chirurgijn Gosling Alberts Stienstra voor 765 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0281r van 17 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat55‑00‑00 cggrondpacht van 1-08-00 cg
koperJetse Jelles Stijl, en
koperTjerck Feddrix, als vader en voorstander over zijn dochter
koperBauckjen Tjerx
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Hubertus van Immerseel
verkoper q.q.Ulbe Cornelis, geauthoriseerde curator over resp.mr. schoenmaker
verkoperWillem Douwes, en
verkoperHans Douwes
verkoper q.q.vroedsman Cornelis Wijngaerden, gecommitteerde
verkoper q.q.Steven Kuyck, gecommitteerden uit
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores
verkoper q.q.Minse Cornelis, gecommitteerde
verkoper q.q.burgerhopman Minne Jansen Marnstra, gecommitteerden uit
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperAeffke Sioerts, nagelaten weeskind
verkoperDouwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van
erflaterwijlen Sioerd Elses, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Jelles Stijl, en Tjerck Feddrixs als vader van zijn dochter Bauckjen Tjerx kopen (a) 28 st. grondpacht uit het huis van Hubertus van Immerseel op de Voorstraat. Gekocht van (mr. schoenmaker Ulbe Cornelis, curator over Willem en Hans Douwes, en mede-vroedschap Cornelius Wijngaerden en Steven Cuyck als gecommitteerde diakenen van de Gereformeerde Gemeente, en Minse Cornelis en hopman Minne Jansen als gecommitteerde stads-weesvoogden, als alimentores van Aeffke en Douwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van) Sioerd Elses x Jeltie Douwes, voor (a+b+c) 55 cg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0115v van 2 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ bij de Vismarkt775‑00‑00 cghuis
koperCornelis Willems, gehuwd met
koperAeltie Jetses
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Frans Eeverts0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende vroedsman Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Eeverts vleeshouwer
naastligger ten noordenFrans Eeverts vleeshouwer
verkoperburgemeester Hubertus Immerseel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Willems x Aeltie Jetses koopt een huis zonzijde (Nz.) Voorstraat, omtrent de Vismarkt. Ten O. Wiltetus Jelgersma, vroedsman, ten W. en N. Frans Everts, slachter, ten Z. die straat. Gekocht van Hubertus van Immerseel, burgemeester, voor 775 cg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0270v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ464‑07‑00 gghuis
koperJohannes Reynalda, gehuwd metprocureur postulant
koperYdtie Doedes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet erf ten noorden, van Hendrik Ewerts0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrik Ewerts mr. vleeshouwer
naastligger ten noordenHendrik Ewerts mr. vleeshouwer
verkoperde hypothecaire crediteuren van Cornelis Willems, gehuwd metboekdrukker
verkoperAeltje Jetses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Reynalda, proc. post. en klerk ter secretarie te Harlingen x Ydtie Doedes koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. erven oud-burgemeester (Wiltetus) Jelgersma, ten W. en N. Hendrik Everts, mr. slager, ten Z. die straat. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Cornelis Willems, boekdrukker x Aeltie Jetses, voor 464 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-106 , folio 140Voorstraat 11bhuis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerYdtske Jelgersma cum sorore
huurwaarde totaal40‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-107 , folio 140Voorstraat 11bhuis
eigenaarvroedsman Hendrick Ewerts
gebruikervroedsman Hendrick Ewerts
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-106 , folio 92rVoorstraat 11bhuis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerYdtske Jelgersma
huurwaarde totaal40‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-107 , folio 92rVoorstraat 11bhuis
eigenaarburgemeester Hendrick Eewerts
gebruikerburgemeester Hendrick Eewerts
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-106 , folio Voorstraat 11bhuis
eigenaarWiltetus Jelgersma
gebruikerWiltetus Jelgersma
huurwaarde totaal40‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-107 , folio Voorstraat 11bhuis
eigenaarvroedsman Hendrick Ewerts
gebruikervroedsman Hendrick Ewerts
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-106 , folio 92vVoorstraat 11bhuis
eigenaarWiltetus Jelgersma
gebruikerWiltetus Jelgersma
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-107 , folio 92vVoorstraat 11bhuis
eigenaarburgemeester Hendrik Everts
gebruikerburgemeester Hendrik Everts
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0093r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ1200‑00‑00 cghuis
koper door niaarHendrik Everts, gehuwd met
koper door niaarTrijntie Wiltetis
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jetse Jelles 1‑08‑00 cg
geniaarde koperJan Jansen Zeilmaker, gehuwd metcommandeur
geniaarde koperTjietske Rinses
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Hendrik Everts
naastligger ten noordenoud burgemeester Hendrik Everts
verkoperYtje Doedes, weduwe van
verkoperwijlen Johannis Reinaldaprocureur en gezworen klerk


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-106Voorstraat 11bburgemr. Jelgersma, bestaande uit 4 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-106 , folio 92vVoorstraat 11bhuis
eigenaarburgemr. Jelgersma
gebruikerburgemr. Jelgersma
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-107 , folio 92vVoorstraat 11bhuis
eigenaarerv. burgemr. Hendrik Everts
gebruikererv. burgemr. Hendrik Everts
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-106, fol. 128rVoorstraat 11bburgemeester Jelgersma weduwe, hieronder haer soon dr. Jelgersma, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderen100:0:00 cg16:13:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-106 , folio 93vVoorstraat 11bhuis
eigenaarburgemeester Jelgersma wed.
gebruikerburgemeester Jelgersma wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-107 , folio 93vVoorstraat 11bhuis
eigenaarburgemeester Hendrick Everts erven
gebruikerSanneke Pyters
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0249v van 2 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ en Noorderhaven bij de Vismarkt, tussen343‑07‑00 ggstalling of pakhuis
koper q.q.Bernardus Jorna, curatorpredikant te Tzum
koper q.q.gezworen gemeensman Meye Harmens Meyer, curator
koper q.q.gezworen gemeensman dr. Bernardus Jelgersma, curatoren over
koper van 1/2Idske Jelgersma
koper van 1/2dr. Bernardus Jelgersma
naastligger ten oostenIdske Jelgersma
naastligger ten oostenBernardus Jelgersma
naastligger ten westenWiltetus Hendriks
naastligger ten zuidenDeeltje Hendriks
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmanus Gonggrijp
naastligger ten noordensteeg
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curatorprocureur fiscaal
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatoren overklerk
verkoperde verlaten boedel van Wiltetus Hendriksmr. slager


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0001r van 20 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ tussen de Vismarkt en Raadhuizerpijp100‑00‑00 cghuis
kopergemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman
huurderYnte Sybrens c.u.40‑00‑00 cg
begunstigde van een lijfrenteDeeltje Hendriks bejaarde vrijster100‑05‑00 cg
naastligger ten oostengemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAnthoni Vink
naastligger ten noordengemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman
verkoperDeeltje Hendriks bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Bernardus Jelgersma koopt deftig huis nz. Voorstraat tussen Vismarkts- en Raadhuispijpen. Ten O. en N. de koper, ten W. Anthoni Vink, ten Z. de Voorstraat. Met de indeling van het huis. Gekocht van Doedtje Hendriks, bejaarde vrijster.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-106 , folio 93vVoorstraat 11bhuis
eigenaarburgemeester Jelgersma wed.
gebruikerburgemeester Jelgersma wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-107 , folio 93vVoorstraat 11bhuis
eigenaardr. Jelgersma
gebruikerSanneke Pyters
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-111 , folio 156vVoorstraat 11bhuis
eigenaarB. Jelgersma
gebruikerB. Jelgersma
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-112 , folio 156vVoorstraat 11bhuis
eigenaarB. Jelgersma nom.ux.
gebruikerRinse Obbes wed. n.ux.
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11westVoorstraat NZ2757‑21‑00 gghuis
koperoud burgemeester Jane van Slooten
huurderGerryt Jans mr. boekbinder48‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Jan Tamboezer
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperWiltetus Bernhardus Jelgersmapredikant te Exmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (c) huis nz. Voorstraat ten W. naast perceel a), met ten O. en N. perceel a), ten W. Jan Tamboezer, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 11oostVoorstraat NZ2757‑21‑00 gghuis
koperoud burgemeester Jane van Slooten
bewonerde weduwe van wijlen dr. Bernardus Jelgersma
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperWiltetus Bernhardus Jelgersmapredikant te Exmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (a) huis nz. Voorstraat bewoond door wd. Bernardus Jelgersma. Geen grondpacht. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. perceel (c) met een steeg naar de Noorderhaven, ten Z. de Voorstraat, ten N. perceel b). Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-111 , folio 156vVoorstraat 11bhuis
eigenaarJ. van Slooten
gebruikerJ. van Slooten
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-112 , folio 156vVoorstraat 11bhuis
eigenaarJ. van Slooten
gebruikerE. Frieseman wed.
huurwaarde58‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-111 , folio 156vVoorstraat 11bhuis
eigenaarThomas van Slooten
gebruikerThomas van Slooten
huurwaarde totaal130‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde23‑12‑10 cg
opmerkinghieronder beklemd nos. 7-112 en 7-146
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-112 , folio 156vVoorstraat 11bhuis
eigenaarThomas van Slooten
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 7-111


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-115, pag. 113Voorstraat 11bC.L. van Beyma
7-116, pag. 113Voorstraat 11b


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-112 , pag. 153Voorstraat 11bT. van Slooten 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11bThomas Jaanes van Slooten... 1817, ovl 1832, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1864, ovl 1875, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-034, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester bet f. 17:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 2e ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-034Voorstraat 11Thomas J van SlotenThomas J van Sloten


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 43 van 23 nov 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11bkoopaktefl. 4000dubbele herenhuis met stalling en wagenhuis C-034
 
verkoperThomas van Slooten
koperHarmanus Harmens


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 1 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-034Voorstraat 11Wyger Harmens, overleden op 21 mei 182963 jr, negotiant, wednr. Elisabeth Mollema, vader van Harmanus, idem (Voorstraat C 34), Hein, idem Medemblik, Cornelis, idem, Janna-Sophia (vrouw van Pieter-August Gottlieb Waardenburg, conrector Latijnse scholen Amsterdam) en Anneus Wygers Harmens, negotiant. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 248 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-034Voorstraat 11Hermanus Harmens, overleden op 19 september 183138 jr, zeehandelaar Voorstraat C 34, man van Maria Bohn (enige testamentair erfgenaam), ab intestato zouden niet met name genoemde 3 broers en 1 zuster erfgenamen zijn geweest. Saldo fl. 27.042,74. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 557Voorstraat 11bHarmanus Harmens zeehandelaarHarlingenhuis en erf (320 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 75 en 77 van 16 dec 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11bprovisionele en finale toewijzingfl. 1450stalling en wagenhuis C-034
 
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperFa. Harmens & Zonen
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperJetse Lykles Bakker


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 136 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-034Voorstraat 11Jan Sybrens Anema, overleden op 23 januari 1837timmerman, wednr. Baukje Meinerts Bijlsma, geen kinderen, broer van Trijntje (vrouw van Ruurd Ymes Hellema, herenknecht Noorderhaven C 34), reeds overleden Lieuwe (man van Dieuwke Pieters Posthuma, vader van minderjarige Jeltje, Sybren, Pieter en Jan Lieuwes Anema) en wijlen Tjeerd Sybrens Anema (man van Maaike Jans Kundersma, te Midlum, vader van Sybren, timmerman aldaar, Sybe, idem aldaar, Gerritje, vrouw van Pieter Reinders de Groot, tichelaar aldaar, Bottje, aldaar en minderjarige Akke en Antje Tjeerds Anema). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11bAnna Fontein... BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-034; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11bMarcus Israil Cats... C, en Evertje Marcus; BS huw 1821, huw 1843, ovl 1847; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL, wijk C-034; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11bSimon Stinstra... HRL 1851 wijk G-007, reg attdv1826-93; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk C-034; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: S.S., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 157, legger nr. 217, Opvaart ... (alles)


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 71 van 13 apr 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11bkoopaktefl. 4000huis noordzijde Voorstraat C-034
 
verkoperJetze Lykles Bakker
koperPieter Adama Zijlstra


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-034VoorstraatSimon Stinstra46 jfabrikantFranekerm, protestant, gehuwd
C-034VoorstraatAnna Fontein40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-034VoorstraatGooytje Stinstra12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatDirk Stinstra10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatAaltje Stinstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatEva Stinstra6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatTjietske S Smit22 jMarrumv, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatJanneke Post22 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 11 nov 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11bkoopaktefl. 4900dubbel huis aan de noordzijde van de Voorstraat, C-034
 
verkoperPieter Adama Zijlstra
koperPieter Cool


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11bCornelis Piers Draaisma... 1839, koopman in 1851, zv Pier Cornelis en Tietje Klazes; BS huw 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-034; C.P.D. eigenaar van perceel nr. 505 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 174, pakhusi, 70 m2, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 557Voorstraat C-034Hendrik Burgerdijk woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3889Voorstraat C-027 Pieter Cool woonhuis


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9976
Voorstraat Antonius Gerhardus Joseph Keijzer


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11311
Voorstraat 11Berend Zuurveen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 11B. Zuurveensigarenwinkelier
Voorstraat 11aA. Keyzerwinkelier


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 11H. v. Drooge758Sig.winkel


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1961 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11H. van DroogePijp, desigarenmagazijn


1965 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 Pasveereschenbach porcelein, gero artikelen, b.k. emaille


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11H. van DroogePijp, desigarenmagazijn


2023
0.091072082519531


  terug