Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 56
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 567-1437-1437-147C-159C-151


Naastliggers vanNoorderhaven 56
ten oostenNoorderhaven 58
ten zuidenVoorstraat 13
ten westenNoorderhaven 54
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 56naamloze doorlopende steeg ten westen


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 56 (pakhuisdeuren 1e verdieping), HarlingenNoorderhaven 56 (pakhuisdeuren 1e verdieping)Bordeaux


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0338v van 12 dec 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeynte Jansen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0380r van 4 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0033v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZ1210‑00‑00 gghuis en getimmert met een vrije toegang in de steeg ten westen
koperTrijnke Franses, gehuwd met
koperPieter Taackes
verpachter grondEepe Meckes 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDoytse Ritserts
naastligger ten zuidenEepe Meckes
naastligger ten zuidenRynse Romckes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSaacke Tamkes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperDyrck Pieters te St. Annaparochie, Het Bildt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrynke Fransen x Pieter Saackes koopt een huis en getimmert zz. Noorderhaven, zoals het aan de verkoper van zijn vader is aanbeerfd. Ten O. Doytze Ritskes?, ten Z. Epe Meckes en Rynse Romckes, ten W. Saacke Tamckes en een steeg. Grondpacht 20 st. aan Epe Meckes. Gekocht van Dyrck Pieters te Sint Annaparochie in het Bild voor 1210 GG.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZ1320‑00‑00 gghuis en getimmer
koperTaacke Taackes, gehuwd metbierschooier
koperRinck Tiaerdts
verpachter grondEpe Meckes 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDoytze Ritserts
naastligger ten zuidenEpe Meckes
naastligger ten zuidenAnna Tijsses
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende proclamant Taacke Taackes c.u.bierschooier
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperTrijnke Fransen, gehuwd met
verkoperPieter Taackes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0185v van 3 jul 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMenne Claesen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0144r van 12 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgervaandrig Taecke Taeckes de jonge


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0012v van 2 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1000‑00‑00 gghuis
koperJan Jansen, gehuwd met te Vlieland
koperTrijn Auckes te Vlieland
naastligger ten oostenJan Haenties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCaerle Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJeppe Jeppes, gehuwd met
verkoperBarber Meyntes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014v van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Claesses


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0040v van 10 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Claessen blokmaker


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van wijlen Meynte Jansens


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Meynte Jansen


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sjoerds Schut


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026ra van 14 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrouckjen Hibbes


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 297r van 8 sep 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 56
inventarisantFrouck Hibbes, gehuwd met
aangeverJan Doedesmr. huistimmerman
ouderling Zierck Gerbens Monsma
diaken Hoite Reins te Bolsward, alimentaris
diaken Lolcke jetses te Bolsward, alimentares van
Frouck Outgers met haar kinderen erfnemane van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0297r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuyse van wijlen Frouck Hibbes, in leven huysfrou van Jan Doedes mr. huystimmerman, ten versoeke van Zierck Gerbens Monsma olderlingh sampt Hoite Reins en Lolcke Jetses als diaconen en gecommiteerden uit den kerckraede der stede Bolswart als alimentaris van Frouck Outgers en hare kinderen mede erfgenaamen van wijlen Frouck Hibbes, requiranten, ende gedachte Jan Doedes requireerde, alles ten overstaen van de vice preciderende burgemeester Theodorus Stansius als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, in handen de requireerde de bekoorlycke eede heeft gedaen omme alles des sterffhuys goederen uit en inschulden getrouwelijk te sullen aengeven waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert in maniere als volght. Actum desen 8en september 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0153r van 20 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZ400‑00‑00 gghuis
koperhuis genaamd de Drie Rosijne Korven Joannes Nijholt, gehuwd metnotarisde Drie Rozijnekorven
koperTrijntie Scheltes Wiglama
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Frouck Hibbes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Sjoerdts Schut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Nijholt notaris publicus x Trijntje Scheltes Wiglama kopen een huis alwaer de drie rosijne korven uithangen. Ten W. een eigen steeg. Geen grondpacht. Gekocht van de erven Frouck Hibbes wv Jan Sjoerdts Schuth, voor 400 GG.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172v van 13 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZ400‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Dominicus Lantingh de Drie Rozijnekorven
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJoannes Nijholtnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDominicus Lantingh vroedsman koopt een huis zz Noorderhaven alwaer de drie rosijne korven uithangen. Ten W. een eigen steeg. Geen grondpacht. Gekocht van notaris Joannes Nijholt c.u. voor 400 GG.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0087v van 1 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet pakhuis van oud burgervaandrig Cleis Lantingh
naastligger ten westenAeltie Allerts, gehuwd met
naastligger ten westenvroedsman Pytter Jacobs Klinckhamer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-143 , folio 143Noorderhaven 56huis
eigenaarAeltie Allerts
gebruikerAeltie Allerts
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-143 , folio 94vNoorderhaven 56huis
eigenaarAaltie Allerts
gebruikerAaltie Allerts
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-143 , folio Noorderhaven 56huis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikerjuffrouw Laquart cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-143 , folio 95rNoorderhaven 56huis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikerjuffrouw Laquart cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0067av van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenjuffrouw Laquart


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-143Noorderhaven 56wed. Laquart, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-143 , folio 95rNoorderhaven 56huis
eigenaarjuffr. Laquart
gebruikerjuffr. Laquart
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 56Noorderhaven 56/58 ZZ1050‑07‑00 gghuis en pakhuis
koperLammert Feyes, gehuwd metkoopman
koperRinske Rinties
huurder pakhuisburgemeester Schaaff 20‑00‑00 cg
huurder kelderJan van der Plaats koopman15‑00‑00 cg
naastligger ten oostenCeimpe Douwes
naastligger ten zuidenJan Klaasen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJosina Laakwart, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen burgemeester Hector van Burenstins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Teyes, koopman x Rinske Rinties koopt een dubbel huis zz. Noorderhaven. Het huis is niet verhuurd, maar het pakhuis is verhuurd aan burgemeester Schaaff en Jan v.d. Plaats huurt de kelder nog voor 3 jaren. Ten O. Keimpe Douwes [Vlasbloem], ten Z. Jan Klaasen in wiens huis dit huis het gebruik v.d. put geniet, ten W. een steeg, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Josina Laakwart [Laquart] wv burgemeester Hector van Burenstins te Franeker, voor 1050 gg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0231v van 2 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZ395‑00‑00 ggpakhuis
kopervrijgezel Syds Schaaf, zoon van en metkoopman
koperburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten oosten[de geniaarde] Eeltje Travaile
naastligger ten zuidenEelke Travaile
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperLammert Feyeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Schaaff, koopman en vrijgezel koopt met zijn vader, burgemeester Hendrik Schaaff een pakhuis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. het door Eeltje Travaille gekochte huis, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de straat en haven. Zie de acte voor de ingewikkelde bouwbeschrijving. Gekocht van Lammert Teyes, voor 395 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-143 , folio 96rNoorderhaven 56huis
eigenaarLammert Teyes
gebruikerLammert Teyes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024r van 11 jul 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet pakhuis gekocht door Sys Schaaf


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0260r van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSyds Schaaf


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0199v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohan Jans schipper


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-143 , folio 96rNoorderhaven 56huis
eigenaarJohan Jansen
gebruikerJohan Jansen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-147 , folio 160rNoorderhaven 56pakhuis
eigenaarS. Schaaff
gebruikerS. Schaaff
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0157r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-147 , folio 160rNoorderhaven 56pakhuis
eigenaarS. Schaaff
gebruikerS. Schaaff
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0046r van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Tijssen


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 56Voorstraat NZ tegenover de duizend deuren6000‑00‑00 cgkaarsenmakerij en pakhuis
koperJan van der Veen winkelier en koopmanhet Eekhuis
huurderJan van der Veen 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Thijssen
naastligger ten zuidenPieter Thijssen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Syds Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lammerts van der Veen koopt huis en erf, kaarsenmakerij en pakhuis, uitkomende aan de zz. v.d. Noorderhaven, doch liggende aan de nz. van de Voorstraat tegenover de Duizenddeurensteeg. Het pakhuis ligt aan de Noorderhaven. Ten O. Jan Arends Faber [op de Noorderhaven] en de kastelein Schreuder [op de Voorstraat], ten W. Abe Hilwerda [op de Voorstraat] en wd. de Haan [op de Noorderhaven], ten N. de haven en de straat, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Syds Schaaff.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-147 , folio 160rNoorderhaven 56pakhuis en kamer
eigenaarJan van der Veen
gebruikerJan van der Veen
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0189r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan van der Veen


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0211v van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 56achterNoorderhaven ZZ en Voorstraat, tussen50‑00‑00 cgkamer
koperJan van der Veen koopman
naastligger ten oostenRinse Sibrands
naastligger ten zuidenplaats en bleek
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenpakhuis van J. van der Veen
verkoperRinse Sibrandsschipper op Medemblik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan L. v.d. Veen koopt een kamer tussen Voorstraat en Noorderhaven. Ten O. Rinse Sybrands met het huis dat hij van Pieter Tijssen had gekocht, ten W. een steeg, ten N. een pakhuis van J.L. v.d. Veen. Gekocht van Rinse Sybrands, veerschipper.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-154, pag. 116Noorderhaven 56


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-147 , pag. 156Noorderhaven 56Jan van der Veen 3‑00‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56C. P Simonsgebruiker van wijk C-159, pakhuis; eigenaar is J. vd Veen, 1814. (GAH204); id. van wijk E-113, koopman; eigenaar is G. Pettinga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56J. van der Veenmogelijk dezelfde als hieronder vermeld; eigenaar van wijk C-159; gebruiker C. Simons, pakhuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-159Noorderhaven 56J van der VeenC Simonspakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 559Noorderhaven 56Jan van der Veen winkelierHarlingenpakhuis (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56Foekje Schouwenburg... 25 mei en 1 jun 1817, dv Hendrikus vS, en Anna Menalda; BS huw 1817, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159, regattdv1826-93; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-162; VT1839; staat in boek: akten, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56Simon Schiere... 1823, zv Cornelis S, en Antje Gerlofs; BS huw 1814, huw 1817, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, koopman, wijk C-162; VT1839; S. Jans(!) S., geb 22 feb 1790, staat in ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 559Noorderhaven C-159Albertina A. Sluik en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 559Noorderhaven C-151 Hendrik en Adolphus Augustus Snijder pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 559Noorderhaven 56 (C-151)Adolphus Augustus Snijderpakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 56rijksmonument 20587


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 559Noorderhaven 56


2023
0.22022700309753


  terug