Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 17 7-103 7-108 C-037 C-030
Naastliggers vanVoorstraat 17
ten oostenVoorstraat 19
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 15
ten noordenNoorderhaven 60


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154r van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een gerechtigheidde erfgenamen van wijlen Folckert Symons
protesteert vanwege een betalingsachterstandTake Hemmesslachter
protesteert vanwege een betalingsachterstandAise Hemmes
protesteert vanwege een vorderingde weesmeesters vanLeeuwarden
protesteert vanwege een hypotheekEbel Walings
naastligger ten oostenJan Stoffels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRijcklandt Claesen Gleyns
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pyeter van Buyten, geauthoriseerde curator over
verkoperde crediteuren van Gerryt Gerrytsslachter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de crediteuren van wl.) slachter Gerryt Gerryts, 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. Jan Stoffels, ten W. Rijcklandt Claes Gleyns. Geen grondpacht.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0166r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZ1/2 huis daer den ouden leeuwe uutsteckt
 
koper provisioneelAnthonys Adams 577-07-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter van Buyten, curator over
verkoperhet sterfhuis van wijlen Gerryt Gerrytsslachter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild ten verzoeke van (de geauthoriseerde curator over het sterfhuis van) slachter Gerryt Gerryts, 1/2 huis nz. Voorstraat daer den ouden Leeuw uutsteckt. Provisioneel gekocht door Anthony Adams te Franeker voor 577 gg 7 st.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0316r van 30 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17westVoorstraat NZ1/2 huis genaempt de Oude Leuwe, die daer meede uuyt is steeckende
 
koperFrans Martens Kiel, gehuwd met605-00-00 GG
koperJedts Baerts
naastligger ten oostenJan Stoffels
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Gleyns
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnthonis AdamsFraneker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[westelijke deel] Frans Martens Kiel x Jedts Baerts kopen 1/2 huis aan de Voorstraat genaamd de oude leuwe die daar mede uit is stekende. Ten O. Jan Stoffels, ten W. wd. Claes Gleyns. Gekocht van Anthoni Adams te Franeker voor 605 gg.


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17oostVoorstraat NZhuis
 
koperFrans Martens Kyl, gehuwd metzijdekramer700-00-00 GG
koperIda Doedes Baerts
naastligger ten oostenJan Stoffels brouwer
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenFrans Martens Kyl, gehuwd metzijdekramer
naastligger ten westenIda Doedes Baerts, gehuwd met
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Folckerts
naastligger ten noordenIda Doedes Baerts
verkoperJacob Gerryts, gehuwd metslagerFraneker
verkoperCatalina AntoniFraneker
verkoperJan Claesen, gehuwd met
verkoperTrijnke Ayses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Martens Kyl, sijdencramer x Ida Doede Baerts dochter, kopen 1/2 huis nz Voorstraat tot de scheiding met de loods van de erfgenamen van Claes Folckers, waarvan de de andere 1/2 al bezitten. Ten O. brouwer Jan Stoffels, ten W. dezelfde kopers met haer halve huysinge. Geen grondpacht. Gekocht van slachter Jacob Gerryts x Catalina Antoni te Franeker en Jan Claessen x Trijnke Ayses te Harlingen, voor 700 GG.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0121v van 28 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0131r van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenItgien Wouters


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274r van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Martens Kyll


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274v van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende loods van Frans Martens


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281r van 25 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZhuis waar de Olde Lieuw uitsteekt
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Foppe Gerryts
verkoper (gesuccumbeerde)Frans Marthens Kyl
tekst in de margeDr. G. Piphron in sijn qualiteyt protesteert dat hem d'vercopinge van de geproclameerde huysinge sal wesen ontschadelyck ende voor soo veel zijn achterwesen belanght verspiert den coop als hebbende op d'selve jus dominii et retentionis, voor de reste mach lijden dat d'vercopinge voortganck neempt. Actum Harlingen voor recht, den 8en july 1615.
tekst in de margeAriaen Schaft, per Foppens, protesteert dat hem d'vercopinge der geproclameerde huysinge ontschadelyck sal zijn neffens zijn respective hypotheken door transpoorte becomen, doch onvermindert d'selve hypotheken ende holdende sijn recht opte cooppenningen consenteert in de vercopinge. Actum utsupra.
tekst in de margeD'burgemeester Saeff Hendrickszn. protesteert ad idem neffens zijn competentie ende hypoteeck. Actum utsupra.
tekst in de margeD'vercopinge is gecontinueert tot den 28en july 1615 toe actum den 19en july voors.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 26r van 20 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 17(provisionele veiling) "Wordt provisioneel geveild ten verzoeke van Frans Marthens Kyl voor zichzelf en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij wl. Ida Baert, (a) een [dubbel] huis in 't geheel of in [twee] percelen, daer de olde liuew uuthanckt, nz. Voorstraat, nu bewoond door [oostelijke deel] slachter Thomas Pieters en [westelijke deel] Emder bakker Claes Jacobs. Ten O. Sioerd Tiebbes Popta, daer Dantzigh uutsteeckt[19], ten W. slachter Hessel Tiaerdts [15].


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 26r van 20 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 17(provisionele veiling) "Wordt provisioneel geveild ten verzoeke van Frans Marthens Kyl voor zichzelf en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij wl. Ida Baert, (a) een [dubbel] huis in 't geheel of in [twee] percelen, daer de olde liuew uuthanckt, nz. Voorstraat, nu bewoond door [oostelijke deel] slachter Thomas Pieters en [westelijke deel] Emder bakker Claes Jacobs. Ten O. Sioerd Tiebbes Popta, daer Dantzigh uutsteeckt[19], ten W. slachter Hessel Tiaerdts [15].


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZhuis waar de Olde Liew uithangt
 
koperN. N.
huurderThomas Pieters slager
huurderClaes Jacobs Embder bakker
naastligger ten oostenhet huis waar Dantzigh uitsteekt van Sioerd Tiebbes Popta
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHessel Tiaerdts slager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Ida Baert


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17westVoorstraat NZhuis (westelijke helft) waar de Olde Liew uithangt
 
koperFrans Jacobs de Ringh 811-00-00 GG
huurderClaes Jacobs bakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[westelijke deel] Wordt finaal geveild, (e) ten verzoeke van Frans Marthens Kyl, de westelijke helft van het [dubbele] huis waar de oude Liew uithangt nz. Voorstraat, bewoond door bakker Claes Jacobs, onlangs provisioneel gekocht door Frans Jacobs de Ringh voor 811 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17oostVoorstraat NZhuis (oostelijke helft) waar de Olde Liew uithangt
 
koperLolcke Aelckes schoenmaker776-00-00 GG
huurderThomas Pieters slager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[oostelijke deel] Wordt finaal geveild, (d) ten verzoeke van Frans Marthens Kyl, de oostelijke helft van het [dubbele] huis waar de oude Liew uithangt nz. Voorstraat, bewoond door slachter Thomas Pieters, onlangs provisioneel gekocht door schoenmaker Lolcke Aelckes voor 776 gg.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0196r van 27 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLolcke Aeltyes
naastligger ten zuidenFrans Jacobs


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0205v van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17westVoorstraat NZ, strekkende noordwaarts tot aan de erven van Jan de Boer1/2 huis (westelijke helft)
 
koperTyebbe Jelmers, gehuwd metkleermaker [staat: snijder]1000-00-00 GG
koperFettie Ruierdts
eigenaar van 1/2 (oostelijke helft)Lolcke Aelties
naastligger ten oostenSiuerd Tyebbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHessel Tiaardts
naastligger ten noordenerf of plaats van Jan de Boer
verkoperFrans Jacobs de Ringh, gehuwd metn.o. onder de klokslag van Harlingen
verkoperTrijncke Jacobsn.o. onder de klokslag van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Tyebbe Jelmers, snijder x Fettie Ruerdts kopen de westelijke helft van een huis nz. Voorstraat waarvan Lolck Aeltzes de oostelijke helft bezit. Het gehele huis heeft ten O. Siuerd Tyebbes, ten Z. de straat, ten W. Hessel Tyaardts, ten N. Jan de Boer. Geen grondpacht. Gekocht van Frans Jacobs de Ringh x Trynke Jacobs wonende noordoost van Harlingen voor 1000 gg.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0338v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolcke Aeltyes
naastligger ten oostenTyebbe Jelmers


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0104v van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17oostVoorstraat NZ1/2 huis
 
koperGreolt Sioerds c.u.1500-00-00 CG
eigenaar van 1/2Tiebbe Jelmers
naastligger ten oostenhet huis waar Danswick uitsteekt van Tiebbe Jelmers
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJoucke Gossis
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Lolke Aeltiesmr. schoenmaker
verkoperGerliff Lolkes, samen met
verkoper van 1/4Aeltie Lolkes, gehuwd met
verkoper van 1/4Rogier Jans de Coq
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Greolt Sioerds c.u. koopt de [oostelijke] helft van een dubbel huis nz. Voorstraat. Ten W. Tiebbe Jelmers die de andere helft van dit dubbele huis toebehoort, ten O. daarvan Sioerd Tiebbes [Popta], daar Danswick uytsteeckt, ten W. Joucke Gossis. Geen grondpacht. Gekocht van mr. schoenmaker Lolke Aelties voor 1/2, en van Gerliff Lolkes en Aeltie Lolkes x Rogier Jans de Coq voor 1/2, voor 1500 cg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0147v van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17westVoorstraat NZwestelijke helft van een huis
 
koperWybren Pytters, gehuwd met1000-07-00 GG
koperAeltie Jans
naastligger ten oostende weduwe van Graelt Sioerds
naastligger ten oostenburgemeester Popta
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLeuue slager
naastligger ten noordenhet erf van Jan de Boer
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Tiebbe Jelmers
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Wybren Pytters x Aeltie Jans kopen de westerhelft van een huis nz. Voorstraat waarvan wd. Greolt Sioerdts de andere helft bezit. Ten O. het ooster gedeelte en burgemeester Popta, ten W. slachter Lieuue, ten N. Jan de Boer. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van de erven Tiebbe Jelmers, voor 1000 GG 7 st.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds schoenmaker


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0239v van 4 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17westVoorstraat NZwestelijke helft van een huis
 
koperTjeerd Bouwens, gehuwd methoedenmaker2500-00-00 CG
koperLutske Sjoerdts
naastligger ten oostenJan Dirksen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Simon Jouckes
naastligger ten noordenGerloff Joannis
eigenaar van de oostelijke 1/2de weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerds
verkoperWibrand Pieters, gehuwd metmr. glasmaker
verkoperAaltje Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Tjeerd Bouwens, hoedemaker x Lutske Sjoerdts kopen de westelijke helft van een dubbel huis nz. Voorstraat. De oostelijke helft behoort aan wd. en erven Greolt Sjoerds. Ten O. Jan Dirksens [Roorda], ten Z. de Voorstraat, ten W. Simon Jouckes, ten N. Gerloff Joannis. Geen grondpacht. Gekocht van mr. glasmaker Wibrand Pietters x Aaltje Jans voor 2500 cg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0183r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17oostVoorstraat NZ1/2 huis
 
koperJan Dirxen Roorda mr. goudsmid554-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Dirx mr. goudsmid
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Tjeerdt Bouwens
naastligger ten noordenGerloff Joannis
verkoperFeddrick Greolts Calff, gehuwd metmr. slager
verkoperTrijntie Albarts Groen


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003v van 28 okt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17oostVoorstraat NZ1/2 huis
 
koperTrijntie Hendrix Hengevelt, weduwe van400-00-00 CG
koperwijlen Jan Dirxen Roorda
eigenaar van 1/2Trijntie Hendrix Hengevelt
huurderJoannes Joannes Posthumus mr. kuiper
naastligger ten oostenTrijntie Hendrix Hengevelt
naastligger ten westenburgemeester Tjeerdt Bouwens
naastligger ten noordenGerloff Joannes
naastligger ten zuidenVoorstraat
verkoper van 2/3Wytze Piebes, gehuwd metkoopman
verkoper van 2/3Aeke Gerloffs, en
verkoper van 1/3Symon Cornelis, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoper van 1/3Tetske Sweerds
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Trijntje Hengevelt wv Jan Dirxen Roorda koopt 1/2 huis waarin mr. kuiper Johannes Johannes Posthumus als huurder woont en de koper al 1/2 bezit, nz. Voorstraat. Ten O. de koper, ten W. burgemeester Tjeerdt Bouwens, ten Z. die straat, ten N. Gerloff Joannes. Gekocht van Wytse Piebes x Acke Gerloffs, voor 2/3 en mr. schoenmaker Symon Cornelis x Jetske Tieerds? Sioerds?, voor 1/3, voor 400 cg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0291v van 7 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester Tjeerd Bouwes


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360v van 1 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Tiaed Bouwens c.s.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0386r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17oostVoorstraat NZ1/2 huis
 
koperburgemeester Tjaard Bouwens, gehuwd met550-00-00 CG
koperLutske Sioerds
naastligger ten oostenDirk Jansen Roorda
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTjaard Bouwens c.u.
naastligger ten noordenDouwe Jansen
verkoperDirk Jansen Roorda
verkoperLijsbet Jansen Roorda, gehuwd metLeeuwarden
verkoperdr. WinterLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Tjeerd Bouwens, burgemeester x Lutske Sjoerds koopt 1/2 huis nz. Voorstraat, waarvan hij al 1/2 bezit (de westelijke helft). Ten O. Dirk Jansen Roorda, ten Z. die straat, ten N. Douwe Jansen. Gekocht van Dirk Jansen Roorda, en Lijsbeth Jansen Roorda x dr. Winter te Leeuwarden, voor 550 cg.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063v van 7 apr 1700 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-103Voorstraat 17huis
eigenaarburgemeester Tiaerd Bouwens
gebruikerburgemeester Tiaerd Bouwens
huurwaarde93-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-12-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0268v van 30 aug 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester T. Bouwens


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-103Voorstraat 17huis
eigenaarb[urgem]r. Tjeerd Bouwens
huurwaarde93-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-103 Voorstraat 17huis
eigenaarServaes van Bemen
gebruikerServaes van Bemen cum soc.
huurwaarde93-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-10-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSerwaes van Beemen


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-103 Voorstraat 17huis
eigenaarerven Servaes van Beemen
gebruikerJacob Velthuis
huurwaarde93-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0056v van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Servaas van Beemen


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-103 Voorstraat 17Jacob van Beemen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG
7-103 Voorstraat 17Harmen Agema, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-103 Voorstraat 17huis
eigenaarerv. Servaes van Beemen
gebruikerHarmen Agema cum soc.
huurwaarde93-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-18-02 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-103Voorstraat 17Jacob van Beemensilversmid£ 028-07-0£ 5maetigh cu.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0080r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Evert Wiarda


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktspijpen2/3 van een dubbel huis onder 1 dak
 
koper door niaarTjeerd van Beemen mr. kleermaker800-00-00 GG
geniaarde koperEvert Wiarda, gehuwd metmr. zilversmid
geniaarde koperLijsbeth de Haas
huurder gedeelte van het huisTjeerd van Beemen
naastligger ten oostenvroedsman Feike Kamsma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk Cornelis timmerman
naastligger ten noordenKeimpe Douwes Vlasbloem
verkoperGeertje van Beemen meerderjarige vrijster


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0220r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenT. van Beemen


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0043v van 11 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenT. van Bemen mr. kleermaker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0125v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenServaas van Beemen


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0021v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenServaas van Beemen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0193v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktspijpendubbel huis onder 1 dak
 
koperTjerk van Bentem, gehuwd metboekdrukker495-15-00 CG
koperZytske Keimpes Vlasblom
huurder westelijk gedeelteMarten Koster mr. slager70-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Post mr. verver
naastligger ten westenGerriet Stuurman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenLaatste van de kopers
verkoperServaas van Beemenkoster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk van Benthem, boekdrukker x Sytske Keimpes Vlasblom koopt een dubbel huis onder 1 dak, nz. Voorstraat. Het oostelijke deel bewoond door de verkoper en het westelijke deel gehuurd door de mr. slager Marten Koster. Ten O. mr. verver Pieter Post, ten Z. de Voorstraat, ten W. Gerrit Stuurman, ten N. Sytske Keimpes Vlasbloem. Gekocht van koster Servaas van Beemen die zelf in het oostelijke deel van dit verkochte huis woont voor 495 cg.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-112 Voorstraat 17Jan Dijkstra, 28 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-108 Voorstraat 17T van Benthem7-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Marten Jans van der Mey... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1812, huw 1823, ovl 1832, ovl 1844, ovl 1858; wed. MJvdM. gebruiker wijk C-037, winkeliersche; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); M.J. vdM. en Yfke Douwes Siderius, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Tjerk van Benthem... (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk vd Meulen, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-037; gebruiker Marten J. vd Mei wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk C-038; gebruiker B. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-037Voorstraat 17T van Benthem wedMarten J van der Mey wedwinkeliersche


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 302 van 28 dec 1819
adressoortbedraggebruik
C-037Voorstraat 17koopaktefl. 150a. huis C-088 en b. pakhuis C-037
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperAnna Huidekoper
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperTarquinius Terpstra Noyon
koperBaudina Elizabeth Stinstra


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
C-037Voorstraat 17finale toewijzingfl. 465huis C-037
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperBernardus Beerendsen


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-037Voorstraat 17Jacobus Bernardus Berendsen, overleden op 12 november 1827zoon van wijlen Bernardus Berendsen, in leven mr. kleermaker en Anna Driessen, winkeliersche Voorstraat C 37, broer van afwezige Adrianus, muzikant Amsterdam, Pieter, kleermaker, Gerarda, naaister, Sibbeltje, hoedenmaakster enminderjarige Carolina, Gerardus en Johannes Bernardus Berendsen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 562Voorstraat 17wed. Bernardus BerendsenHarlingenkleermakerschehuis en erf (94 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Abeltie Piebesoud 33 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk C-037; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Hendrik Ebesoud 32 jaar, geb Pekel A, wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-037; VT1839


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 562 Pieter SideriusHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 9 feb 1839
adressoortbedraggebruik
C-037Voorstraat 17finale toewijzingfl. 255a. huis C-037 en b. huis B-026
 
verkoperJohannes Petrus Andreae
koperJohannes van der Hoek


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-037VoorstraatHendrik Ebes32 jPekel Am, protestant, gehuwd, zeeman
C-037VoorstraatAbeltie Piebes33 jPekel Av, protestant, gehuwd
C-037VoorstraatHendrik Ebes11 jPekel Am, protestant, ongehuwd
C-037VoorstraatYtzen Ebes9 jPekel Am, protestant, ongehuwd
C-037VoorstraatPieter Ebes5 jPekel Am, protestant, ongehuwd
C-037VoorstraatMaria Ebes1 jPekel Av, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Grietje Sibolds... huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk C-037, wijk G-185; Juke Engels ende G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt Rinkes, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 562C-037 (Voorstraat)Jan Olivierwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 562C-030 (Voorstraat)Cornelis Akkerboomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4491Voorstraat 17 (C-030)Jan Kroes (Gzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 17 Jan Kroes Gzn.winkelier
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1600
Voorstraat 17 Lammert Kroeswinkelbediende
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 17, HarlingenVoorstraat 17A.B. Krikke-Dijkemamoderne dames- en kinderhoeden


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 17wed.Krikke-Dijkemamodiste


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 17, HarlingenVoorstraat 17A.B. Krikke-DijkemaModesdames- en kinderhoeden


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A.B. Krikke-Dijkema489Modemag.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 17, HarlingenVoorstraat 17 Molterbakkerij


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 17, HarlingenVoorstraat 17 Amsterdam-Rotterdam bank N.V.bank


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 17rijksmonument 20681


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4491Voorstraat 17
  terug