Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 177-1037-1037-108C-037C-030


Naastliggers vanVoorstraat 17
ten oostenVoorstraat 19
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 15
ten noordenNoorderhaven 60


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154r van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17Voorstraat NZ00‑00‑00 cg1/2 huis
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een gerechtigheidde erfgenamen van wijlen Folckert Symons
protesteertvanwege een betalingsachterstandTake Hemmesslachter
protesteertvanwege een betalingsachterstandAise Hemmes
protesteert vanwege een vorderingde weesmeesters van te Leeuwarden
protesteert vanwege een hypotheekEbel Walings
naastligger ten oostenJan Stoffels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRijcklandt Claesen Gleyns
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pyeter van Buyten, geauthoriseerde curator over
verkoperde crediteuren van Gerryt Gerrytsslachter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de crediteuren van wl.) slachter Gerryt Gerryts, 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. Jan Stoffels, ten W. Rijcklandt Claes Gleyns. Geen grondpacht.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0166r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17Voorstraat NZ577‑07‑00 gg1/2 huis daer den ouden leeuwe uutsteckt
koper provisioneelAnthonys Adams te Franeker de Oude Leeuw
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter van Buyten, curator over
verkoperhet sterfhuis van wijlen Gerryt Gerrytsslachter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild ten verzoeke van (de geauthoriseerde curator over het sterfhuis van) slachter Gerryt Gerryts, 1/2 huis nz. Voorstraat daer den ouden Leeuw uutsteckt. Provisioneel gekocht door Anthony Adams te Franeker voor 577 gg 7 st.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0316r van 30 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17westVoorstraat NZ605‑00‑00 gg1/2 huis genaempt de Oude Leuwe, die daer meede uuyt is steeckende
koperFrans Martens Kiel, gehuwd metde Oude Leeuw
koperJedts Baerts
naastligger ten oostenJan Stoffels
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Gleyns
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnthonis Adams te Franeker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[westelijke deel] Frans Martens Kiel x Jedts Baerts kopen 1/2 huis aan de Voorstraat genaamd de oude leuwe die daar mede uit is stekende. Ten O. Jan Stoffels, ten W. wd. Claes Gleyns. Gekocht van Anthoni Adams te Franeker voor 605 gg.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17oostVoorstraat NZ700‑00‑00 gghuis
koperFrans Martens Kyl, gehuwd metzijdekramer
koperIda Doedes Baerts
naastligger ten oostenJan Stoffels brouwer
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenFrans Martens Kyl, gehuwd metzijdekramer
naastligger ten westenIda Doedes Baerts, gehuwd met
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Folckerts
naastligger ten noordenIda Doedes Baerts
verkoperJacob Gerryts, gehuwd metslager te Franeker
verkoperCatalina Antoni te Franeker
verkoperJan Claesen, gehuwd met
verkoperTrijnke Ayses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Martens Kyl, sijdencramer x Ida Doede Baerts dochter, kopen 1/2 huis nz Voorstraat tot de scheiding met de loods van de erfgenamen van Claes Folckers, waarvan de de andere 1/2 al bezitten. Ten O. brouwer Jan Stoffels, ten W. dezelfde kopers met haer halve huysinge. Geen grondpacht. Gekocht van slachter Jacob Gerryts x Catalina Antoni te Franeker en Jan Claessen x Trijnke Ayses te Harlingen, voor 700 GG.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0121v van 28 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0131r van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenItgien Wouters


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274r van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Martens Kyll


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274v van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende loods van Frans Martens


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281r van 25 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17Voorstraat NZ00‑00‑00 cghuis waar de Olde Lieuw uitsteekt
koperN. N. de Oude Leeuw
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Foppe Gerryts
verkoper (gesuccumbeerde)Frans Marthens Kyl
tekst in de margeDr. G. Piphron in sijn qualiteyt protesteert dat hem d'vercopinge van de geproclameerde huysinge sal wesen ontschadelyck ende voor soo veel zijn achterwesen belanght verspiert den coop als hebbende op d'selve jus dominii et retentionis, voor de reste mach lijden dat d'vercopinge voortganck neempt. Actum Harlingen voor recht, den 8en july 1615.
tekst in de margeAriaen Schaft, per Foppens, protesteert dat hem d'vercopinge der geproclameerde huysinge ontschadelyck sal zijn neffens zijn respective hypotheken door transpoorte becomen, doch onvermindert d'selve hypotheken ende holdende sijn recht opte cooppenningen consenteert in de vercopinge. Actum utsupra.
tekst in de margeD'burgemeester Saeff Hendrickszn. protesteert ad idem neffens zijn competentie ende hypoteeck. Actum utsupra.
tekst in de margeD'vercopinge is gecontinueert tot den 28en july 1615 toe actum den 19en july voors.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17Voorstraat NZ00‑00‑00 cghuis waar de Olde Liew uithangt
koperN. N. de Oude Leeuw
huurderThomas Pieters slager
huurderClaes Jacobs Embder bakker
naastligger ten oostenhet huis waar Dantzigh uitsteekt van Sioerd Tiebbes Popta Danzig
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHessel Tiaerdts slager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Ida Baert


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17westVoorstraat NZ811‑00‑00 gghuis (westelijke helft) waar de Olde Liew uithangt
koperFrans Jacobs de Ringh de Oude Leeuw
huurderClaes Jacobs bakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[westelijke deel] Wordt finaal geveild, (e) ten verzoeke van Frans Marthens Kyl, de westelijke helft van het [dubbele] huis waar de oude Liew uithangt nz. Voorstraat, bewoond door bakker Claes Jacobs, onlangs provisioneel gekocht door Frans Jacobs de Ringh voor 811 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17oostVoorstraat NZ776‑00‑00 gghuis (oostelijke helft) waar de Olde Liew uithangt
koperLolcke Aelckes schoenmakerde Oude Leeuw
huurderThomas Pieters slager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[oostelijke deel] Wordt finaal geveild, (d) ten verzoeke van Frans Marthens Kyl, de oostelijke helft van het [dubbele] huis waar de oude Liew uithangt nz. Voorstraat, bewoond door slachter Thomas Pieters, onlangs provisioneel gekocht door schoenmaker Lolcke Aelckes voor 776 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0196r van 27 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLolcke Aeltyes
naastligger ten zuidenFrans Jacobs


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198r van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0205v van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17westVoorstraat NZ, strekkende noordwaarts tot aan de erven van Jan de Boer1000‑00‑00 gg1/2 huis (westelijke helft)
koperTyebbe Jelmers, gehuwd metkleermaker [staat: snijder]
koperFettie Ruierdts
eigenaar van 1/2 (oostelijke helft)Lolcke Aelties
naastligger ten oostenSiuerd Tyebbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHessel Tiaardts
naastligger ten noordenerf of plaats van Jan de Boer
verkoperFrans Jacobs de Ringh, gehuwd met te n.o. onder de klokslag van Harlingen
verkoperTrijncke Jacobs te n.o. onder de klokslag van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Tyebbe Jelmers, snijder x Fettie Ruerdts kopen de westelijke helft van een huis nz. Voorstraat waarvan Lolck Aeltzes de oostelijke helft bezit. Het gehele huis heeft ten O. Siuerd Tyebbes, ten Z. de straat, ten W. Hessel Tyaardts, ten N. Jan de Boer. Geen grondpacht. Gekocht van Frans Jacobs de Ringh x Trynke Jacobs wonende noordoost van Harlingen voor 1000 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0104v van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17oostVoorstraat NZ1500‑00‑00 cg1/2 huis
koperGreolt Sioerds c.u.
eigenaar van 1/2Tiebbe Jelmers
naastligger ten oostenhet huis waar Danswick uitsteekt van Tiebbe Jelmers Danzig
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJoucke Gossis
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Lolke Aeltiesmr. schoenmaker
verkoperGerliff Lolkes, samen met
verkoper van 1/4Aeltie Lolkes, gehuwd met
verkoper van 1/4Rogier Jans de Coq
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Greolt Sioerds c.u. koopt de [oostelijke] helft van een dubbel huis nz. Voorstraat. Ten W. Tiebbe Jelmers die de andere helft van dit dubbele huis toebehoort, ten O. daarvan Sioerd Tiebbes [Popta], daar Danswick uytsteeckt, ten W. Joucke Gossis. Geen grondpacht. Gekocht van mr. schoenmaker Lolke Aelties voor 1/2, en van Gerliff Lolkes en Aeltie Lolkes x Rogier Jans de Coq voor 1/2, voor 1500 cg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0147v van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17westVoorstraat NZ1000‑07‑00 ggwestelijke helft van een huis
koperWybren Pytters, gehuwd met
koperAeltie Jans
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Graelt Sioerds
naastligger ten oostenburgemeester Popta
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLeuue slager
naastligger ten noordenhet erf van Jan de Boer
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Tiebbe Jelmers
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Wybren Pytters x Aeltie Jans kopen de westerhelft van een huis nz. Voorstraat waarvan wd. Greolt Sioerdts de andere helft bezit. Ten O. het ooster gedeelte en burgemeester Popta, ten W. slachter Lieuue, ten N. Jan de Boer. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van de erven Tiebbe Jelmers, voor 1000 GG 7 st.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds schoenmaker


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0239v van 4 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17westVoorstraat NZ2500‑00‑00 cgwestelijke helft van een huis
koperTjeerd Bouwens, gehuwd methoedenmaker
koperLutske Sjoerdts
naastligger ten oostenJan Dirksen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Simon Jouckes
naastligger ten noordenGerloff Joannis
eigenaar van de oostelijke 1/2de weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerds
verkoperWibrand Pieters, gehuwd metmr. glasmaker
verkoperAaltje Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Tjeerd Bouwens, hoedemaker x Lutske Sjoerdts kopen de westelijke helft van een dubbel huis nz. Voorstraat. De oostelijke helft behoort aan wd. en erven Greolt Sjoerds. Ten O. Jan Dirksens [Roorda], ten Z. de Voorstraat, ten W. Simon Jouckes, ten N. Gerloff Joannis. Geen grondpacht. Gekocht van mr. glasmaker Wibrand Pietters x Aaltje Jans voor 2500 cg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0183r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17oostVoorstraat NZ554‑00‑00 gg1/2 huis
koperJan Dirxen Roorda mr. goudsmid
naastligger ten oostenJan Dirx mr. goudsmid
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Tjeerdt Bouwens
naastligger ten noordenGerloff Joannis
verkoperFeddrick Greolts Calff, gehuwd metmr. slager
verkoperTrijntie Albarts Groen


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003v van 28 okt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17oostVoorstraat NZ400‑00‑00 cg1/2 huis
koperTrijntie Hendrix Hengevelt, weduwe van
koperwijlen Jan Dirxen Roorda
eigenaar van 1/2Trijntie Hendrix Hengevelt
huurderJoannes Joannes Posthumus mr. kuiper
naastligger ten oostenTrijntie Hendrix Hengevelt
naastligger ten westenburgemeester Tjeerdt Bouwens
naastligger ten noordenGerloff Joannes
naastligger ten zuidenVoorstraat
verkoper van 2/3Wytze Piebes, gehuwd metkoopman
verkoper van 2/3Aeke Gerloffs, en
verkoper van 1/3Symon Cornelis, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoper van 1/3Tetske Sweerds
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Trijntje Hengevelt wv Jan Dirxen Roorda koopt 1/2 huis waarin mr. kuiper Johannes Johannes Posthumus als huurder woont en de koper al 1/2 bezit, nz. Voorstraat. Ten O. de koper, ten W. burgemeester Tjeerdt Bouwens, ten Z. die straat, ten N. Gerloff Joannes. Gekocht van Wytse Piebes x Acke Gerloffs, voor 2/3 en mr. schoenmaker Symon Cornelis x Jetske Tieerds? Sioerds?, voor 1/3, voor 400 cg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0291v van 7 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Tjeerd Bouwes


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Tiaed Bouwens c.s.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0386r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17oostVoorstraat NZ550‑00‑00 cg1/2 huis
koperburgemeester Tjaard Bouwens, gehuwd met
koperLutske Sioerds
naastligger ten oostenDirk Jansen Roorda
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTjaard Bouwens c.u.
naastligger ten noordenDouwe Jansen
verkoperDirk Jansen Roorda
verkoperLijsbet Jansen Roorda, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperdr. Winter te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Tjeerd Bouwens, burgemeester x Lutske Sjoerds koopt 1/2 huis nz. Voorstraat, waarvan hij al 1/2 bezit (de westelijke helft). Ten O. Dirk Jansen Roorda, ten Z. die straat, ten N. Douwe Jansen. Gekocht van Dirk Jansen Roorda, en Lijsbeth Jansen Roorda x dr. Winter te Leeuwarden, voor 550 cg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-103 , folio 140Voorstraat 17huis
eigenaarburgemeester Tiaerd Bouwens
gebruikerburgemeester Tiaerd Bouwens
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑12‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0268v van 30 aug 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester T. Bouwens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-103 , folio 91vVoorstraat 17huis
eigenaarburgemeester Tjeerd Bouwens
gebruikerburgemeester Tjeerd Bouwens
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-103 , folio Voorstraat 17huis
eigenaarServaes van Bemen
gebruikerServaes van Bemen cum soc.
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSerwaes van Beemen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-103 , folio 92rVoorstraat 17huis
eigenaarServaes van Beemen erven
gebruikerJacob Velthuis
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑10‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0056v van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Servaas van Beemen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-103Voorstraat 17Jacob van Beemen, bestaande uit 5 personen14‑00‑00 cg0
7-103Voorstraat 17Harmen Agema, bestaande uit 3 personen16‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-103 , folio 92rVoorstraat 17huis
eigenaarerv. Servaes van Beemen
gebruikerHarmen Agema cum soc.
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-103, fol. 126vVoorstraat 17Jacob van Beemen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderensilversmid28:7:00 cg4:15:00 cgbestaet maetigh


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-103, fol. 128rVoorstraat 17Hendrik van Beemen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenparuikmaeker17:13:00 cg2:19:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-103 , folio 93rVoorstraat 17huis
eigenaarServaas van Beemen erven
gebruikerJacob Wiegers c.s.
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-103 , folio 93rVoorstraat 17huis
eigenaarServaas van Beemen erven
gebruikerEvert Wiarda c.s.
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑18‑02 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0080r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Evert Wiarda


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17Voorstraat NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktspijpen800‑00‑00 gg2/3 van een dubbel huis onder 1 dak
koper door niaarTjeerd van Beemen mr. kleermaker
geniaarde koperEvert Wiarda, gehuwd metmr. zilversmid
geniaarde koperLijsbeth de Haas
huurder gedeelte van het huisTjeerd van Beemen
naastligger ten oostenvroedsman Feike Kamsma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk Cornelis timmerman
naastligger ten noordenKeimpe Douwes Vlasbloem
verkoperGeertje van Beemen meerderjarige vrijster


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0220r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenT. van Beemen


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-108 , folio 156rVoorstraat 17huis
eigenaarTjeerd van Bemen
gebruikerTjeerd van Bemen
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerEvert Wiarda
huurwaarde80‑00‑00 cg
huurwaarde totaal115‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑18‑02 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0043v van 11 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenT. van Bemen mr. kleermaker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-108 , folio 156rVoorstraat 17huis
eigenaarTj. van Beemen
gebruikerTj. van Beemen
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerDries van der Zee
huurwaarde80‑00‑00 cg
huurwaarde totaal112‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑07‑04 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0125v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenServaas van Beemen


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-108 , folio 156rVoorstraat 17huis
eigenaarTj. van Beemen
gebruikerTj. van Beemen
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Baarder
huurwaarde70‑00‑00 cg
huurwaarde totaal102‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑10‑14 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0021v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenServaas van Beemen


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0193v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 17Voorstraat NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktspijpen495‑15‑00 cgdubbel huis onder 1 dak
koperTjerk van Bentem, gehuwd metboekdrukker
koperZytske Keimpes Vlasblom
huurder westelijk gedeelteMarten Koster mr. slager70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Post mr. verver
naastligger ten westenGerriet Stuurman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenLaatste van de kopers
verkoperServaas van Beemenkoster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk van Benthem, boekdrukker x Sytske Keimpes Vlasblom koopt een dubbel huis onder 1 dak, nz. Voorstraat. Het oostelijke deel bewoond door de verkoper en het westelijke deel gehuurd door de mr. slager Marten Koster. Ten O. mr. verver Pieter Post, ten Z. de Voorstraat, ten W. Gerrit Stuurman, ten N. Sytske Keimpes Vlasbloem. Gekocht van koster Servaas van Beemen die zelf in het oostelijke deel van dit verkochte huis woont voor 495 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-112, pag. 112Voorstraat 17Jan Dijkstra, 28 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-108 , pag. 152Voorstraat 17T. van Benthem 7‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Marten Jans van der Mey... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1812, huw 1823, ovl 1832, ovl 1844, ovl 1858; wed. MJvdM. gebruiker wijk C-037, winkeliersche; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); M.J. vdM. en Yfke Douwes Siderius, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Tjerk van Benthem... (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk vd Meulen, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-037; gebruiker Marten J. vd Mei wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk C-038; gebruiker B. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-037Voorstraat 17wed T van Benthemwed Marten J van der Meywinkeliersche


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 302 van 28 dec 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-037Voorstraat 17koopaktefl. 150a. huis C-088 en b. pakhuis C-037
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperAnna Huidekoper
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperTarquinius Terpstra Noyon
koperBaudina Elizabeth Stinstra


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-037Voorstraat 17finale toewijzingfl. 465huis C-037
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperBernardus Beerendsen


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 190 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-037Voorstraat 17Jacobus Bernardus Berendsen, overleden op 12 november 1827zoon van wijlen Bernardus Berendsen, in leven mr. kleermaker en Anna Driessen, winkeliersche Voorstraat C 37, broer van afwezige Adrianus, muzikant Amsterdam, Pieter, kleermaker, Gerarda, naaister, Sibbeltje, hoedenmaakster enminderjarige Carolina, Gerardus en Johannes Bernardus Berendsen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 562Voorstraat 17wed. Bernardus Berendsen kleermakerscheHarlingenhuis en erf (94 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Abeltie Piebesoud 33 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk C-037; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Hendrik Ebesoud 32 jaar, geb Pekel A, wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-037; VT1839


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 562Voorstraat 17 Pieter SideriusHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 9 feb 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-037Voorstraat 17finale toewijzingfl. 255a. huis C-037 en b. huis B-026
 
verkoperJohannes Petrus Andreae
koperJohannes van der Hoek


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-037Voorstraat32 jzeemanPekel Am, protestant, gehuwd
C-037Voorstraat33 jPekel Av, protestant, gehuwd
C-037Voorstraat11 jPekel Am, protestant, ongehuwd
C-037Voorstraat9 jPekel Am, protestant, ongehuwd
C-037Voorstraat5 jPekel Am, protestant, ongehuwd
C-037Voorstraat1 jPekel Av, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Grietje Sibolds... huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk C-037, wijk G-185; Juke Engels ende G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt Rinkes, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 562Voorstraat C-037Johs. J. Nielsen erfpachter woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 562Voorstraat C-030 Cornelis Akkerboom woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4491Voorstraat 17 (C-030)Jan Kroes (Gzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 17wed. Krikke-Dijkemamodiste


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A.B. Krikke-Dijkema489Modemag.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 17rijksmonument 20681


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4491Voorstraat 17


2023
0.11400103569031


  terug