Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 33 7-095 7-101 C-046 C-039
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 33a 7-095 7-101 C-046 C-039
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 33naamloze steeg ten westen


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 33Voorstraat NZhuis
 
koperFrans Martens Kyl, gehuwd metzijdekramer700-00-00 GG
koperIda Doedes Baerts
naastligger ten oostenJan Stoffels brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFrans Martens Kyl, gehuwd metzijdekramer
naastligger ten westenIda Doedes Baerts, gehuwd met
naastligger ten noordende erven van wijlen Claes Folckerts
naastligger ten noordenIda Doedes Baerts
verkoperJacob Gerryts, gehuwd metslachterFraneker
verkoperCatalina AntoniFraneker
verkoperJan Claesen, gehuwd met
verkoperTrijnke Ayses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Martens Kyl, sijdencramer x Ida Doede Baerts dochter, kopen 1/2 huis nz Voorstraat tot de scheiding met de loods van de erfgenamen van Claes Folckers, waarvan de de andere 1/2 al bezitten. Ten O. brouwer Jan Stoffels, ten W. dezelfde kopers met haer halve huysinge. Geen grondpacht. Gekocht van slachter Jacob Gerryts x Catalina Antoni te Franeker en Jan Claessen x Trijnke Ayses te Harlingen, voor 700 GG.


 


 


 


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0136r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 33Voorstraat NZhuis
 
koperGerbrandus Hebbaus, gehuwd met1800-00-00 GG
koperFrancina Fransen
naastligger ten oostenGerryt Pieters apotheker
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArien Tiercks
naastligger ten noordenerfgenamen van Isbrant Pieters
verkoperHotske Sybes, gesterkt metDokkum
Jan Jans, zwager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrandus Hebbaeus x Francina Fransen koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. apotheker Gerryt Pieters, ten W. Ariaen Tiercksen, ten N. Isbrant Pieters. Gekocht van Hotske? (Gatske?) Sybes, voor 1800 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-095Voorstraat 33huis
eigenaardr. Bechius erven cum soc.
gebruikerEibert Pieters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-095Voorstraat 33huis
eigenaardr. Bechius cum soc.
gebruikerHotse Zwerms
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


 


 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 33Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperDirk Huigens, gehuwd met911-14-00 GG
koperStijntie Hendriks
naastligger ten oostenDirk Huigens, gehuwd met
naastligger ten oostenStijntie Hendriks
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHidde Lieuwes
naastligger ten noordenverkopers
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopmanLeeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd vanLeeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen vanLeeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea KylHarlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakkerLeeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 vanBreda
erflaterwijlen Hebbaea KylHarlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntie Hendrix koopt huis bij het Raadhuis. Ten O. de koper, ten W. Hidde Lieuwes, ten Z. de straat en diept, ten N. de verkopers. Gekocht van Jan Thomas Wijngaerden, mr. bakker, Tietze Jenties v.d. Veen x Antie Tiommes Wijngaarden en andere Leeuwarders, als erfgenamen van diverse personen, o.a. van Hebbea Kijll.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-095 Voorstraat 33huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerSybren Hendriks cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-095 Voorstraat 33huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde86-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-095 Voorstraat 33Jacob Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-095 Voorstraat 33huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde86-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-12-12 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-095Voorstraat 33Jacob Willemscastmaeker£ 022-05-0£ 4maetigh


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0172r van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 33Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koper door niaarJacob Norel mr. loodgieter630-07-00 GG
geniaarde koperTjepke Gratama, gehuwd metkoopman
geniaarde koperRinske Donker
huurderJacob Willems c.u.kastmaker
naastligger ten oostenburgemeester Wassenaar
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Lieuwe Hiddes
naastligger ten noordenClaas Wijngaarden
verkoperhuisman Ulbe Sybrens, zoon vanWitmarsum
verkoperhuisman Sybren UlbesWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Norel, mr. loodgieter, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tjepke Gratama x Rinske Donker, een huis nz. Voorstraat bij het Raadhuis, bewoond door Jacob Willems, kastmaker. Ten O....? Wassenaar, ten W. de vroedsman Lieuwe Hiddes, ten Z. die straat, ten N. Claes Ydes Wijngaarden. Met een grote vrije steeg ten Z. Gekocht van Ulbe Sybrens, huisman te Witmarsum en zijn vader Sybren Ulbes, ook huisman aldaar, voor 630 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0183v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 33Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis en tuintje
 
koperJan S. Dijkstra 1800-00-00 CG
koperTrijntje Molenaar
huurderCoenraad W. Bakker c.u.
huurderJan S. Dijkstra
huurderTrijntje Molenaar
naastligger ten oostenOud burgemeester S. Frieseman
naastligger ten westenJ. Dodenhuis
naastligger ten noordenJ. van Slooten
naastligger ten zuidenVoorstraat
verkoperde administrator over kinderen van Jan Wytzes Vettevogel, erfgenamen vankoopman
erflaterhun wijlen oom Jacob Norel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKoper is Jan Sybrens Dijkstra. Ten O. Simon Frieseman, ten W. Jacob Doodenhuis, ten N. J. van Slooten. Gekocht van erven Jan Wytzes Vettevogel.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-101 Voorstraat 33Jan Dijkstra6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Dirk Vellingagebruiker wijk C-046; eigenaar en medegebruiker Jan Dijkstra, baardscheerder, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Jan Fredriks Dijkstra... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1816, huw 1819, ovl 1840, ovl 1850; eigenaar en gebruiker van wijk C-046, baardscheerder; medegebruiker Dirk Vellinga, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-046Voorstraat 33Jan Dijkstra Jan Dijkstra baardscheerder
C-046Voorstraat 33Dirk W Vellinga
C-046Voorstraat 33aJan Dijkstra baardscheerder
C-046Voorstraat 33aDirk W Vellinga


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-046Voorstraat 33Jan Dijkstra, overleden op 18 november 1822pruikmaker/baardscheerder (Voorstraat C 46), man van Trijntje Arjens Molenaar, vader van minderjarige Tjietske, Hiltje, Rimke en Arjen Jans Dijkstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-046Voorstraat 33aJan Dijkstra, overleden op 18 november 1822pruikmaker/baardscheerder (Voorstraat C 46), man van Trijntje Arjens Molenaar, vader van minderjarige Tjietske, Hiltje, Rimke en Arjen Jans Dijkstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 579Voorstraat 33wed. Jan Sybrens DijkstraHarlingenhuis en erf (200 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 579Voorstraat 33awed. Jan Sybrens DijkstraHarlingenhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Tjietske Jans Dijkstra... Arjens Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1844; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Trijntje Arjens Molenaar... ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-046VoorstraatTrijntie Molenaar62 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, winkeliersche in matten en tapijtgoed
C-046VoorstraatTrijntie Molenaar62 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, winkeliersche in matten en tapijtgoed
C-046VoorstraatArjan Dijkstra21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-046VoorstraatArjan Dijkstra21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-046VoorstraatTjietske Dijkstra36 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-046VoorstraatTjietske Dijkstra36 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-046VoorstraatGerardus Voerman26 jBriellegezin 2, m, protestant, ongehuwd, controleur der dir. bel.
C-046VoorstraatGerardus Voerman26 jBriellegezin 2, m, protestant, ongehuwd, controleur der dir. bel.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-046Voorstraat 33Tjietske Jans Dijkstra, overleden op 28 oktober 184441 jr (geboren 23/1/1803), overleden Voorstraat C 46, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Dijkstra en Trientje Molenaar, winkeliersche, zuster van Hiltje (wed. Roelof van Wijk), Riemke (vrouw van Sjoerd Rintjes Steensma, goud/zilversmid) en Arjen Jans Dijkstra, verversknecht. Saldo fl. 1.161,65. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-046Voorstraat 33aTjietske Jans Dijkstra, overleden op 28 oktober 184441 jr (geboren 23/1/1803), overleden Voorstraat C 46, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Dijkstra en Trientje Molenaar, winkeliersche, zuster van Hiltje (wed. Roelof van Wijk), Riemke (vrouw van Sjoerd Rintjes Steensma, goud/zilversmid) en Arjen Jans Dijkstra, verversknecht. Saldo fl. 1.161,65. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - variaadresbronbericht
Voorstraat 33Oud Harlingen Magazine 1990Omstreeks die tijd werden toen ook aangekocht de panden [?] en het naastgelegen pand Voorstraat 33


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 579C-046 (Voorstraat)wed. Jan S. Dijkstrawoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Heilkje Jacobs Zoete... C-181; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3148C-039 (Voorstraat)Hidtje Trompwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3148Voorstraat 33 (C-039)Pieter D. de Ruiterwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 33 Derk Lambersvleeschkeurder
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1200
Voorstraat 33a Gerritje de Ruiterzonder
vorige grondslagf. 2700
huidige grondslagf. 2200


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33R. Huesemanufacturenhandel


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 33R.Huesemanufacturier


1932 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 33 (vroegere portiek van de winkel), HarlingenVoorstraat 33 (vroegere portiek van de winkel)Huese, RindertRH'Tegelmozaiek in rood, blauw, oker en zwart, voorstellende de initialen R H. Gelegd door Italianen in 1932.


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33R. Huesemanufacturenhandel


1939 - kentekenadresnaam
B-25165
Voorstraat 33Rommert Huese


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Huese, C.V. Manufact.h.697


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Huese, C.V. Manufact.h.697


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33R. Huesemanufacturenhandel


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Huese697D.stoffen, d. conf. en manuf.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33 Huese


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33 Hueseafdeling stoffen en textiel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 33rijksmonument 20687
  terug