Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 82
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Noorderhaven 82 7-155 7-158 C-148 C-138
Naastliggers vanNoorderhaven 82
ten oostende Raadhuisstraat
ten zuidenVoorstraat 37
ten westenNoorderhaven 80
ten noordende Noorderhaven


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0015r van 23 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 82Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]huis, plaats en loods
 
koperAerndt Foppens, gehuwd met1000-00-00 GG
koperGriedt Willems
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: de nieuw gemaakte straat]
naastligger ten zuidenLolcke Aenes
naastligger ten westenAllert Auckes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: voorstraat en nieuwe haven]
verkoperAppolonia Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Otte Tiercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArendt Foppens x Griedt Willems kopen een huis, plaats en loods zz. nieuwe haven, strekkende van de haven tot achter aan het huis van Lolcke Aenes. Ten O. de nieuw gemaakte straat [Raadhuisstraat?], ten Z. Lolcke Aenes, ten W. Allert Auckes, ten N. de Voorstraat en de nieuwe haven. Geen grondpacht. Gekocht van Appolonia Claeses wv Otte Tiercx, voor 1000 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0264r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 82Noorderhvaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] noordwesterhoek Raadhuisstraat [staat: raadhuiser nieuwe straat]huis strekkende zuidwaarts tot het huis van wijlen Lolcke Anis
 
koperJacob Tjebbes Popta, gehuwd met1074-00-00 GG
koperAncke Pieters
protesteert vanwege een hypotheek van 13 juni 1593dr. Regnerus Martini, via zijn gewezen curator
betrokkenePieter Ens
naastligger ten oostenRaadhuisstraat
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Lolcke Anis
naastligger ten westenhet huis van wijlen Allert Auckes
naastligger ten noordenNoorderhaven
eerdere eigenaarwijlen Appollonia Ottes
verkoperAert Foppes, gehuwd metnotaris
verkoperGriet Willems
tekst in de margeDoctor Regnerus Martini per Pieter Ens zijn gewesene curator, protesteert dat hem d'vercopinge van de huysinge hier neffens gemelt ontschadelyck sal wesen, neffens sijn hypoteeck de dato den 13en juny 1593, ende naerder acte daerop gevolcht specialyck opte voors. huysinge holdende ter somma van [?] goudguldens cum eo quod interessen, doch blijvende salffs recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercopinge voortganck neemp. Actum den 22en aprilis 1615.
tekst in de margeDe post houdt de protestant dit protest voor nul en gecasseert, blijvende niettemin 't hypoteeck voors. in vigeur ende crachte. Actum utsupra.
tekst in de margeJan Franszn. als volmacht van de curatoren van Jacob Tempelmans kynderen, protesteert dat hem d'vercopinge nopende sijn hypoteeck sal ontschadelyck wesen in forma. Actum den 10en juny 1615.
tekst in de margeFoppens protesteert de nullitate ende tot ontschadelickheyt van't voors. protest. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protesten den Xen juny 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tyebbes Popta x Ancke Pieters Ens kopen een huis zz. Noorder nieuwe haven, op de noordwesthoek van de Raadhuizer nieuwe straat, bewoond door de verkopers. Ten O. die straat, ten Z. wl. Solcke Anis, ten W. wl. Allert Auckes. Geen grondpacht. Rechten en plichten zoals die eerder door de verkopers overgenomen zijn van wl. Appolonia Ottes. Gekocht van notarius publicus Aert Foppes x Griet Willems voor 1074 gg.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0104r van 14 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0148r van 5 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Tiebbes Popta


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Tyebbes Popta


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071r van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntoni Arenburgh


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215v van 28 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Popta


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0236r van 23 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 82Raadhuisstraat [staat: Wijde Raadhuisstraat] hoek Noorderhaven ZZhuis
 
koperHylke Joannis Hanecuik, gehuwd met2050-00-00 GG
koperWeintje Hendriks
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Wijde Raadhuisstraat]
naastligger ten zuidenPieter Joris Piphron
naastligger ten westenGattje Gerbens
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde heer Jan Wittert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Joannis Hanecuik x Weintje Hendriks kopen een huis op de hoek van de wijde Raadhuizerstraat zz. Noorderhaven. Ten O. de straat, ten Z. Pieter Joris Piphron, ten W. Gattje Gerbens, ten N. de Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Wittert voor 2050 cg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHylcke Hanekuick koopman


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0253v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWeyntien Hendricks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hylcke Joannes Hanekuyk


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0269v van 24 jun 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Weyntje Hendrix


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0054r van 2 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 82Noorderhaven ZZhuis
 
koperPytter Luytjens Roorda mr. smid600-00-00 GG
naastligger ten westenburgerhopman Albert Jansen Acker
naastligger ten zuidenFrans Pytters koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten oostenRaadhuissteeg
verkoperWeyntie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Joannes Hanekuyk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Luytiens Roorda, mr. smid, koopt huis zz. Noorderhaven, waar 'de Coornbeurs' uithangt. Ten O. de grote Raadhuizersteeg, ten W. Albert Jansen Acker. Gekocht van Weyntie Hendrix wv Hylke Johannes Hanekuyk.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis genaamd de Beurs Jacob Velthuys


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0205r van 28 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 82Noorderhaven ZZ hoek Groote Raadhuisersteighhuis alwaar de Coornbeurs uithanght
 
koperJoost Harmens Gongrijp, gehuwd metmr. tingieter700-00-00 CG
koperFockjen Velthuis
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Raadhuissteeg]
naastligger ten zuidenSicke Hettes koopman
naastligger ten westenSimon Jacobs koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester en vroedsman Jacob Velthuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Harmens Gongrijp mr. tinnegieter x Foekjen Velthuis koopt het huis 'de Coornbeurs', hoek grote Raadhuizersteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Sicke Hettes, ten W. Simon Jacobs, ten N. de haven. Gekocht van Auckien Ruurdts wv Jacobus Velthuis, oud-burgemeester en mede-vroedschap, voor 700 cg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0110v van 9 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 82Noorderhaven NZ op de hoek van de Grote Raadhuissteeghuis
 
koperSybe Sweerts, gehuwd met950-00-00 CG
koperFroukjen Saskers
naastligger ten oostenRaadhisstraat [staat: Grote Raadhuissteeg]
naastligger ten zuidenSicke Hettes
naastligger ten westenSimon Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Joost Gonggrijp


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-155Noorderhaven 82huis
eigenaarSibe Sweerds Bontekoe
gebruikerSibe Sweerds Bontekoe
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-155Noorderhaven 82huis
eigenaarSybe Bontekoe
gebruikerCornelis Jenties
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-155 Noorderhaven 82huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerCornelis Jenties
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Jenties nom. lib.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-155 Noorderhaven 82huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerJacob Symons
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jenties


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-155 Noorderhaven 82huis
eigenaarCornelis Jentjes
gebruikerAefke van der Sluis
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0095r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jentjes timmerman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0274r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJetse Boomsma


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0149v van 25 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 82Noorderhaven ZZ hoek Raadhuissteeghuis
 
koperDirk Lautenbach, gehuwd metmr. schoenmaker1500-00-00 CG
koperAafke Harmens
naastligger ten oostenRaadhuissteeg
naastligger ten zuidenP. Strooband
naastligger ten westenHiltje Jans
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAntje Cornelis Timmerman, gehuwd met
verkoperJetse Boomsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Lautenbach, mr. schoenmaker x Aafke Harmens koopt huis Zz. Noorderhaven op de hoek van de Raadhuissteeg. Geen grondpacht. Ten O. de steeg, ten Z. P. Strooband, ten W. Hiltje Jans, ten N. de straat en haven. Gekocht van Antje Cornelis Timmerman gesterkt met haar man Jetse Boomsma, coopman, voor 1500 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0102v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Lautenbach


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0268r van 7 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Lautenbach


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0033r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 82Noorderhaven ZZ wijk C-148 bij het stadshuishuis
 
koperH. F. Schoonhoff koopman1210-00-00 CG
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Raadhuissteeg]
naastligger ten zuidenJ. Norel
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Frieseman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperCornelis Lautenbach, zoon, enmr. schoenmaker
verkoperHarmen Lautenbach, zoon, ende Drachten
verkoperBaukje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Lautenbachmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH.F. Schoonhoff koopt het huis wijk C-148 (voorheen D. Lautenbach). Ten O. de Raadhuisstraat, ten W. erven Simon Frieseman, ten Z. J. Norel, ten N. de haven. Gekocht van erven Dirk Lautenbach, voor 1210 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-158 Noorderhaven 82F Schoonhoff4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-148Noorderhaven 82Hendrik Jacobus Kuipers... 1814, zv Jacob K, en Neeltje Wiersma; BS huw 1814, ovl 1817, huw 1819; eigenaar en gebruiker van wijk C-148, ijserkramer, 1814. (GAH204); erven H.J. Kuipers eigenaars van perceel nr. 584 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-148Noorderhaven 82H Kuipers H Kuipers ijserkramer


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-148Noorderhaven 82Piebo Wiarda, overleden op 15 januari 183132 jr, overleden Vlissingen (hospitaal), (in 1823 gescheiden) man van Eelkje Ykema, ijzerkramerse Noorderhaven C 148, vader van minderjarige Anna en Maria Piebes Wiarda. (vader is na de scheiding met Koloniale Troepen naar Oostindien vetrokken). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 584Noorderhaven 82erven Hendrik Jacobs KuipersHarlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-148Noorderhaven 82Eelkje Ykes IJkema... BS huw 1819, huw 1824; oud 47 jaar, geb Westhem en wonende te HRL. 1839, winkelierse in ijzerwaren, wijk C-148; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-148NoorderhavenEelkje Ykema47 jWesthemv, protestant, weduwe, winkeliersche in ijzerwaren
C-148NoorderhavenAnna Wiarda19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-148NoorderhavenMaria Wiarda17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-148Noorderhaven 82Christoffel Snijdersgeb geb 1788 prov, ovl Leeuwarden tussen 1851-1860, schoenmaker; bev.reg. HRL 1851 wijk C-148


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-148Noorderhaven 82Dirkje van Kammengeb 24 aug 1799 Slooten, ovl 8 sep 1873 HRL, huwt met Daniel van Echten, (gk), vroedvrouw in 1851, N.H., dv Steven vK, en ... ; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk C-148, 176, wijk H-197


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 584C-148 (Noorderhaven )Henricus Flukswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 584C-138 (Noorderhaven)Hendrikus Flukswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 584Noorderhaven 82 (C-138)Cornelis Reuswoonhuis


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 82C. Reus71Vert. Gron.-Rott. Stoomb. Mij. hunzebooten


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 82C. Reus71vert. Gron.-Rott. Stoomb. Mij. Hunzebooten


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 82 Herman Heereskleermaker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 82H.Heereskleermaker
Noorderhaven 82aL.Spaandermanschoenmaker
Noorderhaven 82aJ.Spaandermantimmerman


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 82, HarlingenNoorderhaven 82J. Spaandermantimmerman, aannemer


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 82H. (Harmannus) Schrik


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 82rijksmonument 20597


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8641Noorderhaven 82
  terug