Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 88
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 88 7-092 7-089 C-146 C-136


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de beurs
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1791
Gebruik: herberg
Naam: benthem
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1867
Gebruik: sociëteit
Naam: de koornbeurs
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: fekkes, j
Naastliggers vanNoorderhaven 88
ten oostenNoorderhaven 90
ten zuidende Raadhuissteeg
ten zuidenVoorstraat 41
ten zuidenVoorstraat 43
ten westende Raadhuissteeg
ten noordende Noorderhaven


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0265r van 9 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ strekkende van de Noorderhaven tot aan het erf en huis te zuidenhoekhuis
 
koperoud burgemeester Hans Harmens 1935-00-00 GG
naastligger ten oostenJetske Dirckx, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Suffridus Lubberti notaris
naastligger ten zuidenerf en huis van verkoper Joannes van Scheltinga c.u.
naastligger ten westenRaadhuissteeg [staat: Kleine Raadhuissteeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperdr. Joannes van Scheltinga c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens (de Vries), oud-burgemeester x Jeltie Teunis Vrijhoff, koopt een mooi hoekhuis c.a. zz. Noorderhaven, strekkende tot aan de hof van de verkoper. Ten O. Jetske Dircx wv notaris Suffridus Lubberti, ten Z. huis en hof van de verkoper, ten W. de Kleine Raadhuizersteeg, ten N. de haven. Gekocht van Raad Ordinaris bij het Hof van Friesland dr. Joannes van Scheltinga, voor 1935 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ hoek Kleine Raadhuissteeghuis
 
koper provisioneelDirck Sierx 800-00-00 GG
bewonerChr. Rexnotaris
naastligger ten oostenTheodorus Stansius lid Gedeputeerde Staten van Friesland
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Benthem, bewoond door Pytter Jacobs
naastligger ten westenRaadhuissteeg [staat: Kleine Raadhuissteeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperde heer Joan Ammamaoud lid Gedeputeerde Staten van Friesland


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0040va van 27 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88achterRaadhuissteeg OZ [niet vermeld]huis
 
koper provisioneelvroedsman Jacob Velthuys 1500-00-00 GG
naastligger ten oostenStansius
naastligger ten zuidenals huurder Ebe Pieters
naastligger ten westenRaadhuissteeg
naastligger ten noordenDirck Ziercx
verkoperN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ hoek Raadhuissteeghuis
 
koperJurjen de Roos 700-00-00 GG
naastligger ten oostenoud Gedeputeerde Staat van Friesland Theodorus Stansius secretaris van Harlingen
naastligger ten zuidengemeensman Jacob Velthuys
naastligger ten westenRaadhuissteeg [staat: Kleine Raedhuysersteeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperSierck Dirx, enmr. chirurgijn
verkoperMayke Dirx, gehuwd met
verkoperSipke Feytes, enschipper
verkoperAnne Dirx, allen erfgenamen vanschipper
erflaterwijlen Dirck Zierx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen de Roos koopt een huis hoek Kleine Raadhuizersteeg. Ten O. burgemeester en oud-gedeputeerde staat van Friesland Theodorus Stansius, ten Z. gemeensman Jacob Velthuis, ten W. die steeg, ten N. de straat en haven. Het huis heeft 2 beneden- en 2 bovenkamers en een grote kelder. Gekocht van mr. chirurgijn Sierck Dirx Hylaarda, Mayke Dirx Hylaarda x schipper Sipke Feytes, en schipper Anne Dirx Hylaarda, als erven van hun vader Dirk Sierx, voor 700 gg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358r van 14 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ hoek Kleine Raadhuizersteeghuis
 
aanhandelaarvroedsman Jacobus Velthuys 0-00-00 GG
toehaak550-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Benthum, van de koper vroedsman Jacobus Velthuys
naastligger ten westenRaadhuissteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
eerdere eigenaarvroedsman Sjerck Dircks Hylaarda c.soc.
verwandelaarJurjen Roseecementmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Velthuis doet een wandelcoop met het huis genaamd 'Benthem', zz. Noorderhaven, op de hoek v.d. Kleine Raadhuissteeg dat ten Z. van zijn huis ligt. Verwandelaar is Sierk Dirx Hylaarda.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0006v van 5 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ [niet vermeld]huis lopende tot huis Bentum
 
koperMathijs van Idsinga secretaris van Barradeel700-00-00 GG
huurderGilles Vermeersch mr. blikslager
huurderTrijntie Michiels Bos
naastligger ten oostenTh. Stansius
naastligger ten zuidenhet huis Bentum
naastligger ten westenRaadhuissteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud burgemeester Jacob Ibeles Velthuis, gehuwd metwijnhandelaar
verkoperAuckje Ruyrdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Barradeel, koopt een huis (met beschrijving), nu verhuurd aan mr. blikslager Gilles Vermeersch x Trijntje Michiels. Ten O. Theodorus Stansius, ten Z. het huis 'Bentheim' van verkoper, ten W.?, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van oud-burgemeester en wijnhandelaar Jacob Ibeles Velthuis x Auckien Ruurds, voor 700 gg. Met concurrentiebeding. Zie acte.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88achterRaadhuissteeg [staat: Raedhuizersteeg] alwaar Bentum uithangthuis en herberg
 
koperRintie Annes c.u.1000-00-00 GG
naastligger ten oostenTh. Stantius
naastligger ten zuidendr. Heemstra
naastligger ten westenRaadhuissteeg [staat: Raedhuizersteeg]
naastligger ten noordenMathijs van Idsinga secretaris
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jacob Velthuis


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0228v van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ hoek Kleine Raadhuisersteeghuis
 
koperRintie Annes c.u.700-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaadhuissteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperjuffrouw Cilia van Idsinga, gehuwd met
verkopervroedsman van Leeuwarden dr. Titus Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-092Noorderhaven 88huis
eigenaarRintie Annes
gebruikerRintie Annes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-092Noorderhaven 88huis
eigenaarRintie Annes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-092 Noorderhaven 88huis
eigenaarRintje Annes erven
gebruikerRintje Annes erven
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0004ra van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ of Raadhuissteeg, op de hoek van de1/2 van twee aparte huizen
 
koper provisioneelH. van der Hal c.u.999-00-00 GG
naastligger ten oostende heer Haarsma
naastligger ten zuidende heer Arent van Harsholte n.u.
naastligger ten westende stad Harlingen: het nieuwe raadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat of haven]
verkoper q.q.Lieuwe Syverds de Bruin, curator overkoopman
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Rinties, gehuwd metmr. chirurgijnWitmarsum
verkoperAgnietie Vermeulen, thans gehuwd met
verkoperHendrik van der Hal
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke en middelste deel) De kinderen van wl. Hendrik Rinties x Agnietie Vermeulen (zij is nu x Hendrik van der Hall), verkopen 1/2 van 2 aparte huizen in een gebouwd en verbonden, op de hoek van de zz. Noorderhaven en Raadhuissteeg waar 'Benthem' uithangt. Ten O. de heer Haarsma, ten Z. de heer Arent van Haersholte, ten W. het nieuwe Stadshuis, ten N. de straat en haven. Provisioneel koper is Hendrik van der Hall.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0007ra van 18 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZhuis alwaar Benthem uythangt, met o.a. tien mooie royale kamers
 
koper provisioneelJohannes Taekes, vertegenwoordigd door960-00-00 GG
bewonerHendrick van der Hal
naastligger ten oostenals bewoner de heer Haarsma
naastligger ten zuidende heer Harsholte n.u.
naastligger ten westende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Tuininga, vertegenwoordiger vanprocureur
verkoper q.q.Johannes Taekes, geauthoriseerde curator overkoopmanWitmarsum
verkoper van 1/6 van 1/2Rintie Hendrix
verkoper van 1/6 van 1/2Pieter Hendrix
verkoper van 1/6 van 1/2Antie Hendrix
verkoper van 1/6 van 1/2Geertie Hendrix
verkoper van 1/6 van 1/2Stijntie Hendrix
erflaterwijlen Agnietie Pieters, weduwe van
erflaterwijlen Hendrick Rinties
verkoper q.q.Hendrick van der Hal, vader en voorstanderse over zijn dochter
verkoper van 1/6 van 1/2N. N.
verkoper van 1/2Hendrick van der Hal, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Agnietie Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) De kinderen van wl. Agnietie Pieters en haar eerste man Hendrik Rinties verkopen voor 5/6 van 1/2, Hendrick v.d. Hall als vader van zijn dochter bij Agnietie Pieters voor 1/6 van 1/2, en voor zichzelf voor 1/2, een deftig huis zz. Noorderhaven, waar 'Benthem' uithangt. Met beschrijving, o.a. 10 kamers, 2 kelders en meerdere zolders. De acte is niet volledig aanwezig.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0347v van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88oostNoorderhaven ZZhuis
 
koperJan Speltie, gehuwd metveerschipper op Amsterdam417-00-00 GG
koperMarijke Mokkema
huurderGerryt Alberts mr. schilder
naastligger ten oostenArjen Fransen mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenvroedsman Wiltetus Jelgersma
naastligger ten westenherberg genaamd Benthem
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJacobus Stantiusluitenant te voet bij de Staten van Holland en West-VrieslandMaastricht
verkoperCatharina Stantius, gehuwd met
verkoperAlbertus Schuttensregent van de Staten en professor in Oosterse TalenLeiden
verkoperTheodora Mauritia Stantius, juffrouwHaarlem
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Jan Harmens Speltie, veerschipper x Marijke Mokkema koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Arjen Fransen, ten W. de herberg Benthem, ten Z. Wiltetus Jelgersma, ten N. de haven. Gekocht van Jacobus en Catharina Stantius.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-092 Noorderhaven 88huis
eigenaarerven Rintie Annes
gebruikererven Rintie Annes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-092 Noorderhaven 88huis
eigenaarJohannes Taekes
eigenaarSeerp Hoytes
gebruikerSeerp Hoytes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0275r van 30 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Raadhuissteeg hoek Noorderhaven tegenover het Stadhuis, kleine1/2 huis en herberg
 
koper provisioneelvroedsman Taeke Stephanus 960-00-00 GG
huurder voor 5 jarenPyter Scheltema c.u.
naastligger ten oostenCornelis Jentjes koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Teunis Arjens Blok, curator overkoopman
verkoperTetske Hendriks van der Hal
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) De curator over Tetske Hendriks v.d. Hal verkoopt 1/2 van de herberg 'Benthem' op de hoek v.d. Kleine Raadhuizersteeg, tegenover het Stadshuis. Ten O. Cornelis Jentjes, ten W. het Stadshuis, ten Z.?, ten N. de straat en haven. Er is geboden door Take Stephanus.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0037r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Raadhuissteeg op de hoek tegenover het Stadhuis1/2 huis en herberg
 
koperPyter Scheltema, gehuwd metherbergier1400-00-00 CG
koperHenke Bouwes herbergier
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Jentjes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkopergemeensman Taeke Stephanuskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Scheltema x Hinke Bouwes koopt 1/2 huis en herberg 'Benthem', hoek Kleine Raadhsteeg, t/o het stadshuis. Ten O. wd. Cornelis Jenties, ten W. het stadshuis, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van Taeke Stephanus, gezworen gemeensman.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0164r van 17 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Kleine Raadhuissteeg op de hoek tegenover het Stadhuis1/2 huis en herberg
 
koperPieter Scheltema, gehuwd metherbergier1400-00-00 CG
koperHinke Bouwes herbergierse
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Jentjes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkopermeerderjarige huisman Ulbe Sybrens, zoon vanWitmarsum
verkoperhuisman Sybren UlbesWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Pieter Scheltema x Hinke Bouwes, herbergiers, kopen 1/2 herberg 'Benthum'


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0246r van 14 jul 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhavn ZZ hoek Kleine Raadhuisssteeg [staat: tegenover het stadshuis]huis en herberg genaamd Benthem
 
koperFeike Jans Baarda, gehuwd met6000-00-00 CG
koperSjoukje Hendriks Voets Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende gebroeders Roerich
naastligger ten westende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperHendrikje Scheltema, gehuwd met
verkoperYpe Jetzes
verkoperGeertje Scheltema, gehuwd met
verkoperReinder IJsenbeek
verkoperAntje Scheltema, gehuwd metRotterdam
verkoperAndries SpieringshoekRotterdam
verkoper q.q.Rein Smit, geauthoriseerde curatorsecretaris van Barradeel
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperTaeke Scheltema
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoperBouwe Scheltemaeerste chirurgijn op Lands schip van oorlog De Pallas
verkoper q.q.vroedsman Pierre Peaux, geauthoriseerde administrator over
erflaterde erfportie de kinderen van wijlen Jan Hansen Dreyer, competerende uit
erflaterde boedel en nalatenschap van wijlen Hinke Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen Pieter Scheltema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Feike Jans Baarda x Sjoukje Hendriks Voets te Bolsward koopt huis en herberg 'Benthem', hoek Kleine Raadhuizersteeg tegenover het stadshuis. Laatst als eigenaar bewoond door Hinke Bouwes wv P. Scheltema en voor weinige weken metterdood ontruimd. Ten O. N.N., ten Z. de gebroeders Roerich, ten W. het Stadshuis, ten N. de straat. Gekocht van (de met name genoemde erfgenamen van) Hinke Bouwes wv Pieter Scheltema, voor 6000 cg. Dog de drank, kannen, glasen, banken, vaten en andere goederen tot gebruik der Herberg dienende, gelijk mede alle andere Meubilen zullende de copers de keuse behouden of zulks op Tauxatie willen overnemen dan niet. Geen grondpacht.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0244v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZhuis en herberg
 
koperCoop Oosterhout, gehuwd metherbergier Het Wapen van Barradeel7000-00-00 CG
koperGeertie Teunis herbergierse Het Wapen van Barradeelonder Almenum
naastligger ten zuidenRoerich
naastligger ten westenRaadhuissteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten oostenJ. Boomsma
verkoperFeike Jans Baarde, gehuwd metkastelein in herberg Benthem
verkoperSjoukje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Coop Oosterhout, herbergier in het Wapen van Barradeel x Geertie Teunis onder Almenum, koopt huis en herberg 'Benthem'. Ten O. J. Boomsma, ten Z. Roerich, ten W. de Raadhuizersteeg, ten N. de haven. Gekocht van kastelein Feike Jans Baerda x Sjoukje Hendriks Voets, voor 7000 cg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0337v van 26 jun 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZhuis en herberg Benthem
 
koperJan Hannema koopman3000-00-00 GG
naastligger ten oosten [staat: noorden]Jetze Boomsma
naastligger ten zuidenH. Winter kastelein
naastligger ten westenRaadhuissteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Hannema, curator over
verkoperde verlaten boedel van Evert Strootman, gehuwd met
verkoperde geabandonneerde boedel van Geertje Teunis


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 337r van jul 1791 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 88(westelijke deel) Jan Hannema koopt huis en herberg 'Benthem'. Ten O. Jetze Boomsma, ten Z. de kastelein H. Winter, ten W. de Raadhuissteeg, ten N. de haven. Gekocht van Evert Strootman x Grietje Teunis.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-093 Noorderhaven 88A van Eeken, 32 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-089 Noorderhaven 88Jan Hannema7-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Jan Hannema... gebruikers zijn L.R. Wentholt, percepteur, Douwe H. Reidsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-146, gebruiker is P. Gelinde, herbergier, 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Pieter Jans/Jarigs Gelinde... 26 jun 1774, ged 7 jul 1774 Grote Kerk HRL, zv Jan Gelinde en Antoinette Antonissen; gebruiker van wijk C-146, herbergier, eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-075, gebruiker is Riekele ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-146Noorderhaven 88Jan Hannema P Gelinde herbergier


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 en 30 van 23 mrt 1831
adressoortbedraggebruik
C-146Noorderhaven 88provisionele en finale toewijzingfl. 1104huis en herberg Benthem C-146
 
verkoperDaniel van Peel
koperAndries Hoogmolen


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 22 mrt 1831
C-146Noorderhaven 88Eene uitmuntende huizinge en herberg c.a., het huis Benthem genaamd, waarin vele jaren de Graanbeurs met veel succes is en nog wordt gehouden aan de Zuidzijde der Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 23 mrt 1831 door notaris mr. J. Haneluyk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 588Noorderhaven 88Daniel van PeelHarlingenherbergierhuis en erf (180 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-146Noorderhaven 88Johannes Andries Gebel, overleden op 22 december 1832kastelein (herberg Benthem C 146), man van Sytske Tjerks Faber, kasteleinsche, vader van minderjarige Tjerkje, Jeltje en Dieuwke Johannes Gebel. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 van 26 feb 1833
adressoortbedraggebruik
C-146Noorderhaven 88koopaktefl. 1700huis en herberg genaamd Benthem C-146
 
verkoperAndries Hoogmolen
koperZytske Tjerks Faber (wv Johannes Gebel)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Dieuwke Faberoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-146; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Dieuwke Harkes... op dato dezes 4 sep 1774 HRL, en toen getrouwd; oud 85 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-146; VT1839; kind: Jeltje Tjerks, geb 5 jan 1776, ged 30 jan 1776 Grote Kerk HRL; vader als T. Pieters; kind: ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Hendrik Fluks... en ijzerk ... (ramer ?), zv Frans F, en Sijtske Hendriks; BS huw 1831, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-146; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk C-154; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Sytske Tjerks Faber... Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, kasteleinse, wijk C-146; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-146NoorderhavenSietske Faber52 jAlmenumv, protestant, weduwe, kasteleinsche
C-146NoorderhavenJeltie Gebel20 jOosterbierumv, protestant, ongehuwd
C-146NoorderhavenDieuwke Gebel17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-146NoorderhavenDieuwke Harkes85 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-146NoorderhavenDieuwke Faber28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-146Noorderhaven 88Johan Christiaan Harting, overleden op 26 december 184154 jr, herbergier, geboren Badhzn? 9/10/1787, overleden Noorderhaven C 146, man van Jantje Westerveld, winkelierse (enige erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 86,68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-146Noorderhaven 88Dieuwke Johannes Gebel, overleden op 25 juni 184220 jr, overleden Noorderhaven C 146, dochter van wijlen Johannes Gebel en Sietske Tjerks Faber, kasteleinsche, zuster van Tjerkje, drabbelkoekbakster (vrouw van Willem Klazes Langendijk, schippersknecht) en Jeltje Johannes Gebel. Saldo fl. 27,48. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-146Noorderhaven 88Dieuwke Harkes, overleden op 14 februari 184791 jr, geboren Oosterbierum 26/4/1755, overleden Noorderhaven C 146, wed. Tjerk Pieters Faber, moeder van Sietske Tjerks Faber (wed. Johannes Gebel), tapperse. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Trijntje Posthuma Bleekergeb 21 jul 1810 HRL, ovl 13 jan 1877 HRL, huwt met Hendrik Fluks op 22 dec 1831 HRL, dv Sikke B., en Akke Pieters Zwart, BS huw 1831, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-146


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 588C-146 (Noorderhaven )Jan S. de Grootwoonhuis


1866 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50040 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 205 van 22 nov 1866
adressoortbedraggebruik
C-146Noorderhaven 88koopaktefl. 7000huis en herberg
 
verkoperJan Simmes de Groot
koperJelle Fekkes


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3873C-136 (Noorderhaven)Jelle Fekkeswoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 88, HarlingenNoorderhaven 88J. Fekkes, wed.Beurs, decafé


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven C 136Sikke Fekkes11


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3873Noorderhaven 88 (C-136)Catharina de Jong (wed. J. Fekkes)woonhuis


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenSikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1906 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 88Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Fekkes, De Koorenbeurs)


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenSikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 88, HarlingenNoorderhaven 88 Beurs, decafé-restaurant


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenSikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88Sikke Fekkes11scheepsbevrachter


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 88wed Jan van der Hoef geb. J. Fekkescaféhoudster
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 1800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest. "De Beurs"


1921 - kentekenadresnaam
B-4598
Noorderhaven 88Jan Stienstra


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest. "De Beurs"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest.


1923 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 88, HarlingenNoorderhaven 88J. StienstraBeurs, dehotel café restaurant


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest.


1926 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 88, HarlingenNoorderhaven 88L. VlaskampBeurs, dehotel restaurant


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 88L.G.Vlaskamphotelhouder


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 88Hotel de Beurs150Café-rest., L.G. Vlaskamp


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 88Hotel de Beurs677Café-rest., L.G. Vlaskamp


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Hotel de Beurs452Café-rest., bedr.l. A. Bambach


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Hotel de Beurs452Eig. L.G. Vlaskamp


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Hotel de Beurs452Eig. L.G. Vlaskamp


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 88, HarlingenNoorderhaven 88 de Beurshotel, café, restaurant


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 88J. (Johannes) v.d. Ven


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7986Noorderhaven 88gemeentelijk monument15 van 20ca. 1870


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7986Noorderhaven 88


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 88, HarlingenNoorderhaven 88 Beurs, decafé restaurant
  terug