Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 98
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 98 7-086 1/2 7-094 1/2 C-141 C-131
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 98 7-086 1/2 7-094 C-141 C-131
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 98naamloze steeg ten oosten


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104r van 6 apr 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98Noorderhaven en Voorstraat, tussenkamer
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet erf van Johannis Jansen
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jacob Fransen
naastligger ten westende verkoper wijlen Wybe Oedses
naastligger ten noordende verkoper wijlen Wybe Oedses
verkoper q.q.burgemeester Rinnerdt Oedses, curator over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen zijn broer Wybe Oedses


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0030v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZhoutstek met een kamer daarachter
 
koperJan Anskes, gehuwd metkoopman651-07-00 GG
koperTrijntie Jelles
naastligger ten oostenFrans Kyl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Sioerd Suirger
naastligger ten westenTrijntie Wybes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Regnerus Wybranda*
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Anskes, koopman x Trijntie Jelles kopen een houtstek met een camer erachter, zz. Noorderhaven. Ten O. Frans Kijl, ten W. wd. Sioerd Suirger en Trijntje Wybes. Geen grondpacht. Gekocht van dr. Regnerus Wetsens?, voor 651 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101r van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis en kamer
 
koperSybolt Andrys c.u.1775-00-00 GG
naastligger ten oostenFrans Kyl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Sioerd Suyrger
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJan Anskes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybolt Andrys koopt een huis en hof zz. Noorderhaven. Ten O. Frans Kyll, ten W. wd. Sioerd Suringar. Gekocht van Jan Anskes, voor 1775 gg.


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195v van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ. strekkende vd haven tot de deur van Sibout Andris huis
 
koperIpe Sijes c.u.2450-05-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenIJsbrandus van Viersen
naastligger ten westenAeltie Hottes
verkoperSibout Andrys c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Sijes koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. de heer Viersen en een steeg, ten W. Aeltie Hettes. Strekkende vanaf de haven tot aan de deur en uitgang van de verkoper, in de steeg. Gekocht van Sibout Andries, voor 2450 cg.


 


 


 


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 334r van 17 mrt 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 98
 
overledeneAntie Tjeerdts, weduwe van
wijlen Ype Sijes
Lolcke Tiennes aangehuwde oom, te Makkum, curator overkoopman
aangeverTjeerd Ypes nagelaten kind, oud 23 jaren
Yebeltie Ypes nagelaten kind, oud 19 jaren
Nancke [staat: Baucke] Ypes nagelaten kind, oud 18 jaren
Sije Ypes nagelaten kind, oud [volgens authorisatieboek] 15 jaren
Trijntie Ypes nagelaten kind, oud in 't 13e jaar
Eybert Jansen, vader vansmalschipper
Ype Eyberts, kind van
wijlen Sijke Ypes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0334r] Ontzegelinge van slotten, sampt respectieve beschrijvinge van goederen, ten overstaen van de burgemeesteren Dirck Kievit als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Antie Tjeerdts, in leven nagelatene weduwe van wijlen Ype Sijes, van alle sodanige goederen actien crediten als bij den overledene metter doodt ontruympt ende naegelaten en aldaer ten sterffhuise bevonden sijn, ten versoecke van Lolcke Tiennes coopman binnen Mackum, als aengehoude oom en curator over Tjeerd, Yebeltie, Baucke [volgens het authorisatieboek betreft dit Nancke], Sije, en Trijntie Ypes naegelatene weeskinderen van des overleden, respectivelijk old 23, 19, 18 [de leeftijd van Sije is volgens het authorisatieboek 15 jaar] ende in 't 13 jaer, sampt Eybert Jansen burger ende smalschipper alhier als vader ende wettige voorstander over sijn soontie Ype Eyberts, bij wilen Sijke Ypes in echte getogen sijnde een kintskind ende alsoo mede erffgenaem van den versturvene, alles op het aengeven van de oldste soon Tieerd Ypes bovengedacht, als den sterffhuyse best bekent zijnde, die ookc om alle behoorlycke ende getrouwe opgevinge der goederen sullen doen [0334v] den eed in forma heeft gepraesteert in hande van welgedachte heere commissaris, waer op dan vervolgens tot beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum 17e marty 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0049r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ huis
 
koperBaucke Folkerts, gehuwd met722-00-00 GG
koperAefke Arjens Altena
huurderSiebe Sweris schipper op Deventer
naastligger ten oostenMayke Dirks, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke Feytes
naastligger ten zuidenals huurder Job Fockes
naastligger ten westenJelle Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Tjeerdt Ypes, erfgenaam
verkoper van 1/2Nancke Ypes, erfgenaam, gehuwd met
Haye Pyters
verkoper andere helft Melcher Ypes, erfgenaam
verkoper andere helft Douwe Feites, erfgenaam
verkoper andere helft Antie Jeltes, erfgenaam
verkoper andere helft Ybeltie Tjeerds, erfgenaam
verkoper andere helft Frouckie Meeltis, erfgenaam
verkoper andere helft Gerryt Abis, erfgenaam
verkoper andere helft Sipke Abis, erfgenamen van
Ruird Willemsblauwverver


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-086Noorderhaven 98huis
eigenaarSibolt Andries cum soc.
gebruikerLourens Pieters
gebruikerJetse Stitters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-086Noorderhaven 98huis
eigenaarSibout Andries cum soc.
gebruikerJetse Stitters
gebruikerTierk Jetses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
opmerking1720 den 19 juny door johannes cramer voort jaer betaelt 3-12-0


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-086 Noorderhaven 98huis
eigenaarSybout Andries erven
gebruikerSybout Andries erven
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-086 Noorderhaven 98huis
eigenaarerven Sybout Andrys
gebruikerYbeltie Jans c.s.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0191v van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZhuis
 
koper door niaarRomke Hotzes schipper op Deventer555-00-00 GG
geniaarde koper van 1/2Symon Jacobs Kuyper
geniaarde koper van 1/2Tjeerd Pytersoud mr. sleefmaker
naastligger ten oostenRomke Hotzes schipper op Deventer
naastligger ten zuidenJan Cramer koopman
naastligger ten westenJan Cramer koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopermeerderjarige vrijster Janke Baukes
verkopermeerderjarige vrijster Lieuwkjen Baukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Hotses, Deventervaarder, koopt, na niaar als naastligger, zz. Noorderhaven een huis. Ten O. Romke Hotses, ten W. en Z. Jan Cramer, ten N. de straat en haven. Gekocht van Janke en Lieuwkjen Baukes.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-086 Noorderhaven 98wed. Dirk Schiere, bestaande uit 3 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG
7-086 Noorderhaven 98Hidde Sipkes, bestaande uit 6 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0053r van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98achterNoorderhaven ZZ in een steegwoning
 
koperJacob Tuininga procureur postulant125-07-00 GG
huurderHidde Sipkes c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenEvert Oosterbaan
naastligger ten zuidenJan Schut
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomke Hotses
verkoperJan Sybouts Craemerkoopman


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-086 Noorderhaven 982 kamers
eigenaarJacob Tuininga
eigenaarJan Kramer
gebruikerHidde Sipkes
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
gebruikerwed. Dirk Schiere
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0284r van 22 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98achterNoorderhaven ZZ, in een steeg aan dewoning
 
koperJan Schut wijnsteker en koffieschenker180-00-00 CG
huurderHaring c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenvroedsman Tiepke Hillema
naastligger ten westenvroedsman Tiepke Hillema
naastligger ten noordenRomke Hotses
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Schut, wijnsteker en koffieschenker, koopt woning in een steeg, zz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. de steeg met vrij in- en uitgang, ten Z. en W de vroedsman Tjepke Hillema, ten N. Romke Hotses. Gekocht van Jacob Tuininga, proc. postulant, voor 180 cg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0166v van 15 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZhuis
 
koperEillart Hendriks, gehuwd metwinkelier825-00-00 CG
koperRinske Marnstra winkelier
naastligger ten oostenRomke Hotses c.u.schipper op Deventer
naastligger ten zuidenJan Schut
naastligger ten westenvroedsman Hilma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRomke Hotses, gehuwd metschipper op Deventer
verkoperVoske Ulbes


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0073r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98achterNoorderhaven ZZ in een steegkamer of pakhuis
 
koperRinske Marnstra, gehuwd met101-00-00 CG
koperPytter Clamstra koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Hillema
naastligger ten westende weduwe van Hillema
naastligger ten noordenRinske Marnstra
verkoper q.q.Freerk Fontein, executeurkoopman
verkoper q.q.Andries Wybinga, executeurkoopman
verkoper q.q.Sierk Laquard, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rinske Marnstra x Pytter Clamstra koopt een camer of pakhuis, met alle goederen, in een steeg zz. Noorderhaven, achter het huis van de koper. Ten O. die steeg, ten W. en Z. wd. Hillema, ten N. de koper. Gekocht van de executeurs van de boedel van wl. Jan Schut, voor 101 gg.


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185r van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98achterNoorderhaven ZZ tussen het Raadhuis en Katterug achter in een steegwoning
 
koperRinske Marnstra, gehuwd met255-00-00 CG
koperburgerhopman Pieter Clamstra
huurderJan van Zwyten 17-00-00 CG
naastligger ten oostenB. Tuininga
naastligger ten zuidenG. Gongrijp
naastligger ten westenRinske Donker
naastligger ten noordenRinske Marnstra
verkoperRinske Donker, gehuwd met
verkoperTjepke Gratamakoopman


 


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0225v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZhuis
 
koperOene Fokkes, gehuwd met900-00-00 CG
koperHendrikje Everts
huurderRommert Claasen c.u.schoenmaker
naastligger ten oostenA. Binksma
naastligger ten zuidende erfgenamen van D. Arjens
naastligger ten westenJelle Jacobi bouwmeester
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoperRinske Marnstra, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Clamstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOene Fokkes x Hendrikje Everts koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. A. Binksma, ten W. de bouwmeester Jelle Jacobi, ten Z. erven D. Arjens, ten N. de haven. Gekocht van Rinske Marnstra wv Pieter Clamstra, voor 900 cg.


1792 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 98, HarlingenNoorderhaven 98Fokkes, Oene;Everts, Hendrikje'OF 1792 HE'Op 8 november 1787 is dit pand gekocht door Oene Fokkes en Hendrikje Everts, echtelieden te Harlingen, voor de somma van 900 Caroliguldens


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0308r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98achterNoorderhaven ZZ [staat: in een steeg tussen Raadhuis en Katterug]2 woningen
 
koperCornelis Jonker koopman236-00-00 CG
huurder 1e woningde weduwe van Govert Reinnierts
huurder 2e woningHarmen Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenCoenraad W. Bakker
naastligger ten westenJ. Jacoby bouwmeester
naastligger ten noordenOene Fokkes
dr. Eylardus Folkardus Harkenroth, gelastigde
Jacob Wassenaar, gelastigdenotaris
Simon Wijma, gelastigdeprocureur
Wytze Vettevogel, gelastigden vanprocureur
verkoperAnne MarnstranotarisWorkum
verkoperGrietje PietersprovenierscheMarsum
verkoperJohannes PieterskoopmanStavoren
verkoperAaltje Pieters, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Pieter Kleyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker, koopman


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0031v van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 98achterNoorderhaven ZZ [staat: in de steeg tussen het Raadhuis en de Katterug]2 kamers of woning naast elkaar
 
koperOene Fokkes, gehuwd metmr. kuiper250-00-00 CG
koperHendrikje Everts
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenC. W. Bakker c.s.
naastligger ten westenJelle Jacoby bouwmeester
naastligger ten noordenOene Fokkes, gehuwd metmr. kuiper
naastligger ten noordenHendrikje Everts
verkoperCornelis Arjens Jonkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Oene Fokkes, mr. kuiper x Hendrikje Everts koopt een camer in een steeg tussen Raadhuis en Katterug, en een camer ernaast. Ten O. die steeg (Sociëteitssteeg), ten W. de bouwmeester Jelle Jacoby, ten Z. C.W. Bakker, ten N. de koper zelf. Gekocht van Cornelis Arjens Jonker, voor 250 cg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-094 1/2Noorderhaven 98Oene Fokkes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-141Noorderhaven 98Gerrit Jans Veenstra... 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-141Noorderhaven 98Geert J Veenstra Gerrit J Veenstra beurtschipper


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 116 van 9 okt 1828
adressoortbedraggebruik
C-141Noorderhaven 98koopaktefl. 25in huis C-026 en pakhuis C-141
 
verkoperJacob Adriaan van der Straten
verkoperMargaretha Fontein
koperJacob Smidt
koperAnna Helena Grote


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 597Noorderhaven 98erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenhuis en erf (140 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-141Noorderhaven 98Aaltie Ruitsmaoud 83 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-141Noorderhaven 98Hendrik Gerrits Veenstra... Oenes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1831, ovl 1840; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-141Noorderhaven 98Pieter Sikkos Popta... Joukje Steensma; BS huw 1819, huw 1827, huw 1840, ovl 1873, bs fr1812 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk C-141; gebruiker van wijk A-030, med. doctor; eigenaar is Sikko Popta, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-141Noorderhaven 98Trijntje Gerrits Rikkers... (Reitsma); BS huw 1831, ovl 1840, huw 1843, ovl 1849; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-141Noorderhaven 98Hendrik Veenstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-141NoorderhavenHendrik G Veenstra28 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
C-141NoorderhavenTrijntie G Rikkers30 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-141NoorderhavenGerrit H Veenstra1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-141NoorderhavenAaltie Ruitsma83 jTzummarumgezin 1, v, protestant, weduwe
C-141NoorderhavenJacobus W Jager26 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, kapitein ter zee
C-141NoorderhavenMakke R Nolles24 jWoudsendgezin 2, v, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-141Noorderhaven 98Hendrik Gerrits Veenstra, overleden op 26 oktober 184029 jr, overleden Noorderhaven C 141, man van Trijntje Rikkers, hoedenmaakster (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Gerrit Hendriks Veenstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-141Noorderhaven 98Trijntje Gerrits Rikkers, overleden op 27 augustus 184738 jr (geboren 20/1/1809), overleden Noorderhaven C 141, wed. Hendrik Feenstra, gehuwd, moeder van minderjarige Gerrit Hendriks Feenstra (voogd is Hendrik Rikkers, politiebeambte). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 597C-141 (Noorderhaven )erv. Gerrit J. Veenstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 597C-131 (Noorderhaven)Erven Gerrit J. Veenstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 597Noorderhaven 98 (C-131)Gerrit Veenstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 98 Gerrit Veenstrazonder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 98J.Steengearbeider ned. spoorw.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 98J. (Jan) Wouters


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 98rijksmonument 20602


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9118Noorderhaven 98
  terug