Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 102
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Noorderhaven 1027-0837-0847-097C-138C-129


Naastliggers vanNoorderhaven 102
ten oostende Noorderhaven
ten zuidenVoorstraat 55
ten westenNoorderhaven 100
ten noordende Noorderhaven


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182r van 20 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis en mouterij
koperN. N.
protesteert vanwege een competentieSymen Symens te Amsterdam
protesteert vanwege een competentieHendrick Jacobs te Amsterdam
protesteert vanwege een competentieHendrick Coenes te Amsterdam
protesteert vanwege een competentieAeltie Dircks te Amsterdam
protesteert vanwege een competentieMeyndert Doytses
protesteert vanwege een hypotheekdr. Regnerus Martini
naastligger ten oostenjonkheer Eernst van Aylva
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kindskinderen van Sipcke Ryoerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Nicolao Jacobaeo, curator over
verkoperhet weeskind van wijlen Gerbrant Symens
tekst in de margeSymen Symenszn., Hendrick Jacobszn., Hendrick Coeneszn. ende Aeltie Dircksdr., alle wonachtich binnen Amsterdam, protesteren per Foppens hunne volmacht, dat hen d'vercoopinge der huysinge ende panwerck cum annexis hier neffens gemelt, ontschadelyck sal sijn, elcx nopende sijn ofte haer respective instrumente ende achterwesene competentie, doch, hebbende betaelinge ofte gerechticheyd beholden opte cooppenningen, moegen dies onvermindert, elcx in't sijne, lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum in de secretarie den 15en december 1613.
tekst in de margeMeynert Doytses per Foppens protesteert dat hem d'vercoopinge ontschadelyck sal sijn nopende sijn con(tinua?)tie ende competentie, doch, holdende sijn gerechticheyt opte cooppenningen, consenteert in de vercoopinge. Actum utsupra.
tekst in de margeDoctor Regnerus Martini per Pieter Ens sijnen gewesene curator, protesteert dat hem d'vercoopinge van de huysinge ende mouterije hier neffens gemelt, ontschadelyck dal sijn nopende sijn hypoteeck de dato den 13 augustuy 1586, specialyck opte huysinge ende mouterije holdende, ter summa van hondert goutguldens mit twee jaren verschenen interessen van dien, ende, holdende sijn recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge effect sorteert. Actum den 20en december 1613.
tekst in de margeJr. Eernst van Ailva per Austophorum protesteert dat hem den vercoopinge van huysinge ende mouterije ontschadelyck zal zijn voor soo veele den stoepen der selver huysinge hem te nae moegen staen. Actum den 28en december 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0036v van 28 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ1592‑00‑00 gghuis met mouterij, schuur, turfhuis en een ledige plaats met eest- en wasbak
koperWybe Oedtsses, gehuwd methoutkoper
koperFrouck Rinckes
naastligger ten oostenhuis en erf van Joucke Eernst van Aylva
naastligger ten zuidenMarten Pieters Faber kangieter
naastligger ten westensteeg waarin een vrije uit- en ingang
naastligger ten westende kindskinderen van Sipcke Riourdts
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRemmert Janssen, gehuwd mettichelaar te oost van Harlingen
verkoperEelck Johannes te oost van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Oedtses, houtkoper x Frouck Rinckes kopen een huis, moouterij, schuur, turfhuis, ledige plaats, eest en wasbak, zoals de verkopers dat bij decreet van het gerecht van Harlingen gekocht hebben, zz. Noorderhaven strekkende tot aan Marten Pieters Fabers cannegieters huis. Ten O. Joucke Eernst van Aylva, ten W. de kindskinderen van Sipcke Ryoerdts. Vrije uit- en ingang door de steeg ten westen. Geen grondpacht. Gekocht van Remmert Janssen ticheler x Eelck Johannes, wonende ten oosten van Harlingen, voor 1522 GG.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0069v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ [staat: Noorder]1751‑00‑00 gghuis
koperFoppe Hylckes c.u.
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen dr. Andreas Heemstra*
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFrans Kyl
naastligger ten westenJohannes Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Regnerus Wybranda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Hylckes koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. het huis en erf van dr. Andreas [Heemstra], ten W. Frans Kyll en Johannes Jansen. Geen grondpacht. Gekocht van dr. Regnerus Wybranda, voor 1751 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-083Noorderhaven 102huis
eigenaarFedde Boeles wed.
gebruikerRomke Hiddes
gebruikerJan Beerns
gebruikerClaes Foeckes
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-083Noorderhaven 102huis
eigenaarFedde Boeles wed.
gebruikerEnne Minnes cum soc.
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑6‑1720
opmerkingstaat nu onder ledig


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0219v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ689‑14‑00 gghuis
koper van 1/2Tieerd Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker
koper van 1/2Antie Wijnants
koper van 1/2Enne Hiddes koopman
naastligger ten oostende herberg genaamd de Witte Arend de Witte Arend
naastligger ten zuidenOllema koopman
naastligger ten westenhet huis gekocht door Dirck Huigens c.u.
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperElske Arents Bonnema, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Fedde Boeles te Amsterdam
verkoperFoppe Bonnema te Amsterdam


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-083Noorderhaven 102huis
eigenaarwed. Tjeerd Pyters
eigenaarInne Hiddes
gebruikerTeunis Remmerts cum soc.
aanslag huurwaarde09‑03‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0304v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ540‑00‑00 cg1/2 huis
koper door niaarDirk Huigens
geniaarde koperJacob Tuininga, gehuwd metprocureur postulant
geniaarde koperJetske Bartels
huurderbetalen aan Jacob Tuininga
huurderJetske Bartels
huurderSybren Hendriks
naastligger ten oostenMeyle Ollema koopman
naastligger ten zuidenMeyle Ollema koopman
naastligger ten westenDirk Huygens
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperTjeerd Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker
verkoperAntie Wijnants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt, na niaar, 1/2 huis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. Meyle Ollema, ten W. Dirk Huigens, ten N. de straat en haven. Gekocht van Tieerd Pytters, mr. sleefmaker x Antie Wijnants.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0341r van 24 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ bij het groot vallaat929‑14‑00 gghuis
koperoud burgerhopman Sytse Jacobs de Vos mr. wolkammer
naastligger ten oostenJohannis Wetsens secretaris
naastligger ten zuidenMeile Ollema koopman
naastligger ten westenJohannes Takes koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Dirk Huigenskoopman
verkoper van 1/2Enne Hiddes de Vrieskoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-084Noorderhaven 102huis
eigenaarSytse Vos
gebruikerSytse Vos
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-084Noorderhaven 102huis
eigenaarTaetske Vos
gebruikerTaetske Vos cum soc.
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-084Noorderhaven 102huis
eigenaarTetske Vos
gebruikerTetske Vos c.s.
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ800‑07‑00 gghuis
koperJohannes Arnold van Beucker, gehuwd metcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
koperJohanna Geertruid van Beucker
naastligger ten oostenJohannes Arnold van Beucker c.u.
naastligger ten zuidenburgemeester J. D. Toussaint
naastligger ten westenRomke Hotses
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTetske Sytses Vos, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen J. van Beemen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Arnoldus van Beucker koopt dit huis. Ten O. de kopers, ten W. Romke Hotses, ten Z. J.D. Toussaint, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Tetske Sytses Vos wv Johannes van Beemen, voor 800 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-084Noorderhaven 102huis
eigenaarde heer Beuker
gebruikerde heer Beuker c.s.
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097Noorderhaven 102huis en stal
eigenaarde heer Beuker
gebruikerde heer Beuker
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097Noorderhaven 102huis
eigenaarA. de Rook nom.ux.
gebruikerA. de Rook nom.ux.
aanslag huurwaarde35‑09‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-097 , pag. 151Noorderhaven 102A. de Roock 12‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-138Noorderhaven 102A de Roockstal en wagenhuis


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 van 13 feb 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-138Noorderhaven 102koopaktefl. 100huis C-138
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperMeile van der Plaats


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 601Noorderhaven 102 Adrianus Roock Harlingenstal en wagenhuis (168 m²)


1834 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Adriaan de Roock... ... (alles)


1837 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 en 10 van 22 feb 1837
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-138Noorderhaven 102provisionele en finale toewijzingfl. 385stalling en wagenhuis C-138
 
verkoperJan Rientjes Hiddinga (te Wijnaldum)
koperLolke Wessels IJlstra
koperJan Dirks Wiersma


1837 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 van 30 mrt 1837
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-138Noorderhaven 102koopaktefl. 200stalling en wagenhuis C-138
 
verkoperLolke Wessels IJlstra
verkoperJan Dirks Wiersma
koperPieter Tjallingii
koperPhilippe Adrien Braams
koperArius Johannes Rodenhuis
koperYpeus Pieters Rodenhuis
koperFreerk Dirks Fontein (zoon van Dirk Pieters Fontein)


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 601Noorderhaven 102 IJpeus RodenhuisHarlingenvan binnen en buiten aanmerkelijke verbetering en verfraaijing


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Jan Hendriks Smith... in 1859, N.H., zv Hendrik Jans S, en Hiltje Frietema; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, 140, wijk E-264; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-021; VT1839; geb 17 jul 1795, ged 2 aug ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Cornelis Buwaldageb 1 jan 1789 Lemmer, huwt met Wibbigje van Zandbergen, rijkscommies, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Wibbigje van Zandbergengeb 26 mrt 1797 Sneek, huwt met Cornelis Buwalda, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2365Noorderhaven C-137Henricus Rinkes woonhuis
Sectie A nr. 2365Noorderhaven C-138Henricus Rinkes woonhuis


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 40, 49 en 51 van 12 feb 1879
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-138Noorderhaven 102provisionele en finale toewijzing en gunningfl. 4611herenhuis C-138
 
verkoper Pieter Ypeus Rodenhuis (voor zich en q.q.)
koperMartinus Schuil


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3383Noorderhaven C-129 Martinus Schuil woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3383Noorderhaven 102 (C-129)fa. J. Torenbeekwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 102 Jansje Appeldoornzonderf. 1500f. 1500


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21133
Noorderhaven 102Sierk van der Werf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 102W.H. (Willem) Fopma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 102rijksmonument 20604


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3383Noorderhaven 102  terug