Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 55
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Voorstraat 557-0737-0747-081C-056C-049
 huisnummer lager  Voorstraat 557-0737-0747-081/2C-056C-049


Naastliggers vanVoorstraat 55
ten oostende Voorstraat
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 53
ten noordenNoorderhaven 102


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 55Tuinsteeg ten oosten


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0081v van 17 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ1353‑00‑00 gghuis
koperHere Tiercx mr. tingieter
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
huurderN. N. 70‑00‑00 gg
toehaakvier zilveren lepels
naastligger ten oostendr. Andreas Heemstra secretaris
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJoannes Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Martens, gehuwd met
verkoperJoost Pitersmr. bakker


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0268v van 30 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55achterNoorderhaven ZZ achter het huis van de verkoper, te weten de zuidelijkste helft tot aan het huis van rentmr. Schelte Jurriens232‑00‑00 cg1/2 ledige plaats of hof
koperdr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen
koperWytske Jacobs Doma
naastligger ten oostenlangs en langs van Andreas Heemstra secretaris van Harlingen
naastligger ten zuidenSchelte Jurriens rentmeester
naastligger ten westenAart Joannes
naastligger ten noordende verkoper Foppe Hylckes koopman
verkoperFoppe Hylckeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Andreas Heemstra, secretaris van Harlingen x Wytske Jacobs Doma koopt een 1/2 ledige plaets of hof, achter het huis van de verkoper op de Noorderhaven. Het is de zuidelijke helft, tot aan het huis en de loods van de rentmeester Schelte Jurriens [Fontein]. Ten O. in de lengte de koper, ten Z. Schelte Jurriens [Fontein], ten W. Aert Johannes, ten N. de verkoper. Gekocht van Foppe Hylckes, voor 232 CG.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0255v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55achterVoorstraat NZ bij de Butterbrug, tot aan de Noorderhaven3300‑00‑00 cgdwarshuis, met het poortje aan de Voorstraat, klein huis, tuin, bleek en hof
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet tweede huis in deze akte
naastligger ten zuidenSchelto Fonteyn rentmeester
naastligger ten westenAert Johannes
naastligger ten noordenals bewoner Foppe Hylckes
verkoper q.q.dr. Theodorus Fogelsangh, curator oversecretaris van Franekeradeel
verkoperJohannis Heemstra, nagelaten weeskind van
verkoperwijlen dr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen
verkoperwijlen dr. Wytske Doma


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ2100‑00‑00 gghuis
koperIme Heeres de Goede c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
huurder voor 8 jarenN. N. 70‑00‑00 gg
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aert Johannes
naastligger ten noordenBeatrix Lammerts
verkopergemeensman Schelto Fonteinrentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYme Heeres de Goede c.u. koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. en N. Beatrix Lammerts, ten Z. de straat, ten W. Aert Johannes. Grondpacht 3 cg. Gekocht van gemeensman en rentmeester Schelto [Jurriens] Fonteyn voor 2100 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ1543‑00‑00 gghuis
kopermr. Sybren Sybrens
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenLambert Boeckhorst
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aert Joannis
naastligger ten noordenLambert Boeckhorst
verkoperSjouckjen Feickes, weduwe van
verkoperwijlen Yeme Heres de Goede


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 9vVoorstraat 55Sybren Sybrens, tingieterf. 2000-00-00


1683 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 280r van 10 apr 1683 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 55
Sybren Sybrens wegens de inbreng aan zijn vrouw, gehuwd mettingieter
Auckie Joostes
waardeerderBeern Symens te Leeuwardenmr. tingieter
waardeerderSymen Abrahams te Leeuwardenmr. tingieter
inleiding bij de boedelinventarisatie[0280r] Warderinge gedaen op ordre van de heren praesiderende burgemeesteren Sibrandus Pauw ende Menelaus Hillebrandts als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten huyse van Sybren Sybrens burger ende tinnegieter binnen deser stede en dat door Beern Symens ende Symen Abrahams beiden mr. tinnegieters tot Leeuwarden, welcke bij manuale stipulatie belooft hebben in hande van de mede commisaris Pauw de gereedschappen ende tin ende lood tot de winckel behorende, nae hun beste kennisse in de gerechtigheyt te sullen warderen, sijnde dese warderinge geschiet om een perfecte staet ende inbrengh van goederen te maken wegens d'inbreng aen sijn echte vrouw Auckie Joostes, welcx warderinge is gevallen als volght. Actum denn 10e aprillis 1683. De post verklaerde sijn Sybrens voornoemde vrouw in de voorstande warderinge te acquiesceren.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55achterVoorstraat NZ [staat: de westzijde van het Poortje]155‑00‑00 cgvierkant plaatsje
koperSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter
koperAuckjen Joostes Cuyk
naastligger ten oostenTuinsteeg [staat: het Poortje]
naastligger ten zuidenSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter
naastligger ten zuidenAuckjen Joostes Cuyk
naastligger ten westenJacob Aerts
naastligger ten noordenHendrick Formholt te Leeuwarden
verkoperHendrick Formholt te Leeuwarden


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0204v van 19 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55achterVoorstraat NZ [staat: ten noorden van de tuin van de koper]300‑00‑00 cghuis
koperSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter
koperAuckje Joosten Kuyck
naastligger ten oostenHendrick Formholt te Sebaldeburen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Aerts
naastligger ten noordenHylck Foppes
verkoperHendrick Formholt te Sebaldeburen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Sybrens, mr. tinnegieter x Auckien Joostes Cuyck koopt een tuin ten N. van zijn plaets. Ten O. de verkoper, ten W. Jacob Aerts, ten Z. de koper, ten N. Hylck Foppes. Met veel condities. Gekocht van Hendrick Formholt te Sebaldeburen, voor 300 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073Voorstraat 55huis
eigenaarvroedsman Kangieter
gebruikervroedsman Kangieter
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpacht03‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑17‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073Voorstraat 55huis
eigenaarde vroedsman Kannegieter
gebruikerde vroedsman Kannegieter
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpacht03‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑17‑08 cg
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0068v van 19 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ2200‑00‑00 cghuis en hof
koperMeile Jacobs Ollema, gehuwd met
koperAnna Syvarda
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 cg
naastligger ten oostenTuinsteeg [staat: steeg of uitgang v.h. huis de Witte Arent]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Mockama
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hylck Foppes
verkopervroedsman Sybrand Sibrands Kannegieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Ollema koopt een huis aan de nz. v.d. Voorstraat. Ten O. de steeg of uitgang van het huis 'de Witte Arent', ten W. de vroedsman Mockema, ten N. erven Hylck Foppes, ten Z. de straat en het diept. Gekocht van Sybrand Sybrands Kannegieter, voor 2200 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073Voorstraat 55huis
eigenaarMeile Ollema
gebruikerMeile Ollema
aanslag huurwaarde11‑13‑00 cg
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpacht03‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑00‑00 cg
opmerkingafgekocht volgens vertoonde quitantie


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074Voorstraat 55huis
eigenaarMeyle Ollema
gebruikerMeyle Ollema
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074Voorstraat 55huis
eigenaarwed. Meyle Ollema
gebruikerwed. Meyle Ollema
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-074, fol. 125rVoorstraat 55Daniël Tautsain cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 2 kinderenorganist en coopman163:3:00 cg27:4:00 cgbestaet wel


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-074, fol. 125rVoorstraat 55Ollema weduwe, beklemd onder de volgende post, bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenrenteniersche0:0:00 cg0:0:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074Voorstraat 55huis
eigenaarMeile Ollema
gebruikerMeile Ollema
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074Voorstraat 55huis
eigenaarMeile Ollema wed.
gebruikerMeile Ollema wed.
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081Voorstraat 55huis
eigenaarburgemeester J.D. Toussaint
gebruikerburgemeester J.D. Toussaint
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081/2Voorstraat 55mangelkamer
eigenaarburgemeester J.D. Toussaint
gebruikerburgemeester J.D. Toussaint
aanslag huurwaarde00‑18‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081Voorstraat 55huis
eigenaarJ.D. Toussaint
gebruikerJ.D. Toussaint
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
opmerking[hieronder beklemd no. 7-081/2 (niet vermeld)]
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081/2Voorstraat 55mangelkamer
eigenaarJ.D. Toussaint
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 7-081


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0029r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ2306‑00‑00 cghuis
koperJohannes Huis, gehuwd met
koperAnna Geertruida Faber
naastligger ten oostende heer A. de Roock
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen C. Bakker
naastligger ten noordende heer A. de Roock
verkoper van 3/9Johan Daniel Toussaint
verkoper van 3/9Volkert van der Plaats, weduwnaar en erfgenaam ad vitam van
verkoper van 3/9wijlen Anna Toussaint
verkoper van 1/18Anna Maria Toussaint, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/18J. C. Evers te Dokkum
verkoper van 1/18Hayo Beekkerk, vader en voorstander van te Leeuwarden
verkoper van 1/18zijn dochter Geertruida Beekkerk
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings, gehuwd met
verkoper van 1/9G. Riemersma te Dokkum
erflaterwijlen oud burgemeester Johan Daniel Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Huis x Anna Geertruida Faber koopt huis op `t best van de Voorstraat, bewoond door Johan Daniel Toussaint als mede-eigenaar. Ten O. en N. A. de Roock, ten W. wd. C. Bakker, ten Z. de Voorstraat. De wal en straat zijn nog voor 1 jaar verhuurd aan de Sint Jacobi Buurster Schippers. Gekocht van Joh. Daniel Toussaint voor 3/9, Volkert v.d. Plaats als erfgenaam van zijn vrouw Anna Toussaint voor 3/9, Anna Maria Toussaint x J.C. Everts te Dockum en Haye Beekkerk te Leeuwarden als vader van zijn dochter Geertruida Beekkerk en Sibbeltje Ballings x G. Riemersma te Dokkum voor 3/9, als erven van oud-burgemeester Johan Daniel Toussaint, voor 2306 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-081 , pag. 150Voorstraat 55J. Huis 6‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Johannes Huis... 1809, quit. no. 2 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-056Voorstraat 55Johannes HuisJohannes Huis


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 178 van 12 apr 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-056Voorstraat 55koopaktefl. 2350huis aan de Voorstraat C-056
 
verkoperJohannes Huys
verkoperAnna Geertruida Faber
koperFreerk Hoekstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 602Voorstraat 55 Freerk Hoekstra doopgezind leeraarHarlingenhuis en erf (250 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 144 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-056Voorstraat 55Freerk Hoekstra, overleden op 31 maart 1837emeritus DG-predikant Voorstraat C 56, man van Ynskje Terpstra, vader van Jan, zeehandelaar, Rinske en Maaike Freerks Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Baukje Terpstraoud 72 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Dirk Martens de Boer... 1828, zv Marten de B., en Catharina Cramer; BS huw 1818, huw 1828, ovl 1861, bev.reg. HRL 1861 wijk C-056, 57; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk C-054; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Maaike Hoekstra... HRL 1851 wijk C-059, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, geb Westzaandam en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Rinske Hoekstrageb 20 sep 1789 Holwerd, ovl 16 mrt 1857 HRL, ongehuwd, dv Freerk H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, regattdv1826- 93; oud 48 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-056VoorstraatBaukje Terpstra72 jDokkumv, protestant, weduwe
C-056VoorstraatRinske Hoekstra49 jHolwertv, protestant, ongehuwd
C-056VoorstraatMaike Hoekstra47 jWestzaandamv, protestant, ongehuwd
C-056VoorstraatPietje Smid21 jTexelv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 102 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-056Voorstraat 55Feikje Liekeles Duiker, overleden op 25 augustus 18469 mnd (geboren 8/12/1845), overleden Voorstraat C 56, dochter van Liekele Olferts Duiker, slijter sterke dranken en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olfinus en Eeltje Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 468 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-056Voorstraat 55Ynskje Johannes Terpstra, overleden op 20 februari 184781 jr, geboren Dokkum 3/2/1766, overleden Voorstraat C 56, wed. Freerk Hoekstra, moeder van Jan, zeehandelaar, Maaike en Rinske Freerks Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 602Voorstraat C-056Harm Harms Kok woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 602Voorstraat C-049 Gerrit Jans Kroes woonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat C 49Fontein & Tjallingii8


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 602Voorstraat 55 (C-049)Sjoerd Fonteinwoonhuis


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8Houthandelaren


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8Houthandelaren


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandelaren


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8houthandel


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8houthandel


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 55 Dirk C. Postmakantoorbediendef. 2500f. 2500


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 55H. Post326Kapper


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 55H. Post983Kapper


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Post983Kapper


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Post983Kapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 55H. (Hendrik) Post


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 55rijksmonument 20696  terug