Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 57
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 57a7-0717-0727-079C-057C-050
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 57a7-070/27-0717-078C-057C-050


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0335v van 28 nov 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat NZ1012‑14‑00 gghuis
koperClaes Pieters, gehuwd mettingieter
koperDibbrich Jans
naastligger ten oostenEebel Sybrants
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende poort en steeg van Ernst van Aeluwe
naastligger ten noordenhet dwarshuis van Ernst van Aeluwe
verkoperPieter Anis, zoon van
verkoperSaske Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Aris Pietersstoeldraaier


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0382v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat NZ1932‑00‑00 gghuis
koperClaes Tomas, gehuwd met
koperJenneke Rogiers
naastligger ten oostenHans Jansen bleker
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westen[de steeg van] Foecke Piers
naastligger ten noordeneen kamer
verkoper q.q.Eme Rogiers
verkoper van 1/3Jan Emes
verkoper van 1/3Wierd Emes
verkoper van 1/3Jan Pieters Meut, gehuwd met
verkoper van 1/3Leyntie Emes [staat: Wierdts]


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0018v van 20 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat NZhuis
koperN. N.
naastligger ten oostenJan Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Foeke Heemstra
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.burgemeester Jan Rogiers de Gavere broer en zwager van de verkopers, curator over
verkoperde weeskinderen van wijlen Claes Thomas Bergh, gehuwd met
verkoperwijlen Janneke Rogiers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe curator (Claes Rogiers?) over de weeskinderen van Claes Thomas Berg x Janneke Rogiers, zijn zwager en zuster, laat verkopen een huis aan de Voorstraat. Ten O. Jan Jacobs en een steegje, ten W. een steeg en oud-burgemeester Foeke Heemstra. Koper niet bekend.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131r van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57een_achterVoorstraat NZ [staat: achter en aan het huis van de kopers]400‑00‑00 ggachterhuis
koperJan Jacobs Cannegieter, gehuwd met
koperGrietie Gerryts
toehaakeen dubbele Elisabeth
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibrant Iedes Feytama
naastligger ten zuidenJan Jacobs Kannegieter c.u.
naastligger ten westenvrije in- en uitgang
naastligger ten noordenJr. Julius Mockema van Unia
verkoperJr. Julius Mockema van Unia


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat NZ1580‑14‑00 gghuis en een plaatsje erachter
koper door niaarJan Jacobs
geniaarde koperDurck Gerbrens, gehuwd metmr. schoenmaker
geniaarde koperSytske Joostes
huurder voor 1 jaarN. N. 80‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jacobs kangieter
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende ingang van Heemstra secretaris
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLenert Jacobssmalschipper


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0255v van 31 jan 1657 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57een_achterVoorstraat NZ bij de Butterbrug, tot aan de Noorderhaven3300‑00‑00 cgklein huis
koper provisioneelN. N.
bewonerBavius Ziricusfiscaal
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Jacobs rentmeester
naastligger ten westenhet eerste huis in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.dr. Theodorus Fogelsangh, curator oversecretaris van Franekeradeel
verkoperJohannis Heemstra, nagelaten weeskind van
verkoperwijlen dr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen
verkoperwijlen dr. Wytske Doma


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0171r van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat NZ bij het brugje bij het Raadhuis1500‑00‑00 gg1/2 huis
koperBeerent Berckhuys, gehuwd metpasteibakker
koperJancke Wybbes
huurderHessel Claessen slager
naastligger ten oostenBeerent Berckhuys pasteibakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende poort van Jan Simons
naastligger ten noordende weduwe van wijlen gemeensman Aucke Jansen Haseler
verkoperde commissarissen over de boedel van Jacob Jansen Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Berckhuis, pasteibakker x Jancke Wybbes koopt een heerlijk 1/2 huis nz. Voorstraat naast het brugje, omtrent het Raadhuis. Het is een aparte woning, bewoond door slachter Hessel Claessen. De O. helft wordt door de koper bewoond. Ten W. de Poort van Jan Symons, ten Z. die straat, ten N. wd. de gemeensman Aucke Jansen Haselaer. Jacob Jansen Haselaer had het geerfd van zijn ouders. Gekocht van de curatoren over de boedel van Jacob Jansen Haselaer, voor 1500 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0144v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57een_achter[niet vermeld]188‑00‑00 ggwoning
koper door niaarRintie Tjallings herbergier
geniaarde koperGerloff Boeleswijdschipper
naastligger ten oostenMinse Cornelis
naastligger ten zuidenLaes Haselaer
naastligger ten westenRintie Tjallinghs
naastligger ten noordenRintie Tjallinghs herbergier
verkoper q.q.Hendrick Schol, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Abraham Savoy, curator over te Leeuwarden
verkoperDirck Formholt, en over zijn broer
verkoperHendrik Formholt, mede erfgenaam van hun vader
erflaterwijlen Hendrick Formholt
verkoperMeinardus Arkenbout voor zijn drie kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Christina Formholt, mede erfgenaam van eerder genoemde
erflaterwijlen Hendrick Formholt
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Rintie Tjallings, herbergier, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen wijdschipper Gerloff Boeles, een woning, met ten O. Minse Cornelis, ten W. en N. de koper, ten Z. Laes Haselaer. De paardenstal die er tegenaan is gebouwd zal moeten blijven staan. Gekocht van de curator over Dirck- en Hendrick Formholt als mede-erfgenamen van hun vader Hendrick Formholt, en Meinardus Arkenbout als vader van zijn 3 kinderen bij Christina Formholt, ook als mede-erf genamen van Hendrick Formholt, voor 188 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat in het zgn. poortje420‑00‑00 gghuis
koperFoeke Teedes binnenvader stadsweeshuis
huurder voor 1 jaarGerrit Hendrix c.u.mr. schoolmeester20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Sioerdts koopman
naastligger ten zuidenJancke Wybes kamerbediende
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: Poortje]
naastligger ten westenSibren Sibrens mr. tingieter
naastligger ten noordenRintie Tjallings
verkoperLaes Auckes Haselaermr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Foeke Teedes, binnenvader van het Stadsweeshuis, koopt een huis met inboedel, nz. Voorstraat in het zgn. Poortje. Ten O. Jan Sioerds [Schiere], ten Z. kamerbodinne Jancke Wybes, ten W. dat Poortje en mr. tinnegieter Sybren Sybrens, ten N. Rintie Tjallings. Het huis is verhuurd aan mr. schoenmaker Gerrit Hendrix. Gekocht van mr. chirurgijn Laes Auckes Haselaar voor 420 gg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0272v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57een_achterVoorstraat NZ in het zogenaamde poortje250‑00‑00 gghuis
koperRegnerus Hemminga, gehuwd metgerechtsbode
koperAnna Dyes Domna
naastligger ten oostenJan Sjoerds Schiere koopman
naastligger ten zuidenJanke Wybes
naastligger ten westenvroedsman Sibren Sybrens Kannegieter
naastligger ten westenhet poortje
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Rintje Tjallings
verkoperds. Gerhardus Steensma, gehuwd metpredikant te Oudega
verkoperBauckjen Foekes te Oudega
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Regnerus Hemminga, gerechtsbode x Anna Dyes Domna kopen een huis (met beschrijving), nz. Voorstraat in het Poortje. Ten O. Jan Sjoerds Schiere, ten Z. Jancke Wybes, ten W. het Poortje en de vroedsman Sybren Sybrens Kannegieter, ten N. wd. Rintie Tjallings. Gekocht van ds. Gerhardus Steensma x Bauckien Foekes, te Oudega, voor 250 gg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213r van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57twee_achterIn sekere steeg aan de Voorstraat, het Poortje genaamd, agter de Witte Arent325‑00‑00 cghuis met stallinge
kopersubstituutmajoor Nathaniel Cromhuisen executeurde Witte Arend
toehaakvier silveren lepels voor de kinderen
naastligger ten oostenJan Schiere
naastligger ten zuidenHemminga bode
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg Het Poortje]
naastligger ten noordenClaeske Abrahams, in leven huisvrouw van
naastligger ten noordenPieter Jansen
verkoper van 1/2Claeske Abrahams, in leven huisvrouw van
verkoper van 1/2Pieter Jansen, en caverende voor
verkoper van 1/2haar kinderen, verwekt bij haar eerste man
verkoper van 1/2wijlen Rintie Tjallings
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Nathaniel Cromhuisen, Substituut Majoor en Executeur, koopt een huis met een stalling ernaast, in een steeg het Poortje [Tuinsteeg], nz. Voorstraat, achter 'de Witte Arent'. Ten O. Jan Sjoerds Schiere, ten Z. de bode Hemminga, ten W. die steeg, ten N. de verkoper. De koper zal alleen in- en uitgang hebben naar de Voorstraat en de verkoper zal 5 meter grond krijgen voor haar tuin, achter de stal van de koper. Gekocht van Claeske Abrahams x Pieter Jansen voor 1/2, en haar kinderen bij haar wl. 1e man Rintie Tjallings voor 1/2, voor 325 cg. en 4 zilveren lepels.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-071Voorstraat 57ahuis
eigenaarRegnerus Hemminga
gebruikerRegnerus Hemminga
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
opmerking[vermeld als 7-072]


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0005v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat NZ505‑00‑00 gghuis en woning daarnaast onder een dak
koperAntie Rijcherts, weduwe van
koperwijlen Doecke Jansen
naastligger ten oostenJan Schiere koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenNieske Beerns Berkhuis, gehuwd met
naastligger ten westenTomas Overhart
naastligger ten noordenR. Hemminga
verkoperNieske Beerns Berkhuis, gehuwd met
verkoperTomas Overhart


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070/2Voorstraat 57ahuis
eigenaarTomas Overhart
gebruikerTomas Overhart
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper
opmerkingnummer 7-070 is tweemaal vermeld
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-071Voorstraat 57ahuis
eigenaarR. Hemminga
gebruikerR. Hemminga
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0139r van 19 apr 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57een_achterVoorstraat NZ in het Poortje164‑14‑00 gghuis
koperRobbert Rowel c.u.gerechtsbode
naastligger ten oostenJan Schiere
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Doeke Jansen
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: het poortje]
naastligger ten noordenmajoor Cromhuysen
verkoperde erfgenamen van wijlen Regnerus Hemminga, gehuwd met
verkoperwijlen Anna Domna
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Robbert Rowel c.u., gerechtsbode, koopt een huis nz. Voorstraat in het Poortje. Ten O. Jan Schiere, ten W. het Poortje, ten Z. wd. Doeke Jansen, ten N. majoor Cromhuysen. Gekocht van erven Regnerus Hemminga x Anna Domna, voor 164 gg 14 st.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0206r van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57een_achterVoorstraat NZ in het Poortie of ingang naar de herberg genaamd De Witte Arend350‑00‑00 cghuis
kopervroedsman Sybolt Sierks Hoornstra de Witte Arend
naastligger ten oostenJan Sioerds Schiere koopman
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Doeke Jansen
naastligger ten westeningang naar de herberg genaamd de witte Arend de Witte Arend
naastligger ten noordenNathaniel Cromhausen
verkoperRobbert Rowelgerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Sybout Sierks Hornstra, mede-vroedsman, koopt een huis nz. Voorstraat, in het zogenaamde Poortje of ingang naar de herberg 'De Witte Arend'. Ten O. hopman Jan Sjoerds Schiere, ten Z. wd. Doeke Jansen, ten W. het Poortje, ten N. Nathaniel Cromhuizen. Gekocht van mede-gerechtsbode Robert Roell, voor 350 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070/2Voorstraat 57ahuis
eigenaarwed. Doeke Jansen
gebruikerFolkert Jansen
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
opmerking[voor de tweede keer vermeld als 7-070]
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-071Voorstraat 57ahuis
eigenaarvroedsman Hornstra
gebruikervroedsman Hornstra
aanslag huurwaarde02‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-071Voorstraat 57ahuis
eigenaarwed. Doeke Jansen
gebruikerwed. Doeke Jansen
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-072Voorstraat 57ahuis
eigenaarvroedsman Hornstra erven wed.
gebruikerCornelis Lases cum soc.
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0082r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57een_achterVoorstraat NZ in een steeg naast het houten bruggetje tussen de Katterugs- en Raadhuizerpijpen518‑07‑00 gghuis
koperLijsbet Jans, weduwe van
koperwijlen Rijkert Doekes
huurderSierkjen Tjebbes c.s.38‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJanke Douwes Hanekuik, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dreyer
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen ? Doeke Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen majoor Cromhuisen
verkoper van 1/4IJsbrand Sierks Hornstramr. bakker
verkoper van 1/4meerderjarige ongehuwde dochter Janneke Sierks Hornstra
verkoper van 1/4Sybout Sierks Hornstrabakkersgezel
verkoper van 1/4Pietje Pieters, gehuwd met
verkoper van 1/4Anderies Wytsesmr. timmerman


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0098r van 6 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat NZ bij het houten brugje tussen de Katterugs en Raadhuis pijpen350‑00‑00 cg1/7 huis
koperTjerk Jans, minderjarige zoon van
koperJan Tjerks, en van zijn overleden 1e vrouw
koperwijlen Antie Jacobs, en de beide curatoren over Tjerk Jans, belast met de aankoop
koper q.q.Douwe Sipkes, curator
koper q.q.Jacob Sipkes, curator
huurder oostelijke deelmede eigenaar Jeltie Doekes 50‑00‑00 cg
huurder westelijk deelde weduwe van wijlen Rijchert Doekes 50‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Tjebbes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Rijchert Doekes
verkoperAaltie Doekes, gehuwd met
verkoperJan Tjerksschipper


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0212r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat350‑00‑00 cg1/7 huis
koperDoecke Wybrens, curator overmr. glasmaker
koperAntie Rijkerts
eigenaar van 6/7Jeltie Doeckes c.s.
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenAntie Rijkerts n.u.
verkoperHylkjen Doeckes, gehuwd met
verkoperJacob Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoecke Wybrens [Venema] mr. glasemaker, koopt als curator over Antie Rijkerts 1/7 van een mooi [dubbel] huis nz. Voorstraat, dat door Jeltie Doeckes c.s. als mede-eigenaren wordt bewoond. Ten O. Jacobus Buitenpost, ten W. een steeg, ten Z. de Voorstraat, ten N. de koper. Gekocht van Hylkjen Doeckes x Jacob Dirks.


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0042v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat NZ1129‑00‑00 cg3/7 huis
koper van 1/2Andries Doedes, gehuwd metwinkelier
koper van 1/2Antie Fransen winkelier
koper van 1/2Doeke Wybrens, gehuwd metmr. glasmaker en winkelier
koper van 1/2Lijsbert Jans van Ripperts winkelier
huurder van 1/2Elske Janes
huurder van 1/2wijlen Pytter Trompetter
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenLijsbert Jans van Ripperts
verkoper q.q.huisman Douwe Sipkes, curator, broer van onder Pingjum
verkoper q.q.huisman Jacob Sipkes, curatoren over onder Boer
verkoper van 1/7Tjerk Jansvarensgezel
verkoper van 1/7Doekjen Doekes, weduwe vanwinkelierse
verkoper van 1/7wijlen Gerryt Joosten
verkoper van 1/7Jeltje Doekes, gehuwd met
verkoper van 1/7Jan Evertskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Doedes x Antje Fransen, winkeliers en mr. glazenmaker Doeke Wybrens Venema x Lijsbeth Jans van Ripperts, winkeliers, kopen 3/7 van een mooi [dubbel] huis, nz. Voorstraat. Ten O. Jacob Buitenpost, ten W. een steeg, ten Z. die straat, ten N. Lijsbeth van Ripperts. De [westelijke] helft wordt bewoond door Doeke Wybrens Venema, de [oostelijke] helft door Elske Janes (van Slooten) wv Pyter Jansen Trompetter, als huurders. Gekocht van de curatoren over varensgezel Tjerk Jans voor 1/7, Doekien Doekes wv winkelier Gerryt Joosten voor 1/7, en Jeltje Doekes x Jan Everts voor 1/7, voor 1129 CG.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-071Voorstraat 57ahuis
eigenaarDoeke Wybrens cum soc.
gebruikerDoeke Wybrens cum soc.
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-072Voorstraat 57ahuis
eigenaarDoeke Wybrens cum soc.
gebruikerBauke Floris cum soc.
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-071, fol. 124vVoorstraat 57aDoeke Wybrens cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderenglaesemaeker33:2:00 cg5:10:00 cgbestaet maetigh wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0167v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57een_achterVoorstraat NZ in de Tuinsteeg [staat: steeg genaamd het Poortje]199‑14‑00 gghuis
koper van 1/2 door niaar ratione vicinitatisAnna Sioerds, weduwe van
koper van 1/2 door niaar ratione vicinitatiswijlen Meile Ollema
koper van 1/2 door niaar ratione vicinitatisburgemeester Johan Daniel Toussaint, gehuwd met
koper van 1/2 door niaar ratione vicinitatisGeertje Ollema
geniaarde koperDoeke Wybrens Feenema, gehuwd met
geniaarde koperLijsbert Jans van Rippers
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenDoeke Wybrens c.s.
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: de steeg of het poortje]
naastligger ten noordenJohannes van Wetsens
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Anna Siverda wv Meile Ollema en Geertje Ollema x burgemeester Johan Daniel Toussaint, kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Doeke Wybrens Feenema x Lijsbert Jans van Rippers, een huis c.o.a. in de steeg nz. Voorstraat `het Poortje` [Tuinsteeg] genaamd, achter het huis van secretaris Wetsens aan wie die steeg toebehoort. Het huis werd bewoond door de dochter van oud-majoor Nathaniel Cromhousen. Ten O. Jacob Buitenpost, ten Z. Doeke Wybrens c.s., ten W. de steeg of het poortje, ten N. de secretaris Johannes Wetsens. Geen grondpacht. Gekocht van de diaconen der Gereformeerde Gemeente, voor 199 gg. 14 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-071Voorstraat 57ahuis
eigenaarDoeke Wybrens c.s.
gebruikerDoeke Wybrens c.s.
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-072Voorstraat 57ahuis
eigenaarDoeke Wybrens c.s.
gebruikerBauke Floris c.soc.
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-071Voorstraat 57ahuis
eigenaarDoeke Wybrens c.s.
gebruikerDoeke Wybrens c.s.
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-072Voorstraat 57ahuis
eigenaarDoeke Wybrens c.s.
gebruikerBauke Floris c.s.
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-078Voorstraat 57ahuis
eigenaarLammert Bakker wed.
gebruikerLammert Bakker wed.
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079Voorstraat 57awoning
eigenaarDoeke Venema
gebruikerManus J. Heemstra
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerTjetske Jansz
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0050r van 29 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat NZ1230‑00‑00 gghuis
koperAntje Fransen, weduwe van
koperwijlen Andries Doedes
naastligger ten oostenDoeke Fenema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDoeke Fenema
verkoper q.q.Albert W. Bakker, curator overkoopman
verkoperPhilippina Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Lammert Jans Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Fransen wv Andries Doedes koopt een huis nz. Voorstraat, inclusief de toonbank, trog en schotelbank. Ten O. en N. Doeke Wybrens Venema, ten Z. de Voorstraat, ten W. een steeg. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Philippina Arjens wv bakker Lammert Jans, voor 1230 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0080v van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57Voorstraat NZ1850‑00‑00 cghuis
koper door niaarDoeke Wybrens Fenema mr. verver
geniaarde koperRuben Suisman Cohenjoods koopman
huurderPieter Post kunstschilder
naastligger ten oostenDoeke Venema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenDoeke Venema
verkoperAntje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Doedes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-078Voorstraat 57ahuis
eigenaarD. Fenema
gebruikerD. Fenema
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079Voorstraat 57a
eigenaarD. Fenema
gebruikerJacob van der Ley
huurwaarde21‑10‑00 cg
gebruikerEnne Dirks
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑10‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑07‑02 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0030v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 57een_achterVoorstraat, OZ steeg naar de280‑00‑00 cghuis
koperAlbert Bolman, gehuwd met
koperAntje Rijkerts Jongma
huurderGeertje Hendriks 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenF. Tjallngii n.u.
naastligger ten zuidenAlbert Bolman c.u.
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenA. de Roock nom. liberorumequipagemeester
verkoper van 3/9Johan Daniel Toussaint
verkoper van 3/9Volkert van der Plaats, weduwnaar en erfgenaam ad vitam van
verkoper van 3/9wijlen Anna Toussaint
verkoper van 1/18Maria Toussaint, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/18J. C. Everts te Dokkum
verkoper van 1/18Haaye Beekkerk
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings, gehuwd met
verkoper van 1/9G. Riemersma te Dokkum
erflaterwijlen oud burgemeester Johan Daniel Toussaint
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Albert Bolman x Antje Rijkerts Jongma koopt huis en erf in de steeg die achter het huis van de equipagemeester A. de Roock naar de Voorstraat loopt (de Tuinsteeg). Ten O. F. Tjallingii, ten Z. de kopers, ten W. de steeg, ten N. A. de Roock. Gekocht van Joh. Daniel Toussaint voor 3/9, Volkert v.d. Plaats als erfgenaam van zijn vrouw Anna Toussaint voor 3/9, en Anna Maria Toussaint x J.C. Everts te Dockum en Haye Beekkerk te Leeuwarden als vader van zijn dochter Geertruida Beekkerk en Sibbeltje Ballings x G. Riemersma te Dokkum voor 3/9, als erven van oud-burgemeester Johan Daniel Toussaint, voor 280 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-079 , pag. 149Voorstraat 57aA. Bolman 1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-057Voorstraat 57aAlbert Jans Bolman... 1778 Grote Kerk HRL, vader als A. Bolleman en moeder als Aukje Pieters; eigenaar en gebruiker van wijk C-057, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-038; gebruiker Boldewijn de Wit, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-057Voorstraat 57Albert BolmanAlbert Bolmankoopman


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 165 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-057Voorstraat 57Schelte Piers van der Hoef, overleden op 15 september 1827mr. huistimmerman Noorderhaven-Z C 130, wednr. Zaakje Folkerts de Haas, man van Hylkje Hendriks Molenaar (geen kinderen), vader van Folkert Scheltes van der Hoeff, idem Voorstraat C 57 (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 173 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-057Voorstraat 57Trijntje Folkerts van der Hoef, overleden op 29 september 1827dochter van Folkert Scheltes van der Hoef, mr. timmerman Voorstraat C. xx en Antje Scheltes Blok, zuster van minderjarige Saakje en Schelte Folkerts van der Hoef. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 603Voorstraat 57a Albert Bolman koopmanHarlingenhuis en erf (120 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 603aVoorstraat 57a Adrianus Roock Harlingensteeg, erf (80 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-057Voorstraat 57aDirk Martens de Boer... 1861 wijk C-056, 57; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk C-054; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-057VoorstraatFetze Schaafsma23 jaannemer van pub. werkenMakkumm, protestant, gehuwd
C-057VoorstraatElisabeth Alta22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-057VoorstraatSjoerd Schaafsma9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 08 nov 1842
vermeld alsgeschat adresbericht
C-057Voorstraat 57aEene HUIZINGE, met TUINTJE, BLEEK, en ANNEXEN aan de Voorstraat, Sytse, Hoekstra. verkocht op 8 nov 1842 ten huize in de Herberg in de Ooijevaar door not. Wijma en Goslings.


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 en 201 van 23 nov 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-057Voorstraat 57aprovisionele en finale toewijzingfl. 1300huis nz Voorstraat C-057
 
verkoperJan Bolman
verkoperJacobus Bolman
verkoperGeert Bolman
koperLykle Olpherts Duiker


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 598 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-057Voorstraat 57Sytske Liekeles Duiker, overleden op 12 januari 18461 mnd (geboren 8/12/1845), overleden Voorstraat C 57, dochter van Liekele Olferts Duiker, slijter en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olfinus, Eeltje en Feikje Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50020 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 126 en 133 van 8 apr 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-057Voorstraat 57aprovisionele en finale toewijzingfl. 700huizinge aan de Voorstraat nabij de Blauwe Trappen
 
verkoperHarmanus Ouendag (q.q.)
verkoperNicolaas Schenkius (q.q.)
koperAbe Gosses Schipper


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1335 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-057Voorstraat 57Leonardus Leonardus Conradi, overleden op 29 augustus 184822 jr, geboren Harlingen 20/12/1826, overleden aldaar (Voorstraat C 57), bakkersknecht, ongehuwd, zoon van Leonardus Conradi, koopman en Sjoukje Johannes Stoef, broer van Hendrikus, bakkersknecht Harlingen en afwezige Johannes Leonardus Conradi (onbekende verblijfplaats). (ook op lijst Harlingen augustus) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-057Voorstraat 57aTrijntje Jans Faber... dec 1817 en 4 jan 1818, dv Jan Luitjes F, en Maria Falon; BS huw 1818, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-057; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-054; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 603Voorstraat C-057Sipke W. Duif woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3546Tuinsteeg C-050 Elisabeth Eeltjes Tigchelaar wed. L.O. Duikerwoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 57, HarlingenVoorstraat 57J. Kruisweg, wed.brei-inrichting, machinale


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3547Voorstraat 57a (C-051)Neeltje Kruiswegwoonhuis


1917 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-02-1917
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 57, HarlingenVoorstraat 57N. Kruiswegheren- en dameskleding


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 57aW.C. Postma220


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 57S. Zwanenburg154Carg. en exped.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 57S. Zwanenburg154Carg. en exped.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 57T. Alkemamanufacturier
Voorstraat 57aH. Godthelpleeraar h.b.s.


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 57, HarlingenVoorstraat 57 Alkema & zoonWolwinkel, dewollen garens, dameshandwerken, jaeger ondergoederen


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 57, HarlingenVoorstraat 57 AlkemaWolwinkel, degarens, ondergoederen, lingeries, corsets


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 57Alkema & Zn.153Manuf.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 57Alkema & Zn.682Wolwinkel


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Alkema & Zn.682Wolwinkel


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Alkema & Zn.682Wolwinkel


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Alkema & Zn.682Wolwinkel


1954 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Voorstraat 57mei: De geheel verbouwde modezaak van de fa. Huese op Voorstraat 57-59 wordt weer in gebruik genomen


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 57, HarlingenVoorstraat 57 Hueseafdeling dames-confectie


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 57aA.J. (Albertus) Huese  terug