Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 106
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNoorderhaven 1067-0817-0827-098C-136C-127


Naastliggers vanNoorderhaven 106
ten oostende Roeperssteeg
ten oostenNoorderhaven 108
ten zuidende Noorderhaven
ten westende Noorderhaven
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 106Roepersteeg ten oosten


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0235r van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106Voorstraat NZ strekkende tot aan de haven1000‑00‑00 gg1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter
koperJacob Eedes Feitema, broeder van te Amsterdam
koperSibrant Eedes Feitema
eigenaar van 1/3Jacob Eedes Feitema te Amsterdam
eigenaar van 1/3Sibrant Eedes Feitema
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: Eede Jacobssteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Jacob Pieters
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperCornelis Eedes Feitema broeder van de verkopers


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0071r van 6 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106Voorstraat NZ1571‑12‑00 gg1/2 huis, door haar ten dele bewoond, strekkende van voren het diept tot achter aan de Noorderhaven
koperGrietie Jans, weduwe van
koperwijlen Sibrant Edes Feytema
protesteert vanwege redemptie van 1/3Cornelis Edes Feytema
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenHoyte Seerps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jacobs tingieter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Edes Feytema te Amsterdam


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142r van 28 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Syberen Ydes Feytema


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0095r van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106Voorstraat NZ tot de Noorderhaven7150‑00‑00 cghuis, mouterij en ledige plaats daar achter
koperSicke Lubberts koopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Jacobs tingieter
naastligger ten westenwijlen dr. Andreas Heemstra secretaris
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperMaycke Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Lubberts, koopman koopt een huis, mouterij en ledig erf erachter c.a. aan de nz. Voorstraat, strekkende achterwaarts tot aan de Noorderhaven. Ten O. de Roeperssteeg, ten Z. de straat, ten W. het huis en erf van tinnegieter Jan Jacobs en wl. de secretaris Andreas Heemstra, ten N. de straat. Gekocht van Maicke Feytema, voor 7150 cg.


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)'anno' en '1657'


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)L, S'S L'


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Venus, godin van de schoonheid en liefde


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Ceres, godin van de landbouw en vruchtbaarheid


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Bacchus, god van de wijn en de overvloed


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Aeolus, god van de wind en de zee


1657 - rooiboek blz. 46 sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Noorderhaven 106 Sixtus Lubberti
De Magistraet der Stede Harlingen in completen getalle ende naderhants door hun Gecommitteerde oculare inspectie genomen hebbende, ter instantie van Sixtus Lubberti, op de Roeperssteygh onslechtheyt hebben geresolveert ende geordonneert dat der selver steych aent noord ende, soo veel sal werden opgehoocht, dat de selve met den daer voorbij lopende straet egal, ofte over een compt, des dat heeren Olicans huys op de oostcant van voors. steygh staende, tot sijn Olicans costen ende onderholdinge sal moghen macken een gote met een verwulff, om bequamelijck sijn waterlosinge te conen holden ende hebben. Actum door continuatie desen 16en septembris 1657. (get.) J. Hillebrants. Ter ordonnantie vande Magistraet, abs. Sec. (get.) D. Cornely.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSixtus Luberti


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0103v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicco Lubberti wijnkoper


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0122v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106Noorderhaven ZZ op de hoek van de Roeperssteeg1710‑00‑00 ggpakhuis met wal
koperAlbert Jansen Acker
koperGaverius Braem apotheker
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan de Jager
naastligger ten zuidenMinse Cornelis
verkoper van 1/2burgemeester Jacobus Goslings q.q., ter assistentie van
verkoper van 1/2Debora Lubberti, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/2Jaques Coederck te Amsterdam
verkoper van 1/2burgerhopman Tjeerd Lantingh q.q., ter assistentie van
verkoper van 1/2Geertie Piebes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgerhopman Dominicus Cornely
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jansen Acker en apotheker Gaverius (Gooitje) Braam, kopen pakhuis zz. Noorderhaven hoek Roeperssteeg, met 4 graanzolders. Ten W. Jan de Jager, ten Z. het pakhuis van Minse Cornelis. Gekocht van Debora Coedercq voor 1/2 en Geertie Piebes wv Dominicus Cornely ook voor 1/2.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039va van 11 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Sicco Lubberti wijnkoper
naastligger ten oostenFettie Laeses Hannema, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen gemeensman Aucke Jansen Haselaer
naastligger ten oostenJancke Wybes, weduwe vankamerbodinne


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0169v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106Noorderhaven ZZ op de hoek van de Roeperssteeg1701‑00‑00 ggpakhuis
koperGoytien Claesen Braem koopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenMinse Cornelis
naastligger ten westenhuis genaamd Herberg de Arent de Arend
naastligger ten westenals huurder Jan Pytters
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperBaucke Braem
verkoperde crediteuren van Albert Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGooitie Claessen Braam koopt groot pakhuis zz. Noorderhaven hoek Roeperssteeg, met 4 graanzolders. Ten O. deze steeg, ten Z. pakhuis van Minse Cornelis, ten W. huis en herberg 'de Arent', ten N. de straat en haven. Gekocht van Goucke Braam en de curatoren over Albert Acker.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0134r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLaes Haselaer
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Beern Berckhuis


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0218v van 1 jul 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van Goitien Braam e.a.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081 , folio 137Noorderhaven 106pakhuis
eigenaarGoitien Braams
gebruikerGoitien Braams
gebruikerClaes Goitiens
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081 , folio 90rNoorderhaven 106pakhuis
eigenaarGoitien Braams erven
gebruikerGoitien Braams erven
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081 , folio Noorderhaven 106pakhuis
eigenaarFoppe Goitiens
gebruikerFoppe Goitiens
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0282r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Goitjen Braem


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0120r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braam


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-082 , folio 90vNoorderhaven 106pakhuis
eigenaarFoppe Goitiens
gebruikerburgemeester Menalda
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-082 , folio 90vNoorderhaven 106huis
eigenaarwed. Simon Stinstra
gebruikersecretaris Wetsens
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0227r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Stinstra


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-082 , folio 91vNoorderhaven 106huis
eigenaarSimon Stinstra
gebruikersecretaris Wetzens
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-082 , folio 91vNoorderhaven 106huis
eigenaardr. Stinstra
gebruikerJacob Oosterbaan
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-098 , folio 167rNoorderhaven 106pakhuis
eigenaardr. G. Stinstra wed.
gebruikerdr. G. Stinstra wed.
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0197v van 27 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106Noorderhaven ZZ hoek Roeperssteeg2200‑00‑00 cgpakhuis
koperCatharina Stinstra, gehuwd met
koperDirk Fontein
huurder benedengedeeltePieter Huidekoper koopman
huurder bovengedeelteDirk Fontein
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen S. Talma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperIsabella Stinstra, gehuwd met te Amsterdam
verkoperPieter de Clercq jr. te Amsterdam


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-098 , folio 155rNoorderhaven 106pakhuis
eigenaarDirk Fontein
gebruikerP. Huidekoper
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-098 , folio 155rNoorderhaven 106pakhuis
eigenaarDirk Fontein
gebruikerDirk Fontein
huurwaarde44‑00‑00 cg
gebruikerP. Huidekoper
huurwaarde45‑00‑00 cg
huurwaarde totaal89‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-098 , pag. 151Noorderhaven 106D. Fontein 4‑00‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-136Noorderhaven 106Dirk Pzn Fontein... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-013, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-136Noorderhaven 106Pieter Huidecoper... 1814. (GAH204):eigenaar en gebruiker van wijk C-088, wijnkoper, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-136, wijnpakhuis, eigenaar is Dirk Fotein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-212, pakhuis, gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-136Noorderhaven 106Dirk FonteinP Huidecoperwijnpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 606Noorderhaven 106Dirk Fontein zeepziederHarlingenhuis en erf (160 m²)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 606Noorderhaven 106 Abe van SlootenHarlingenvernieuwd tot eene aanzienelijke winkel


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 99 van 3 dec 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-136Noorderhaven 106koopaktefl. 2000pakhuis c.a. op de hoek van de Roeperssteeg aan de zuidkant van de Noorderhaven C-136
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperGerardus Pettinga


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 en 67 van 22 dec 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-136Noorderhaven 106provisionele en finale toewijzingfl. 3000wijnpakhuis met wijnkelder aan de zuidkant van de Noorderhaven, C-134, C-135 en C-136
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperGerbrandus Pettinga
koperJan Freerk Fontein


1847 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
vermeld alsgeschat adresbericht
C-136Noorderhaven 106Een uitmuntend uitgestrekt WIJNPAKHUIS met eenen bijzonder gunstig ingerigten WIJNKELDER, met de voorhanden zijnde WIJNEN enz., benevens de GEREEDSCHA aan den zuidkant van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 in het Heeren Logement van Minnema door notaris Goslings.


1847 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
vermeld alsgeschat adresbericht
C-136Noorderhaven 106Een uitmuntend uitgestrekt WIJNPAKHUIS met eenen bijzonder gunstig ingerigten WIJNKELDER, met de voorhanden zijnde WIJNEN enz., benevens de GEREEDSCHA aan den zuidkant van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 in het Heeren Logement van Minnema door notaris Goslings.


1847 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
vermeld alsgeschat adresbericht
C-136Noorderhaven 106Een uitmuntend uitgestrekt WIJNPAKHUIS met eenen bijzonder gunstig ingerigten WIJNKELDER, met de voorhanden zijnde WIJNEN enz., benevens de GEREEDSCHA aan den zuidkant van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 in het Heeren Logement van Minnema door notaris Goslings.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-136Noorderhaven 106Grietje Gorter... 21 en 28 dec 1817, dv Klaas G, en Stijntje Wit; BS huw 1818, ovl 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk C-136; oud 58 jaar, geb Westzaan en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 606Roepersteeg C-134Jan Foekens pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3401Noorderhaven C-127 A. Menalda en zonenwoonhuis
Sectie A nr. 3401Noorderhaven C-127 A. Menalda en zonenkantoor


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven C 127D. Fontein Hzn.12


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3401Noorderhaven 106 (C-127)mr. Albert Menalda (te Leeuwarden)pakhuis en kantoor


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 106rijksmonument 20606


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3401Noorderhaven 106


2023
0.17215204238892


  terug