Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 110
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 110 7-054 1/2 7-058 C-202 C-120
Naastliggers vanNoorderhaven 110
ten oostenNoorderhaven 112
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 108
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 110naamloze steeg ten oosten


0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 110Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 96[..] groentehandel van de heer D. van Seijst op de Noorderhaven 110.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0016v van 30 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ [niet vermeld]kamer achter het huis van de koper
 
koperJan Jaspers, gehuwd met200-00-00 GG
koperImpck Jansen
verpachter grondSybrich Abels 2-00-00 CG
naastligger ten oostenAefken Sytses
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten westenSjoerdt Jellis
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerRoeperssteeg [staat: Yde Jacobssteeg]
verkoperEbel Sybrandts
verkoperSybren Jees
verkoperArnold Jees, mede voor hun broer
verkoperJacob JeesAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jaspers ende Impck Jans dochter, echteluyden Harlingen, versoecken naer behoerlicke proclamatien inwijsinge boede ende consent op seeckere camer staende achter de copers huysinge met den eygendom ende onderholdinge vanden halve stege ten suyden, vanden halve camer ende van den vrijen ingangh in Yde Jacobs stege, hebbende Aescken Hessels ten oosten ende Tjaerdt Jellis ten westen ten naesten, belast met xxijij stuyvers jaerlicxsse grondpacht aen den vercoper, voerts allet geene daer.. ende aen eerde ende nagelvast is ende alle vordere gerechtigheyt daer toe behorende. Gecoft van Ibel Sybrents dochter Sybren Anes ende ... ... voer hem selven ende caverende de rato voer Jacob ... ... ende ... ... t'Amsterdam voor een somma van twee hondert golden guldens den gulden ten xxviij stuyvers gereet gelt nae luyt den coopbryef daervan sijnde.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0107r van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan stoeldraaier


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0288v van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan stoeldraaier


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0186v van 18 dec 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0215v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZhuis met een schuur erachter en een vrije uitgang in de Ede Jacobssteeg zowel als door de steeg ten oosten naar de haven
 
koperPieter Martens, en zijn zuster680-00-00 GG
koperMaycke Martens
verpachter grondEbel Sybrandts 6-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Stoffel smid
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Louws
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Jaspers, gehuwd metstoeldraaier
verkoperImpck Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Martens en Maycke Martens, broeder en zuster, kopen een huis en schuur daar achter, zz. Noorderhaven. Ten O. erven (smid?) Stoffel Smydts?, ten W. Jacob Louws. Vrije uitgang zowel achter naar en in Eede Jacobs steeg [Roeperssteeg] als naar voren naar de haven door de steeg ten oosten. Grondpacht 6 cg aan Ibel Sybrandts. Gekocht van stoeldraaier Jan Jaspers x Impck Jans voor 680 gg.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0218v van 22 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0262r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0269v van 23 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276r van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEbell Sybrandts


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0027v van 10 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis met een schuur erachter
 
koperAnne Thomas koopman702-00-00 GG
verpachter grondSibrant Edes 6-00-00 CG
naastligger ten oostenStoffel smid
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Lous
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: noorder nieuwe haven]
verkoperPieter Martens, gehuwd metkorfmaker
verkoperAeltye Segers
verkoperzijn zuster gesterkt met haar broer Mary Marthens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Thomas, koopman, koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Stoffel Smidts, ten W. Jacob Lous. Gekocht van korffmaker Pieter Martens x Aeltje Segers en Mary Marthens gesterkt met voorsz. Pieter Marthens haar broeder, voor 702 gg.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0112r van 25 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperGerryt Jobs, gehuwd metsmid812-14-00 GG
koperRyoerdtke Pieters
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
protesteertPieter Marthens
naastligger ten oostenJets Stoffels
naastligger ten oostensteeg waarin een vrije uit- en ingang
naastligger ten zuidensteeg naar de Roeperssteeg van Jan Willems
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAnne Thomas, gehuwd met
verkoperAeltie Hendricx


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0167v van 21 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg naar de Noorderhaven
naastligger ten westenGerryt Jobs smid


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0283v van 25 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ bij de verlatenhuis
 
koper provisioneelN. N.
bewonerGerryt Jobssmid
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Willem Jansen, gerechtigde vankoopmanKampen
crediteur (triumphant)Pieter Marthens, gehuwd met
crediteur (triumphant)Aelcke Segers
verkoper (gesuccumbeerde)Anne Thomas


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0375v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg naar de Roeperssteeg [staat: Ede Jacobssteeg]
naastligger ten westenGrietie, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Martens


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0381r van 24 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Jobs smid


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0389r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0393r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0038v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0148v van 2 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenToenis de Way
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJohannis Piers
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Gerryt Jobssmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van het nagelaten weeskind van smid Gerryt Jobs


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0156v van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZhuis
 
koper finaalN. N. 341-14-00 GG
naastligger ten oostenToenis de Way
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJohannes Piers
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0031r van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHarmen Gerryts
naastligger ten westenClaes Groeyer
naastligger ten westende verkoper e.a.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0031r van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHarmen Gerryts


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0142v van 4 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0093v van 16 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHarmen Gerrydts


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130v van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152v van 11 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis, brouwerij en mouterij
 
koperPybe Haeyes, gehuwd met1800-00-00 GG
koperDieucke Jaeckles
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tonis de Way
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJochem Piers
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperGerryt Pyters Meylsma, gehuwd metapotheker
verkoperEbeltie Hanses


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0087r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0087r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0091r van 19 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg, waarnaar vrij in- en uitgang


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0058v van 23 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van de burgemeester Pybe Hayes Sinnema


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144r van 24 aug 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnema


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0235r van 16 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0048r van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven NZ naast de Drie Cronengrondpacht van 6-00-00 CG
 
koperJoucke Hoytes 110-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit huis en brouwerij van Haringh Pybes Sinnama6-00-00 CG
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Feytema
verkoperDirck Feytema
verkoperJacob Feytema


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvrije achter in- en uitgang door de Roeperssteeg


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0075v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110achterNoorderhaven ZZ [staat: oude haven ten zuiden van het verkochte huis van Haringh Sinnema]brouwhuis
 
koperTjebbe Jansen c.u.tingieter150-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekJelle Zybes
protesteert q.q.Symon Heyns, curator
protesteert q.q.Feyte Tjeerdts, curatoren over
protesteert vanwege een hypotheekhet nagelaten weeskind van wijlen Rippert Heyns
protesteert vanwege een obligatieLaes Pytterskoopman
protesteert vanwege een obligatieburgervaandrig Ebe Douweskoopman
naastligger ten oostenhet achterhuis en plaats van Claes Burger
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet achterhuis van de heer Ammama
naastligger ten westenhet achterhuis bewoond Meynte Hinxt
naastligger ten noordenhet verkochte huis en plaats van Haringh Sinnema
verkoperHaringh Sybes Sinnema c.u.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0115r van 19 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ [staat: oude haven] bij de grote sluis alwaar de Gekroonde Wereld in de gevel staathuis
 
koperPytter Luitiens Roorda, gehuwd metmr. smid1400-00-00 GG
koperDoedtie Rienx
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet bierhuis en de steeg
naastligger ten zuidende brouwerij van Haringh Pybes Sinnema, gehuwd metbrouwer
naastligger ten zuidenJoostie Meyes Lyklama
naastligger ten westende heer Ammama
naastligger ten westenals bewoner Meynte Hinxt
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperHaringh Pybes Sinnema, gehuwd metbrouwer
verkoperJoostie Meyes Lyklama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Luitjens Roorda, mr. smid x Doedtie Rienx, kopen een huis met een grote kelder en een klein plaetske erachter, zz. Oude Haven, omtrent de Grote Sluis, waar de gecroonde werelt in de gevel staat. Ten Z. verkopers' brouwerij, ten O. hun bierhuis en de bijbehorende steeg, ten W. Ammema, ten N. de straat. Grondpacht 4 cg. De koper moet van de koopsom 1100 cg. onder zich houden tegen 4% rente ten behoeve van Neeltie Ripperts, weeskind van Rippert Heyns, waarover Sinnema en Symen Heyns, bakker op Grettingaburen curator zijn. Gekocht van brouwer Haringh Pybes Sinnema x Joostje Meyes Lycklama voor 1400 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0009v van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ [staat: bij de grote nieuwe sluis]huis
 
koperhuis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks, gehuwd metmr. chirurgijn853-12-00 GG
koperJancke Reyns
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderLammert Pieters c.u.slotmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
naastliggerFeyte Tjeerds
verkoperPieter Luitiens Roordamr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZierck Dircks, mr. chirurgijn x Janke Reyns, kopen huis omtrent de grote nieuwe sluis, waar de gecroonde werelt in de gevel staat, tegenwoordig door slotmaker Lammert Pieters c.u. als huurders bewoond. Grondpacht 4 cg. Het keukentje van dit huis is tegen de muur van naastligger Feyte Tjeerdts getimmerd. Andere naastliggers worden niet genoemd. Gekocht van Pieter Luitiens Roorda, mr. smid voor 853 gg 12 st.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZierck Dircks


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ar van 7 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis daer de Drie Cronen uithangen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211r van 30 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0252r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]huis
 
koperhuis genaamd de Gekroonde Werelt Andries Feddes, gehuwd metmr. smid828-00-00 GG
koperNeeltie Ripperts
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oosten*Feyte Tjeerds
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperZyrck Dirx, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperJancke Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Feddes, mr. smid x Neeltie Ripperts koopt een mooi huis omtrent de Grote Sluis, waar de gecroonde werelt in de gevel staat. De koper zal moeten toestaan dat op de rooiing van de oostelijke zijmuur gebouwd zal mogen worden tot aan en op de muur van de naastligger ten Z., Feyte Tjeerds, welke gemeenschappelijk is. Ook de balk welke daarop rust moet blijven liggen. Voor alle voorwaarden Andere naastliggers worden niet genoemd. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Zyrck Dirx, mr. chirurgijn x Jancke Reyns, voor 828 gg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0350r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAndries Feddes mr. smid


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0382r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kopers Andries Feddes c.u.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0107v van 17 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAndries Feddes


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0212r van 4 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Feddes
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang naar de Roeperssteeg


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0265v van 14 dec 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAndries Feddes


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0273v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Feddes


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0020r van 30 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Feddes


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0020r van 30 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063v van 2 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAndries Feddes


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0104v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Feddes


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-054Noorderhaven 110huis
eigenaarRippert Andries
eigenaarTrijntje Andries
gebruikerRippert Andries cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpacht14-06-00 CG
aanslag grondpacht03-11-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-054Noorderhaven 110huis
eigenaarRippert Andries
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpacht14-06-00 CG
aanslag grondpacht03-11-08 CG
aansl. grondp. voldaan4-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0182r van 17 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waarvan medegebruik
naastligger ten westenRippert Andries


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-054 Noorderhaven 110huis
eigenaarRippert Andries
gebruikerRippert Andries
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0283r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRippert Andries


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-054 Noorderhaven 110huis
eigenaarwed. Rippert Andrys
gebruikerRomke Hotses (voor 50-00-00 CG)
gebruikerArjen Gerryts (voor 60-00-00 CG)
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-054 Noorderhaven 110Arjen Gerrits, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
7-054 Noorderhaven 110Andries Ripperts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-054 Noorderhaven 110huis en smitte
eigenaarRippert Andries
gebruikerArjen Gerryts (voor 47-00-00 CG)
gebruikerDirk Sanstra (voor 37-00-00 CG)
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-05-06 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0026r van 2 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Tuininga c.u.procureur


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0042r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ bij de grote sluishuis
 
koperJacob Tuininga, gehuwd metprocureur postulant350-00-00 GG
koperJetske Bartels
naastligger ten oostenAndrys Ripperts et matreoud mr. kuiperLeiden
naastligger ten oostenvroedsman L. Klinkhamer
naastligger ten oostenJacob Tuininga c.u.
naastligger ten zuidenL. Klinkhamer
naastligger ten westende smederij van Dirk Christiaans
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAndrys Rippertsoud mr. kuiperLeiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tuininga, procureur postulant x Jetske Bartels kopen huis c.a. bij de groote sluis aan de zuidkant van de Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. de verkoper et matre sampt vroedsman L. Klinkhamer en de kopers, ten Z. vroedsman L. Klinkhamer, ten W. de smitterije van Dirk Christiaans, ten N. de straat en haven. Uitgebreide beschrijving met kelder en graanzolders. Veel voorwaarden met o.a. een goot over het steegje ten oosten. Verkocht door mr. kuiper Andrys Ripperts, voormaals te Harlingen dog nu te Leyden in Holland woonende, voor 350 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0143r van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (oude) vermaning
naastligger ten westenRoeperssteeg


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229r van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0011v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenprocureur Jacob Tuininga


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0355v van 11 jun 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0265r van 23 nov 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0299v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Faber


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0037v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZhuis
 
koperJan Zuderman, gehuwd metkalkman468-00-00 CG
koperReinofke Lieuwes
huurderTjamke Folkerts 55-00-00 CG
huurderwijlen Jan Douwes
naastligger ten oostenCornelis Abbes
naastligger ten zuidenJan Zuderman, gehuwd metkalkman
naastligger ten zuidenReinofke Lieuwes
naastligger ten westenSchelte Piers timmerman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJantje Meiles Faber, gehuwd met
verkoperJan Johannes Groencriwever


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0143v van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenH. Suderma
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-058 Noorderhaven 110Jan Zuderma3-00-00 CGpakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 614Noorderhaven 110Jan Tjerks SudersmaHarlingenwinkelierpakhuis (191 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-202Noorderhaven 110Tjietske Laurentia van Varel... in 1851, dv Hendrik vV. en Akke Dirks Stalstra; BS huw 1829, ovl 1844, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-202; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-193; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2209C-202 (Noorderhaven )Franciscus Velthuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2209C-120 (Noorderhaven)Johannes Velthuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2209Noorderhaven 110 (C-120)Agatha Blom (wed. F. Velthuis)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 110 Sijtze S. Harkemakoopman in fruit
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 110S.Harkemagroentenhandelaar
Noorderhaven 110aS. van Keulenstuurman ter koopvaardij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. v. Seijst396H. in aardapp., gr. en fruit


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 110beeldbepalend pand5 van 10
  terug