Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 8 7-059 1/2 7-064 C-124 C-114


Huisnaam in: 1630
Gebruik:
Naam: de ruiter
Kwartier/wijk
Verkoper: jans, sicke
Koper/eigenaar: hanenburg, jelle cornelis


Huisnaam in: 1662
Gebruik:
Naam: de ruiter (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper: rinties, jeltie
Koper/eigenaar: willems, bartel


Huisnaam in: 1664
Gebruik:
Naam: de swarte ruiter
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1671
Gebruik:
Naam: de swarte ruiter
Kwartier/wijk
Verkoper: winsemius, nicolaus
Koper/eigenaar: willems, claas
Naastliggers vanSint Jacobstraat 8
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 12
ten noordenSint Jacobstraat 8


aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 10naamloze steeg ten noorden


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0219r van 6 jul 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenHarmen Harmens mesmaker


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0219r van 6 jul 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ of Katterughuis
 
koper provisioneelN. N. 250-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-17-08 CG
begunstigde jaarlijkse renteEbel Sybrens10-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenHarmen Harmens mesmaker
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: Yde Jacobssteeg]
naastligger ten noordenhet huis van Ryourdt Wopckes
crediteur (triumphant)Martien Pietershet Bildt
verkoper (gecondemneerde)Hans Tierdts, gehuwd metsmid
verkoper (gesuccumbeerde)Tet Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van erven Marten Pieters op het Bildt en tot achterdele van smid Hans Tierdts x Tet Abbes, een huis wz. Sint Jacobs straat ofte Catterugh, door henzelf bewoond, strekkende van de straat westwaarts tot aan Yde Jacobs steighe. Ten Z. mesmaker Harmen Harmens en een eigen steeg, ten N. Ryourdt Wopckes. Grondpacht 2 cg 17 1/2 st aan de Stad, en 10 cg eeuwige jaarlijkse rente aan Ebel Sybrens.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0245v van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenHarmen mesmaker


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0245v van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ of Katterughuis m.u.v. de smidse en het gereedschap
 
koperHendrick Taeckes de Vries, gehuwd met375-00-00 GG
koperAnneke Rinses
verpachter grondde stad Harlingen2-17-08 CG
begunstigde jaarlijkse renteIbel Sybrens10-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenHarmen mesmaker
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: Yde Jacobssteeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ryourdt Wopckes
verkoperHans Tyaerts, gehuwd metsmid
verkoperTeth Albes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Taeckes de Vries x Anneke Rinses kopen een huis wz. Sint Jacobs straete ofte Catrugge, strekkende van de straat westwaarts tot aan Yde Jacobs stege, met alles behalve de smitte en het gereedschap. Ten Z. mesmaker Harmen [Harmens] en een eigen steeg, ten N. erven Ryourdt Wopckes. Grondpacht 2 cg 17 1/2 st aan de Stad en 10 cg eeuwige jaarlijkse rente aan Ebel Sybrens. Gekocht van smid Hans Tyaerdts x Teth Abbes voor 375 gg.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173v van 5 sep 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSeger Botes


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173v van 5 sep 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ [staat: Catterugh]huis
 
koperburgemeester Frans Marthens Kyl 900-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
verpachter grondEbel Sybrants 10-00-00 CG
protesteert vanwege een borgtochtburgemeester Saeff Hendricks
protesteert vanwege een hypotheekTake Willems de Fries
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSeger Botes
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: de steeg van Ede Jacobs]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ryoert Wopckes
verkoper q.q.Jan Sickes, ter assistentie van
verkoperAncke Rintses, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Takes, gesterkt met
tekst in de margeBurgemeester Saeff Hendrickszn. per burum protesteert dat hem d'vercoopinge ontschadelyck sal wesen neffens 't guarant van sijn borchtochte cum annexis bij hem voor Hendrick Takes zaliger gepresteert aen de Lantschappe, ende dies onvermindert consenteert in de voors. vercoopinge. Actum den 23en october 1613, mits holdende sijn recht opte cooppenningen, utsupra.
tekst in de margeTake Willemszn. de Fries, geassisteert mit sijn curator, protesteert per Foppens dat hem de alienatie van de voors. huysinge ontschadelyck sal zijn nopende sijn hypoteeck, doch, holdende sijn recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum den 27en october 1613.
tekst in de margeToegewesen opten proclamant salff voorgaende protestatie. Actum den 23en october 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Marthens Kyl koopt een huis op de wz. Catregh ofte St. Jacobs straet, strekkende van de straat westwaarts tot aan de steeg van Ide Jacobs. Ten Z. Seger Botes, N. erven Ryoert Wopckes. Grondpacht 2 1/2 cg aan de Stad en 10 cg aan Ebel Sybrants. Gekocht van Ancke Rintses wv Hendrick Takes, voor zoveel nodig gesterkt met schrijver Jan Sikckes van de compagnie van de manhafte kapitein Hans van Oldensloo te Leeuwarden, voor 900 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis waar St. Jacob uitsteekt
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Ida Baert


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis waar St. Jacob uitsteekt
 
koper finaalHaye Laeses 655-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild, (f) ten verzoeke van Frans Marthens Kyl, een huis daer St. Jacob uutsteeckt, wz. Catterugh of St. Jacobs straet, onlangs provisioneel gekocht door Haye Laesz voor 655 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0049v van 18 aug 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0049v van 18 aug 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZhuis waar St. Jacob uitsteekt
 
koperN. N.
huurderde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens bakker
verpachter grondCornelis Ydes Feyttema 10-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
crediteur (triumphant)Jan Johannes
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Ydes Feyttema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Johannes en tot achterdele van Cornelis Ydes Feyttema, 10 CG grondpacht uit een huis in Sint Jacobsstraat daer Sint Jacob nu tegenwoordich uutsteeckt, nu bewoond door erven bakker Johannes Harmens


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0050v van 15 sep 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0050v van 15 sep 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]rente of grondpacht uit het huis waar Sint Jacob uitsteekt
 
koper provisioneelAernt Foppens
verpachter grondde stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Jan Johannes
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Eedes Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Johannes en tot achterdele van Cornelis Eedes Feytema, de grondpacht uit een huis op de Catterugh, daer St. Jacob uytsteeckt, nu onlangs verkocht aan Aernt Foppes.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157v van 16 jan 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZhuis daer Sint Jacob uutsteeckt
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSeger Botes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ryoerd Wopkes
verkoper q.q.Caerle Petri a Boeunz, curator overnotarisLeeuwarden
verkoperde weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kyl, gehuwd met
verkoperwijlen Ida Baerda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van (de curator over de nagelaten weeskinderen van) Frans Marthens Kyl x Ida Baerda, (b) een huis wz. Sint Jacobstraat, daer St. Jacob uutsteeckt. Ten N. erven Ryoerd Wopkes, ten Z. Seger Botes.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157v van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSeger Botes


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat of Katterughuis daer Sint Jacob uutsteeckt
 
koper finaalN. N. 0-00-00 GG
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (b) een huis daer St. Jacob uutsteeckt wz. St. Jacobsstraat. Onlangs provisioneel verkocht.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraateeuwige rente van 10-00-00 CG
 
koperJacob Eedis Feytema, broeder van475-00-00 GG
koperSibrant Eedis Feytema
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis daer Sint Jacob uythanght, van Frans Marthens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Eedis Feytema broeder van de verkopers


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Seger Botis


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0042v van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAucke Tyercks goudsmid


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0042v van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ of Katterug van de Sint Jacobstraat tot de Roeperssteeghuis
 
koper, met als administrateurs resp.750-00-00 GG
koper q.q.Douwe Keympes, en
koper q.q.Arien Dircks van Hemert
verpachter grondde stad Harlingen2-17-00 CG
verpachter grondGrietie 10-00-00 CG
verpachter grondwijlen Jan Martens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAucke Tyercks goudsmid
naastligger ten westen*Roeperssteeg
naastligger ten noordenPieter Jacobs bakker
verkoperFrans Dirckz
verkoperLenart Cornelis, gehuwd met
verkoperBrechtie Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Keimpes [Vlasbloem] en Arjen Dircks van Hemert, als administrateuren van de Waterlantsche- of Keetsgesinde Gemeente in Harlingen, kopen een huis in de Catterugh of St. Jacobsstraat, strekkende van voren van de straat tot aan de Roeperssteeg. Ten Z. goudsmid Aucke Tyercks, ten N. bakker Pieter Jacobs. Grondpacht 10 st aan Grietie Jan Martens en 2 cg 17 st aan de Stad. Gekocht van Frans Dirckz en Lenart Cornelis [Croddenbosch] x Brechtie Doekes voor 750 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0126r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Aucke Tiercx


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenThomas Piters vetermaker


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055r van 24 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0225r van 30 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenmr. Sixtus Elens


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0042v van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenmr. Egbert Gruyter


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-059Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarCoene Willems cum socio
gebruikerCoene Willems
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-059Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarCoene Willems
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-059 Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarCoene Willems
gebruikerCoene Willems
opmerkingpro deo begeert


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0200r van 22 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-059 Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerJochem Cornelis c.s.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0019r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-059 Sint Jacobstraat 8Dirk Cornelis, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-059 Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarDirk Cornelis
gebruikerDirk Cornelis
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG
7-059 /2Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruiker


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0139r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188r van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0022r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0038v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-065 Sint Jacobstraat 8IJede de Ruiter


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-064 Sint Jacobstraat 8Doopsgezinde Gemeente3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Yede Reins de Ruiter... 1806; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1829; gebruiker van wijk C-124, bakker; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); IJ.R. dR. en Marijke Jans, beide van HRL, hebben ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-124Sint Jacobstraat 8Doopsgezinde Gemeente Yede de Ruiter bakker


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 11 feb 1817
adressoortbedraggebruik
C-124Sint Jacobstraat 8koopaktefl. 800huis en bakkerij C-124
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperYde de Ruiter
koperMaria Everts


1818 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-124Sint Jacobstraat 8Yede Reins de Ruiter, overleden op 22 april 1818mr. bakker (Katrug C 124), man van Maria Everts, bakkerin (testamentair erfgenaam), ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest Joost Rienje Gonggrijp (volle neef) en Grietje Sakes de Ruiter, te Terschelling. Saldo fl. 1.050,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-124Sint Jacobstraat 8Marijke Everts, overleden op 16 juni 182962 jr, bakkersche St. Jacobstraat C 124, wed. Yde de Ruiter, zuster van Trijntje, te Kimswerd (legaat fl. 50,-) en Sjoukje Everts, te Achlum (legaat fl. 50,-), testamentair erfgenamen zijn de niet verwante kinderen van Poppe Minnes Houttuin en Antoinette Willems ten Zweege (te weten: Catharina, Maria, Antje en Minne Poppes Houttuin: samen voor 1/2) en voor andere helft Trijntje Willems ten Zweege (vrouw van Jan Dirks Buisman, rijkscommies St. Anna o/Nijmegen). Verder legaat voor dienstknechten Okke Jans de Boer en Anne Wytzes Blom. Saldo fl. 1.102,92. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 621Sint Jacobstraat 8Doopsgezinde GemeenteHarlingenpakhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Jacob Tjeerds Spanjer... eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; VT1839; J.T.S. eigenaar van perceel nr. 646, grofsmid. woonplaats HRL, legger nr. 638, huis en erf, 114 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Okke Jans de Boer... huw 1829, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-124; VT1839; O. d. B. eigenaar van perceel nr. 620, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 96, huis en erf, 70 m2, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Trijntje Jacobs Spanjer... 1804, BS huw 1829, ovl 1896, bev.reg. Ha18 51 wijk C-126; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-124Sint Jacobstraat 8Okke de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-124NoordijsOkko J de Boer37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, bakker
C-124NoordijsTrijntie Spanjaard35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-124NoordijsJacob de Boer7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsJan de Boer21 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsDetje de Boer4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsHiltie de Boer2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsHiltie Bruinsma18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsJacob Spanjaard72 jLeeuwardenm, protestant, weduwnaar


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-124Sint Jacobstraat 8Jan Okkes de Boer, overleden op 1 oktober 18412 jr (geboren 8/10/1839), overleden St. Jacobstraat C 124, zoon van Okke de Boer, bakker en Trijntje J. Spanjaard, broer van minderjarige Jacob, Dettje en Hiltje Okkes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Wopkje Jelles van der Laan... 1817, wonende te HRL, dv Jelle Hayes vdL, en Antje Klazes; BS huw 1817, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-124; oud 45 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-002; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2304C-124 (Sint Jacobstraat)Okke J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2304C-114 (Sint Jacobstraat)Sijbe T. Mellemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2304Sint Jacobstraat 8 (C-114)Sybe T. Mellemawoonhuis


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb. en in chocoladebruin


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb. en in chocoladebruin


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb. en in chocoladebruin


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 8Joh.Dijkstrabanketbakker


1935 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 8Oud Harlingen Magazine 1996okt. Dhr. Joh. Dijkstra opent nast zijn banketbakkerij in de St. Jacobstraat een luxe broodbakkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 8J. Dijkstra765Banketb.


1941 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 8Oud Harlingen Magazine 1993mei: De banketbakkerij van de heer Joh. Dijkstra St. Jacobstraat 8 werd na een verbouwing overgenomen door zijn zoon J. Dijkstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij765


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij765


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij765


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 8J. (Jan) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 10beeldbepalend pand5 van 10
  terug