Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 127-061 7-066 C-121C-112


Naastliggers vanSint Jacobstraat 12
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 14
ten westenVoorstraat 67
ten noordenSint Jacobstraat 8
ten noordenSint Jacobstraat 10


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0136r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAelcke Taeckes
naastligger ten zuidenFenneken Louwes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑13‑07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Wabbo Wabbes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Seger Botis
verkoper van 1/4Berent Harmens
verkoper van 1/4de kinderen van Lambert Freercks
verkoper van 1/4het kind van Pieter Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/4Griet Harmens
verkoper van 1/4het kind van Johannis Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/4Trijntie Joostes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0160v van 7 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161r van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFedde Clasen korfmaker


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0126r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Catrugh]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑13‑00 CG
bewonerPyter Tueniskorfmaker
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAntke Wabes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Aucke Tiercx
verkoper q.q.Jan Rogiers, curator
verkoper q.q.Arian Clasen, curatoren over
verkoper van 1/3Geertie Feddes
verkoper van 1/3Antie Feddes, gehuwd met
verkoper van 1/3Remmert Clasen
verkoper van 1/3Geeske Feddes, gehuwd met
verkoper van 1/3Symen Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Jan Rogiers en Arian Clasen als curatoren over) Geertie Feddes voor 1/3, en Antie Feddes x Remmert Classen [voor 1/3], en Geeske Feddes x Symen Jacobs [voor 1/3], een huis wz. Catrugh, waar korfmaker Pyter Tuenis in woont. Ten Z. Antke Wabes, ten N. wd. Aucke Tiercx. Grondpacht 4 gulden 13 st. aan de Stad.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130r van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter korfmaker


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
bewonerAntje, weduwe van
bewonerwijlen Piter Teunis
naastligger ten zuidenAntie Wabes
naastligger ten noordenThomas Piters vetermaker
verkoperAntje voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Piter Teunis


1638 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Jacobstraat 12, HarlingenSint Jacobstraat 12'S.I.E.
1638'


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0109v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimen Dirx


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055r van 24 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat hoek [staat: Katterug]300‑00‑00 GG1/2 huis
koper door niaarGerrit Wabbes
geniaarde koperJacob Rinses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIge Wabbes


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0225r van 30 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ of Katterug750‑00‑00 GGhuis
koperHessel Geles c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Jan Rogiers de Gavere
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenmr. Sixtus Elens
verkoperJonger Wabbesproevenier gasthuis Leeuwarden


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265r van 15 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntie Wabbes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0042v van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]867‑14‑00 GGhuis
koperJan Heerts, gehuwd metmr. goudsmid
koperMarijcke Vos
toehaakeen halve rozenobel voor de vrouw van de verkoper
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Rogiers de Gavere
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenmr. Egbert Gruyter
eerdere eigenaarde ouders van Jonger Wabbes
verkoperHessel Celiskoopman te Leeuwarden


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002r van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Heeres mr. goudsmid


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119r van 22 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Heerts [staat: Geerts] goudsmid


1669 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 20r van 27 sep 1669 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Sint Jacobstraat 12
inventarisantJan Heerts Fenemamr. goudsmid
aangeverAllert Kirgman, geathoriseerde voormomber over
Joannes Fos, en over
Marijcke Fos
aangeverAgnietie Fenema oudste dochter, veniam aetatis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0020r] Inventarisatie ende beschrijwinge ten owerstaene van de praesiderende burgemeester Henricus Caesarius ende Gosse Joannis Adema in desen bij't gerechte verordonneerde commissarien gemaeckt ende gedaen ten sterfhuise van wijlen Jan Heerts Fenema in lewen meester goltsmit ende burger binnen deser stadt Harlingen van alle de goederen uit- ende inschulden bij hem metter doodt ontruimt ende naegelaeten ten versoecke van Allert Kirgman als geauthoriseerde voormomber over Joannes ende Marijcke Fos [= Vos, naam van de moeder, Maria Vos, weduwe Jan Heerts Fenema] naegelaetene weeskinderen van de voornoemde owerledene, voorts mede ter instantie van Agnietie Fenema oltste dochter [= geb 1648] van deselwe overledene meester Jan Heerts Fenema voor haer selfs als veniam etatis bij den Howe van Frieslant becomen hebbende, alles op't aengewen van de selwe Agnietie Fenema naer behoorlijcke boelede in handen van welgedachte here mede commissaris gepraesteert. Actum den 27e september 1669 in voegen als volght.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006va van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Heerts goudsmid


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0171r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Heerts


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0343v van 6 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 10zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Heerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-061Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarOtte Jurriens
gebruikerOtte Jurriens
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-061Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarOtte Jurriens
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-061Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0200r van 22 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ of zogenaamde Katterug]400‑14‑00 GGhuis
koperoud burgerhopman Junius van Alama, gehuwd met
koperYdurverda Nauta
verpachter grondde stad Harlingen1‑03‑08 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten zuidenals bewoner Marnstra procureur
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning
verkoperYbeltie Hiddes, weduwe van
verkoperwijlen Jurjen Ottes
verkoperYbeltie Hiddes, nu gehuwd met
verkoperJan Schut
verkoperYbeltie Hiddes, erfgenaam van haar schoonvader
erflaterwijlen Otte Jurjensgarenhandelaar
verkoper q.q.ds. Frederickus Botterweg, gelastigde vanoudste predikant
verkoper q.q.Pieter van der Hulst, voogd te Haarlem
verkoper q.q.Jan Olthof, voogden van te Haarlem
verkoperJan Tangena, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Johannis Tangena, gehuwd met
erflaterwijlen Antie Ottes
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde nagelaten kinderen van Jacob Ottes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJunius van Alema, oud-bugerhopman x Eduarda? Nauta koopt een huis in de Sint Jacobstraat of Katterug. Ten O. die straat, ten W. Folkert v.d. Plaats, ten Z. de procureur Marnstra, ten N. een Doopsg. woning. Gekocht van Ybeltje Hiddes wv Jurjen Ottes, voor 400 gg. (Lange ingewikkelde acte over de erfenis).


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0310r van 21 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgerhopman Junius van Alama


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017r van 11 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgerhopman Junius Alema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-061Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerWouter Sipkes
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑06‑10 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0019r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ of de zgn. Katterug326‑07‑00 GGhuis
koperGijsbert Wiltschut koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑08 CG
huurderAntje Jans 42‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenAbbe Jansen
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperoud burgemeester Junyus van Alema, gehuwd metkoopman
verkoperYouarda Sierks Nauta


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-061 Sint Jacobstraat 12Antje Jans, bestaande uit 1 persoon02‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-061Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarJunius van Alema
gebruikerAntje Jansen
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑18‑02 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0139r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat of Katterug176‑07‑00 GGhuis
koperSjoerd Andries, gehuwd metwinkelier
koperAmerenske Teyes winkelier
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑08 CG
huurderPhilippus Ysacks
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenAbbe Jans
naastligger ten westenFolkert van der Plaets
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperGijsbert Wildschutkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Andries x Amarenske Feyes, winkeliers, kopen een huis in de St. Jacobstraat of zogenaamde Katterugh, bewoond door Philippus Ysacks. Grondpacht 2 cg. 3 st. 8 pn. aan de Stad. Ten O. de straat, ten Z. Abbe Jans, ten W. Folkert van der Plaats, ten N. een doopsgezinde gemeente woning. Gekocht van Gijsbert Wildschut, koopman, voor 176 gg 7 st.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188r van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [niet vermeld]520‑00‑00 CGhuis
koperYttje Feikes Felsma, weduwe van
koperwijlen Jan Dijxma
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenAbbe Cornelis
naastligger ten westenFolkert van der Plaets
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperSjoerd Andries, gehuwd metmr. timmerman
verkoperAmarinske Teyes


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0022r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat [staat: Katterug]141‑21‑00 GG1/2 huis
koperEvert Beva mr. reidmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑08 CG
huurderJohannes Waller mr. blikslager30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenAbbe Jansen
naastligger ten westenFolkert van der Plaets
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperTabe Jansenvarensgezel


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0038v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]525‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Waller mr. blikslager
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑08 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten zuidenJan Abbes
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning
verkoperEvert Beva, samen metkoopman
verkopermeerderjarige vrijster Janke Dijxma


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0071v van 27 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Waller


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0148r van 18 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Waller


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0033r van 12 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Waller


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-068 , pag. 109Sint Jacobstraat 12Hendrik Drayer, 36 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-066, pag. 148Sint Jacobstraat 12Jacob Kerkhooven3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Jac Kerkhoveneigenaar van wijk C-121, gebruiker is Jan vd Vleugel, kleermaker, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Jan van der Vleugel... bij F. Heuffers en N. Kloppenburg, 1811; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1811, ovl 1821; gebruiker wijk C-121, kleermaker; eigenaar is Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204); J. vdV. en Foekje Jans van der Moolen, beide van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-121Sint Jacobstraat 12Jacob Kerkhoven Jan van der Vleugel kleermaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 624Sint Jacobstraat 12wed. Pieter van KlaverenwinkelierscheHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Eva Wiebes Meelman... 1840, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-121; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Mietje van Klaverenoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hoedjemaakster, wijk C-121; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Teuntje Wybesgeb 1789 ... , dienstmaagd van dhr T. Stephany, doet overlijdensaangifte van Duconia M. Lemke; BS ovl 1811; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-121; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-121KatrugEva Wybes60 jwinkelierscheHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
C-121KatrugMietje van Klaveren29 jhoedjemaaksterHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-121KatrugJetske van Klaveren23 jnaaisterHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 2807 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-121Sint Jacobstraat 12Eva Meelman, overleden op 12 februari 1853St. Jacobistraat C 121, wed. Pieter van Klaveren, moeder van Jetske (vrouw van Pieter A. Bisschop, schipper), Elisabeth (vrouw van Jacobus Schrage, koopman) en Maria Pieters van Klaveren, stroohoedjesmaakster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 4318 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-121Sint Jacobstraat 12Petronella Jacobus Rooswinkel, overleden op 4 december 1856geboren 7/3/1856, dochter van Jacobus Cornelius Rooswinkel, letterzetter St. Jacobistraat C 121 (wednr. Ida Benning) en Maria van Klaveren, hoedjesmaakster, zuster van minderjarige Eva Jacobus Rooswinkel, halfzuster van Elisabeth-Maria-Henrica en minderjarige Fredericus-Dominicus, Henricus- Hermanus-Franciscus, Geertruida-Josina, Maria-Jacoba, Catharina-Petronella en Justina-Johanna Jacobus Rooswinkel (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 624Sint Jacobstraat C-121Maria van Klaverenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 624Sint Jacobstraat C-112Maria van Klaveren, vrouw v. J.C. Rooswinkelwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 624Sint Jacobstraat 12 (C-112)Petronella K. Rooswinkelwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 12mej. P. Rooswinkelnaaister
Sint Jacobstraat 12Kl. Totvisscher


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22632
St. Jacobstraat 12Albertus Kaspers


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 12J. Glas & Co.631Bloemisten


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Glas & Co.631Bloemisten


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Glas & Co.631Bloemisten


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 12rijksmonument 20434
  terug