Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 83
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 83 7-019 7-016 C-070 C-064


Huisnaam in: 1873
Gebruik:
Naam: het sexbierumer en herbayumer veerhuis
Kwartier/wijk C-070
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 83
ten oostenVoorstraat 85
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 81
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 83Gortmakersteeg ten oosten


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0015v van 6 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Foeke Heemstra


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0077r van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg oostwaarts naar de Vioolsteeg [staat: Vooltiesteeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenAbraham Pytters Bontekoe


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0114r van 5 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Abraham Bontekoe


1673 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 36r van 11 apr 1673 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 83
 
de. Paulus Bontekoeconvooimeester
gecommitteerde crediteurHoyte Pytterskoopman
gecommitteerde crediteurCornelis Pouwels Bogardakoopman
Jancke Lubberts Latske de huyse meest gefrequenteert hebbendedienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0036r] Ontsegelinge ende respectievelijk beschrijvinge gedaen ten overstaan van de heere praesiderende burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga, als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten huyse van wijlen dr. Paulus Bontekoe in tijden convoymeester binnen deser stede Harlingen, ter instantie van coopluyden Hoyte Pytters de Vries ende Cornelis Pouwels Bogarda als gecommitteerde van de geregistreerde crediteuren van welgedachte dr. Bontekoe, van alle de goederen aldaar ten [doorgehaald: sterf] huyse bevonden, en dat op aengeven van Jancke Lubberts Latske als dienstmaeght ten selve huyse, ende also de selven meest gefrequenteert hebbende, die oock dien eynde den eed in forma om alles wel ende getrouwelijck te sullen aengeven heeft gedaen in handen van welgedachte heere commissaris, waarop tot de inventarisatie ende beschrijvinge is geprocedeert so volght. Actum den 11en april 1673.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0138v van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 83Voorstraat NZ [staat: strekkende van de zuidkant van de Voorstraat tot aan de kamer van de vaandrager Dirck Sioerdts]huis, mouterij
 
koperTjeerd Ennes, gehuwd metmr. bakker3600-00-00 GG
koperMarijcke Ariens
naastligger ten oostenhet huis van Grietie Leuwes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet huis van Trijntie van Dam
naastligger ten noordende kamer van vaandrig Dirck Sioerdts
verkoperde boedelredders van dr. Paulus Bontekoe


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0236r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende andere helft van de woning, bewoond door Pieter Jansen lakenkoper
naastligger ten oostende andere helft van de woning, bewoond door Tjeerd Ennes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170v van 9 okt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1686 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 200v van 13 jul 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 83
 
overledeneMaaike Arjens, gehuwd (2) met
aangevergemeensman Tjeerdt Innes
Tjerck Feddrix, curator over
Antie Tjepckes voordochter van de overledene, dochter van
overledeneMaaike Arjens, weduwe (1) van
wijlen Tjepke Dirx
inleiding bij de boedelinventarisatie[0200v] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstaen van de heeren Burgemeesteren Wybe Sjoerds Wiltschut en Jan Dirxen Kuyck als Commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Maaike Arjens in leven echte huisvrouw van de gemeensman Tjeerdt Innes, van alle sodanige goederen, actien en credytten als den overledene met der doot ontruymt ende naegelaeten heeft ende aldaer ten sterfhuyse bevonden sijn, ten versoecke van de coopman Tjerck Feddrix als geauthoriseerde curator ad hunc actum divisionis over Antie Tjepkes, zijnde een voordochter van den overledene bij haar wijlen man Tjepke Dirx in echte verweckt, sijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de gemeensman Tjeerdt Innes voornoemd, welcke oock tot dien einde onder solemnelen eede belooft heeft om alle profijttelycke effecten soodanigh den overledene de selve met der doot ontruymt heeft, in alle getrouwigheit te sullen op- ende aengeven, waer op dan tot de beschrivinge is geprocedeert als volght. Actum den 13 July 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024va van 13 dec 1691 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Hendricks wagenmaker


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0207r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Tjeerd Innes
naastligger ten westensteeg


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0147v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Innema


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Tjaard Innes


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024r van 13 mrt 1707 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Tieerdt Ennema


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-019Voorstraat 83huis
eigenaarEwert Claessen
gebruikerSybe Ottes
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-019Voorstraat 83huis
eigenaarEwert Claessen
gebruikerSybe Ottes
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0208r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Jaspers mr. boendermaker


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0210r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 83Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis en dubbel pakhuis erachter
 
koper door niaar van 1/2Ewert Claesen Oosterbaen, gehuwd met1300-21-00 GG
koper door niaar van 1/2Harmen Jaspers
geniaarde koperdr. Theodorus Crytenburg, gehuwd met
geniaarde koperAnna Swaga
naastligger ten oostenvan voor tot achter Ewert Claesen Oosterbaen
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHarmen Jaspers boendermaker
naastligger ten noordensteeg waarlangs op- en afslag naar de Rommelhaven [staat: groot vallaat]
naastligger ten noordenAlbert Hendriks Mellema c.s.mr. wagenmaker
verkoper q.q.procureur v h gerecht Willem Lammerts Schmitz, curator overLeeuwarden
verkoper van 3/4de boedel van wijlen vroedsman Tieerd Innes Innema
verkoper van 1/4Tjomme Jans Wijngaardenmr. bakker en koopmanLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Clasen Oosterbaan en Harmen Jaspers kopen, na niaar ratione vicinitatis, een huis met dubbel pakhuis erachter, op de Appelmarkt. Ten O. Evert Clasen Oosterbaan van voor tot achter, ten Z. de Voorstraat, ten W. boendermaker Harmen Jaspers, ten N. mr. wagenmaker Albert Hendriks Wiellema. Er is vrij in- en uitgang naar het Groot Vallaat door een steeg ten N. Gekocht van de curator over de boedel van wl. Tieerd Innes Innema voor 3/4 en Tjomme Jans Wijngaerden, mr. bakker te Leeuwarden voor 1/4.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0208r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0208r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-019 Voorstraat 83huis
eigenaarEwert Clasen
gebruikerSybe Ottes
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-00 CG


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0208r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0131v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Jaspers


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0135v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 83achterachter het huis van Harmen Jasperspakhuis 2 vierkanten hoog
 
koperFoekjen Everts Oosterbaan 395-00-00 GG
naastligger ten oostenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenHarmen Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert wagenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Albert wagenmaker
verkoper q.q.Wytse Talma voor zijn minderjarige kinderen, pregnantste crediteur van zijn schoonvaderkoopman
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.vroedsman Lolke Jaerigs Westra, hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoperwijlen Grietje Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter=kad.nr. 658) Foekje Everts Oosterbaan koopt een pakhuis achter het huis van Harmen Jaspers. Ten O. de hof van wl. Claes Everts Oosterbaan, ten W. en N. erven Albert wagenmaker, ten Z. Harmen Jaspers. Gekocht van Wytse Talma als voornaamste crediteur van wl. zijn schoonvader Evert Claesen Oosterbaan.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0278r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 83Voorstraat NZ op Appelmarkthuis
 
koperDirk Huigens, gehuwd met1700-07-00 GG
koperStijntje Hendrix
naastligger ten oostenFoekjen Oosterbaen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sijke Reinders, gehuwd met
naastligger ten westenEnne Hiddes de Vries
naastligger ten noordenFoekjen Oosterbaen
verkoper van 1/3Hessel Harmensmr. boendermaker
verkoper van 1/3Jasper Harmensmr. blikslagerAmsterdam
verkoper van 1/3Minne Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens, mr. koperslager koopt een huis nz. Appelmarkt. Ten O. en N. Foekje Oosterbaan, ten W. erven Enne Hiddes de Vries. Gekocht van de gebr. Hessel-, Jasper- en Minne Harmens, elk voor 1/3 deel.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0131v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0305v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Jaspers


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0372v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 83achterhuis achter ds. Brouwerpakhuis
 
koperDirk Huigens koopman431-00-00 GG
koperJohannes Taekes Witmarsum
naastligger ten oostende hof van Foekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidende tuin van Dirk Huigens
naastligger ten westenWouter Arents
naastligger ten noordenWouter Arents
verkoperFoekjen Everts Oosterbaan meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter=kad.nr. 658) Dirk Huigens koopt een pakhuis aan de Appelmarkt. Ten O. de tuin van verkoper, ten W. en N. Wouter Arents, ten Z. de koper. Gekocht van Foekje Everts Oosterbaan.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0018v van 10 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Huigens koopman
naastligger ten westenJohannis Foekes


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-019 Voorstraat 83huis
eigenaarerven Evert Clasen
gebruikererven Evert Clasen
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0002v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Huigens


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-019 Voorstraat 83huis
eigenaarBottje Tjallings
gebruikerBottje Tjallings
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0256v van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenViedelius stadsrentmeester
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0118r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 83Voorstraat NZ op de Appelmarkthuis
 
koperEeltje Aukes Travaile, gehuwd metkoopman1550-00-00 GG
koperElske Jaenes van Slooten
naastligger ten oostenSjoerd Talma c.s.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHarmanus Videlius
naastligger ten noordenhet pakhuis van Marijke Huigens, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Roelof Jansen
verkoperMarijke Huigens, weduwe van
verkoperwijlen Roelof Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Aukes Travaille x Elske [Janes] van Slooten koopt huis aan de Appelmarkt. Ten O. Sjoerd Talma, ten W. Harmanus Videlius, ten N. het pakhuis van Marijke Huigens. Gekocht van Marijke Huigens wv Roelof Jansen.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0256v van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0189r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 83achterachter het huis van Eeltje Aukes Travailliepakhuis
 
koperOtte Sybes Salverda 459-00-00 CG
koperEvert Beva
naastligger ten oostenOtte Sybes Salverda
naastligger ten zuidenEeltje Travaillie
naastligger ten westen[als huurder] Pyter Loman c.u.
naastligger ten westen[als huurder] Johannes Rits c.s.
naastligger ten noordende woning gekocht door Evert Beva
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Otte Sybes Salverda koopt een pakhuis achter het huis van Eeltje Travaille. Ten O. de koper, ten Z. Eeltje Travaille, ten N. Evert Beva. Gekocht van Gerrit de Jong.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0256v van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0256v van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0002r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenElske Janes van Slooten
naastligger ten westenJan Heeres koopman
naastligger ten westenAlbert Heeres koopman


1781 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 83 (oostgevel, in de tuin van Voorstraat 85), HarlingenVoorstraat 83 (oostgevel, in de tuin van Voorstraat 85)Meulen, Tjebbe Johannes van derIn 't Jaar 1781
is dit Huis Gebouwd en
daar aan de Eerste Steen
gelegd den 3 Julij door
Tjebbe J. van der Meulen.'
Zie ook het artikel van Y.J. Elsinga in de uitgave van de Vereniging 'Oud Harlingen', nr. 5, 1990.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0132v van 23 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 83Voorstraat NZ op Appelmarkthuis
 
koperJetze Lens, gehuwd metmr. bakker3700-00-00 CG
koperTrijntje Jans
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Tjebbes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAlbert Heeres
naastligger ten noordende weduwe van Johannes Tjebbes
verkoperElske Janes van Slooten
verkoperEeltje Aukes Travaille
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetze Lens, mr. bakker x Trijntje Jans kopen braaf en wel ter nering staand huis c.a. nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Ten O. en N. wd. Johannes Tjebbes, ten W. Albert Heeres, ten Z. de Voorstraat en diept. Geen grondpacht. Koper zal in de beneden achterkamer een bakkersoven plaatsen. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje Aukes Travaille, voor 3700 cg.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0255r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0255r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetse Lents mr. bakker


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0255r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-015 Voorstraat 83Jetze Lentz
7-015 Voorstraat 83Fokele Joris, 26 jaar, gehuwdinwooning


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0218v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetze Lentz mr. bakker


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0086v van 3 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 83Voorstraat NZ wijk C-066huis en bakkerij
 
koperHylkje Sybes Wijngaarden, gesterkt met haar voogd3379-00-00 CG
koperKlaas Tigchelaar rustend leraar van de DoopsgezindenLeeuwarden
naastligger ten oostenTjebbe van der Meulen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenS. Teyema
naastligger ten noordenTjebbe van der Meulen
verkoper q.q.Willem Pieters, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Jan A. Bakker, geauthoriseerde curators vankoopman
verkoper van 5/6Boedel en nalatenschap Jetze Lentzmr. broodbakker
verkoper van 1/6Geertje Lentz, gehuwd met
verkoper van 1/6Jan Posthumus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkje Sybes Wijngaerden koopt huis en bakkerij wijk C-066 [moet zijn: C-069]. Ten O. en N. Tjebbe v.d. Meulen, ten W. S. Teyema, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Jetze Lentz, mr. broodbakker en Geertje Lentz x Jan Posthumus.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-016 Voorstraat 83Johannes H Pottinga6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-070Voorstraat 83Johannes Harkes Pottinga... huw 1830, ovl 1840, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk H-229; eigenaar en gebruiker van wijk C-070, bakker, 1814. (GAH204); J.P. en Hijlkje Sijbes Wijngaarden, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-070Voorstraat 83Johannes Pottinga Johannes Pottinga bakker


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-070Voorstraat 83Sipkje Hendriks Houtsma, overleden op 9 december 18203 dg, dochter van Hendrik Sipkes Houtsma, mr. bakker (Voorstraat C 70) en (reeds10/12 overleden) Janke Binksma, zuster van minderjarige Albertus, Doedtje en Sipke Hendriks Houtsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-070Voorstraat 83Janke Binksma, overleden op 10 december 182033 jr, vrouw van Hendrik Sipkes Houtsma, mr. bakker (Voorstraat C 70), moeder van minderjarige Albertus, Doedtje en Sipke Hendriks Houtsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-070Voorstraat 83Sipke Hendriks Houtsma, overleden op 8 januari 1823zoon van Hendrik Houtsma, mr. bakker (Voorstraat C 70) en wijlen Janke Binksma, broer van minderjarige Albertus en Doedtje Hendriks Houtsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-070Voorstraat 83Sipkje Nauta, overleden op 5 december 1827moeder van Michiel, belastingklerk Groningen, Trijntje, Hotze, apotheker/drogist, Suffridus-Nauta, student en wijlen Janke A. Binksma (vrouw van Hendrik Sipkes Houtsma, Voorstraat C 70, moeder van minderjarige Albartus en Doedtje Hendriks Houtsma). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 656Voorstraat 83Hendrik Sipkes HoutsmaHarlingenbakkerhuis en erf (210 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-070Voorstraat 83Hendrik Sipkes Houtsma, overleden op 17 april 183247 jr, bakker (Voorstraat C 70), wednr. Janke Albertus Binksma (overleden 10/12/1820), man van Trijntje Aaikes Niehof, vader van minderjarige Albertus en Doetje Hendriks Houtsma (voogd is grootvader Albertus Binksma, belastingontvanger Marrum) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Catharina, Sipke, Arius en Hendrikje Hendriks Houtsma (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 182 en 193 van 8 aug 1832
adressoortbedraggebruik
C-070Voorstraat 83provisionele en finale toewijzingfl. 1750huis en bakkerij aan de Voorstraat C-070
 
verkoperHotse Binksma
verkoperTrijntje Aaikes Niehof (wd. van Hendrik Sipkes Houtsma)
koperMartinus Gerbrandus Pettinga


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
C-070Voorstraat 83Zeer beklante huizinge en broodbakkerij met annexen aan de groenmarkt op de Voorstraat, het neringrijkste te Harlingen, gebruikster weduwe Hendrik Sipkes, Houtsma. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1836 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 656 Martinus PettingaHarlingenverfraaid en veel verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-070Voorstraat 83Eppe Haakemaoud 28 jaar, geb Garrelsweer en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-070; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-070VoorstraatEppe Haakema28 jGarrelsweerm, protestant, gehuwd, bakker
C-070VoorstraatYkje Siderius25 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-070Voorstraat 83Anna Mieke Eppes Harkema, overleden op 3 september 18428 mnd, overleden Voorstraat C 70, dochter van Eppe Pieters Harkema, bakker en Ytje P. Siderius, zuster van minderjarige Pieter Eppes Harkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-070Voorstraat 83Ytje Siderius, overleden op 22 juni 184328 jr (geboren 14/7/1814), overleden Voorstraat C 70, vrouw van Eppe P. Harkema, bakker, moeder van minderjarige Pieter Eppes Harkema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-070Voorstraat 83Pieter Eppes Harkema, overleden op 24 september 18433 jr (geboren 22/8/1840), overleden Voorstraat C 70, zoon van Eppe P. Harkema, bakker en wijlen Ytje Siderius. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-070Voorstraat 83Monte Eppes Harkema, overleden op 20 augustus 18521 jr, zoon van Eppe P. Harkema, bakker (Voorstraat C 70) en Aaltje M. van Slooten, broer van minderjarige Pieter, Stijntje en Jantje Eppes Harkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 656C-070 (Voorstraat)Eppe Harkemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 656C-064 (Voorstraat)Eppe P. Harkema en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 656Voorstraat 83 (C-064)Theodor Stindwoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Voorstraat 83Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Bijlsma, later Elsinga, op de Kleine Voorstraat.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 83 Sjoerd Bijlsmabroodbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 83S.Bijlsmabroodbakker


1932 - variaadresbronbericht
Voorstraat 83Oud Harlingen Magazine 1992mei: Onder een mooie ouderwetse trapgevel werd een nieuwe winkel gebouwd voor rekening van Elsinga jr. op de Kl. Voorstraat, met achter de winkel een elektr. brood- en banketbakkerij


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 83Oud Harlingen Magazine 1996feb: Een met bakkersprodukten volgeladen bakfiets van Elsinga op de Kl. Voorstraat raakte door de harde wind te water. De inhoud werd door de meeuwen verorberd.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 83J. Elsinga & Zn.321Br. en banketb.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 83J. Elsinga & Zn.964Br.- en banketb.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.J. Elsinga & Zn.964Br.- en banketb.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.J. Elsinga & Zn.964Br.- en banketb.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Elsinga & Zn.964Br.- en beschuitbakk.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 83rijksmonument 20700


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8715Voorstraat 83
  terug