Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 91
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 91 7-024 7-024 C-074 C-068


Huisnaam in: 1649
Gebruik:
Naam: de grauwe gans (naasligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1718
Gebruik:
Naam: (waar) de grauwe gans (uithing)
Kwartier/wijk
Verkoper: foppes, foppe
Koper/eigenaar: robijns, arjen
Naastliggers vanVoorstraat 91
ten oostenVoorstraat 93
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 89
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 91Wagenmakerssteeg of Wagenaarssteeg ten westen


 


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0032v van 20 apr 1611 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91achterLijsbeth Lammertssteegkamer
 
koperGerryt Geerts, gehuwd met125-00-00 GG
koperEelck Lieuues
koperMeynst Luitgies, weduwe van
koperwijlen Geert Geerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan molenaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe Trijn Wybes
verkoperBotte Symens, gehuwd met
verkoperJets Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Geerts x Eelck Lieuues en Meynst Luytgiens wv Geert Geerts, kopen een kamer in Lijsbeth Lammerts steeg. Ten Z. mullener Jan, ten N. Trijn Wybes. Geen grondpacht. Gekocht van Botte Symens x jet Jans voor 125 gg.


 


 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0154v van 11 apr 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91achterLijsbet Lambertssteeg1/2 kamer of oud brouwhuis
 
koperDirck Agges, gehuwd met68-00-00 GG
koperPiet Pyters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenweduwe Aelcke Hylckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan molenaar
verkoperAelcke Hylckes, weduwe van
verkoperwijlen Jochum WillemsDokkum
verkoperLijsbet Hylckes mede voor zich, gehuwd met
verkoperHendrick JanskistmakerKollum


 


 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080r van 27 apr 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91achterLijsbeth Lammertssteegkamer en ledig plaatsje
 
koperHarmen Alberts, gehuwd met215-00-00 GG
koperIcke Riencks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMeynert Feies
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan muller
verkoperDierck Agges, gehuwd met
verkoperPiet Pieters


 


 


 


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0088v van 14 feb 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91achterLijsbet Lammertssteeg OZkamer
 
koperPieter Idses, gehuwd met73-00-00 GG
koperAef Agges
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAgge metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerryt Greolts
verkoperBouwen Bouwenskistmaker


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0014r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91Voorstraat NZ1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uythanght
 
koperAbbe Elbrichs, gehuwd methoedenmaker630-00-00 GG
koperFed Rinses
koperClaes Rinses
eigenaar van 1/2Jan Annes Beeck
verpachter grondAnna Sytses 0-15-00 CG
bewonerAntie Symons
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Beeck
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.burgemeester Hendrick Olfarts Belida, gelastigde van
verkoperCornelis WathauskoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Elbrichs, hoedenmaker x Fed Rinses en Claes Rinses kopen 1/5 van 1/2 huis nz. Voorstraat daerden grauue gans uythangt, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Annes Beeck. Nu bewoond door Antie Symons. Grondpacht 15 st aan erven Anna Sytses. Ten O. turfdrager Wybe en een steeg, ten W. Jan Beeck. Gekocht van burgemeester Hendrick Olfart Belida als lasthebbende van koopman te Amsterdam Cornelis Matheus q.q. voor 1/5 van 630 gg.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0014v van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91Voorstraat NZ1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uytsteeckt
 
koperAbbe Elbrichs, gehuwd methoedenmaker630-00-00 GG
koperFed Rinses
koperClaes Rinses
eigenaar van 1/2Jan Annes Beeck
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Anna Sytses 0-15-00 CG
bewonerAntie Symons
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenWybe Hansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Beeck
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.burgemeester Hilbrant Dirckx, gelastigde van
verkoperLieuue Bartels, mede-erfgenaam van
erflaterwijlen Rinse Romckes c.u.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0175v van 12 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91Voorstraat NZ op de hoek van de Gortmakerssteeg1/2 van 1/2 huis waar de Grauwe Gans uitsteekt
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAbbe Elbrichs voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Fedtie Rinses


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0033v van 19 mrt 1637 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArent Douwessteeg


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0065r van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Grauwe Gans


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91achterLijsbeth Lammertssteeg OZkamer
 
koper provisioneelN. N. 91-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRienck Harmens
naastligger ten westenLijsbeth Lammertssteeg
naastligger ten noordenRienck Harmens
verkoper q.q.Harmen Synes, geauthoriseerde curatorequipagemeester Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Hylcke Johannes, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts, gehuwd met
verkoperwijlen Rinck Anschkes


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91Voorstraat NZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 1050-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Anna Sytses 0-15-00 CG
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHessel Jacobs
naastligger ten noordenIisbrandt turfdrager
verkoper q.q.Arien Gijsberts, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Symen Agges, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels, gehuwd met
verkoperwijlen Sibbel Jans


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0115v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThomes Jaques Lijbart


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021va van 15 feb 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016r van 12 mrt 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036r van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTomas Jaques Lijbarts


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076v van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036r van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118v van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002r van 23 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019r van 24 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91Voorstraat NZhuis alwaar de Grauwe Gans uithangt
 
koperPytter Sjoerdts, gehuwd met3100-00-00 GG
koperMaicke Liuwes
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenMinse Cornelis koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSybren Pauw koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gecommitteerde erfgenamen van wijlen Luitien Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sjoerds x Maicke Lieuwes koopt een huis met 2 loodsen en een plaets, nz. Voorstraat, 'de Grauwe Gans'. Ten O. Minse Cornelis, ten W. Sibrandus Pauw, ten Z. de straat, ten N.? Gekocht van erven Luitjen Jans, voor 3100 gg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0071v van 3 dec 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91achterLijsbet Lammertssteegkamer
 
koperPytter Sjoerdts, gehuwd met93-14-00 GG
koperMayke Lieuwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Jacobs kaarsenmaker
naastligger ten westenLijsbet Lammertssteeg
naastligger ten noordenRienk Harmens
verkoperAuckjen Cornelis


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0239v van 2 jul 1676 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242r van 22 okt 1676 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266v van 8 apr 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen ledige plaats van Sipke c.soc.zakkendrager


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0037r van 23 feb 1679 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91achterLijsbeth Lammertssteegkamer
 
koperPieter Sjoerdts 125-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Sjoerdts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenPieter Sjoerdts
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266v van 8 apr 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266v van 8 apr 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Sioerdts


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0034r van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91Voorstraat NZhuis met een hof erachter
 
koperFoppe Foppes mr. hoedenmaker1930-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten oostenGouke Sybrens koopman
naastligger ten oostenhet perceel in de eerste hierop volgende akte
naastligger ten oostenhet perceel in de tweede hierop volgende akte
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenoud burgemeester Pauw
naastligger ten noordenJacob Donker
verkoperSimon Sjoerds, enwijdschipper
verkoperPytter Clasen, enschoenmakerTzummarum
verkoperSjoerd Harmens Tichelaar, enOngeboer
verkoperSjoerd Pytters, enwinkelier
verkoperLijsbet Clases, weduwe van
verkoperwijlen Hidde de Vries, en
verkoperTyttie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Rinnerts, en
verkoperJanke Dirx Bierma, gehuwd met
verkoperSytse Doedes Winia, enmr. bakker
verkoperFroukjen Dirx Bierma, gehuwd met
verkoperBouwe Willems, ab intestato erfgenamen vanschuitschipper
erflaterwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-024Voorstraat 91huis
eigenaarGoucke Sibrens
gebruikerGoucke Sibrens
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032r van 11 dec 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91Voorstraat NZ waar vroeger de Grauwe Gans uithinghuis en hof
 
koperArjen Robijns, gehuwd metkoopman3500-00-00 CG
koperSjoukjen Minses
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten oostenGouke Sybrandts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten zuidenDirkx
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenSybrandus Reen
naastligger ten noordenAntie Donker
verkoperFoppe Foppesmr. hoedenmaker


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-024Voorstraat 91huis
eigenaarGouke Sibrens
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-024 Voorstraat 91huis
eigenaarSybren Goukes erven
gebruikerP. Marnstra
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-08 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0298v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0298v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0237r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91Voorstraat NZhuis en tuin
 
koperYebeltie Reynders Fontein, weduwe van5000-00-00 CG
koperwijlen Hylke Hanekuyk
naastligger ten oostende weduwe van Zybren Gauckes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Jacobs Doncker
verkoperRobijn Arjens meerderjarige jongman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYbeltje Reiners Fontein wv Hylke Hanekuik koopt een mooi huis en erf met de hele inboedel, nz. Voorstraat, op de Appelmarkt. Ten O. wd. Sybren Goukes [Hingst?], ten W. een steeg, ten Z. die straat, ten N. erven Antie Jacobs Donker. Gekocht van Robijn Arjens, voor 5000 cg.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0352r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWagenmakerssteegje
naastligger ten oostenYbeltje Fontein


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-024 Voorstraat 91huis
eigenaarerven Sybren Goukes
gebruikerwed. Hessel Harmens
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0275v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91Voorstraat NZhuis en tuintje
 
koperDoede Seerps Backer koopman8000-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybren Goukes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJohannes Jacobs mr. bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Regnerus Braem, mede erfgenaamsecretaris van BarradeelSexbierum
verkoperClaes Braem, mede erfgenamen vanontvanger te Midlum en koopmanAlmenum
erflaterwijlen Ybeltie Fontein


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-024 Voorstraat 91Doede Bakker, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-024 Voorstraat 91huis
eigenaarDoede Bakker
gebruikerDoede Bakker
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0352r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0352r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0044v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTaeke Corporaal


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0044v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0044v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0044v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0044v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taeke Heins


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0119r van 8 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0119r van 8 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0119r van 8 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0023v van 12 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 91Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis, tuin en hof
 
koperDoede van der Hout apotheker3670-21-00 GG
naastligger ten oostenH. J. Schierst koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWagenmakerssteeg
naastligger ten noordenJan Claasen
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van zijn oomDokkum
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moey
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede v.d. Hout, apothecarius, koopt een huis met tuin en hovinge aan de Appelmarkt. Ten O. H.G. Schierst, ten W. de Wagenmakerssteeg, ten N. Jan Claassen. Gekocht van erven Doede Bakker.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0119r van 8 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0119r van 8 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoede van der Hout


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0031v van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0031v van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0031v van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenD. van der Hout apotheker


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0038v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0060v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134r van 17 feb 1805 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134r van 17 feb 1805 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-024 Voorstraat 91Doede van der Hout8-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-074Voorstraat 91Doede van der Hout... kind: IJtje, geb 1774 Stiens/HRL, zv Freerk vdH en Grietje S. Bakker; eigenaar en gebruiker van wijk C-074, apothecar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-091, gebruiker Atje ... , 1814. (GAH204); D. vdH. van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-074Voorstraat 91D van der Hout D van der Hout apothecar


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-074Voorstraat 91Doede van der Hout, overleden op 15 februari 1828apotheker Voorstraat C 74, vader van Ittje Doedes van der Hout (wed. Jacobus Brouwer), te Franeker. Lijfrente (fl. 0,50/week en vrije inwoning Gortmakerssteeg C 91) voor 64-jarige dienstmeid Antje Anskes Dijkstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 674Voorstraat 91Yke van der, wed. Jacobus Brouwer HoutFranekerhuis en erf (580 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-074Voorstraat 91Petrus Brouwer... 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-086; oud 35 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk C-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-074Voorstraat 91Ytje Scheltes van der Hout... ovl 1857, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-086; oud 64 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-074; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-074VoorstraatPetrus Brouwer35 jRottevallem, protestant, ongehuwd, apothecar
C-074VoorstraatYtje van der Hout64 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-074VoorstraatFreerk Jacobus Brouwer26 jStiensm, protestant, ongehuwd
C-074VoorstraatAllegonda Brouwer18 jStiensv, protestant, ongehuwd
C-074VoorstraatMaatje Weidema21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-074Voorstraat 91Pieter Cornelis Monsma... in 1859, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Hage; BS geb 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-067; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-074Voorstraat 91Wiepkje Rimmerts Noordhuis... dienstmeid. dv Rimmert Ruurds N, en Elisabeth Tollinga; BS huw 1828, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 35 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2636C-074 (Voorstraat)Petrus Brouwer Jacz.woonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 28 nov 1879
C-074Voorstraat 91Een uitmuntend, solied, hecht en sterk welingerigt Heerenhuis, waarin sedert vele jaren met het beste succes Apothecars-Affaire is uitgeoefend, met da staande en gelegen op den besten stand aan de Voorstraat, in gebruik geweest door nu wijlen den heer P., Brouwer. Finaal verkocht op 3 dec 1879 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 5251..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2636C-068 (Voorstraat)Jan van Hulst Jzn.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5092Voorstraat 91 (C-068)Rijkje Tjallingii (wed. J. v. Hulst Jz.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 91wed J. van Hulst geb. R. Tjallingiizonder
vorige grondslagf. 4400
huidige grondslagf. 5300
Voorstraat 91 Aafke G. van Hulstzonder
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1000


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 91Vlasakker & Huese177Manufact.h.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 91Vlasakker & Huese177Manufact.h.


1926 - kentekenadresnaam
B-10706
Voorstraat 91Frederikus van de Vlasakker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 91E.Meijboomboekh.-electricien
Voorstraat 91Fr. v/d Vlasakkermanufacturier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 91Jac. v.d. Meer284Verkoophuis


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 91Jac. v.d. Meer901Verkoophuis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Jac. v.d. Meer901Verkoophuis


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Jac. v.d. Meer901Verkoophuis


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Jac. v.d. Meer901Verkoophuis


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 91P. (Paulus) Woudstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 91rijksmonument 20703
  terug