Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 101
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Voorstraat 1017-0317-0317-031C-080C-074


Naastliggers vanVoorstraat 101
ten oostenhet Noordijs
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 99
ten noordenNoordijs 14


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0088r van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Lieuue Wybes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0052r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 101Voorstraat NZ [staat: bij de oude Franekerpijpen]1236‑00‑00 gghuis, strekkende van voor het diept tot achter aan het huis van wijlen Gerryt Harmens
koperHessel Dircks, gehuwd metschoenmaker
koperMaycke Jouckes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenGerben Douwes schoenmaker
naastligger ten noordenwijlen Gerryt Harmens
verkoperWybe Lieuwes, gehuwd met
verkoperAntie Douwes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Hessels


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 4vVoorstraat 101Dirck Hessels, schoenmakerf. 6500-00-00 (6000+500)


1681 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 391v van 10 okt 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 101
inventarisantDirck Hessels, gehuwd metmr. schoenmaker
wijlen Aeltie Freerx
burgemeester Lourens Jacobs Asperen voor zijn drie kinderen, gehuwd met
Riemcke Hessels
burgervaandrig Jan Jacobs Klinckhamer, gehuwd met
Maycke Lourens
Aucke Gerrits, gehuwd met
Antie Aerts
Ulbe Tjalckes, gehuwd met
Eesche Allerts
Heere Jans te Sneek, gehuwd met
Foockel Romckes te Sneek
Doecke Doeckes, gehuwd met
Rixt Romckes
Claes Jacobs, gehuwd metwijdschipper
Trijntie Romckes
Wypcke Fockes te Sneek, gehuwd met
Liske Romckes te Sneek
Ruyrd Fockes, geauthoriseerde curator
de eerder genoemde Doecke Doeckes, geauthoriseerde curatoren over
Trijntie Romckes
Focke Romckes
aangeverRinske Jelles den sterfhuyse gefrequenteert hebbendediensmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0391v] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de vice praesiderende burgemeester Tjeerd Bouwens als commissaris, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Dirck Hessels in leven mr. schoenmaecker alhier, van alle sodanige goederen, uyt- ende inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van de praesiderende burgemeester Lourens Jacobs Asperen als vader ende wettige voorstander over sijn drie kinderen bij sijn huysvrouw Riemcke Hessels in echte getogen, de faendrich Jan Jacobs Klinckhamer als man en voogdt over sijn wijff Maycke Lourens, Aucke Gerryts mr. schoenmaecker als man en voogd over sijn echte huysvrouw Antie Aerts, alle erffgenaemen van wijlen Dirck Hessels bovengenaemt [0392r] ter eenre, ende Ulbe Tjalckes burger alhier als man ende voogd over Eesche Allerts sijn tegenwoordige echte huyvrouw, Heere Jans vroedsman tot Sneecq als man ende voogdt over sijn echte wijff Foockel Romckes, Doecke Doeckes als man en voogdt over sijn echte huysvrouw Rixt Romckes burgers alhier, Claes Jacobs burger ende wijtschipper alhier als man ende voogdt over sijn echte huysvrouw Trijntie Romckes, Wypcke Fockes burger tot Sneecq als man en voogdt over sijn huysvrouw Liske Romckes, Ruyrd Fockes ende de selve Doecke Doeckes als geauthoriseerde curatores over Trijntie Romckes ende Focke Romckes, alle erffgenaemen van wijlen Aeltie Freerx in leven huysvrouw van de overledene Dirck Hessels, ter andere zijden, zijnde de aengevinge der goederen gedaen door Rinske Jelles dienstmaegt, als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die den belofte daer toe staende om alles getrouwelyck te sullen aengeven heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris, waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 10 october 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 101Voorstraat NZ hoek Zakkendragersbrug1000‑00‑00 gghuis
koper provisioneelBaucke Fockes kooltjer
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenWytse Pybes van Tallum
naastligger ten noordenWouter Gerryts
verkoperde gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperwijlen Aeltie Freercks


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0045r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 101Voorstraat NZ hoek Oosterwal800‑00‑00 gghuis
koperEuwe Piers, gehuwd met
koperBaukien Tjerks
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenPybe Wytzes Tallum
naastligger ten noordenZiricus Hylarda
verkoperBauke Fockes Agricola
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeuwe Piers x Baukien Tjerks koopt huis nz. Voorstraat/hoek Oosterwal. Ten O. en Z. de straten, ten W. Pybe Wytzes Tallum, ten N. Ziricus Hylaerda, oud-gemeensman. Er is een grote kelder onder de straat. Gekocht van Bauke Fockes Agricola.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-031 , folio 132Voorstraat 101huis
eigenaarEuwe Piers
gebruikerEuwe Piers
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-031 , folio 86rVoorstraat 101huis
eigenaarEuwe Piers
gebruikerEuwe Piers
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-031 , folio Voorstraat 101huis
eigenaarEeuwe Piers
gebruikerEeuwe Piers
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0032r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Eeuwe Piers


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-031 , folio 86vVoorstraat 101huis
eigenaarEeuwe Piers
gebruikerEnogh Sjoerds
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0069v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEnog Sioerds n.u.schipper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0195r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 101Voorstraat NZ hoek Oosterwal1600‑00‑00 cghuis
koperWillem Ages, gehuwdhavencherger
koperRinske Pieters
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderJohannes Ypes c.u.70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAndrys Wytses
naastligger ten noordenAntie Sierks Hilaerda, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen burgemeester Weima
verkoperEnog Sjoerds van Rippertsgaljootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Ages [Baard] x Rinske Pieters kopen huis op de hoek van de Voorstraat en de Oosterwal (Noordijs). De Oosterwal ten O., de Voorstraat ten Z., Andries Wytses ten W. en burgemeester Weima ten N. Gekocht van Enog (Enoch) Sjoerds van Ripperts.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-031Voorstraat 101Willem Ages, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-031 , folio 86vVoorstraat 101huis
eigenaarWillem Ages
gebruikerWillem Ages
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-031, fol. 120vVoorstraat 101Willem Ages cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenwinkelier32:15:00 cg5:9:00 cgbestaet maetigh wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0163r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Ages


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-031 , folio 87vVoorstraat 101huis
eigenaarWillem Ages
gebruikerWillem Ages
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-031 , folio 87vVoorstraat 101huis
eigenaarWillem Ages wed.
gebruikerWillem Ages wed.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-031 , folio 148vVoorstraat 101huis
eigenaarBaard wed.
gebruikerBaard wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0212v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Baard


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0070v van 20 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 101Voorstraat NZ nabij de Zakkendragersbrug970‑00‑00 gghuis
koperServaas van Beemen, gehuwd metkoster van de grote kerk
koperMarijke Lourens Ruyl
naastligger ten oostenZakkendragersbrug
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSchelte Wybinga koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lourens Tabes
verkoper van 1/3Dieuwke Adema, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/3de heer Anthonius van Blankendaalapotheker te Franeker
verkoper van 1/3meerderjarige vrijster Aaltje Pieters te Franeker
verkoper van 1/3huisman Eeltje Pieters te Winsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaServaas van Beemen, coster v.d. Grote Kerk x Marijke Lourens Kyl koopt een deftig en wel ter nering staand huis aan de Voorstraat bij de Zakkendragersbrug, laatst bewoond als eigenaar door vroedsman Willem Ages Baard. Ten O. en Z. straat en brug, ten W. Schelte Wybinga, ten N. Lourens Tabes. Gekocht van Dieuwke Adema x Anthonius van Blankendaal, apotheker en Aaltje Pieters, allen te Franeker voor 2/3 en Eeltje Pieters, huisman te Winsum voor 1/3, voor 970 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-031 , folio 148vVoorstraat 101huis
eigenaarS. van Beemen
gebruikerS. van Beemen
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0215r van 2 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 101Voorstraat NZ hoek Noordijs bij de Korendragersbrug881‑00‑00 gghuis
koperEelkjen Bentes IJsenbeek, weduwe van
koperwijlen Sytse Drieses van der Zee koopman
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Douwe Arjens
naastligger ten noordende heer A. L. Tabes
verkoperServaas van Beemen, gehuwd metkoster van de nieuwe kerk
verkoperMarijke Louws


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0031r van 6 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen van der Zee


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen S. van der Zee


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0088r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 101Noordijs hoek Voorstraat bij de Koorndragersbrug1110‑00‑00 cghuis
koperHessel Douwes, gehuwd metzoutdrager
koperLijsbeth Pieters
huurderJ. Homberg c.u.
naastligger ten oostenNoordijs en de straat
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Douwe Arjens
naastligger ten noordenBente van der Zee
verkoperEeke Bentes IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen Sytse D. van der Zee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Douwes x Lijsbeth Pieters koopt huis hoek Noordijs/Voorstraat bij de Koorndragersbrug. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Douwe Arjens, ten N. Bente v.d. Zee. Gekocht van Eelkje Bentes IJsenbeek wv Sytse D. v.d. Zee.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-031 , folio 148vVoorstraat 101huis
eigenaarHessel Douwes
gebruikerHessel Douwes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0266v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHessel Douwes zoutdrager


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0306v van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 101Voorstraat NZ hoek Noordijs1000‑00‑00 cghuis
koperTamme de Wit, gehuwd met
koperTrijntje Hoogland
huurderTamme de Wit
huurderTrijntje Hoogland
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHarmen Bandsma
naastligger ten noordende weduwe van wijlen van der Zee
verkoperLijsbert Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Douweszoutmeter
verkoperPieter Hessels jongman, zoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTamme de Wit x Trijntje Hoogland koopt huis op de hoek Noordijs/Voorstraat. Ten W. Harmen Bandsma, ten O. en Z. de straat, ten N. wd. v.d. Zee. Gekocht van Lijsbert Pieters (wv Hessel Douwes) en Pieter Hessels.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-029, pag. 106Voorstraat 101wed. Hessel Douwes
7-029, pag. 106Voorstraat 101Douwe Hessels , 18 jaar, gehuwdinwooning


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0124r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTamme de Wit


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0003r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTamme de Witt


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-031 , pag. 145Voorstraat 101Tamme de Witt 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-080Voorstraat 101Tamme de Wit... 1813 HRL, huwt met Trijntje Hoogland op 16 feb 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 feb 1794, ovl wijk C-080, in leven zilversmid. optekenaar der bevaren tollen 1801-1811, kinderen: Klaas, geb 5 okt 1810 HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-080Voorstraat 101wed Tamme de Witwed Tamme de Witwinkeliersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 682Voorstraat 101Arnoldus Bisschop schipperHarlingenhuis (84 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-080Voorstraat 101Susanna Gubbels... 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk C-092; oud 72 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-080; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 135 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-080Voorstraat 101Arnoldus Pieters Bisschop, overleden op 14 december 183961 jr, schipper, overleden Voorstraat C 80, wednr. Elisabeth Roelofs Terdeus, man van Susanna Gubbels, winkeliersche (mede testamentair erfgenaam), vader van Marijke, Pieter en Roelof Arnoldus Bisschop (uit 1e huwelijk). Saldo fl. 1.733,25. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-080VoorstraatSusanna Gubbele72 jwinkelierscheMakkumv, rooms katholiek, weduwe
C-080VoorstraatPieter Bisschop27 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-080VoorstraatRoelof Bisschop25 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-080VoorstraatLeentje Burgersch27 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-080Voorstraat 101Ype van der Meygeb 1784 Midlum, ovl 17 nov 1856 HRL, huwt met Hieke vd Ley en Wytske de Jong, koopman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jan IJpes en Grietje Doedes; BS ovl 1849, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-080, wijk G-292, wijk H-001


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 682Voorstraat C-080Hiltje Bijlsma en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 682Voorstraat C-074wed. en erven Pieter de Vries Binksma woonhuis


1898 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 101 (oostgevel (Noordijs)), HarlingenVoorstraat 101 (oostgevel (Noordijs))Bisschop, Elizabeth;Bisschop, Augustinus;Postma, CorneliaDen 7 Juni 1898 heeft
ELIZABETH BISSCHOP
oud 5 jaar
de eerste steen
aan dit gebouw gelegd.'
Hier woonden vroeger de dames Bisschop, die o.a. Deventer Koek verkochten.
Elizabeth Gertrudis Bisschop geboren 15 januari 1893 te Harlingen. Dochter van Augustinus Bisschop, Verver en Winkelier, geboren 24 december 1855 te Harlingen, en Cornelia Postma, geboren 30 april 1857 te Bolsward.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 682Voorstraat 101 (C-074)Augs. Bisschopwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 101P.C.E. Bisschophuishoudster
Voorstraat 101E.G. Bisschoponderwijzeres
Voorstraat 101V.G. Bisschopwinkelierster
Voorstraat 101aGez. Huitema-


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Chr. de Groot914Wrijfwashuis


1953 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 101, HarlingenVoorstraat 101Chr. de Grootborstelwerk, wrijfwas, closetpapier, bezems


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 101, HarlingenVoorstraat 101Chr. de Grootborstelwerk, zeemleer, closetpapier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 101W. (Willem) Littooij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 5708Voorstraat 101gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5708Voorstraat 101


2023
0.21574401855469


  terug