Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 26b 7-040 7-039 C-087 C-082
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 26 7-041 7-040 C-087a C-082
aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 26naamloze steeg ten oosten
Rommelhaven 26bnaamloze steeg ten westen


 


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0095r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: bij de verlaten]huis daar de Swarte Raven uithangt
 
koper van 1/2Uulcke Gerbens, gehuwd met600-00-00 CG
koper van 1/2Yttie Dircks
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
eigenaar van 1/2Ulcke Gerbens, gehuwd met
eigenaar van 1/2Yttie Dircks
naastligger ten oostenBente Jelles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGeert Onnes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperGeert Sipckes, weduwe van
verkoperwijlen Arien Cornelis
verkoperCornelis Ariens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUulcke Gerbens x Yttie Dircks koopt 1/2 huis bij de Verlaten, 'de Swarte Raven'. Ten O. Bente Jelles, ten W. Geert Onnes, ten Z.?, ten N. de straat. Kopers bezitten al 1/2. Gekocht van Geert Sipckes wv Arien Cornelis en Cornelis Ariens, voor 600 cg.


 


 


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0181r van 29 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis waar de Swart Gecapte Raven uitsteekt
 
koperN. N.
naastligger ten oostenMinne blokmaker
naastligger ten westenmr. Hendrick Schenkel
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoperPieter Carels, broeder van
verkoperClaes Carels, broeder van
verkoperCarolus Carels, broeder van
verkoperMagdalena Carels
verkoper q.q.Pieter Carels, curator
verkoper q.q.Dirck Tobias, curatoren over
verkoper2 weeskinderen van wijlen Maycke Carels, gehuwd met
verkoperwijlen Jan Joris
verkoper q.q.Jacob Willems de Graeff, curator over
verkoperJancke Carels, en alle nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Carel Pieters, gehuwd met
erflaterwijlen Maycke Hendrix.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Pieter, Claes en Carolus Carels en Magdalena Carels, en de curatoren over de nagelaten weeskinderen van Maycke Carels bij Jan Joris, en de curator over Janke Carels, alle kinderen en kleinkinderen van wl Carel Pieters x Maycke Hendricx, een huis zz Noorderhaven daer de swarte gecapte raven uytsteeckt. Ten O. Minne Blok en een doorgaande steeg, ten W. Hendrick Schenkel. Geen grondpacht.


 


 


 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: Noorderhaven]huis waar de Capte Raeven uithangt
 
koperSytse Hilles 2000-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedtie Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Carolus Carolus


 


 


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0211r van 15 aug 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: bij de twee verlaten]herenhuis daer de Zwarte Raven uythangt
 
koperDirck Claesses c.u.1350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-06-12 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBente Jelles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Geert Onnes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Jacobs c.soc.


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0218r van 26 dec 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis alwaer de Gecapte Raven uythangt
 
koperIsbrand Wynties c.u., en1150-19-08 GG
koperPytter Aernts c.u.
naastligger ten oostenJan Sioerdts koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTede Joris Schots
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperDirck Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Wijnties c.u. en Pytter Aernts c.u. kopen een huis zz. Noorder Nieuwe Haven, sijnde d'huysinge alwaer de gecapte raven uythangt. Ten O. koopman Jan Sioerdts, ten W. Taede Joris Schots. Geen grondpacht. Gekocht van Dirck Douues, voor 1150 GG 19 st 8 pn.


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0051r van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis alwaer de gecapte raven uythanght
 
koperTymen Jacobs Haeyema c.u.1000-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Sioerds koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTaede Joris
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperIisbrant Wynties c.u.timmerman
verkoperPytter Arents c.u.blokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Jacobs Hayema koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Jan Broers (Sioerds?) (Schut?), ten W. Tade Joris. Gekocht van Isbrant Wynties, mr. timmerman en Pytter Arents, blokmaker.


 


1674 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 256r van 5 mei 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Rommelhaven 26
 
overledeneTrijntie Jans, weduwe van
wijlen Dirck Claessen
Jan Gerryts erfgenaam van 1/5
Fedde Gerryts erfgenaam van 1/5
Jacob Gerryts, administrator over
de kinderen van wijlen Jacob Gerryts erfgenamen van 1/5, (x)
Jan Wabbes, weduwnaar (y) van
wijlen Meylert Gerryts
Pybe Jansen kind uit (y)
Sjoerdt Jansen kind uit (y)
Andries Jansen kind uit (y)
Lolck Jansen kind uit (y)
Bauck Jansen kind uit (y)
Teecke Jansen kind uit (y)
wijlen Tjeerdt Gerryts, (z)
Teedsche Tjeerds kind uit (z)
Tjerck Tjeerds kind uit (z)
Trijntie Tjeerds kind uit (z)
aangeverItie Jacobs kind uit (x)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0256r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Trijntie Jans weduwe van wijlen Dirck Claessen burgerse binnen Harlingen, wonende ontrent de Grote Sluys in de Swarte Raven, van alle de goederen, uyt- ende inschulden aldaer bevonden, alle ten versoecke van Jan Gerryts, ende Fedde Gerryts als elx voor een gerechte vijftepart erfgenamen van de overledene, sampt de kinderen van wijlen Jacob Gerryts mede voor een vijftepart, waeraff Jacob Gerryts de administratie verboden, mitsgaders de kinderen van wijlen Meylert Gerryts bij Jan Wabbes in echte verweckt met namen Pybe, Sjoerdt, Andries, Lolck, Bauck ende Teecke Jansen tesamen ingelijcks voor een gerechte vijftepart, ende eyndelyck de kinderen van wijlen Tjeerdt Gerryts met namen Teedsche, Tjerck ende Trijntie Tjeerds mede also voor een vijftepart erfgenamen in die qualiteit requireerden ende Itie Jacobs nagelaten dochter van Jacob Gerryts vorengenoemt als (boven mede voor een vijftepart als erfgenamen aengeroert) requirerende, als hebbende bij de overledene tot haer levenseynde gewoont, de welcke daerom oock de belofte van getrouwe aengevinge na haer beste kennisse heeft [0256v] heeft gedaen in handen van de praesiderende burgemeesteren Simon Sloterdijck, Lourens Jacobs Asperen in desen verordonneerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, waerop tot de beschrijvinge geprocedeert is in navolgende voegen, desen 5e may 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019va van 3 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis alwaar de Swarte Raven uithangt]huis
 
koper provisioneelN. N. 925-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-06-12 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Bente Jelles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Sytses
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van Trijntie Jans, weduwe van
wijlen Dirck Claesen


 


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0224v van 3 mei 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26Schoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]kamer
 
koperburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie 18-00-00 GG
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenJacob Doncker
naastligger ten westenHidde bootsgezel
naastligger ten noordenburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens van `t Vlie, vaandrig, koopt een camer in de Gortmakerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. Hidde, bootsgezel, ten Z. Jacob Donker, ten N. de koper. Gekocht van de Diaconen v.d. Waere Gereformeerde Gemeente, voor 18 gg.


 


1702 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 183r van 7 nov 1702 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Rommelhaven 26
 
overledeneGatze Seerpsmr. bakker en koopman
Ewert Jansen Oosterbaen, curator overkoopman
Idske Gatses enig nagelaten dochtertje
inleiding bij de boedelinventarisatie[0183r] Ontzegeling van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaen bij en ten overstaen van de burgemeester Jacob Alberts Wynalda als commissaris geadsocieert met dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van Gatze Seerps, in leven eerst meester backer en naderhande coopman binnen Harlingen, en dat van alle de goederen, actien en credytten bij deselve metter doodt ontruimt en nagelaten en aldaer ten sterfhuise bevonden, ten versoeke van Ewert Jansen Oosterbaen, coopman ter voorschreven stede, als aenbehoude oom en geauthoriseerde tutor en respectivelijke curator over Idske Gatskes, eenigsten nagelaten dogtertie van voornoemde Gatse Seerps, en universele erfgenaem van deselve haar wijlen vader, ende is dan daer inne geprocedeert soo hier nae volgt. Actum ten sterfhuise voorschreven den 7 november 1702.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210v van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: de Nieuwe Vallaten, waaraf de Swarte Raven heeft uitgehangen]tuintie of ledige erve
 
koperPieter Jansen Oldaens koopman220-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten westenSytse Claessen
naastligger ten noordenhet plaetske van Jan Harmens van 't Vlie
verkoperJan Harmens van 't Vlie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens koopt een tuintje achter het huis en plaets van de verkoper, bij de nieuwe Vallaten, waar 'de Swarte Raven' heeft uitgehangen. Het tuintje of ledig erf heeft ten O. en Z. de koper, ten W. Sytse Claesses, ten N. het plaatsje van de verkoper. Gekocht van Jan Harmens van `t Vlie, voor 220 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-040Rommelhaven 26bhuis
eigenaarwed. Jan Harmens
gebruikerwed. Jan Harmens
opmerkingpauper
7-041Rommelhaven 26huis
eigenaar 1/3 Sytse Claessen
eigenaar 1/3 Tiaerd Fockes in qlt.
eigenaar 1/3 Pieter Claessen
gebruikerSytse Claessen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


 


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26Rommelhaven [staat: grote sluis]huis waar voor de Swarte Raven plagt uit te hangen
 
koperPieter Jansen Oldaens koopman260-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-06-12 CG
naastligger ten oostenIdske Gatses
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten westenSytse Claessen
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
Pieter Feitema n.u., in kwaliteit voor
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens koopt huis omtrent de Grote Sluis, waar 'de Swarte Raven' placht uit te hangen. Ten O. Idtske Gatses, ten W. Sytse Claesses, ten Z. de koper, ten N. de straat. Gekocht van de Diaconen v.d. Ger. kerk, voor 260 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-040Rommelhaven 26bhuis
eigenaarPieter Jansen Oldaen
gebruikerHendrik Rijckerts cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720
7-041Rommelhaven 26huis
eigenaarClaes Sytses erven
gebruikerSytse Claessen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-040 Rommelhaven 26bhuis
eigenaarPyter Jansen Oldaen
gebruikerJan zeepsieder
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG
7-041 Rommelhaven 26huis
eigenaarSytse Clasen
gebruikerSytse Clasen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


 


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: bij de Juffersbrug]huis
 
kopervroedsman Sicke Reyns Menalda, gehuwd met583-00-00 GG
Grietje Clases Wijnsma
verpachter grondde Stad Harlingen5-17-06 CG
huurderJan Jansen c.u.damastwever
naastligger ten oostenhuis genaamd Spitsbergen
naastligger ten zuidenGerlof Ymes c.s.
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper koopman
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat en diept]
verkoperFoppe Jansmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Reins Menalda, mede-vroedschap x Grietje Clases Wijnsma koopt huis naast 'Spitsbergen' bij de Juffersbrug. Ten O. 'Spitsbergen', ten W. Jan Annes Huidekoper en een steeg, waarin vrij in- en uitgang, ten Z. Gerlof Ymes, ten N. de straat en het diept. (met indeling van het huis). Gekocht van Foppe Jans, mr. schoenmaker, voor 583 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-040 Rommelhaven 26bhuis
eigenaarJan Huidekoper
gebruikerJan Huidekoper
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
7-041 Rommelhaven 26huis
eigenaarJan Huiydekoper
gebruikerJan Huiydekoper
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: naast het huis genaamd Spitsbergen bij de Juffersbrugge]huis
 
kopermajoor Simon de Haas, gehuwd met500-07-00 GG
Beatrix Agema
verpachter grondde Stad Harlingen5-17-06 CG
huurderJan Jansen van Ripperts mr. glasmaker
naastligger ten oostenMeile Ruirds mr. bakker
naastligger ten zuidenGerlof Yemes c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven
verkoperoud burgemeester Sicco Reins Menalda, gehuwd met
Grytie Clases Winsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon de Haas, majoor x Beatrix? Agema? koopt een huis naast het huis 'Spitsbergen', omtrent de Juffersbrug, bewoond als huurder door mr. glazenmaker Jan Jansen van Ripperts. Ten O. mr. bakker Meile Ruurds, ten W. Jan Annes Huidekoper en een steeg waarin dit huis vrij in- en uitgang heeft, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van Sicco Reins Menalda, oud-burgemeester x Grietie Clases Winsma, voor 500 gg.


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-040 Rommelhaven 26bJan A. Huydekoper, bestaande uit 10 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-040 Rommelhaven 26bhuis
eigenaarJan Huidekoper
gebruikerJan Huidekoper
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG
7-041 Rommelhaven 26huis
eigenaarJan Huydekoper
gebruikerJan Huydekoper
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0158v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: grote sluis]groot huis
 
koperBente van der Ley koopman425-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen5-17-06 CG
huurder benedende weduwe van Sjerk Geitjebaan 35-00-00 CG
huurder zolderde erfgenamen van Haytse Pabes 9-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis Spitsbergen
naastligger ten zuidenSybrand Feitama
naastligger ten westende weduwe van Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperLijsbeth de Haas, gehuwd met
verkoperEvert Wiardamr. zilversmid
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
verkoperBerber de Haas, gehuwd met
verkoperEkko Friesemankoopman
verkoperCatharina de Haas
Uilke Aukemamr. zilversmid
verkopervroedsman Albartus de Haasmr. bakker
verkoperLydia Ringers, weduwe van
wijlen Goovert de Haas, als voogdes van haar minderjarig kindprocureur fiscaal van Franekeradeel
Beatrix de Haas, erfgename van haar vader en van
Anna de Haas, ongehuwde jonge dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente v.d. Ley koopt een groot huis zz. Grote Sluis. Ten O. het huis 'Spitsbergen', ten W. wd. Huidekoper, ten Z. Sybrand Feitama, ten N. de straat. Er is een steeg ten W. met vrije in- en uitgang. Gekocht van de vele erven Govert de Haas en zijn vrouw Lydia Rengers.


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0071v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: grote sluis]jeneverstokerij
 
koper van 1/3vroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met840-00-00 GG
koper van 1/3Bontje Uilkes Nollides
koper van 1/3Andries van Ziegen, gehuwd met
koper van 1/3Jetske Hilles Portier
koper van 1/3Jacob Sybrens Brouwer, gehuwd met
koper van 1/3Sjouwkje Johannes Westerwijk
verpachter grondde Stad Harlingen5-17-06 CG
naastligger ten oostende weduwe van A. Reinalda
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJarig Annes van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hendriks Faber x Bontje Uilkes Nollides, Andries van Ziegen x Jetske Hilles Portier en Jacob Sybrens Brouwer x Sjouwkjen Johannes Westerwijk, kopen een uitmuntende jeneverstokerij met ten W. een steeg. Ten O. wd. Reinalda, ten W. en Z. P. Huidekoper, ten N. het Vallaat. Gekocht van Jarig Annes v.d. Ley.


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0063r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: ten oosten van de grote sluis]huis of jeneverstokerij
 
koperJan Cornelis Beidschat voerman1000-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen5-17-06 CG
huurderThomas de Haas
naastligger ten oostenJ. de Reus
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber
verkoperAndries van Ziegenkoopman
verkoperJacob Sybrens Brouwerkoopman


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0063r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: ten oosten van de grote sluis]huis of jeneverstokerij
 
koperJan Cornelis Beidschat voerman1000-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen5-17-06 CG
huurderThomas de Haas
naastligger ten oostenJ. de Reus
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber
verkoperAndries van Ziegenkoopman
verkoperJacob Sybrens Brouwerkoopman


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0161r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: bij de Juffersbrug]huis en koemelkerij
 
koper door niaarPieter Huidekoper koopman164-00-00 GG
geniaarde koperCornelis Arjens Jonker c.u.koopman
verpachter grondde Stad Harlingen5-17-06 CG
naastligger ten oostenvroedsman A. A. Mockema c.s.
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Cornelis Beidschat


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-039 Rommelhaven 26bP Huidekoper3-10-00 CGstokerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-087Rommelhaven 26bCasparus de Vos... HRL 1811, BS geb 1811; gebruiker van wijk C-085; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, postcantoor; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); kind: Adriaan Gerard Casparus de Vos, geb 30 mei ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-087Rommelhaven 26bPieter Huidecoper... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is Casparus de Vos, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, gebruiker is C. de Vos, postcantoor, 1814. (GAH204):eigenaar en gebruiker van wijk C-088, wijnkoper, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-087Rommelhaven 26bP Huidecoper C de Vos postcantoor
C-087Rommelhaven 26C de Vos postcantoor


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 21 jul 1831
adressoortbedraggebruik
C-087Rommelhaven 26bkoopaktefl. 6500dubbel huis C-088 met stalling en wagenschuur C-087
 
verkoperTarquinius Terpstra Noyon
verkoperBaudina Stinstra
koperSipke van Slooten (gehuwd met Hendrika Blomberg)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 691Rommelhaven 26bTarquinius Terpstra NoyonHarlingenmed. doctorstal en erf (95 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 691Rommelhaven 26Tarquinius Terpstra NoyonHarlingenmed. doctorstal en erf (95 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 691C-087 (Rommelhaven)Cornelis van de Veldewinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 691C-082 (Rommelhaven)Cornelis van de Veldewinkel
Sectie A nr. 2693C-082 (Rommelhaven)Cornelis van de Veldewoonhuis


1904 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Rommelhaven 26l. van gelderdarmenzouterij6


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4792Rommelhaven 26 (C-082)Leon Louis van Gelderwoonhuis


1908 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 26 (in particulier bezit), HarlingenRommelhaven 26 (in particulier bezit)Gelder, Alexander van;Gelder, Louis vanDe eerste steen
gelegd door
ALEXANDER VAN GELDER
oud 4 jaar,
op den 46ste verjaardag
van zijn vader
LOUIS VAN GELDER,
4 Augustus 1908'


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26Louis v. Gelder45Veehandel


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26N.W. Duinker48Scheepsexpert, Grooth. in Steenkolen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 26mr. Antonis W. baro Sloetgriffier kantonger.
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 1800
Rommelhaven 26b Frederikus van de Vlasakkersmanufacturier
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26bVlasakker & Hueze177Manufacturenhandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26bVlasakker & Hueze177Manufacturenhandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 26bVlasakker & Huese177Manufact.h.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 26bVlasakker & Huese177Manufact.h.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 26P.H.Moormantimmerman
Rommelhaven 26bJ. de Vriesmanufacturier


1945 - kentekenadresnaam
B-28933
Rommelhaven 26bMarinus van Houwelingen


1949 - kentekenadresnaam
B-36349
Rommelhaven 26bBonne van der Meulen


1949 - kentekenadresnaam
B-36349
Rommelhaven 26bHerre Zondervan


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 26J. (Jan) Lok
Rommelhaven 26bM.C. (Marie) Coenen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 26rijksmonument 20633
Sectie A nr. 8477Rommelhaven 26bgemeentelijk monument13 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8477Rommelhaven 26b
  terug