Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Noordijs 5(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-011D-033


Naastliggers vanNoordijs 5
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenhet Noordijs
ten westenhet Noordijs
ten noordenhet Noordijs


aangrenzende stegen
adresheeft
Noordijs 5Pakhuissteeg ten noorden


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0130v van 26 nov 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 106zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNoordijs [staat: diept]


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0241r van 11 jan 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5in de Noordies935‑00‑00 cg1/2 huis
koperEde Reyns, gehuwd met
koperTyedts Jans
verpachter grondSymon Harmens 1‑08‑00 cg
bewonerSchelte Hessels
niaarnemer ratione sanguinisJohannis Harmanus, gehuwd met
niaarnemer ratione sanguinisMary Harmans
niaarnemer ratione sanguinisJoost Jansen, gehuwd met te Staveren
niaarnemer ratione sanguinisTrijn Harmans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Reyns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende proclamant Ede Reyns c.u.
verkoperJan Jans Oldthoff, erfgenaam van te Bolsward
erflaterWillem Hoed
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEde Reyns x Tyedts Jans kopen 1/2 huis inde noordies.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0251r van 22 feb 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5in de Noordees416‑00‑00 gg1/4 huis
koperYde Reyns, gehuwd met
koperTiedts Jans
verpachter grondSymon Harmens 1‑08‑00 cg
bewonerSchelte Hessels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Reyns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende proclamanten Yde Reyns c.u.
verkoper q.q.Hanke Cornelis, gelastigde van
verkoperMary Hendricx te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYde Reyns x Tiedts Jans kopen 1/4 huis inde noordees, daer Schelte Hessels nu ter tijde inne woendt. Ten N. de verkopers, ten Z. Pieter Reyns. Grondpacht voor het gehele huis 28 st aan Symon Harmens. Geen floreen. Gekocht van Hancke Cornelis als last- en procuratie hebbende van Marij Hendricx ... te Amsterdam, voor 416 gg.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0267r van 9 aug 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5in de Noordees413‑00‑00 cg1/4 huis en ledige plaats
koperEde Reyns, gehuwd met
koperTiedts Jans
eigenaar van 3/4de proclamant Ede Reyns c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Reyns broeder van de koper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende proclamant Ede Reyns c.u.
verkoper q.q.Jan Bennicke, curator te Emden
verkoper q.q.Jan Egberts, curatoren overkuiper te Emden
verkoperCristina Brincks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEde Reyns x Tiedts Jans kopen 1/4 huis en ledige plaats in de noordees. Ten Z. hun broeder Pieter Reyns, ten N. de proclamanten. Gekocht van Jan Bennicke en Jan Everts?, kuiper, beiden burgers te Emden, als voormombers en curatoren over Cristina Brincks, voor 413 cg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0313v van 16 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0314r van 16 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Joris Everts


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390v van 29 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weeskinderen van wijlen Pieter Dircx


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0399r van 26 feb 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5op de Nordijs1125‑00‑00 gghuis
koper provisioneelReyner Fransen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenIde Reyns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenburgemeester Adriaen Bartouts
verkoperde curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Joris Ewouts, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntgien Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren van) de nagelaten weeskinderen van Joris Enbarts x Trijntgien Pieters, een huis op de Noordijs. Ten Z. Ide Reyns, ten N. burgemeester Adriaen Bartouts. Nu onlangs provisioneel gekocht door Krijne Frans? Voor 1125 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0009v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ strekkende tot het middden van de plaats van het andere huis van de verkopers2143‑00‑00 gghuis met ledige plaats
koperDirck Ariens, gehuwd met
koperAmmerens Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenYeme Jacobs de Rinck c.u.
naastligger ten zuidenTzial, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Jelles
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pyter Jans
verkoperYeme Jacobs de Rinck, gehuwd met
verkoperJelcke Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIn de Noordies


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0248v van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ [staat: in de noordijs]1251‑14‑00 gghuis en mouterij
koperReyner Fransen Templaer, gehuwd met
koperAeghtien Tyebbes*, dochter van
kopermr. Tyebbe Popta
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
verpachter grondEme Jacobs de Ringh 1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenEme Jacobs de Ringh
naastligger ten zuidenTyall Jans, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Jelles
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Lelye Jan Pieters de Lelie
verkoperDirck Ariens, gehuwd met
verkoperAmerens Pieters
tekst in de margeArian Schaft, per Foppens, protesteert dat hem d'vercopinge ontschadelyck sal zijn nopende zijn hypoteeck ter somma van ses hondert caroliguldens specialyck opte huysinge cum annexis voors. holdende, doch holdende sijn recht opte cooppenningen mach lijden dat de vercopingen voortganck neempt. Actum Harlingen in judicio den 18en februari 1615.
tekst in de margeLieuue Poppiszn., per Foppens, protesteert ad idem nopende sijn hypoteeck ter somma van vijff hondert caroliguldens principael cum accessorys volgens den brieve [...?]. Actum utsupra.
tekst in de margeLieuue Poppiszn. renuncieert ende verlaat per Foppens zijn gedane protest hier neffens gestelt. Actum den 18en february 1615.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protestatien. Actum in judicio den 18en february 1615.
tekst in de margeCopia van de acte in margine van de principalen coopbrieve, waer uyt desen neffens gestelde acte van proclamatie geschreven is, staende.
tekst in de margeOp huyden sijn partien als Reyner Franszn. Templair ter eenre ende, Yeme Jacobszn. de Ringh ter andere zijden, uit elcx anderen nopende den clausule beroerende 't bebouuen van hunne respective ledige plaatsen, in desen gemelt, geaccordeert, invoegen dat sij die clausule renuncieren, voorts aen d'selve plaatsen, elcx in't sijne, tot hun believen sullen mogen bebouuen, gelijcx Yeme alrede de sijne gedaen heeft. Oirconde haer beyder handen, ende dien van onderges. secretaris t'haerder bede hier ondergestelt. Actum Harlingen den 16en marty 1618. Onderstondt Yeme de Ryingh, Reyner Templar, T. Laurentius met etc. streken.
tekst in de margeAccordeert desen mit zijn principalen, in kennisse van mij onderges. gesworene clerck. (get.) F. Gerardus 4/4 1618.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0317v van 16 jun 1622 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyn Edes c.sorore


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0031r van 27 okt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Franses


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0034v van 18 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Fransen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036v van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs [staat: in de noordees]1665‑00‑00 gghuis en mouterij
koperJan Pieters Meut, gehuwd met
koperLeyntie Ennes
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
verpachter grondEme Jacobs de Ringh 1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenEme Jacobs de Ringh
naastligger ten zuidenTyal Jans, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Jellis
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende koper Jan Pieters Meut c.u.
verkoperReiner Fransen Templair, gehuwd met
verkoperAeghien Tyebbes*, dochter van
verkopermr. Tyebbe Popta


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Frans


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0100r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ [staat: in de noordees]1286‑00‑00 gghuis en plaats daarachter
koperJenke Jenckes, gehuwd met
koper*Bauck Ages
naastligger ten oosten*de hof van de erfegnamen van Pieter Reins
naastligger ten zuidenhuis en plaats van de erfgenamen van Pieter Reins
naastligger ten westenNoordijs [staat: Noordees]
naastligger ten noordenhet huis van Foppe Foppes
verkoperRein Edes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0110v van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0088r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pieters Meut


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0091v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ1250‑00‑00 gghuis en plaats
koperSioerdt Wybes
teruggetrokken niaarnemer ratione proximitatisFoppe Foppeskoopman
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Reyns
naastligger ten oostende loods van Foppe Foppes
naastligger ten zuidenhuis en plaats van de erfgenamen van wijlen Pieter Reyns
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Foppe Foppes
verkoperburgervaandrig Jentie Jenties


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147v van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ00‑00‑00 cg1/2 huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Stevens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFoppe Foppes
verkoperde kinderen van burgerhopman Jentke Jentkes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0170v van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Pytters


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226r van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Pytters Leyenaar


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0089v van 28 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ [staat: in de noordies]1990‑00‑00 gghuis en mouterij
koperIige Gerbens Haersma koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
verpachter grondde verkoper 1‑01‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Cornelis Dircx
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Feddrick Tieercx
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
verkoperWillem Jansen Bockebloed
verkoperMeint Poppes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Feddrik Tjerks
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Feddrik Tjerks


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ2700‑00‑00 ggnieuw huis en mouterij
koperClaas Fransen Visscher c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
verpachter grondIge Gerbens Haarsma 1‑01‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Feddrik Tjerks
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
naastligger ten noordensteeg ten noorden van Foppe Foppes waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft
verkoperIge Gerbens Haarsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher koopt een mooi nieuwgebouwd huis en mouterij c.a. op het Noordijs. Ten O. erven Cornelis Dirks, ten Z. wd. Feddrik Tjerks, ten W. die straat, ten N. wijdschipper Foppe Foppes. Hij koopt ook nog een schuur ten N. van de plaets en de loods van Cornelis Dirks, ten O. van de schuur van Foppe Foppes. Vrij in- en uitgang door de steeg ten noorden daarvan [Pakhuissteeg]. Gekocht van Ige Gerbens Haarsma voor 2700 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Feddrik Tierks
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Feddrik Tierks


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ2700‑00‑00 gghuis en mouterij en een ledige plaats ten noorden
koperJacob Reiners Pybema, gehuwd met
koperRinske Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
verpachter grondClaas Fransen Visscher c.u.1‑01‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Feddrik Tierks
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
naastligger ten noordensteeg ten noorden van Foppe Foppes waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft
verkoperClaas Fransen Visscher, gehuwd met
verkoperAnna Sas


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0098v van 31 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 106zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Jacob Reyners c.soc.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0244r van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Reyners Pybema koopmanBerlikum


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066va van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Reyners Pybema koopmanBerlikum


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002va van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ1302‑00‑00 ggnieuw huis en mouterij
koper provisioneelSicke Reins koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
verpachter grondClaes Fransen Visscher 1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenPytter Cornelis brouwer
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Feddrick Tedis
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenAbbe Aekes
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
verkoper q.q.Christiaan de Hartog, geauthoriseerde curator oversecretaris van Menaldumadeel
verkoperSetske Jacobs, erfgename van
erflaterwijlen Jacob Reyners, gehuwd met
erflaterwijlen Rinske Jacobs


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0165r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ1151‑14‑00 gghuis en mouterij
koperSjoerd Beerns koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPytter Cornelis brouwer
naastligger ten zuidenFredrick Taedes Wedje koopman
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenAbbas Ecoma
naastligger ten noordensteeg waardoor op- en afslag
verkoperSicco Reyns


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023ra van 15 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenplaats en mouterij van Sjoerdt Beernts koopman


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007va van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende mouterij van vaandrig Jarigh Wijma


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0318v van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis, plaats en mouterij van burgervaandrig Jarich Sioerds Wijma


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0072v van 9 jun 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Sjoerds Wijma


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0217v van 17 jun 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 106zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Weima


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0060v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 106zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Weyma


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0137v van 23 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Tabes


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0014r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ tussen Heeren- en Juffersbrug821‑00‑00 gghuis en tuintje
koperHarke Jurjens van der Stok
koperAlbert Bolman
koperJohannes Jacobus Kerkhoven
naastligger ten oostenRinke Bakker
naastligger ten zuidenWildschut
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Cornelis Brouwer
verkoperAnneus Lourens Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke Jurjens van der Stok, Albert Bolman en Johannes kerkhoven


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0211r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ660‑00‑00 ggpakhuis
koperEeltje Bonnema koopman te Kimswerd
naastligger ten oostenRinke C. Bakker koopman
naastligger ten zuidenHeer J. Wildschut
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Cornelis Brouwer
verkoperHarke Jurjens van der Stok
verkoperAlbert Bolman
verkoperJohannes Jacobus Kerkhoven
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Bonnema, koopman te Kimswerd, koopt een pakhuis


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0015r van 22 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 106zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenO. Bonnema koopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0093v van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenE. Bonnema


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-011Noordijs 5Aafke Jacobs Hibma... 1743 Grote Kerk HRL, dv Jacob Pieters Hibma en Taetske Howerda; geb 1743 HRL, ovl 14 nov 1814 HRL; wijk D-011, dv Jacob H, en ... ; BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-011, 1814. (GAH204); woont in 2e ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 5Aafke Hibmafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-011Noordijs 5Aafke HibmaAafke Hibma


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 31 van 1 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-011Noordijs 5provisionele en finale toewijzingfl. 1750huis op het Noordijs D-011
 
verkoperCornelis Mollema
koperPietje Oosterbaan


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 88 van 6 mei 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-011Noordijs 5koopaktefl. 1750huis op het Noordijs D-011
 
verkoperCornelis Mollema
koperPietje Oosterbaan


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 711Noordijs 5wed. Evert Oosterbaan Harlingenpakhuis en erf (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-011Noordijs 5Pietje Jacobs Oosterbaan... may 1777. (GAH1060); id. f. 18:7:8, may 1778. (GAH1060); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-011; VT1839; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 80:0:0 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-011NoordijsPietje Oosterbaan78 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-011NoordijsMaria Petronella Visser25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-011NoordijsMayke Broersma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-011Noordijs 5Aebeltje Davids Fenema, overleden op 28 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 23/3/1799), overleden Noordijs D 11, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1304 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-011Noordijs 5Sophia Maria Cornelis Teves, overleden op 20 augustus 18487 wk, overleden Noordijs D 11, dochter van Cornelis Teves, kantoorbediende en Janna Schaafsma, zuster van minderjarige Teves, Marten, Maaike en Aafke Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-011Noordijs 5Folkert Jurritsmageb 1788 Leeuwarden, ovl 15 jan 1858 HRL, huwt met Gesina Jonker, Vst 6 apr 1855 uit Leeuwarden, zv Jan J, en Geertruida ... ; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-011


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 711Noordijs D-011Hijlke H. de Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 711Pakhuissteeg D-033 Jan S. de Vrij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3879Noordijs 5 (D-009)Albert van Bruggen (te Groningen)pakhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 5Chr. Foppendekknecht


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17457
Noordijs 5Siebren Stellingwerf


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18517
Noordijs 5Siebren Stellingwerf


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20419
Noordijs 5Siebren Stellingwerf


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 5C.E. Foppen323IJsfabr.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 5C.E. Foppen981IJsfabr.


2023
0.064224004745483


  terug