Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 15(niet bekend)(niet bekend)A-182A-193


Naastliggers vanAchterstraat 15
ten oostenAchterstraat 17
ten oostenAchterstraat 19
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 13
ten noordenAnjelierstraat 10
ten noordenAnjelierstraat 12


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0117r van 11 sep 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengezworen gemeensman Seerp Swerms mr. zilversmid


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0117v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 15Achterstraat NZ [staat: Liemendijk]287‑00‑00 GGtwee woningen en weefwinkels onder 1 dak
koper door niaarJan Schut koffieschenker
geniaarde koperThomas Lammerts
huurder woningBeernd Hendriks c.u.30‑00‑00 CG
huurder woningGerryt Jansen 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostende tuin van Jan Schut
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westenBartel Oedses
naastligger ten noordenGerryt Jansen
verkoper van 1/2raadsman Seerp Swerms te Bolsward
verkoper van 1/2Wiegerus Swermsmr. chirurgijn en distillateur te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, koffieschenker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Thomas Lammerts, twee woningen en weefwinkels onder 1 dak, nz. Liemendijk, gebouwd in 1740. Ze worden bewoond door Beern Hendriks en Gerryt Jansen. Ten O. de tuin van koper, ten Z. de Liemendijk, ten W. Bartel Oedses, ten N. Gerryt Jansen. Verkopers zijn raadsman Seerp Swerms te Bolsward voor 1/2, en mr. destillateur en mr. chirurgijn Wiegerus Swerms te Bolsward voor 1/2, voor 287 gg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0071v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 15Liemendijk NZ, de tweede476‑00‑00 GGtwee aparte woningen en weefwinkels, tuin en zomerhuis
koperde heer Daniel Heins
huurder westelijke helftGerryt Jansen 30‑00‑00 CG
huurder oostelijke helftCasper Freunink 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenstraat [niet genoemd]
naastligger ten westenBartel Oedses
naastligger ten noordenene Gerryt Jansen
verkoper q.q.Freerk Fontein, redder
verkoper q.q.Andries Wijbinga, redder
verkoper q.q.Sjerk Laquard, redders van
verkoperde boedel van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Heins koopt 2 aparte woningen en weefwinkels met een mooie tuin en een nieuw zomerhuis, alles bij- en naastelkaar staande, nz. Liemendijk. Beide woningen zijn verhuurd. Ten O. Philippus Hanekuik, ten W. Bartel Oedses, ten Z. en N. de 2 verhuurde woningen. Gekocht van de executeurs van het testament van wl. koffieschenker en destillateur Jan Schut, voor 476 gg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0261r van 28 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 15Liemendijk NZ825‑00‑00 CGhuis waarin twee aparte woningen, met tuin en nieuw zomerhuis
koperJan Heins, gehuwd met
koperSytske Hesselius
huurder westelijke woningGerryt Jansen 30‑00‑00 CG
huurder oostelijke woningCasper Freunink c.u.
naastligger ten oostenSjoerd Schrik koopman
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westenBartel Oedses
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Jansen
verkoperDaniel Heins, gehuwd met
verkoperDebora Hartman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0236v van 14 nov 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Hendriks


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0222v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 15Achterstraat NZ [staat: Droogstraat] bij de Bildtpoort170‑00‑00 CGhuis en lijnbaan
koperMinnert Zytzes, gehuwd mettouwslager te Franeker
koperDoutje Sjoerds te Franeker
naastligger ten oostenJan Dirks
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenLouw Jans
naastligger ten noordende stad Harlingen
verkoperLuitje Wybrensmr. touwslager


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0293v van 22 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 15Achterstraat NZ [staat: Droogstraat] wijk A[niet ingevuld] bij Bildtpoort180‑00‑00 CGhuis exclusief het werkhuis of lijnbaan van 36x10 voet aan de voet van stadsvesten
koperMink Hilles schipper
naastligger ten oostenJan Dirks
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenLouw Jans
naastligger ten noordende stad Harlingen
verkoperMinnert Zytzes te Franeker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-182Achterstraat 15Louw Jans Balkstra... HRL 1802, BS huw 1813, ovl 1815, ovl 1820, ovl 1826, huw 1828, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk A-182, lijndraayer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-182Achterstraat 15Louw Jans Balkstra Louw Jans Balkstra lijndaayer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 73Achterstraat 15Jan Louws BalkstratouwslagerHarlingenhuis en erf (84 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-182Achterstraat 15Anna Yedes Bakker... Blok, ged 13 nov 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1831, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-182; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-148; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-182Achterstraat 15Marijke Yedes Bakker... dv IJede Pieters B., en Trijntje Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 103 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-182Achterstraat 15Aldert Gerrits Krijl, overleden op 4 augustus 18391 jr, overleden Karremanstraat A 182, zoon van Gerrit Alderts Krijl, buitenschippersknecht en Antje Jelles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-182LeemedijkGerrit A Krijl23 jschippersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
A-182LeemedijkAaltje J de Vries22 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 16 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-182Achterstraat 15Antoon Cornelis Haagsma, overleden op 3 juni 18467 mnd (geboren 16/11/1845), overleden Violierstraat A 182, zoon van Cornelis Haagsma, touwslagersknecht en Murkje Scholier, broer van minderjarige Grietje Cornelis Haagsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1159 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-182Achterstraat 15Antonius Cornelis Haagsma, overleden op 8 mei 18487 dg (geboren 1/5/1848), overleden Anjelierstraat A 182, zoon van Cornelis Haagsma, touwslagersknecht en Murkje Scholier, broer van minderjarige Grietje Cornelis Haagsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 73Achterstraat A-182Pieter Haijes Robijnwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 73Achterstraat A-193Doekele van der Zeewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 73Achterstraat 15 (A-193)Allert van der Meerwoonhuis
  terug