Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Oosterkeetstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerOosterkeetstraat 13-021 3-014 D-055*D-075


Naastliggers vanOosterkeetstraat 1
ten oostenLombardstraat 8
ten zuidenOosterkeetstraat 3
ten westende Oosterkeetstraat


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0124v van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Hansen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0125r van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Johannes Hansen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0125v van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Hansen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0179r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter het huis van Buwe molenaar]80‑00‑00 GGkamer
koperThoen Luytgiens, gehuwd met
koperBerthien Jansen
verpachter grondde weduwe Bauck Coeninghs 1‑13‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHylcke Eeverts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden*Buwe molenaar
verkoperJohannis Hansen, gehuwd met
verkoperRicxt Andries
eerdere samenvatting door Yde Elsingadoorgehaald


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0183r van 2 dec 1599 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter het huis van Buwe molenaar]80‑00‑00 GGKamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHylck Ewerts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Toen Luyties, weduwnaar van
verkoperwijlen Moer Ariaens


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191r van 20 jan 1600 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter het huis van buwe molenaar]51‑00‑00 GGkamer
koper provisioneelBaucke Syrcx
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHylcke Ewerts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Buwe molenaar
crediteur (triumphant)Claes Ariaens, mombaar en curatorbakker
crediteur (triumphant)Hans Tiercx, mombaars en curatoren over
verkoper (gesuccumbeerde)het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Moer Ariaens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnde noch over den coope van seeckere camer staende achter den huysinge van Buwe mollener, hebbende dselve Buwes huys ten noorden ende Hylcke Ewerts ten suyden ende den gemeene straete ten westen ten naesten, ende nu onlangs bij decreet vanden gerechte ende het vuytgaen vanden brandende keerse ten versoecke vanden voors. mombaers vercofft, waer van eerste cooper is gebleeven Baucke Syrcx zoen voorde somma van 81 goude guldens.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0249r van 8 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort]54‑03‑08 GGkamer
koperAuck Jacobs, weduwe van
koperwijlen Andries Ygelis
verpachter grondBauck Conincx 1‑13‑00 CG
naastligger ten oostenJan tinke
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTetmans steeg
naastligger ten noordenhet huis van Buwe molenaar
verkoperBaucke Syrcx, gehuwd met onder de klokslag van Harlingen
verkoperJelcke Bauckes onder de klokslag van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuck Jacobs wv Andries Gyelis, koopt kamer bij de Franekerpoort. Ten O. Jan Tinke?, ten W. Tetmans steege, ten N. molenaar Buwe. Grondpacht 33 st aan Bauck Conincx. Gekocht van Baucke Syrcx x Jelcke Bauckes, wonende onder de klokslag van Harlingen, voor 54 gg 3 st 8 pn.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0007v van 20 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Anne Ygeles


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Iges


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]77‑00‑00 GGkamer
koperAnna, weduwe van
koperwijlen Karst Jansen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Bauck Coning 1‑13‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDouue Jansen
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen
verkoperJacob Andries, broeder van
verkoperJan Andries


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: ten zuiden bij de Franekerpoort aan de dubbele regelstraat]80‑14‑00 GGkamer
koperSymon Bauckes, gehuwd met
koperDurcktien Durx
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: dubbele regelstraat]
naastligger ten noordenhet hoekhuis van Aeffke Harckes*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Aeleff Jans smid
verkoper van 1/2Sioerdt Laeses, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Antie Pytters
verkoper van 1/2Uulck Gabbes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hille Ywes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0017r van 23 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de Lommerd]110‑00‑00 GGkamer
koperBintie Tiepkes, weduwe van
koperwijlen Jans Harckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntie Wytses
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAeff Harckes
verkoperSymen Bauckes, gehuwd metrogdrager
verkoperDirckien Dircks


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1in de dubbele regel achter de lommerd315‑00‑00 GGgrondpacht van 1-13-00 CG
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Bientie Tiepckes1‑13‑00 CG
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 17e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1in de dubbele regel achter de lommerd630‑00‑00 CGgrondpacht van 1-13-00 CG
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe Bintje Tiepkes1‑13‑00 CG
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0057r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbelde regel bij de Lombartspijp del te gaan]50‑00‑00 GGkamer
koperSybe Jansen mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 CG
naastligger ten oostenSjoerdt timmerman
naastligger ten zuidenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234r van 12 feb 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de bank van lening in de dubbele regel]75‑00‑00 GGkamer en loods
koperNanne Claesen lichterman
naastligger ten oostenKeimpe Arjens
naastligger ten oostenSjoerdt Geertsen
naastligger ten zuidenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSybe Jansen mr. metselaar
verkoperSybe Jansenmr. metselaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-021Oosterkeetstraat 1
eigenaarwed. Jan Piers
gebruikerwed. Jan Piers
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-021Oosterkeetstraat 1kamer
eigenaarwed. Jan Piers
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0073r van 17 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: straat bij de Bank van Lening in te gaan]111‑00‑00 GGkamer
koperJan Hendrix, gehuwd met
koperEelkjen Minnes
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Thomas
naastligger ten zuidende Gereformeerde* Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat bij de Bank van Lening in te gaan]
naastligger ten noordende stad Harlingen: bakhuis
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120v van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendrix


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188v van 6 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort bij de Bank van Lening]67‑07‑00 CGwoning of kamer
koperBroer Baukes
koperFrans Pyters Huidekoper
naastligger ten oostenWillem Thomas
naastligger ten zuidende Gereformeerde* Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende stad Harlingen: bakhuis
verkoperJan Hendrix
verkoperEelkjen Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Baukes en Frans Pyters Huidekoper kopen een woning of camer in de straat bij de Bank van Lening, omtrent de Franekerpoort. Ten O. Willem Thomas, ten Z. een diaconiecamer, ten W. die straat, ten N. het bakhuis v.d. Stadsvoogden. Gekocht van Jan Hendrix x Eelckjen Minnes, voor 67 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-021Oosterkeetstraat 1kamer
eigenaarJacob Eelkes
gebruikerJacob Eelkes
opmerkingpro deo begeert


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0338r van 22 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Frans Huidekoper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-021Oosterkeetstraat 1
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerDouwe Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-021Oosterkeetstraat 1huis
eigenaarBouwe Gerrits
gebruikerBouwe Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0186v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de oude lombard]70‑07‑00 GGwoning
koperAntony Vink, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds 1‑13‑00 CG
huurderPiebe Jacobs leerlooier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrik Fransen* timmerman
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaarkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Vink, hovenier x Minke Minnes kopen groote wooninge staende agter de Oude Lombart, bewoond door Piebe Jacobs leerloyer. Ten W. de straet, ten O. ?, ten Z. timmerman Hendrik, ten N. ? Grondpagt 33 st aan Jelte Ruirds erven. Gekocht van (de crediteuren van) Christina Huidekoper x koopman Arjen Wassenaer, voor 70 gg en 7 st.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMinne Vink


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0046r van 6 mei 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMinne Vink


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0204r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMinne Vink


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-014, pag. 50Oosterkeetstraat 1 Armekamer0‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Antje Jans... 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Klaas Sybrens... Klaases, geb 24 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Romke Heeresovl voor 1815; wed. R.H. gebruiker van wijk D-055, gealimenteerd, medegebruiker IJmke Baukes wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Ymke Baukes... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1808, BS ovl 1831, ovl 1840; wed. IJ.B. gebruiker van wijk D-055, gealimenteert, medegebruiker Romke Heeres wed. ; eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-055Oosterkeetstraat 1 Armekamer Romke Heeres wedgealimenteerd
D-055Oosterkeetstraat 1 Armekamer Ymke Baukes wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 768Oosterkeetstraat 1Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Dirkje K Blaauw... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Pieter Christiaans Riem... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Pieter Jans de Bruin... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839; geb 12 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen de Bruin en Teuntje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Romkje Ages Postma... ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Weltje Romkes Seldrijk... 1809, BS ovl 1858, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-055Gewezen Franeker PoortPieter J de Bruin43 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortDirkje K Blaauw42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJan P de Bruin6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortKlaas P de Bruin9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortTeuntje de Bruin19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWytske de Bruin15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJacobje de Bruin3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie Romkes54 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-055Gewezen Franeker PoortPieter Cristiaan Riem34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortRomkje A Postma30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortChristiaan Riem6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortAge Pieters Riem27 wBuitenpostgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie P Riem4 jSneekgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-055Oosterkeetstraat 1Gerrit Riem, overleden op 9 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 15/1/1843), overleden Lombardstraat D 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Antje Kornelis Radersma... HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Hiltje Jans Dijkstrageb 1807 HRL, ovl 31 jul 1851 HRL, huwt met Roelof Jans van Wijk op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dv Jan Sijbrens D, en Trijntje Arjens Molenaar; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Jan Roelofs van Wijk... Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1817, huw 1842, ovl 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055; gebruiker wijk F-097, sjouwer; medegebruikers Sijbren Jobs wed., gealimenteerd, Jan Hendr. Keyser, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 768Oosterkeetstraat D-075Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 768Oosterkeetstraat 1 (D-075)Alg. Armvoogdijwoonhuis
  terug