Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Oosterkeetstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerOosterkeetstraat 13-0133-0123-013D-055*D-075


Naastliggers vanOosterkeetstraat 1
ten oostenLombardstraat 8
ten zuidenOosterkeetstraat 3
ten westende Oosterkeetstraat
ten noordenLombardstraat 6


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0124v van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Hansen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0125r van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Johannes Hansen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0125v van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Hansen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0179r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter het huis van Buwe molenaar]80‑00‑00 ggkamer
koperThoen Luytgiens, gehuwd met
koperBerthien Jansen
verpachter grondde weduwe Bauck Coeninghs 1‑13‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHylcke Eeverts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden*Buwe molenaar
verkoperJohannis Hansen, gehuwd met
verkoperRicxt Andries
eerdere samenvatting door Yde Elsingadoorgehaald


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0183r van 2 dec 1599 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter het huis van Buwe molenaar]00‑00‑00 cgkamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHylck Ewerts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Toen Luyties, weduwnaar van
verkoperwijlen Moer Ariaens


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191r van 20 jan 1600 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter het huis van Buwe molenaar]51‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelBaucke Syrcx
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHylcke Ewerts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Buwe molenaar
crediteur (triumphant)Claes Ariaens, mombaar en curatorbakker
crediteur (triumphant)Hans Tiercx, mombaars en curatoren over
verkoper (gesuccumbeerde)het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Moer Ariaens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnde noch over den coope van seeckere camer staende achter den huysinge van Buwe mollener, hebbende dselve Buwes huys ten noorden ende Hylcke Ewerts ten suyden ende den gemeene straete ten westen ten naesten, ende nu onlangs bij decreet vanden gerechte ende het vuytgaen vanden brandende keerse ten versoecke vanden voors. mombaers vercofft, waer van eerste cooper is gebleeven Baucke Syrcx zoen voorde somma van 81 goude guldens.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0249r van 8 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort]54‑03‑08 ggkamer
koperAuck Jacobs, weduwe van
koperwijlen Andries Ygelis
verpachter grondBauck Conincx 1‑13‑00 cg
naastligger ten oostenJan tinke
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: Tetmans steeg]
naastligger ten noordenhet huis van Buwe molenaar
verkoperBaucke Syrcx, gehuwd met onder de klokslag van Harlingen
verkoperJelcke Bauckes onder de klokslag van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuck Jacobs wv Andries Gyelis, koopt kamer bij de Franekerpoort. Ten O. Jan Tinke?, ten W. Tetmans steege, ten N. molenaar Buwe. Grondpacht 33 st aan Bauck Conincx. Gekocht van Baucke Syrcx x Jelcke Bauckes, wonende onder de klokslag van Harlingen, voor 54 gg 3 st 8 pn.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0007v van 20 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Anne Ygeles


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Iges


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]77‑00‑00 ggkamer
koperAnna, weduwe van
koperwijlen Karst Jansen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Bauck Coning 1‑13‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDouue Jansen
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen
verkoperJacob Andries, broeder van
verkoperJan Andries


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: ten zuiden bij de Franekerpoort aan de dubbele regelstraat]80‑14‑00 ggkamer
koperSymon Bauckes, gehuwd met
koperDurcktien Durx
verpachter grondN. N. 1‑13‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: dubbele regelstraat]
naastligger ten noorden[staat: Aeffke Aeleff Jans smidts]het hoekhuis van Aeffke Harckes*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Aeleff Jans smid
verkoper van 1/2Sioerdt Laeses, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Antie Pytters
verkoper van 1/2Wlck Gabbes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hille Ywes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0017r van 23 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de lommerd]110‑00‑00 ggkamer
koperBintie Tiepkes, weduwe van
koperwijlen Jane Harckes
verpachter grondN. N. 1‑13‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntie Wytses
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAeff Harckes
verkoperSymen Bauckes, gehuwd metrogdrager
verkoperDirckien Dirckx


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0056r van 6 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen weduwe Bintie [staat: Mintie]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]315‑00‑00 gggrondpacht van 1-13-00 cg
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Bientie Tiepckes1‑13‑00 cg
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 17e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1in de dubbele regel achter de lommerd630‑00‑00 cggrondpacht van 1-13-00 cg
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe Bintje Tiepkes1‑13‑00 cg
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0057r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Lombartspijp del te gaen in de dubbelde regel]50‑00‑00 ggkamer
koperSybe Jansen mr. metselaar
verpachter grondN. N. 1‑13‑00 cg
naastligger ten oostenSjoerdt Geertsen* timmerman
naastligger ten zuidenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151v van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybe Jansen metselaar


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234r van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybe Jansen mr. metselaar


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387r van 4 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Willems mr. metselaar


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomke Mattheus


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-013 , folio 43Oosterkeetstraat 1kamer
eigenaarRomke Mattheus wed.
gebruikerRomke Mattheus wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
grondpacht aanRuird Pieters kinderen
grondpacht totaal01‑11‑08 cg
aanslag grondpacht00‑07‑14 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-013 , folio 26vOosterkeetstraat 1kamer
eigenaarRomke Mattheus wed.
gebruikerSipke Jillerts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑8‑1720
opmerkingden 3 augustus voort jaer betaelt 2-08-00
opmerkingdoor Sipke Jillerts soon
grondpacht aanRuird Pieters kinders
grondpacht totaal01‑11‑08 cg
aanslag grondpacht00‑07‑14 cg
aansl. grondp. voldaan1‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0073r van 17 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: straat bij de Bank van Lening in te gaan]111‑00‑00 ggkamer
koperJan Hendrix, gehuwd met
koperEelkjen Minnes
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Thomas
naastligger ten zuidende Gereformeerde* Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat bij de Bank van Lening in te gaan]
naastligger ten noordende stad Harlingen: bakhuis
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120v van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendrix


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188v van 6 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort bij de Bank van Lening]67‑07‑00 cgwoning of kamer
koperBroer Baukes
koperFrans Pyters Huidekoper
naastligger ten oostenWillem Thomas
naastligger ten zuidende Gereformeerde* Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende stad Harlingen: bakhuis
verkoperJan Hendrix
verkoperEelkjen Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Baukes en Frans Pyters Huidekoper kopen een woning of camer in de straat bij de Bank van Lening, omtrent de Franekerpoort. Ten O. Willem Thomas, ten Z. een diaconiecamer, ten W. die straat, ten N. het bakhuis v.d. Stadsvoogden. Gekocht van Jan Hendrix x Eelckjen Minnes, voor 67 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-013 , folio Oosterkeetstraat 1kamer
eigenaarFrans Pyters
eigenaarBroer Baukes
gebruikerAdam Goslings
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aanJelte Ruirds
grondpacht totaal01‑11‑08 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0338r van 22 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Frans Huidekoper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-012 , folio 27rOosterkeetstraat 1kamer
eigenaarFrans Pyters
gebruikerDouwe Bolta
huurwaarde totaal14‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑06 cg
grondpacht aanJelte Ruirds
grondpacht totaal01‑11‑08 cg
aanslag grondpacht00‑06‑04 cg
opmerking[vermeld als 3-013]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-012Oosterkeetstraat 1Gerben Heeres, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-012 , folio 27rOosterkeetstraat 1kamer
eigenaarArjen Wassenaer nom.ux.
gebruikerGerben Heeres
huurwaarde totaal14‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑12‑10 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0186v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de oude lombard]70‑07‑00 ggwoning
koperAntony Vink, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds 1‑13‑00 cg
huurderPiebe Jacobs leerlooier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrik Fransen* timmerman
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaarkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Vink, hovenier x Minke Minnes kopen groote wooninge staende agter de Oude Lombart, bewoond door Piebe Jacobs leerloyer. Ten W. de straet, ten O. ?, ten Z. timmerman Hendrik, ten N. ? Grondpagt 33 st aan Jelte Ruirds erven. Gekocht van (de crediteuren van) Christina Huidekoper x koopman Arjen Wassenaer, voor 70 gg en 7 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-012 , folio 27rOosterkeetstraat 1kamer
eigenaarArjen Wassenaer nom.ux.
gebruikerGerben Heeres
huurwaarde totaal14‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑12‑10 cg
grondpacht vanArjen Wassenaer nom.ux.
grondpacht aanJelte Ruirds erven
grondpacht totaal01‑11‑08 cg
aanslag grondpacht00‑07‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-012 , folio 27rOosterkeetstraat 1huis
eigenaarArjen Wassenaar nom.ux.
gebruikerGerben Heeres
huurwaarde totaal14‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑12‑10 cg
grondpacht aanJelte Ruirds erven
grondpacht totaal01‑11‑08 cg
aanslag grondpacht00‑07‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-013 , folio 51vOosterkeetstraat 1wooning
eigenaarMinne Vink
gebruikerRoelof Tijssen wed.
huurwaarde19‑10‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg
grondpacht aanJelte Ruurds erven
grondpacht totaal01‑11‑08 cg
aanslag grondpacht00‑07‑14 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMinne Vink


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-013 , folio 51vOosterkeetstraat 1huis
eigenaarM. Vink
gebruikerSjoerd Wilts
huurwaarde20‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal20‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑14 cg
grondpacht vanM. Vink
grondpacht aanJetse Ruurds erven
grondpacht totaal01‑11‑08 cg
aanslag grondpacht00‑07‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-013 , folio 51vOosterkeetstraat 1huis
eigenaarMenno Vink
gebruikerCouwe Sjoukes
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal19‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑14 cg
grondpacht vanMenno Vink
grondpacht aanJelte Ruurds erven
grondpacht totaal01‑11‑08 cg
aanslag grondpacht00‑07‑14 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0046r van 6 mei 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMinne Vink


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0204r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMinne Vink


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-013 , pag. 50Oosterkeetstraat 1M. Vink 0‑10‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 768Oosterkeetstraat 1Gereformeerde Armvoogdij Harlingenhuis (35 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 768Oosterkeetstraat D-075 Algemeene Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 768Oosterkeetstraat 1 (D-075)Alg. Armvoogdijwoonhuis


2023
0.18065786361694


  terug