Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 56
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 563-0533-0533-065D-083D-122


Naastliggers vanNieuwstraat 56
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 58
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 54


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0255v van 26 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: Oosterstadsvesten ten noorden van de Franekerpijpen]0‑00‑00 gghuis en rosmolen
koperN. N.
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGerben Jelckes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDouue Alles
verkoperAnna Jochums, gehuwd met
verkoperHeercke Wybrants
verkoperAnna Jochums, bestemoeder en legitima tutrix van
verkoperhet nagelaten voorkind van wijlen Jochum Sydtses, weduwnaar vangortmaker
verkoperwijlen Rinck Saeckes
verkoperRepck Wabbes voor haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Sydtsesgortmaker
verkoperRepck Wabbes, gesterkt met haar vader
verkoperWabbe Hayes
erflaterwijlen Jochum Sydtsesgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis en rosmolen aan de ooster stadsvesten ten noorden van de Franekerpijpen.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan het diept langs de Stadsvesten]535‑00‑00 gghuis en rosmolen met het paard
koper provisioneelDirck Michiels
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdit is het sterfhuis van wijlen Jochum Sytsesgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis en rosmolen aan de ooster stadsvesten ten noorden van de Franekerpijpen, onlangs provisioneel verkocht aan Dirck Michiels voor 535 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152r van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen aan de Stadsvesten]530‑14‑00 gghuis met rosmolen
koperDoede Pieters c.u., gehuwd met
koperBintke Buwes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenBaucke Symens
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDouwe Alles
verkoperAebe Outgers, gehuwd metgortmaker
verkoperPiet Jans


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]0‑00‑00 gghuis
koperJacob Pieters Hagen, gehuwd met
koperJacobtien Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten, de gemeene straat en het diept]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Simons
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDouwe Alles
verkoperDoede Pieters, gehuwd met
verkoperBincke Buues


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0078r van 12 okt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]0‑00‑00 gghuis
koperburgerhopman Lambert Warners
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten, de gemeene straten en het diept]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Symens
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDouwe Allerts
verkoperJacob Piters Hagen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Warners, burger-hopman, koopt een huis bij de Franekerpijpen aan stadsvesten. Ten O. stadsvesten, straat en diept, ten W. wd. en erven Bauck Symens en een eigen steeg, ten N. Douwe Alberts. Grondpacht 37 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Pieters Hagen voor 1/16 van een schip van schipper Jan Bentes.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franeker Pijpen aan de stadsvesten]300‑00‑00 gghuis
koperHendrik Hanses
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten, straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Bauke Simons
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenHendrik Meynsis
verkoperLambert Warners c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]675‑00‑00 gghuis
koper door niaarSimen Hendricx (schoon?)broeder van de verkoper
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
geniaarde koperSybout Bauckes c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten met straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Baucke Symens
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenHendrick Meynses
verkoperJan Janssen c.u.gortmaker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten naar de trekschippers paardenstal]140‑14‑00 gghuis
koperOepke Jansen
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
huurderJan Duyker zoutdrager12‑00‑00 gg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten, straat en diept]
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenTjebbe Herckes gortmaker
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutdragerssteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Jansengortmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Oepke Jansen koopt een huis c.o.a. bij de Franekerpijpen aan de Stadsvesten, waar men gaat naar de Trekschipperspaardestallen. Ten O. straat en diept en de vesten, ten W. de Zoutdragerssteeg, ten Z. Tjebbe Herckes, gortmaker, ten N.? Met de eigendom van de steeg tussen dit gekochte huis en dat van Tjebbe Herckes. Gekocht van erven wl. Jan Jansen, gortmaker, voor 140 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053Nieuwstraat 56huis
eigenaarJohannes Hendrix
gebruikerJohannes Hendrix
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053Nieuwstraat 56huis
eigenaarJohannes Hendrix
gebruikerJohannes Hendrix
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053Nieuwstraat 56huis
eigenaarJohannes Hendriks
gebruikerJohannes Hendriks
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053Nieuwstraat 56kamer
eigenaarJohannes Hendriks
gebruikerJohannes Hendriks
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0162v van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten wanneer men gaat naar de trekschipperspaardenstal]150‑00‑00 gghuis
koperHendrikjen Roels, weduwe van
koperwijlen Wyger Dirks Hornstra herbergier
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat, diept en stadsvesten]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Herke Tjebbes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutdragerssteeg]
naastligger ten noordenYmkjen
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentator van
verkoperwijlen Hinke Oepkes, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Hendriks


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053Nieuwstraat 56huis
eigenaarwed. Wyger Dirks
gebruikerPytter Douwes
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053Nieuwstraat 56huis
eigenaarWieger Dirks wed.
gebruikerPyter Douwes
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053Nieuwstraat 56huis
eigenaarWieger Durks wed.
gebruikerPyter Douwes
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 145r van jan 1770 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Nieuwstraat 5646-66 Pyter Pyters, vrijgezel en timmerman, koopt een huis en weefwinkel met een tuintje, tussen Franeker Pijpen en de Paardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. Albert Doedes, ten N. Tymen...? Gekocht van Claas Leystra, mede-vroedschap, als ex. test. van wl. Berber Jacobs wv Tjeerd Gerryts etc., voor 330 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-065Nieuwstraat 56wooning
eigenaarH. Groenewoud
gebruikerCornelis Sas
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: lasten03‑07‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑04‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-065Nieuwstraat 56huis
eigenaarJac. Groenewoud
gebruikerCornelis Sas
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting03‑07‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑04‑02 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0244r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: streek van de Franekerpijpen naar de Leeuwarder Paardestal]150‑00‑00 cghuis
koperJan Geerts, gehuwd met
koperMaayke Eeltjes
bewonerJan Haayes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en stadsvesten]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGerke Reynders n.u.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutdragerssteeg]
naastligger ten noordenWillem de Boer
verkoper q.q.Jacob van Slooten, gelastigde vankoopman
verkoperL. V. Groenewoud te Zierikzee
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Jan Gerrits x Maayke Eeltjes koopt een huis op de hoek v.d. Franekerpijpen en de Leeuwarderpaardenstal. Ten O. de straat en de Stadsvesten, ten W. de Zoutdragerssteeg, ten Z. Gerke? Reynders, ten N. Willem de Boer. Gekocht van (Jacob van Slooten, als gelastigde van) ds. S. Groenewoud te Zierikzee, voor 150 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-065 , pag. 55Nieuwstraat 56Jan Geerts 2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Adrianus/Arjen Jans Oostendorp... BS huw 1813, huw 1816, huw 1818, huw 1819, huw 1825, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1853; eigenaar van wijk D-083; gebruiker Wouter Scheltes wed. ; medegebruiker Pieter Gerbens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Pieter Gerbensovl voor 1815; wed. P.G. gebruiker van wijk D-083, medegebruiker Wouter Scheltes wed., eigenaar is A. Oostendorp, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Wouter Scheltes... HRL; kind: Taetske Wouters, geb 4 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL; wed. W.S. gebruiker van wijk D-083; medegebruiker Pieter Gerbens wed. ; eigenaar is A. Oostendorp, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-083Nieuwstraat 56A Oostendorpwed Wouter Scheltes
D-083Nieuwstraat 56A Oostendorpwed Pieter Gerbens


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 215 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-083Nieuwstraat 56Maartje Jans Hoekstra, overleden op 24 januari 1826vrouw van Alle Klazes Sibrandi, bakkersknecht Nijstraat D 83, moeder van minderjarige Klaas, Maayke, Jan, Sibren en reeds overleden Sara Alles Sibrandi. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 216 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-083Nieuwstraat 56Sara Albertina Alles Sibrandi, overleden op 20 februari 18264 jr 8 mnd, dochter van Alle Klazes Sibrandi, bakkersknecht Nijstraat D 83 enwijlen Maartje Jans Hoekstra, zuster van minderjarige Klaas, Maaike, Jan en Sybren Alles Sibrandi. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 804Nieuwstraat 56 Simon Schiere koopmanHarlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Antje Meines Piekema... ovl 1842, ovl 1848, ovl 1853, BS Franeker huw 1827; oud 62 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk D-083; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Catharina de Warmoud 61 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk D-083; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Douwe Sybrens Molenaar... infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-083; VT1839; D.M. eigenaar van perceel nr. 262 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 460, huis, 102, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Elisabeth de Warmoud 55 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kinderschoolhouderse, wijk D-083; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Jan Klases de Vries... huw 1839, ovl 1842; oud 62 jaar, geb Allingawier(!) en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk D-083; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-083NieuwstraatElisabeth [de] de Warm55 jkinderschoolhoudeesseAmsterdamgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-083NieuwstraatCatharina de Warm61 j..gezin 1, v, rooms katholiek, weduwe
D-083NieuwstraatJan K de Vries62 jtrekveerschipperAllengawiergezin 2, m, protestant, gehuwd
D-083NieuwstraatAntie M Piekema62 jJouregezin 2, v, protestant, gehuwd
D-083NieuwstraatSiebren Sybrandy16 jwagenmakersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-083NieuwstraatAntie Klis Gnodde12 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-083NieuwstraatPieter Klis Gnodde7 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 239 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-083Nieuwstraat 56Antje Meines Pekema, overleden op 25 oktober 184271 jr, geboren Joure, overleden Anjelierstraat D 83, gehuwd, moeder van Trijntje (vrouw van Bartele Jacobs van der Meer, zeeman), Froukje (vrouw van Wubbe J. Veele, varensgezel), Maayke, dienstmeid, Jieke (vrouw van Dirk P. van der Stal, koopman Franeker), Aaltje (vrouw van Isaac ten Cate, trekschipper Sneek), Meine, kofschipper Amsterdam, wijlen Aafke (vrouw van wijlen Klaas van der Meulen, moeder van minderjarige Pieter, Rommert en Marten Klazes van der Meulen), wijlen Berber (vrouw van wijlen Kleis Gnodde, moeder van minderjarige Minne, Pieter en Anna Kleizes Gnodde) en wijlen Rommert Pieters Broersma (man van wijlen Rienkje Kamp, vader van minderjarige Pieter en Otto Rommerts Broersma) (voogd over de minderjarige kleinkinderen is hun genoemde oom Bartele J. van der Meer). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 219 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-083Nieuwstraat 56Jan de Vries, overleden op 15 november 184264 jr, trekschipper, geboren Allingawier 6/8/1778, overleden Anjeliersgracht D 83, weduwnaar, vader van Elisabeth Jans de Vries (vrouw van Lambertus Hanekamp, kleermaker). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Aaltje Mossel... in 1851, dv Wieger M, en Willemke de Vries; BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-083; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-080; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1857 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50031 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 154 en 160 van 2 sep 1857
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-083Nieuwstraat 56provisionele en finale toewijzingfl. 482huis bij het Leeuwardereind D-083
 
verkoper q.q.Evert Pieters Tuinhout
verkoper q.q.Goris Sybrens van Smeden
verkoper q.q.Anne Klazes de Jong
verkoper q.q.Roelof Snoek
gelastigdeDaniel Simons Hollinga
koperJohannes Hillebrands Postma


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 804Nieuwstraat D-083Ruurd H. Brouwer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3885Nieuwstraat D-122wed. en erven Harmanus Bonkée woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3885Nieuwstraat 56 (D-122)Jan Dreijerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nieuwstraat 56 Jentje Odingal.l. machinistf. 700f. 0


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 56D. Drukkerbeurtschipper
Nieuwstraat 56aIJ. de Grootconducteur n.t.m.


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14978
Nieuwstraat 56Jan Nieuwenburg


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 56F. (Frederikus) Schoot


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9331Nieuwstraat 56gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9331Nieuwstraat 56  terug