Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 27(niet bekend)(niet bekend)G-246G-281
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 293-085 3-104 G-247G-282


Naastliggers vanKerkpoortstraat 27
ten oostende Kerkpoortstraat
ten zuidenKerkpoortstraat 29
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 25


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0022v van 20 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0022v van 20 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat [staat: ten oosten van het kerkhof]38‑00‑00 GGkamer en plaatsje
koperFoppe Douwes, gehuwd met
koperJantyen Harmens
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens 3‑10‑00 CG
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aesge Harmens
naastligger ten zuidenHil Sipkes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriet Martens, weduwe van
verkoperwijlen Ane Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Douwes zn. ende Jantyen Harmens dochter, echtelieden ende burgers. Zekere camer staende ten oosten vant kerckhoff met een plaetsken daer toe behoorende. Ten O. Aesge Harmens erven. Voor 38 gg.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0207r van 6 apr 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0207r van 6 apr 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: oost van het kerkhof]51‑00‑00 GGkamer en plaats
koperSydts Auckes, gehuwd met
koperAnsck Aryens
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens 3‑10‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aesge Harmens
naastligger ten zuiden*steeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenHil Sipckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoppe Douwes, gehuwd met
verkoperJantien Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSydts Auckes zoon ende Anske Aryens dochter echte luyden binnen Harlingen versoecken nae behoorlicke proclamatien inwijsinge boode ende consent op zeekere camer ende plaetse cum annexis staende ende gelegen ten oosten vande kerckhoff, hebbende Aesge Harmens erffgenaemen ten oosten ende Hil Syoerds ten suyden ten naesten. Belast aende voors. erffgenaemen met 2 1/2 gouden guldens jaerlicxe grontpacht. Met het vrij mede gebruik vanden stege tusschen Hilles ende deese camer gelegen. Gekocht van Foppe Douwes zoon ende Jantien Harmens dochter oock echteluyden alhier voor de somma van een ende vijftich goudgl. nae vermoegen het coopbrieff daeraff sijnde.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0116v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0116v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]200‑00‑00 GGhuis met een steeg ten zuiden
koper door niaarSybrant Hessels mede voor zijn kind
verpachter grondde stad Harlingen4‑18‑00 CG
geniaarde koperLenert Mathijssen
naastligger ten oostenhet prieel of kamer van Lieuue Lieuues
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende ? Gemeente: diaconie armen kamer
naastligger ten noordende hof van koper Sybrant Hessels
verkoperWouter Semsbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Hessels koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis met een steeg ernaast, aan het oosteinde. v.d. Kerk, ten W. een Armenkamer v.d. Kerk, ten Z. het prieel van Livius Lieuwes, ten N. de hof v.d. koper. Verkoper onbekend, prijs 200 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0150v van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybrant Hessels
naastligger ten noordende Zilverberg


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0150v van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29kerkhof OZ en ten zuiden van de Silverberg156‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Coenraerdts bakker
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenSybrant Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten noordenSybrant Hessels
naastligger ten noorden*de Zilverberg de Zilverberg
verkoperde crediteuren van wijlen Pytter Pytters, gehuwd met
verkoperwijlen Meinnou Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Coenraedts, bakker, koopt een huis ten O. van het kerkhof, naast, ten Z. van het huis 'de Zilverberg'. Ten O. en N. Sybrant Hessels. Gekocht van Jan Ruurds Sanstra en Willem Symens, burgemrs., namens de crediteuren van wl. Pytter Pytters x Meinou Oedses, voor 156 gg.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257r van 11 feb 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0011v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLieuue Lieuues


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0011v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]1000‑00‑00 GGhuis genaemt de Silverberg
koperJisacq Pytters Verhagen de Zilverberg
naastligger ten oostende kamer van Anne Piers secretaris
naastligger ten oostende kamer van Jarich Frieses
naastligger ten zuidenLieuue Lieuues
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende hof van Riemer Juriens
verkoperBerber Jacobs Forsenburg, weduwe van
verkoperwijlen Sybrandt Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsacq Pytters Verhagen koopt het huis 'de Zilverberg', met een mooie hof met bomen etc., achter de Grote Kerk. Ten O. de camers v.d. secretaris Anne Piers en Jarich Frieses, ten W.?, ten Z. Lieuwe Lieuwes, ten N. de hof van Riemer Jurjens [Wijngaarden]. Gekocht van Berber Jacobs Forsenburg wv Sybrandt Hessels, voor 1000 gg.


1658 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 29 (in particulier bezit), HarlingenKerkpoortstraat 29 (in particulier bezit)Wijngaarden, Riemer Jurjens'1658'
afbeelding van een liggende gele leeuw
'R.I.W'
Afkomstig van de tuinmuur in de Kerkpoortstraat welke rond 1984 vanwege de vernieuwing van het Almenumerplan is afgebroken.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLieuwe Lieuwes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]900‑00‑00 GGhuis daer de Silverbergh uythanght, met hof en klosbaan
koper provisioneelN. N. de Zilverberg
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenenige kamers van Anne Piers secretaris
naastligger ten oostenenige kamers van Jarich Frieses
naastligger ten zuidenLieuwe Lieuwes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende hof van Riemer Jurriens
verkoperde erfgenamen van wijlen Isack Verhagen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de ZiIverberg


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Zilverberg


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29[niet vermeld]50‑17‑00 GG1/2 grondpacht van 3-00-00 GG
koper provisioneelde heer burgemeester Lanting
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis ten zuiden van het huis genaamd de Silverbergh, van N. N.4‑04‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis genaamd de ZiIverberg de Zilverberg
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Knijff, curator over
verkoperPierke Rheen


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018v van 28 apr 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27tuingrote kerk, achter de945‑00‑00 CGhof met bomen, planten en 2 prieeltjes
koperHendrik Bruinsveld c.u.schout bij nacht
naastligger ten oostenenige kamers
naastligger ten zuidende hof van de heer Evout Stiensma
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Riemer Jurrjans Wijngaarden
naastligger ten noordende hof van Lijsbeth Tjeerdts
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Zilverberg de Zilverberg
verkoperSaco Idsingaontvanger Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Bruinsveld, Schout bij Nacht van de Admiraliteit, koopt een hof met bomen etc. en 2 prieeltjes, met alle goederen, achter de Grote Kerk. Ten O. enige camers, ten W. het huis en erf van erven Riemer Jurjens Wijngaarden, ten Z. de hof van Ewout Steensma, ten N. de hof van Lijsbeth Tjeerds. (Ten Z. staat het huis 'De Zilverberg'). Vrij in- en uitgang door de poort van Riemer Jurjens' erven ten N. van 'de Zilverberg', naar de straat. Gekocht van Saco van Idsinga, ontvanger v.d. Admiraliteit., voor 945 cg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0124r van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27tuinKerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]1000‑00‑00 CGhof met bomen, planten en 2 prieeltjes
koperJoris Freercks Bootshaek c.u.gewaldige Admiraliteit
naastliggerde erfgenamen van wijlen Riemer Jurjens
naastligger ten oostenenige kamers
naastligger ten zuidende hof van de heer Evout Steensma
naastligger ten westenhet huis de Zilverberg de Zilverberg
naastligger ten noordende hof van Lijsbeth Tieerdts
verkoperde heer Hendrick Bruynsveld voor zijn kinderen, weduwnaar vanschout bij nacht
verkoperwijlen Geertruyt Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Freercks Bootshaak, Gewaldige Provoost, bij de Admiraliteit., koopt een hof met bomen etc. en 2 prieeltjes, achter de Grote Kerk. Ten O. enige camers, ten W. het huis de Zilverberg, ten Z. de hof van Ewout Steensma, ten N. de hof van Lijsbeth Tjeerdts. Met vrij in- en uitgang door de poort v.d. erven Riemer Jurjens [Wijngaarden] ten N. van het huis de Zilverberg. Gekocht van Schout bij Nacht Hendrick Bruinsveld, voor zich, en als gelastigde van de kinderen en erven van zijn wl. vrouw Geertruid Jans, voor 1000 cg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196v van 21 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Hendrick Coenraedts


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196v van 21 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]500‑00‑00 GGhuis alwaer de Silverbergh uithanght
kopervroedsman Symon Jorna c.u.apothekerde Zilverberg
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende hof in gebruik bij de oude vaandrig Walingh Jansen
naastligger ten zuidenoud burgemeester Hendrick Coenraedts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende schuur van IJsbrandt Joosten Heins koopman
verkoperRein Wijngaerdenapotheker te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jorna, apotheker en mede-vroedschap koopt een huis achter de Grote Kerk, 'de Zilverberg'. Ten O. de hof die nu door Waling Jansen wordt gebruikt, ten W. de straat, ten Z. Hendrick Coenraadts, oud-burgemeester, ten N. de schuur van IJsbrand Joosten Heins. Gekocht van Rein Wijngaerden, apotheker te A`dam, voor 500 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0212v van 14 nov 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0212v van 14 nov 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de oude kerk]206‑00‑00 GGhuis bestaande uit vier kamertjes
koperPilgerum Ales, gehuwd met
koperImk Goyckes
verpachter grondoud burgemeester Hendrik Coenraets 3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenReyn Wijngaerden
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenReyn Wijngaerden
verkoper van 1/2oud burgemeester Hendrik Coenraets
verkoper van 1/2Maycke Coenraets
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPilgram Ales koopt een huis bestaande uit 4 camers, achter de olde kerk. Ten O. en N. Rein Wijngaerden, ten W. de straat, ten Z. erven Dirk Jacobs. Veel voorwaarden. Gekocht van Hendrik Coenraets, oud-burgemeester en Maycke Coenraets, elk voor 1/2, voor 206 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0006v van 6 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27tuinKerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk recht achter het huis genaamd de Silverberg]425‑14‑00 GGhof bomen, planten en somerhuis
koperPytter Hendrix
naastligger ten oostende heer Ewout Steensma
naastligger ten oostenJoris Bootshaek
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrik Jansen glaskramer
naastligger ten zuidenRuird Tjeerds karreman
naastligger ten westenhet huis genaamd de Silverberg de Zilverberg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReinier Wijngaerden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kadnr. 884) Pytter Hendrix koopt een hof met bomen etc. en een zomerhuis, achter de Grote Kerk, recht achter het huis 'de Zilverberg'. Ten O. Ewout Steensma en Joris Bootshaak, ten W. dat huis, ten Z. resp. grafmaker Hendrik Jansen en karreman Ruird Tjeerds. Gekocht van Reinier Wijngaerden, voor 425 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0217r van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27tuinKerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]660‑00‑00 CGhof, bomen, planten en zomerhuis
koperWillem Hendrix Vosma
naastligger ten oostende hof van wijlen de Heer Ewout Stiensma
naastligger ten oostende Gewaldige Joris Bootshaeck
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick glaskramer
naastligger ten zuidenRuyrd Tjeerds karreman
naastligger ten westenhet huis genaamd de Silverberg de Zilverberg
naastligger ten noordende doorgang van Bootshaeck
naastligger ten noordende hof van wijlen dr. Frisius
verkoperPieter Hendrixzeemtouwer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kadnr. 884) Willem Hendrix Vosma koopt een mooie hof met bomen etc. en een zomerhuis, achter de Grote Kerk. Ten O. de hof van Ewout Stiensma en de hof van de Provoost Gewaldige Joris Bootshaeck, ten Z. glaskramer Hendrick en karreman Ruyrd Tjeerds, ten W. 'de Zilverberg', ten N. de doorgang van Joris Bootshaeck en de hof van dr. Frisius. Veel voorwaarden over de waterlossing en vensters. Geen grondpacht. Gekocht van Pieter Hendrix, voor 660 cg.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0249v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Pilgrum Aleffs


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0249v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: grote kerk OZ] alwaar voorheen de Silverbergh heeft uitgehangen263‑00‑00 GGhuis
koperWillem Hendricks Vosma de Zilverberg
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Willem Hendricks Vosma
naastligger ten zuidenhet huis van Pilgrum Aleffs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende ingang en stal van de kooplieden Heyns
verkoperoud burgemeester Simon Jorna, gehuwd met
verkoperGerrytie Gerryts Borkelo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Hendriks Vosma koopt, na niaar ratione vicinitatis, een mooi huis oz. Grote Kerk, voorheen 'de Zilverberg'. (Met beschrijving.). Ten O. de koper, ten W. de straat, ten Z. Pilgram Aleffs, ten N. de ingang en stal van de kooplieden Heyns. Gekocht van oud-burgemeester Simon Jorna x Gerryttie Gerryts Borkels?, voor 253 gg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis genaamd de Sylverbergh van Pilgrum Aleffs


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: ten oosten van de grote kerk]275‑10‑00 CGgrondpacht van 3-10-00 CG
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Lyckles3‑10‑00 CG
naastligger ten noordenhuis genaamd de Sylverbergh van Pilgrum Aleffs de Zilverberg
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman, koopt de navolgende grondpachten: (d) uit het huis van Stijn Harmens in de Morjaenstraet, tegenwoordig van Yede Yedes, 2 CG 16 st. Gekocht van de erven oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, voor (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 275 CG 10 st.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]275‑10‑00 CGgrondpacht van 3-10-00 CG
aanhandelaarde stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Pilgrum Alefs3‑10‑00 CG
verwandelaarvroedsman Anske Ypes Zeestra


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005v van 18 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Jansen glaskramer
naastligger ten zuidenRuyrdt Tjeerdts oud karreman


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005v van 18 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: niet genoemd]1000‑00‑00 CGhuis en tuin
koperArjen van Hemert apotheker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten zuidenHendrick Jansen glaskramer
naastligger ten zuidenRuyrdt Tjeerdts oud karreman
naastligger ten westende kamer van dr. Cornelius Walsweer
naastligger ten westende kamer van Pilgrum Aeleffs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Joosten Heins koopman
naastligger ten noordenIJsbrand Joosten Heins koopman
naastligger ten noordende ingang van de tuin gekocht van Bootshaeck kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Willems Vosma, enkoopman
verkoperJoannes Willems Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Hansen van Hemert, apotheker, koopt het huis 'de Zilverberg' en een tuin of hof er achter. Ten O. de koper, ten W. de camers van dr. Cornelis Walsweer en Pilgram Aelerts, en de straat, ten Z. Hendrick Jansen, glascramer? en Ruirdt Tjeerdts, karreman, ten N. Cornelis- en IJsbrand Joosten Heyns en de ingang naar de hof v.d. koper. De hof heeft een vrije ingang ten N. v.d. Zilverberg door de POORT. Gekocht van Jan- en Johannes Willems Vosma, voor 1000 cg. en 1 gouden ducaat.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0227v van 4 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27tuinKerkpoortstraat NZ [staat: bij het groot kerkhof]1950‑00‑00 CGhof met bomen, planten en een zomerhuis met een kamer
koperHuibert Claessen Braam, gehuwd metkoopman
koperAntien Foppes
huurderTeye Ruirds
naastliggerde hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert c.u.apothekerde Zilverberg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden2 kamers aan de Moriaanstraat
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende tuin van Symen Fransens
verkoperArrien Hansen van Hemert, gehuwd met
verkoperHeiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kadnr. 884) Huibert Claessen Braam x Antie Foppus koopt een grote hof met bomen etc, en een zomerhuis met daarin een kamer, aan het Groot Kerkhof. Ten O.?, ten W. de straat, ten Z. de 2 camers in de Moriaanstraat, ten N. Symen Franses. Het ligt achter 'de Zilverberg'. Acte doorlezen, veel voorwaarden. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen d`Adam, voor 1950 cg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0315r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Carel van Deinse


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0315r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]175‑00‑00 GGhuis genaamd de Silverberg
koperHarmen Harmens koopmande Zilverberg
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenH. Braam koopman
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Carel van Deinse
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende stal van Heins koopman
verkoperLammert de Gavere, curator overoud dijkgraaf van Wonseradeel te Bolsward
verkoperArjen van Hemert c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmens, koopman, koopt huis achter de grote kerk, de Silverbergh genaamt. Grondpacht 7 st. Gekocht van Lammert de Gavere c.s. voor 175 gg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0322v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Zilverberg


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0322v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]30‑00‑00 GGhuis
koperCarel van Deynse trekwerker
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
bewonerTeye Ruirds
bewonerTjeerd Ruirds
naastligger ten oostenBraam koopman
naastligger ten zuidenBraam koopman
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat en kerk]
naastligger ten noordenhet huis de Zilverberg de Zilverberg
verkoper q.q.Lambert de Gavere, gelastigdeoud dijkgraaff van Wonseradeel te Bolsward
verkoper q.q.Johannes Binsonides, gelastigden vanontvanger en dorpregter te Maccum
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metontvanger tot Pingjum
verkoperHiltje Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarel van Deynse, trekwerker, koopt een huis achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. de koopman Braam, ten W. de straat en de kerk, ten N. 'de Zilverberg'. Met voorwaarden. Gekocht van Lammert de Gavere, oud-dijkgraaf van Wonseradeels Zuiderzeedijken, te Bolsward, en Johannes Binsonides, ontvanger en dorpsrechter etc., te Makkum, beide in qlt. namens Arjen Hansen van Hemert, ontvanger te Pingjum x Heiltje Fransen d`Adam, voor 30 gg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Silverbergh


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]140‑00‑00 CGhuis
koperBerent Jansen c.u.bontwever
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet hoff van Hubert Claessen Braam
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Claessen Braam
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk en straat]
naastligger ten noordenhet huis de Silverbergh de Zilverberg
verkoperCarel van Deinse c.u.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0170r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Silverbergh


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0170r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]155‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen, gehuwd metmr. metselaar
koperGoikjen Pieters
naastligger ten oostenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten westengrote kerk en kerkhoff
naastligger ten noordenhet huis de Silverbergh de Zilverberg
verkoperBerent Jansen c.u.bontwever


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171v van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Silverberg


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171v van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]200‑00‑00 CGhuis en ledige plaats
koperClaes Hylckes c.u.wever
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk en het kerkhof]
naastligger ten noordenhet huis de Silverberg de Zilverberg
verkoperJan Jansen c.u.mr. metselaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29
eigenaarClaes Hylkes
gebruikerClaes Hylkes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29
eigenaarClaes Hylkes
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29huisje
eigenaarwed. Jan Jansen
gebruikerwed. Jan Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpro deo begeert


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0189v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Hyddema


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0189v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]200‑00‑00 GGgrote stalling de Roode Deuren genaemt
koperhet huis de Rode deuren Dirk IJsbrands koopmande Rode Deuren
naastligger ten oostenJacob Aukes koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg ten zuiden van de gewone straat
naastligger ten noordenoud burgemeester Hyddema
verkoperburgemeester Vincenth Heinsius, broer van
verkoperJustus Heinsius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsbrands koopt een grote stalling c.s. achter de Grote Kerk, genaamd 'de Rode Deuren', met een tuintje, bleekveld etc. Ten O. Jacob Aukes?, ten W. de straat, ten Z. een steeg, ten N.? Gekocht van de broers Vincent-, burgemeester, en Justus Heinsius, voor 200 gg. N.B. Zie voor 'de Rode Deuren' Harlingen mien Stadsje deel 4, blz. 053.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0320v van 11 apr 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Simon Hiddema


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0320v van 11 apr 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]350‑00‑00 CGgrote stalling de Roode Deuren gemaand, met tuintje, bleekveld en royale hooizolder
koperAge Claases, zoon van, en gesterkt metsleperde Rode Deuren
koperJancke Ariens, weduwe van
koperwijlen Claas Christiaens
naastligger ten oostenJob Backer koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Simon Hiddema
eerdere eigenaarVincent Heinsius c.fratre
verkoperDirk IJsbrantskoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29huisje
eigenaarwed. Jan Jansen
gebruikerwed. Jan Jansen
opmerkingpauper


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0138v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Simon Hiddema


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0138v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [niet vermeld]350‑00‑00 CGgrote stalling de Roode Deuren genaamd, met tuintje, bleekveld en royale hooizolder
koper door niaaroud burgemeester Symon Hiddema de Rode Deuren
geniaarde koper van 1/2Gijsbert Wildschutbontreder
geniaarde koper van 1/2Fedde Minnes Wagenaar
huurderDirk sleper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Job Bakker koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgemeester Simon Hiddema
verkoperJanke Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Claas Cristiaans, en erfgenaam van hun overleden zoon
erflaterwijlen Age Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Hiddema, oud-burgemeester, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gijsbert Wildschut en Fedde Minnes, een groot huis 'de Rode Deuren', met een tuintje en bleekveld. Ten O. erven Johannes? Bakker, ten W. de straat, ten Z. een steeg, ten N. Symon Hiddema, oud-burgemeester Veel voorwaarden. Gekocht van Janke Arjens wv Laas Christiaans, als erfgenaam van Age Clases?, sleper, voor 320 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29huis
eigenaarwed. Jan Sjakkes
gebruikerwed. Jan Sjakkes cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0120r van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Claasen


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0120r van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]100‑00‑00 GGhuis met een ledige plek ernaast
koperEvert Willems, gehuwd metmr. bontwever
koperSytske Allerts
verpachter grondde verkopers 4‑10‑00 CG
huurderBeernd Harmens c.u.22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFreerk J. van der Hout
naastligger ten zuidenFreerk J. van der Hout
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDirk Claasen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Willems, mr. bontwever x Sytske Allerts koopt een mooi huis met een weefwinkel, verhuurd aan Beernd Harmens, en een ledige plaets ten Z., achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. Freerk v.d. Hout, ten W. de straat, ten N. Dirk Claasen. Gekocht van de diaconen v.d. Ger. Gem., voor 100 gg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0060v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kopers Alef van der Meulen [staat: Muelen] c.u.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0060v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de Grote Kerk]416‑00‑00 GGdubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintje
koperAlef van der Meulen [staat: Muelen], gehuwd metapothekerde Rode Deuren
koperGrytie Rowel
naastligger ten oostenRobijn Arjens
naastligger ten zuidenDirk Clases
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende kopers Alef van der Meulen [staat: Muelen] c.u.
verkoperRein Sytses Winiamr. koperslager te Drachten
verkoperTrijntie Sytses Winia, gehuwd met te Gorredijk
verkoperTjesse Sterringaopzichter bij de molen te Gorredijk
verkoper q.q.Lieuwe Hiddes, curatormr. slager
verkoper q.q.Minne Blok, curatorkoopman
verkoperGepke Dirks, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Dirk Winia
verkoper q.q.burgemeester Louwrens Tabes, curator
verkoper q.q.Pyter Keimpes de Jong, curatoren overkoopman
verkoperTrijntie Jans, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Jan Sytses Backer, gehuwd met
erflaterwijlen Hotske Andrys de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlef v.d. Meulen, apotheker x Grietje Rowell koopt een dubbele woning en tuin, met alle goederen, achter de Grote Kerk, 'De Rode Deuren' genaamd. Ten O. Robijn Arjens, ten W. de straat, ten Z. Dirk Clasen, ten N. de koper. Gekocht van Rein? Sytses Winia, mr. koperslager te Drachten en Trijntje Sytses Winia x Tjesse Sterringa, opzichter bij de molen te Gorredijk, en het verdere recht verkregen hebbende bij scheiding, van de curatoren over Gepke Dirks wv Dirk Winia, vroedsman, en de curatoren over de dochter van Jan Sytses, bakker x Hotske Andrys de Boer, voor 416 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0006v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Willems


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0006v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de Grote Kerk]250‑14‑00 GGhuis genaamd de Zilverberg, bij de Rode Deuren
koper door niaarHendrik Beerns, bijgestaan door zijn vaderde Zilverberg
koper door niaarBeernd Hendriks mr. bontwever
geniaarde koperOeble Gosseshoutkoper
huurder voor 1 jaarde weduwe van Gerryt Harmens 21‑00‑00 CG
huurder voor 1 jaarTeunis Jansen 21‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenEvert Willems
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAlef van der Meulen
crediteurSybrandt Pieters Feytema
verkoper q.q.Hendrik de Wit, alimentatorfabrikant van bonten
verkoper q.q.Gerryt Hulsker, alimentatores vanfabrikant van bonten
verkoperJudith Dirks weeskind, en haar broertje
verkoperHarmen Dirks weeskind
erflaterwijlen Dirk Clasen c.u.bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Hendriks, mr. bontwever, als vader en voogd over zijn zoon Hendrik Beernds, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Oeble Gosses, het huis 'de Zilverberg', bij 'de Roode Deuren', achter de Grote Kerk, onlangs nagelaten door wd. Dirk Clasen, en nu door 2 gezinnen bewoond. Ten O. Freerk v.d. Hout, ten W. de straat, ten Z. Evert Willems, ten N. Alef v.d. Meulen. Gekocht van Hendrik de Wit en Gerryt Hulscher, fabriquers in bonten, als alimentatoren van Judith- en Harmen Dirks, kinderen van wl. Dirk Clasen, bontwever, voor 250 gg., te betalen aan Sybrandt Pieters Feitama, als houder van het reversaal.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0188v van 13 mrt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Willems


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0188v van 13 mrt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk bij de Roode Deuren]230‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koperCornelis Jans Beitzegat koemelkerde Zilverberg
koperAnthoni Vink hovenier
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderde weduwe van Beernd Hendriks c.s.
huurder weefwinkelde weduwe van Gerryt Harmens 22‑00‑00 CG
naastliggerhet huis genaamd de Rode Deuren de Rode Deuren
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenEvert Willems
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAlef van der Meulen
verkoperHendrik Beerndsbontwever


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0227v van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0227v van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]90‑07‑00 GGhuis
koperBeernt Gerryts, gehuwd met
koperGeertje Baukes
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
naastliggerWillem Douwes Bakker c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSytske Allerts


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0234r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernd Gerryts


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0234r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: groot kerkhof]50‑07‑00 GG1/2 huis de Zilverberg genaamd
koperJan Bolman koopmande Zilverberg
koperDoeke Venema mr. verver en glasmaker
koperDirk Cornelis Wetzens koopman
eigenaar van 1/2Johannes Mecima
naastligger ten oostenWillem Douwes Bakker
naastligger ten zuidenBeernd Gerryts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: kerkhof en straat]
naastligger ten noordenMichiel Nauta
verkoperJan Cornelis Beidschat meerderjarige vrijgezelwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTeedske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerds, erfgenamen van hun vaderhuistimmermansknecht
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, koopman, mr. verver en glasemaker Doeke Venema, en koopman Dirk Cornelis Wetzens, kopen in compagnie de helft van het huis 'de Zilverberg', waarvan de wederhelft aan de heer Johannes Mecima n.u. toebehoort, staande aan het groot kerkhof en thans door militairen bewoond. Ten O. de tuin van Willem Douwes Bakker, ten Z. Beernd Gerryts, ten W. de straat en kerkhof, ten N. Michiel Nauta. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van herbergier en wagenaar Cornelis Jansen Beidschat, voor 50 gg. 7 st.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0166r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernd Gerrits


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0166r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]80‑00‑00 GGhuis genaamd de Zilverberg
koperJohannes Jans Leyenaar mr. metselaarde Zilverberg
huurderGerryt Nieuwenhuis c.u.46‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeernd Gerrits
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten noordende herberg genaamd het Wapen van Hamburg het Wapen van Hamburg
verkoper van 1/6de weduwe van Jan Bolman
verkoper van 1/6Doeke Veenema
verkoper q.q.vroedsman Sybren P. Molenaar, executeur
verkoper q.q.Willem de Boer, executeurs van
verkoper van 1/6het testament van wijlen Dirk C. Wetzens
verkoper q.q.burgemeester M. Vink, redder
verkoper q.q.Willem de Boer, redders van
verkoper van 3/6de boedel van wijlen Johannes Mecima


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0185r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0185r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]37‑10‑00 CGhuis
koperJan Gerryts, gehuwd met
koperPietje Wopkes
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
huurderFrans Anthony c.u.
naastligger ten oostenClaas Jans mr. bakker
naastligger ten zuidenClaas Jans mr. bakker
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar
verkoperMarijke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Berend Gerryts


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0142r van 2 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Akkerman


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0344v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Akkerman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-104, pag. 59Kerkpoortstraat 29Jan Gerrits1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Aagjen van Blessumkind: Hielkje Folkerts, geb 9 feb 1798 HRL; BS ovl 1821; gebruiker van wijk G-246, gealimenteert; medegebruiker IJeve Brink, schaarslijper; eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Johannes Jans Leyenaar... 1787. (GAH1120); eigenaar van wijk G-060, gebruiker is Pieter D. Galama wed., 1814. (GAH204); d van wijk G-246, gebruikers zijn IJeve Brink, schaarslijper, en Aagje van Blessum, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Ruurd ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Yeve Jans Brink... en Geeske IJeves; huw Grote Kerk HRL 1805, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1833, ovl 1847; gebruiker van wijk G-246, schaarslijper; medegebruiker Aagjen van Blessum, gealimenteert; eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Antie van den Berggeb 1810 ... , ovl 28 dec 1814 HRL; wijk G-247, dv Bauke vd B., en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Jan Gerritsovl voor 1815; wed. J.G. gebruiker van wijk B-132, gealimenteerd, eigenaar is Henricus Schut, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-247, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-246Kerkpoortstraat 27Johannes Leyenaar Yeve Brink schaarslijper
G-246Kerkpoortstraat 27Johannes Leyenaar Aagje van Blessum gealimenteerd
G-247Kerkpoortstraat 29Jan Gerrits wed ledig


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 110 van 27 jul 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-246Kerkpoortstraat 27koopaktefl. 210huis de Zilverberg achter de Grote Kerk G-246
 
verkoperJohannes Leyenaar
koperHenricus Heep


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 900Kerkpoortstraat 27Hendrikus HeeplogementhouderHarlingenstal en erf (250 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 900Kerkpoortstraat 29Hendrikus HeeplogementhouderHarlingenstal en erf (250 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Aukje van der Sluis... Pieters vdS, en Klaske Lolles Rondaan; BS huw 1819, ovl 1847, ovl 1870, bev.reg. 1851 wijk F-240, wijk G-246, 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Jantje Hiddes Houtsma... dv Hidde H, en Elisabeth ... , moeder woont in 1859 te Schraard; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285; oud 37 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk I-020; ... (alles)


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 105 van 18 mei 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-246Kerkpoortstraat 27koopaktefl. 200huis de Zilverberg met erf en annexen achter de Grote Kerk
 
verkoperHenricus Heep
koperJacob Bonnema


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Cornelis Bernardus Proosterbeek... sweemende, gecondemneert om twee daagen in de Pekelkuip te water, en brood gedetineerd te worden. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Germen Reinders de Groot... en Jantje Eeltjes de Groot; BS ovl 1831; 1836 huwelijken, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk D-164, wijk G-246; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-198; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Hendrik Piebes Postma... BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Klaas Ebes Bakker... 10 sep 1858 uit Midlum, zv Ebe Rinkes B., en Jeltje Klazes Tolsma; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Pieter Pieters Bakker... Post; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Aaltje Freerks van der Hout... Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1828, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-198, wijk G-247; oud 58 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-192; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Hendrik Hendriks Alkema... Jantje Houtsma, arbeider, N.H., Vst 16 mei 1854 uit Almenum, A 4 sep 1861 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285, wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Johannes Hermanus Knoop... K, en Rinske Gerbens; BS huw 1826, ovl 1836, huw 1837, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk G-247, supp wijk D-186; oud 40 jaar, (vnm: Jan), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-264; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3930*Kerkpoortstraat G-281Dirk Jans Dijkstrastal
Sectie A nr. 3930*Kerkpoortstraat G-282Dirk Jans Dijkstrawagenhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3930Kerkpoortstraat 27 (G-281)Klaas Dijkstrastal en schuur


1920 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Kerkpoortstraat 27 Frisia37suikerwerkfabriek


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 27, HarlingenKerkpoortstraat 27 BouritiusFrisiasuikerwerkenfabriek


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 27, HarlingenKerkpoortstraat 27 BouritiusFrisiasuikerwerkenfabriek


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 27, HarlingenKerkpoortstraat 27 Frisiasuikerwerkenfabriek
  terug