Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerLammert Warndersteeg 13-ong3-1613-183G-223G-267


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0185r van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]nieuwe keet
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenweduwe Pietke Reyners
crediteur (triumphant)burgemeester Gabbe Jans te Dokkum
verkoperPietke Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Hans Eerck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een [zout]keet in de Nieuwe Kerkstraat


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0189v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]twee zoutketen naast elkaar
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
betrokkeneveiling in de Brandaris ten huize van Jarich Wybrantsde Brandaris
verkoperPytcke Reyners voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hans Ericx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild twee zoutketen aan elkaar onder 1 dak in de Nieuwe Kerkstraat


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0204v van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warnderssteeg [staat: nieuwe kerkstraat]287‑00‑00 gghuis
koperGerryt Jacobs, gehuwd metkoekbakker
koperTrijnke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende [zout]keten van Hans Ericx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTaecke Sipckes
verkoperCornelis Jansen Olivier, gehuwd met
verkoperPerck Jans
tekst in de margeDoctor Gabinus Foppens als curator over Sioerd Conincx, protesteert per Jan Breda dat hem in voors. qualiteyt d'bovengeroerde proclamatie ende vercoopinge ontschadelyck zal zijn nopende zijn achterwesen volgende den sententie tegens den vercooper Cornelis Janszn. Olivier voor den Hove geobtineert ende d'uutwijsinge bij dien voors. Cornelis te dien eynde an de deurwaerder als mede bij acte van dato den 25e october verleden op de geproclameerde huysinge gedaen. Actum den 15e marty 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Jacobs, koekebakker x Trynke Jans


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0207v van 6 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordKerkstraat, nieuwe300‑07‑00 gghuis strekkende oostwaarts naar het diept
koperJan Hansen, gehuwd met
koperDetke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keeten van Hans Ericx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Taecke Sipckes
verkoperGerryt Jacobs, gehuwd metkoekbakker
verkoperTrijnke Jans
tekst in de margeBauck Sytses, echtewijff van Jan Breda, mit den selven gesterckt, ende doctor Gabinus Foppens als curator over Sioerd Conings, verspieren per d'voors. Breda d'vercopinge van de geproclameerde huysinge, neffens hun achterwesen, hen in voors. qualiteyt van Cornelis Janszn. Oliviers (van wien d'voors. huysinge affgecomen is), competerende volgens den bescheyden ende sententie daeraff zijnde, te meer alsii d'voors. huysinge bij d'gemelte Olivier an de deurwaerder tot d'executie van de voors. sententie gecommitteert, ten proffijte van de voors. Foppens in zijn qualiteyt bij acte van de 25e october 1613, uutgewesen is. Actum den 24e 7bris 1614.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0246r van 22 jan 1615 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]0‑00‑00 cgzoutkeet
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keet van Coenraad Abbes
naastligger ten zuidenals eerdere eigenaar Hans Ericks c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Hansen Soet
verkoperErick Hansen, erfgenaam van zijn ouders
erflaterwijlen de heer Hans Ericks, gehuwd met
erflaterwijlen Pytcke Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een zoutkeet in de Nieuwe Kerkstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257r van 5 mrt 1615 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1zuidKerkstraat, nieuwe675‑00‑00 ggzoutkeet
koper finaalAernt Foppens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopernagelaten door wijlen Hans Erichs, gehuwd met
verkoperwijlen Pytke Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een zoutkeet die in gebruik was bij Hans Ericx x Pytke Reyners, in de nieuwe kerkstraat. Nu onlangs provisioneel verkocht aan Aernt Foppes, voor 675 GG.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0255r van 24 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: nieuwe kerkstraat]290‑00‑00 gghuis
koperLambert Warnarts, gehuwd met
koperLijsbeth Jansen Olivier
verpachter grondCornelis Jansen Olivier 0‑12‑00 cg
verpachter grondN. N. 0‑04‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende proclamant Lambert Warnarts c.u.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Foockel Idses
verkoperJan Hansen Soet, gehuwd met
verkoperDoed Jansen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0355r van 10 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: Kleine Kerkstraat]154‑00‑00 cg1/2 huis
koperburgerhopman Lambert Warnarts
eigenaar van 1/2het weeskind van Agge Agges
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidenburgerhopman Lambert Warnarts
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenTiman Andries
verkoperPier Oedtsen Campen, gehuwd met te Franeker
verkoperTrijn Wopckes te Franeker


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0355v van 10 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: Kleine Kerkstraat]1/2 huis
koperburgerhopman Lambert Warnarts
eigenaar van 1/2burgerhopman Lambert Warnarts
naastligger ten oostenTiaard Jouckes* brouwer
naastligger ten zuidenburgerhopman Lambert Warnarts
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: Kleine Kerkstraat]
naastligger ten noordenTiman Andries
verkoper q.q.Pieter Tyepckes, curator over
verkoperhet weeskind van wijlen Agge Agges


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0008v van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: tegenover de mouterij van Epe Wouters]0‑00‑00 ggtwee boven- en twee benedenkamers
aanhandelaarburgerhopman Lambert Warnerts
verpachter grondTiaard Jouckes c.u.0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenstraat en diept
naastligger ten zuidenburgerhopman Lambert Warnerts
naastligger ten westenburgerhopman Lambert Warnerts
naastligger ten noordende verwandelaar Tiaard Jouckes
verwandelaarTiaard Jouckes, gehuwd met
verwandelaarAuck Syuerdts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordFranekerpijpen, achter het huis in de vorige akte beschreven2109‑00‑00 ggmouterij
koperTiede Jouckes, gehuwd met
koperGrietie Pieters
verpachter grondTiaard Jouckes 0‑12‑00 cg
verpachter grondCornelis Jans 0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars
naastligger ten westenKerkstraat
naastligger ten noordende kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars
verkoperburgerhopman Lambert Warnars voor zich en zijn twee kinderen, gehuwd met
verkoperLijsbeth Jans Oliphier
verkoper q.q.Cornelis Jansen Oliphier, curator
verkoper q.q.Cornelis Adriaens Oliphier, curatoren over
verkoperStoffel Hendricks Creeft oud 24 jaar, voorzoon van
verkoperLijsbeth Jans Oliphier, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Creeft


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordFranekerpijpen aan de zuidkant van het diept, bij de1801‑00‑00 ggmouterij, zuidwaarts staande achter het huis in de vorige akte
koperGerryt Gerbens, gehuwd met
verpachter grondTiaard Jouckes 0‑12‑00 cg
verpachter grondCornelis Jans 0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Lambert Warners
naastligger ten westenKerkstraat
naastligger ten noordenTiman Andries
naastligger ten noordende kamer van Grietie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Tyte Jouckes
verkoperGrietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Jouckes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0083v van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: bij de Franekerpijp]450‑00‑00 gg1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipstoel en 1/4 van een praam waarvan Feicke Everts de andere helft bezit
koperClaes Gerbens, gehuwd met te Achlum
koperIttie Louwes te Achlum
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende keet van Lambaert Warners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThomas Lambarts Salvarda


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0250r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: bij de Franekerpijpen]982‑00‑00 gghuis, mouterij en praam
koperRuyerd Wirdes, gehuwd met
koperWytske Abbes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende keet van wijlen Lammert Warners
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Gerbens c.u.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0013r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg3915‑00‑00 cgzoutkeet
koper door niaarSchelto Fonteyn
floreenrente0‑07‑00 floreen
geniaarde koperburgervaandrig Willem Hendricx c.u.
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisWybrant Peters, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisAeltie Jans zuster van de verkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchelto Fonteyn rentmeester
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRuird Wirdes
verkoperWarner Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vaandrig Willem Hendricx c.u. koopt zoutkeet in de Lammert Warners steeg. Ten Z. de rentmeester Fonteyn, ten N. Ruird Wierdes. Belast met 7 st floreen in de algemene aanbreng. Geen grondpacht.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0131r van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: bij de Franekerpijpen]555‑00‑00 gg1/2 moutmakerij met een huis
koperPytter Cornelis Bonck, gehuwd met
koperMayke Ipes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keet van burgemeester Fontein
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAntie, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hendrick Meyers
verkoperde andere erfgenamen van wijlen Ruierd Wirdes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Lieuwes c.u. koopt een woning met drie kamers, omtrent de Lommertspijp. Ten O. Lieuwe Jeltes erven, ten W. Claes Sipkes Amelander. Gekocht van Joannes Provana, voor 250 gg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZ2400‑00‑00 cgzoutkeet
koperDoede Hendricks, gehuwd metzoutzieder
koperBauckien Seerps
floreenrente0‑07‑00 floreen
toehaakeen dubbele dukaat voor iedere verkoper
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende zoutkeet van gemeensman Acker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenPieter Cornelis Boncq
verkoper van 1/2Maria Sybema, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Schelto Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Georgius Fonteynmedicinae doctor
verkoper van 1/3 van 1/2Maria Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Susanna Fonteyn


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ400‑00‑00 ggmouterij
aanhandelaarJoannes Willems Vosma koopman
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Doede Hendrix
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenals bewoner Dirck Jacobs* bakker
verwandelaarMinse Corneliskoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Willems Vosma verwandelt (ruilt) een mouterij in de Lammert Warnerssteeg (staat in de acte, maar is eigenlijk in de Zoutstraat) met ten O. de straat en diept., ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de zoutkeet van erven Doede Hendricx, ten N. Dirck Jacobs, bakker (Backer?). De verwandelaar is Minse Cornelis.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0059r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1tussen de [zout]keten van de wandelaars350‑00‑00 gg8 voeten van een turfhuis
aanhandelaarMinse Cornelis, voogd van zijn kleinzoonkoopman te Amsterdam
aanhandelaarRomke Cornelis, nagelaten kind van
aanhandelaarwijlen Cornelis Minses koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarJoannes Willems Vosmakoopman


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0312v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZ6500‑00‑00 cgzoutkeet met de pan
koperburgemeester Sybe Sies Hilma, gehuwd metkoopman
koperDieuke Cornelis Wijngaerden
floreenrente0‑07‑00 floreen
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: sloot of diept]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Romke Cornelis
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenClaes Rinties Botsma q.q. c.s.
naastligger ten noordenJohannes Willems Vosma
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddricks, mr. brouwer, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sybe Sijes Hilma, burgemeester x Dieuwke Cornelis Wijngaarden, een zoutkeet met inventaris, oz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. de sloot of diept (Zoutstraat), ten W. die steeg, ten Z. de zoutkeet van Romcke Cornelis, ten N. de verkoper en Claas Rinties Botsma. Zie de acte voor meer gegevens. Gekocht van Johannes Willems Vosma, voor 6500 cg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0087v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1zuidLambert Warnderssteeg4000‑00‑00 cgzoutkeet
koperDirk Pieters, gehuwd metkoopman
koperAuckjen Reiners Fontein
floreenrente0‑07‑00 floreen
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: de sloot off diept]
naastligger ten zuidende keet van Romcke Cornelis Backer
naastligger ten westenLambert Warnderssteeg
naastligger ten noordenJohannis Vosma e.a.
verkoperWiebe Feddricks Kalff, gehuwd met
verkoperTrijntie Sioerdts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 1soutkeet
eigenaarReiner Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReiner Fontein
gebruikerFreerk Fontein
aanslag huurwaarde33‑06‑10 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0161r van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZ0‑00‑00 cg1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen t.w.v. 3850-00-00 cg
aanhandelaarFreerk Fontein koopman
eigenaar van 1/2Freerk Fonteinkoopman
toehaak1470-00-00 cg als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjalling Tjallingii
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende aanhandelaar Freerk Fontein
verwandelaarReiner Fonteinkoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein koopt 1/2 zoutkeet in de Lammert Warnerssteeg. Ten O. de (Zout?)straat, ten W. die steeg, ten Z. Tjalling Tjallingii. Het is een lange, slecht leesbare acte. Verkoper?, voor 3580 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 1zoutkeet
eigenaarReiner Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReiner Fontein
gebruikerFreerk Fontein
aanslag huurwaarde36‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 1zoutkeet
eigenaarReinder Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReinder Fontein
gebruikerFreerk Fontein
aanslag huurwaarde36‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 1zoutkeet
eigenaarReinder Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReinder Fontein
gebruikerFreerk Fontein
aanslag huurwaarde36‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-183Lammert Warndersteeg 1zoutkeet
eigenaarF. Fontein
gebruikerF. Fontein
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
af: lasten00‑10‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-183Lammert Warndersteeg 1keet
eigenaarF. Fontein
gebruikerF. Fontein
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-183 , pag. 68Lammert Warndersteeg 1J. Fontein 3‑00‑00 cgkeet


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Douwe Scheltes van der Woude... vd Werp; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1841; gebruiker wijk G-223; eigenaar is Jan Fontein, zoutkeet ''de Vos'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Fontein... id. van wijk G-208, wagenhuis, medegebruiker Douwe de Roos, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-223, zoutkeet ''de Vos'', gebruiker Douwe van der Woude, 1814. (GAH204); id. van wijk G-251, tuin, gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Fonteinzoutkeet de vos
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan FonteinDouwe van der Woude


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 934Lammert Warndersteeg 1 Freerk Fontein Jz.koopmanHarlingenzoutkeet (430 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 40 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Hendrik Schimmelpenning, overleden op 1 januari 1833zoutziedersknecht Lammert Wandersteeg G 223, man van Johanna Johannes Oosterhof, vader van minderjarige Petronella, Johanna en Janneke Hendriks Schimmelpenning. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Hendriks Mulder... M, en Trijntje Jans; BS huw 1824, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-223; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-223Lammert van der steegJan Hendriks Mulder41 jkeetknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
G-223Lammert van der steegJanke Y de Groot41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-223Lammert van der steegYede Mulder15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegHendrik Mulder13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegAdam Mulder6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegTrijntie Mulder10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegRinskje Mulder8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegWietske Mulder6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegNeeltie Mulder2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Jacomina Lieuwma, overleden op 24 december 1846(Certificaat van onvermogen), 73 jr (geboren 1773), overleden Lammertwerndersteeg G 223, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 684 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Gerritje Foppes Molenaar, overleden op 27 september 184744 jr, geboren Franeker 11/3/1803, overleden Landwerndersteeg G 223, vrouw van Jan Jans van der Wijk, moeder van minderjarige Jan, Wiebe en Elisabeth Jans van der Wijk. (in tafel met patroniem 'Fokkes') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1351 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Pietje Hendriks Zijlstra, overleden op 24 september 184831 jr, geboren Almenum 25/9/1817, overleden Landwerndersteeg G 223, vrouw van Frans Jetzes de Boer, keetknecht, moeder van minderjarige Jetze Franses de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jacob Klazes de Vries... Frens, 1819, zv Klaas dV, en Jetske Andringa; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 52 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk G-213 VT1839; J.K. d. V. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Janke Yedes de Groot... 1824, ovl 1848, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-137; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-223; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Trijntje Eikhout... 1814, dienstbaar, N.H., dv Uiltje E, en Antje Schreuder; BS huw 1814, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-213; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3661Lammert Warndersteeg 1 (G-267)Sybrand Fonteinzoutkeet


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lammerwarnderst. 1 Klaas Kostermeesterkn. zoutkeet.f. 700f. 800  terug