Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 183-1853-1853-181G-014G-013


Naastliggers vanFranekereind 18
ten oostenFranekereind 20
ten zuidende Lammert Warndersteeg
ten westenFranekereind 16
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 18, Harlingen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368v van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de nieuwe kerkstraatsbrug bij de Franekerpijpen]huis
aanhandelaar van 1/2burgerhopman Lambert Warners
aanhandelaar van 1/2Lijsbet Lamberts, gehuwd met
aanhandelaar van 1/2Jan Hotzes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidende mouterij van de koper Lambert Warners
naastligger ten westenTiman Andries
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verwandelaarJacob Hendricks, gehuwd met te Leeuwarden
verwandelaarLutske Tyebbes te Leeuwarden


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidzijde van het diept]2109‑00‑00 gghuis
koperTiede Jouckes, gehuwd met
koperGrietie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenTyaard Jouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiman Andries
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperburgerhopman Lambert Warnars voor zich en zijn twee kinderen, gehuwd met
verkoperLijsbeth Jans Oliphier
verkoper q.q.Cornelis Jansen Oliphier, curator
verkoper q.q.Cornelis Adriaens Oliphier, curatoren over
verkoperStoffel Hendricks Creeft oud 24 jaar, voorzoon van
verkoperLijsbeth Jans Oliphier, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Creeft


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]1801‑00‑00 gghuis
koperGerryt Gerbens, gehuwd met
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuideneen mouterij, het volgende perceel in deze akte
naastligger ten westenTiman Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Jouckes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis en mouterij
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andrys timmerman
naastligger ten zuideneen bijbehorende hof en kamer in de Weverstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andrys
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/2Yd Sytses, en als moeder en voorstander van
verkoper van 1/2het kind in echt verwekt bij Gerrit Gerbens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0084r van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de twee pijpen]350‑00‑00 gg1/2 huis
koperClaes Gerbens Luidum c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Andryes timmerman
naastligger ten zuidenmouterij
naastligger ten westenTrijn Tymens
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperPier Pieters te Leeuwarden


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130v van 26 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [niet vermeld]350‑00‑00 gg1/2 huis
koperClaes Gerbens Luidum, gehuwd met te Achlum
koperIdtie Lous Aesgema te Achlum
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Andries timmerman
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de mouterij van Claes Gerbens Luidum c.u. te Achlum
naastligger ten westenTiepke glasmaker
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Franekereind [niet vermeld]
verkoperPier Pyters


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0197v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: aan de zuidkant van het diept bij de Franekerpijp]910‑00‑00 gghuis, plaats en loods
koperGerryt Pytters c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurderPyerke schipper op Franeker
naastligger ten oostenSybout schipper op Sneek
naastligger ten zuidende mouterij van Claes Gerbens Luyden te Achlum
naastligger ten westenhet nagelaten huis van wijlen Tymen Andris
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperClaes Gerbens Luyden te Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Pytters c.u. kopen een huis van Claes Gerbens Luyden (Luydum) te Achlum voor 910 GG.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238v van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp aan de zuidzijde van het diept]600‑00‑00 gghuis, plaats, loods bank en gemak
koper van 1/2Folckert Jansen, gehuwd metticheler
koper van 1/2Rigtie Douwes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
eigenaar van 1/2Folckert Jansen, gehuwd metticheler
eigenaar van 1/2Rigtie Douwes
naastligger ten oostenClaes Feickes
naastligger ten zuidende mouterij van Ruyrd Wirdes
naastligger ten westenJelle Claessen
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Gerrit Pyttersslager


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0096v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis, plaats en loods
koperAntie Jans, weduwe van
koperwijlen Hendrick Meynerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Feyckes
naastligger ten zuidende mouterij van Ruird Wirdes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Cornelis Wijnerts
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperRigstie Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Folckert Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-185Franekereind 18huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerMayke Lourens
gebruikerWyberen Ulbes
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-185Franekereind 18huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerStoffel Hansen
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind [staat: bij de Lammert Warnersbrug]200‑00‑00 gghuis
koperSybe Pieters c.u.timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Jacobs koopman
naastligger ten zuidenketen van Auckjen Fontein
naastligger ten westenJohannes Vosma koopman
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/2Elisabeth Claeses Botsma, gehuwd met
verkoper van 1/2Feytemakoopman
verkoper van 1/2Antie Jelles, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Lolles


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0241v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warnersbruggen]495‑00‑00 cghuis
koperWybe Gerrits Backer zoutzieder
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Simens koopman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Pyters
naastligger ten westenJohannes Vosma
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperSybe Pyterstimmerman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-185Franekereind 18huis
eigenaarSybe Pyters
gebruikerBartholomeus Gerrits
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-185Franekereind 18huis
eigenaarWybe Gerryts
gebruikerWybe Gerryts
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0062r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warndersbrug bij de Franekerpijpen]681‑00‑00 gghuis
koperGemeensman Harmen Arents Baxma, gehuwd met
koperAttie Oepkes
naastligger ten oostenBerent Geersma
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 1/4Otte Sybesmr. wolkammer
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Gijsbert Sybes
verkoper van 1/4meerderjarige ongehuwde dochter Trijntie Sybes
verkoper van 1/4Hiltie Sybes, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/4Philippus Lucas, erfgenamen van hun vadermr. wolkammer te Franeker
erflaterwijlen Sybe Gerrits Backerkoopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-185Franekereind 18huis
eigenaarvroedsm. Baksma
gebruikerJan Pytters
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0197v van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 18Franekereind ZZ [niet vermeld]675‑00‑00 cghuis
koperFreerk Fontein zoutzieder
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurdermilitairen
huurderJacob Ruitenschild waterhaler18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGerben Jans mr. bakker
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd met
verkoperAttje Oepkes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-185Franekereind 18huis
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerJacob Johannes
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-185Franekereind 18huis
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerJacob Johannes
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-181Franekereind 18huis
eigenaarF. Fontein
gebruikerJacob Johannes
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-181Franekereind 18pakhuis
eigenaarF. Fontein
gebruikerF. Fontein
aanslag huurwaarde04‑07‑02 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50002 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 122 van 20 feb 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-014Franekereind 18koopaktefl. 203woning G-014
 
verkoperJan Wytses Vettevogel
koperJan Hendrik Gastrik


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-181 , pag. 67Franekereind 18Jan Fontein 1‑10‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-014Franekereind 18Jan Fontein... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-168, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-014, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-015, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-016, koopman, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-014Franekereind 18Jan FonteinJan Fonteinpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 936Franekereind 18 Freerk Fontein Jz.koopmanHarlingenpakhuis en erf (75 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-014Franekereind 18Berber Lammerts Tolsma... Katholiek, dv Lambertus Dirks T, en Jantje Hilles Meyer; BS huw 1826, ovl 1879 bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 936Franekereinde G-014Jan Foekens pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 936Franekereinde G-013 Jan Freerk Fontein pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4850Franekereind 18 (G-013)Sybrand Fonteinpakhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 18D. Overzetbakker


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18 Overzetbakkerij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 18D. Overzet508Brood-, koek- en banketbakk.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1957 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18 Overzetbrood- en banketbakkerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 18P. (Piet) Overzet


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 18beeldbepalend pand6 van 10  terug