Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 123-187 3-206 G-016G-015
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 143-183 3-205 G-016G-015
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 143-183 3-206 G-016G-015


Naastliggers vanFranekereind 12
ten oostenFranekereind 14
ten westenFranekereind 10
ten noordenhet Franekereind


aangrenzende stegen
adresheeft
Franekereind 14Lammert Warnderssteeg ten oosten


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 12, HarlingenFranekereind 14, HarlingenFranekereind 12, HarlingenFranekereind 12, HarlingenFranekereind 12, Harlingen


0000 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Franekereind 12Taetse Doeke Houtman, dames- en herenkapper in de Kerkstraat, daarna resp. Tjerk Hiddes de Vriesstraat, Adm. Stellingwerffstraat en Franekereind 36 en 12


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0156r van 15 apr 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Warner Pieters


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0156r van 15 apr 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 12Franekereind ZZ [niet vermeld]1200‑00‑00 GGhuis met ledige plaats ernaast
koperThoenys Claesen, gehuwd met
koperGryet Willems
verpachter grondReyner Claesen 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Warner Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWillem Stevens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjaerdt Wybes, gehuwd met
verkoperGeert Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThoenys Claes x Gryet Willems kopen een huis en ledige plaats bezijden. Ten O. wd. Warner Pieters, ten W. Willem Stevens. Grondpacht 2 gg aan Reyner Claes [Tempelaar?]. Gekocht van Tjaerdt Wybes x Teet Jans voor 1200 gg.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 937r van 2 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Franekereind 14Lambert Warnerts, bakker, wandelkoopt 1/3 huis bij de twee Franekerpijpen aan de Voorstraat op de hoek van de Nieuwe Kerkstraat. Ten O. die straat, ten W. de kooltuin van Thonis Claes. Grondpacht 28 st aan Reyner Claes. Door wandel verkregen van Cent Huyberts x Maycke Warnerts, voor een huis op het zuideinde van de oude stadsplaats op de pijp, waar het blauwe kruis uithangt, met bijbetaling van 930 gg.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0472r van 2 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet coolthuys Thonis Claesen kooltjer


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0472r van 2 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: bij de twee Franeker (pijpen) aan de Voorstraat en op de hoek van de nieuwe kerkstraat]930‑00‑00 GG1/3 huis
aanhandelaarLambert Warnerts bakker
verpachter grondReyner Claes 1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet coolthuys Thonis Claesen kooltjer
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verwandelaarCent Huyberts, gehuwd met
verwandelaarMaycke Warners


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Clasen


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: op de westerhoek van de Lammert Warndersteeg]1485‑00‑00 GGhuis en schuur
koperMayke Clases, weduwe van
koperwijlen Pieter Jacobs de Adam
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
1e biederburgemeester Gellius Wetzensius1475‑00‑00 GG
huurderburgemeester Fontein
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidende uitgang van het perceel van Claas Clasen
naastligger ten westenClaas Clasen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper q.q.burgervaandrig Wybrand Pieters, curator
verkoper q.q.Reiner Huiberts, curator overbakker
verkoperde kinderen van Warner Holcama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (vaandrig Wybrand Pieters en bakker Reiner Huiberts als curatoren over) de kinderen van Warner Holcama, een huis en schuur op de westerhoek van de Lambart Warners steigh, nu bewoond door burgemeester Fontein. Ten O. die steeg, ten Z. de uitgang van Claas Clasens, ten W. Claas Clasens, ten N. de straat en diept. Grondpacht 1 gg aan de Stad. Provisioneel gekocht door burgemeester Gellius Vetzensius [Jelle Wetsens] voor 1475 gg. Finaal gekocht door Mayke Clases wv Pieter Jacobs de Adam, voor 1485 gg.


1669 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 70r van 10 dec 1669 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Franekereind 14
inventarisantMaycke Claeses, weduwe van
wijlen Pytter Jacobs de Adam
Claes Claesen Bilkert, geauthoriseerde curator over
aangeverAttie Pytters de Adam 17 jaren olt
inleiding bij de boedelinventarisatie[0070r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Pytter Jacobs d'Adam ende Maycke Claeses in tijden echteluiden van alle de goederen uit- en inschulden aldaer bevonden, ten owerstaen van de preasiderende burgemeester dr. Wilhelmus Hillebrants ende Hans Keympes, tot desen verordonneerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Claes Claesen Bilkert, oom ende geauthoriseerde curator ower Attie Pytters naegelaetene dochter van de owerledene ende universaele erffgenaem van de selve alsoo requirant op 't aengeven van Attie Pytters d'Adam voornoemt, alrede olt 17 jaeren huis hebbende geholden met haer owerledene moeder in des selfs wedue staet en tot het owerlijden van dien soo dat de selwe bij desen als selffs geintresseerde tot de aengeweinge wort voor gequalificeert gehouden als aen wiens getrouwicheyt niets stonde te twijffelen waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert ten ower staene van welgedagte commissarien in manieren als volcht desen 10 december 1669.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0129r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses
naastligger ten oostenMayke Laeses, gehuwd met
naastligger ten oostenGosse Spannenburgh mr. zilversmid


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007ra van 15 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurrien Claessen Fontein koopman


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007ra van 15 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 12Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de Lammert Warndersbrug]1100‑00‑00 CG1/2 huis en tuintje
koper provisioneelFeddrik Anskes Deersum, gehuwd metkoopman
koper provisioneelJeltie Sickes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenJurrien Claessen Fontein koopman
naastligger ten zuidenRuird Pieters
naastligger ten westenTiaard Tiaardsen van der Form
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperMayke Lases, gehuwd met
verkoperGosse Spannenburghmr. zilversmid


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0168v van 29 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Claassen Fontein


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0168v van 29 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 12Franekereind ZZ bij de Lammert Warndersbrug [staat: Franekerpijpen]1100‑00‑00 CG1/2 huis met een tuintje erachter
koper door niaarAttie Pieters de Adam, gehuwd met
koper door niaarJurrien Claessen Fontein
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
geniaarde koperFeddrik Anskes Deersum, gehuwd met buiten Harlingen
geniaarde koperJeltie Sickes buiten Harlingen
naastligger ten oostenJurjen Claassen Fontein
naastligger ten zuidenRuird Pytters
naastligger ten westenTjaard Tjaardsen van der Form
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperGrietie Lases meerderjarige ongehuwde dochter


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0327v van 28 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 12Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij de Lammert Warnersbrug]1100‑00‑00 CGhuis
koperJurjen Clasen Fontein, gehuwd met
koperAttje Pytters de Adam
naastligger ten zuidenRuird Pytters
naastligger ten westenburgerhopman Tjeerd van der Form
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoperJurjen Clases Fontein, gehuwd met
verkoperAttje Pytters de Adam
verkoperFeddrik Anskes Deersum, gehuwd met
verkoperJeltje Sickes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0029r van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeddrik Anskes van Deersum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-183Franekereind 14kamers
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerJan Gerloffs 15-00-00
gebruikerTrijntie Fridzes 15-00-00
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-187Franekereind 12huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerHarmen Arents
huurwaarde61‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-183Franekereind 14kamers
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerJan Gerloffs 15-00-00
gebruikerHarmen Bauckes 15-00-00
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-187Franekereind 12huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerHarmen Arents
huurwaarde61‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-183Franekereind 14kamer
eigenaarHylke Johannes
gebruikerJan Gerloffs cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-187Franekereind 12huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerHarmen Arends
huurwaarde61‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑03‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0271v van 23 jun 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMayke Lases
naastligger ten westenGriet Lases


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0271v van 23 jun 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: hoek Lammert Warndersteeg]1300‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperHarmen Arents Baksma, gehuwd met
koperAttie Oepkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
huurderHarmen Arents Baksma 60‑10‑00 CG
huurderAttie Oepkes
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenMayke Lases
naastligger ten zuidenGriet Lases
naastligger ten westenMayke Lases
naastligger ten westenGriet Lases
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperAukjen Gosses Spannenburg, gehuwd met
verkoperClaes Pyters van der Brugfabrikeur
verkoper van 1/2Laes Gosses Spannenburg, broermr. kastmaker
verkoper van 1/2Petrus Adrianus meerderjarige vrijgezel te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Arents Baksma, burger-colonel x Attie Oepkes koopt een huis en bakkerij op de W. hoek v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. en Z. Mayke en Grietje Lases [Spannenburg], ten N. de straat en diept. Gekocht van Aukje Gosses Spannenburg x fabrikeur Claes Pytters v.d. Brugh, met toestemming van haar broer mr. kastmaker Laas Gosses Spannenburg voor 1/2, en Petrus Adrianus d`Adam voor 1/2, voor 1300 cg.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0197v van 8 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarkenroth predikant


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-183Franekereind 14kamer
eigenaarerven Hylke Johannes Hanekuik
gebruikerJan Gerlofs 15-00-00
gebruikerWiet Jacobs 15-00-00
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-187Franekereind 12huis
eigenaarvroedsman Baxma
gebruikervroedsman Baxma
huurwaarde61‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑03‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarkenroth predikant


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-183 Franekereind 14wed. Jan Gerlofs, bestaande uit 1 persoon, gealimenteerd00‑00‑00 cg0
3-187 Franekereind 12vroedsman Baksma, bestaande uit 2 personen13‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-183Franekereind 14kamer
eigenaarerv. Hylke Johan. Hanekuik erv.
gebruikerwed. Jan Gerlofs
gebruikerHans Christoffels
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-187Franekereind 12huis
eigenaarvroedsm. Baxma
gebruikervroedsm. Baxma
huurwaarde61‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑01‑12 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0075v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Harmen Baksma


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0075v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 12Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen] bij de Lammertwarndersbrug2450‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperFreerk Fontein, gehuwd metkoopman
koperYfke Scheltema
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
huurderJan Heerties c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Harmen Baksma
naastligger ten zuidende weduwe van Hylke Hanekuik
naastligger ten westenNicolaas Cath
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperoud burgemeester Claas van der Brug, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Aukje Gosses Spannenburg, en voogd namens hun minderjarige kinderen
verkoper van 1/8Pieter Claases van der Brug
verkoper van 1/8Aukjen Claasen van der Brug
verkoper van 3/4Laas Gosses Spannenburgmr. verver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein, koopman x Yfke Scheltema kopen heerlijk huis en tuintje bij de Franekerpijpen omtrent de Lammert Warndersbrugge, gehuurd door Jan Heertie cum ux. Grondpacht 1 cg. 8 st aan de Stad. Ten O. vroedsman Harmen Baksma, ten Z. wd. Hylke Hanekuik, ten W. Nicolaas Kath, ten N. de straat. Gekocht van oud-burgemeester Claas van der Brug als vader en wettige voorstander over zijn minderjarige kinderen Pieter en Aukjen Claases van der Brug bij zijn wl. eerste vrouw Aukjen Gosses Spannenburg voor 1/4, mr. verver Laas Gosses Spannenburg voor 3/4, voor 2450 cg en 25 cg tot een verering.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0086r van 4 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Claas van der Brug nom. liberorum


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0103r van 6 dec 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk Fontein c.u.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenF. Fontein


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: op de noordwesthoek van de Lammert Warndersteeg]160‑00‑00 GG1/6 huis en tuin
koper provisioneelArent Wouters
huurderburgerhopman Hasenhoek c.u.82‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenF. Fontein
naastligger ten westenF. Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoper q.q.Arent Wouters, administrator
verkoper q.q.Bauke Jansen, administratoren overwinkelier
verkoperWouter Gerbens van der Veen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/3 huis en tuin zz. Groot Vallaat. Ten W. een steeg, ten Z. Arent Wouters Baksma, ten N. Waling Jansen Faber. Er is geboden door Arent Wouters (Baksma). Gekocht van Wouter Gerbens v.d. Veen.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199r van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk Fontein


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199r van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat op de hoek van de Lammert Warndersteeg WZ bij de brug]103‑00‑00 GG1/12 huis en tuin
koperArent Wouters Baksma mr. bakker
bewonerde weduwe van burgerhopman Hasenhoek
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenstraat
verkoperHendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoperWouter Gerbens van der Veen te Sappemeer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Wouters Baksma, mr. bakker, koopt 1/6 huis en tuin op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg, bij de brug, bewoond door wd. de hopman Hasenhoek. Ten O. die steeg, ten Z. en W. Freerk Fontein, ten N. de straat. Gekocht van de gelastigde van Wouter Gerbens v.d. Veen te Sappemeer, voor 103 gg.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk Fontein


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 14Franekereind ZZ hoek Lammert Warndersteeg0‑00‑00 CG1/3 huis en tuin
aanhandelaarArent Wouters Baksma mr. bakker
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verwandelaarJan Gerbens van der Veen vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Wouters Baksma, mr. bakker, koopt 1/3 huis en tuin op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. Freerk Fontein, ten N. de straat. N.B. Er is iets mis met de verkoop, er wordt geniaard? De acte is bijna onleesbaar.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0105v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0105v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ hoek Lammertwarndersbrug]5‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperJan Fontein koopman
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenJan Fontein
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
begunstigde van een lijfrenteTrijntje Bartels2‑10‑00 CG
begunstigde van een lijfrenteJeltje Baxma2‑10‑00 CG
verkoperTrijntje Bartels, weduwe van
verkoperwijlen Arend Wouters Baxma, vader vanmr. bakker
verkoperJeltje Baxma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fontein koopt huis en bakkerij hoek Lammert Warnerssteeg bij de Lammert Warnersbrug. Ten O. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. en W. de koper, ten N. de straat. Gekocht van Trijntje Bartels wv Arend Wouters Baxma voor 1/2, en van haar dochter Jeltje Baxma voor 1/2.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-203 , pag. 47Franekereind 14Jan Fontein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-206, pag. 70Franekereind 12Jan Fontein7‑10‑00 cghuisen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Jan Fontein... Freerk F, en Eva/IJfke Scheltema; BS ovl 1817, huw 1823, ovl 1825, ovl 1834, ovl 1840, ovl 1841; ovl wijk G-016/Franekereind 14, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; eigenaar engebruiker van wijk B-041 en wijk B-042, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Franekereind 12 Jan Fonteinfl. 6


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-016Franekereind 12Jan Fontein Jan Fontein koopman
G-016Franekereind 14Jan Fontein Jan Fontein koopman


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 305 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-016Franekereind 12Jacobus Freerks Fontein, overleden op 3 september 1826zoon van Freerk Jans Fontein, zeehandelaar (Franekerpijpen G 16) en Ingena Hannema, broer van minderjarige Rinske, Aafke en Jan Freerks Fontein, achterneefje van wijlen Jan Hannema. Saldo fl. 830,-. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 305 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-016Franekereind 14Jacobus Freerks Fontein, overleden op 3 september 1826zoon van Freerk Jans Fontein, zeehandelaar (Franekerpijpen G 16) en Ingena Hannema, broer van minderjarige Rinske, Aafke en Jan Freerks Fontein, achterneefje van wijlen Jan Hannema. Saldo fl. 830,-. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 938Franekereind 12Freerk Fontein Jz.koopmanHarlingenhuis en tuin (450 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 938Franekereind 14Freerk Fontein Jz.koopmanHarlingenhuis en tuin (450 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Elisabeth Jacobus Hannema... G-027 en wijk G-028, dv Jacob H, en Rinske Hijlkes Dreyer; BS huw 1823, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826-93; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Ingena Hannema... BS huw 1819, ovl 1843, regattdev1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk G-016; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Jacob Wybes Hanekuik... H, en Petronella Maria Tetrode, DG; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826/93; Op 7 aug 1814 verscheen in de Leeuwarder Courant het bericht: Mr. J.H., notaris, zal op ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Rinske Fonteinoud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-016; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegIngena Hannema51 jzoutziederijHarlingenv, protestant, weduwe
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegRinske Fontein58 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegAafke Ingena Fontein14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegYetje Zoete27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegTietje van Varel [Farel]18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 334 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-016Franekereind 12Ingena Hannema, overleden op 9 maart 184354 jr (geboren 18/11/1788), zeehandelaarsche, overleden Franekerend G 16, wed. Freerk Jansz Fontein (door hem ingesteld vruchtgebruik vervalt nu ook aan hun kinderen), moeder van Rinske (vrouw van Jan-Fontein Tuinhout, fabrikant/molenaar in looderts, cement en krijt) en minderjarige Jan-Freerk en Aafke-Ingena Freerks Fontein (voogd is Mr. Jacob Hanekuyk, notaris). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 334 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-016Franekereind 14Ingena Hannema, overleden op 9 maart 184354 jr (geboren 18/11/1788), zeehandelaarsche, overleden Franekerend G 16, wed. Freerk Jansz Fontein (door hem ingesteld vruchtgebruik vervalt nu ook aan hun kinderen), moeder van Rinske (vrouw van Jan-Fontein Tuinhout, fabrikant/molenaar in looderts, cement en krijt) en minderjarige Jan-Freerk en Aafke-Ingena Freerks Fontein (voogd is Mr. Jacob Hanekuyk, notaris). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 18 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-016Franekereind 12Ingena Jans Fontein Tuinhout, overleden op 18 december 18439 uren (geboren 18/12/1843), overleden Noordijs G 16, dochter van Jan Fontein-Tuinhout, fabrikant & Rinske Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 18 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-016Franekereind 14Ingena Jans Fontein Tuinhout, overleden op 18 december 18439 uren (geboren 18/12/1843), overleden Noordijs G 16, dochter van Jan Fontein-Tuinhout, fabrikant & Rinske Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Doetje Meintsma... dv Willem M, en Froukje Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 938Franekereinde G-016Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 938Franekereinde G-015Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4997Franekereind 12 (G-ong)Sietze Hamstrawoonhuis
Sectie A nr. 4998Franekereind 14 (G-015)Hendrik Kramerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 12 Sietse Hamstra sr.azijnfabrikantf. 3000f. 4400
Franekereind 14 Christiaan Smitleeraar H.B.S.f. 2900f. 3000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 12L.A. v/d Stokburgemeester
Franekereind 14H. Doewesrijksontvanger


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 12Gemeente en Gem. Instellingen280Woonh. Dir. A. Woestenburg


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT.D. Houtman687Kapper


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-36353
Franekereind 14Dorus Kalksma


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT.D. Houtman687Kapper


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT.D. Houtman687Kapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 12M.H. (Maria) Bos wv Houtman
Franekereind 14R. (Roland) Spaa


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 12rijksmonument 20344
Franekereind 14rijksmonument 20345


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4997Franekereind 12


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4998Franekereind 14
  terug