Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 10 3-187 3-206 G-017 G-015


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 10, Harlingen Franekereind 10, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 10
ten oostenFranekereind 12
ten westenFranekereind 8
ten noordenhet Franekereind


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0156r van 15 apr 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Stevens


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250r van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Thoenis


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0247v van 11 nov 1620 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten (voor)Pieter Jacobs
naastligger ten oosten (achter)de proclamant Jacob Pieters Hagens


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0126v van 28 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0014v van 15 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0007ra van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Laes Pytters


1691 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 362r van 8 jan 1691 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Franekereind 10
 
overledeneAeghjen Claesses, weduwe van
wijlen Laes Pytters
aangeverGrytie Laeses nagelaten kind, veniam aetatis
Bente Geerdts Boncq, curator over
Mayke Laeses nagelaten kind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0362r] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaen ten overstaen van de burgemeester Tjeerd Bouwens als commissaris geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterffhuyse van Aeghjen Claesses weduwe van Laes Pytters, nalatende twee dochters met naemen Grytie en Mayke Laeses, doch heeft de eerste rede vaeniam aetatis bij den Hove becomen en is Bente Geerdts Boncq geauthoriseerde curator over Mayke Laeses de welke ook bij deze beschrijvinge is praesent geweest, en dat van alle sodanige goederen als aldaer ten sterffhuyse bevonden en de overledene metter dood nagelaten heeft, sijnde de aengevinge daarvan gedaen door Grytie Laeses voornoemt, de welke onder manuale stipulatie belooft heeft, om alles na haer beste kennisse te sullen op en aengeven waer mede alsoo in navolgende manieren tot de beschrijvinge is geprocedeert. Actum den 8e januari 1691.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0129r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp, bij de Lammert Warndersbrug]huis
 
koperTjeerd Tjeerdsen van der Form, gehuwd met661-00-00 GG
koperTrijntje Seerps Gratema
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses
naastligger ten oostenMayke Laeses, gehuwd met
naastligger ten oostenGosse Spannenburgh mr. zilversmid
naastligger ten zuidenmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses
naastligger ten zuidenMayke Laeses, gehuwd met
naastligger ten zuidenGosse Spannenburgh mr. zilversmid
naastligger ten westenRuyrd Pyters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperGrietie Laeses meerderjarige ongehuwde jongedochter
verkoperMayke Laeses, gehuwd met
verkoperGosse Spannenburghmr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Tjeerdsen v.d. Form x Trijntje Seerps Gratama koopt een mooi huis. Het is een voorhuis met voorkamertje en kelder, grote binnen kamers, keuken en plaats, de meeste met nieuwe vloeren belegd, en staat omtrent de Franekerpijpen en de Lammert Warndersbrug. Ten O. en Z. de verkopers, ten W. Ruyrd Pyters, ten N. de straat. Gekocht van vrijster Grietie Laeses, en van Mayke Laeses x mr. zilversmid Gosse Spannenburg, voor 661 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007ra van 15 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiaard Tiaardsen van der Form


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0168v van 29 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjaard Tjaardsen van der Form


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0327v van 28 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgerhopman Tjeerd van der Form


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0029r van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Franekereind ZZ bij de Lammert Warndersbrug [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperJacob Pytters, gehuwd metmr. schoenmaker860-00-00 CG
koperLeukjen Hanses
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenFeddrik Anskes van Deersum
naastligger ten zuidenFeddrik Anskes van Deersum
naastligger ten westenRuird Pytters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoper van 1/2burgerhopman Tjeerd Tjeerds van der Formzoutzieder
verkoper van 1/2burgerhopman Tjeerds van der Form, als vader en wettige voorstander van zijn minderjarige kindereenzoutzieder


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0222v van 9 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Pieters mr. schoenmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-187Franekereind 10huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerHarmen Arents
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-187Franekereind 10huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerHarmen Arents
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-187 Franekereind 10huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerHarmen Arends
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0197v van 8 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Lammert Warnersbrug, bij dehuis
 
koperSymon Jacobs, gehuwd metportier van de Franekerpijpen625-00-00 GG
koperHelena Heins
verpachter grondN. N. 1-08-00 CG
huurderHendrik Norel architect
naastligger ten oostenHarkenroth predikant
naastligger ten zuidenHarkenroth predikant
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuik
naastligger ten noordenLammert Wanderssteeg en diept
verkoperSijke Jacobs, gehuwd met
verkoperYeme Jansenmr. scheepstimmerman
verkoperBaukien Jaecobs, gehuwd metSint Annaparochie
verkoperFoppe DouwesSint Annaparochie


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-187 Franekereind 10huis
eigenaarvroedsman Baxma
gebruikervroedsman Baxma
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij de Lammert Warnersbrug]huis
 
aanhandelaarWypkjen Clases, weduwe van0-00-00 CG
aanhandelaarwijlen Enne Gerrits winkelier
verpachter grondN. N. 1-08-00 CG
toehaak1250-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenHarkenroth predikant
naastligger ten zuidenHarkenroth predikant
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuik koopman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verwandelaarSimon Jacobs, gehuwd met
verwandelaarHelena Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWypkjen Clases, winkelierse, wv Enne Gerrits, koopt


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-187 Franekereind 10vroedsman Baksma, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal13-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-187 Franekereind 10huis
eigenaarvroedsm. Baxma
gebruikervroedsm. Baxma
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-01-12 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0075v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenNicolaas Cath


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0086r van 4 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warndersbrug ZZ]1/2 huis
 
koperNicolaas Cath koopman371-10-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Claas van der Brug nom. liberorum
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westende weduwe van Hylke Hanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperAntie Ennes, weduwe van
verkoperwijlen Marten Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas Cath, koopman te Amsterdam, koopt via zijn lasthebber Claas Ennes te Franeker, ordinaris beurtschipper van Franeker op Amsterdam et vice versa, 1/2 huis, wel ter neering staande c.a. omtrent de Lambert Warners brug aan de zuidkant van het diept. Grondpacht 28 st aan de Stad. Ten O. en Z. oud burgemeester Claas van der Brug nom. liberorum (=met haar nakomelingen) & Claas Spannenburg, ten W. Hylke Johannes Hanekuik wd., ten N. straat en diept. Beschrijving van het huis. Gekocht van Antie Ennes wv wl. Marten Hansen, voor 371 gg. 10 st. 8 pn.


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0103r van 6 dec 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Franekereind ZZ [staat: dichtbij de Lammert Warndersbrug]huis
 
koperFreerk Fontein, gehuwd metkoopman1000-00-00 CG
koperYefke Scheltema
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderGerlof Ymes c.u.
naastligger ten oostenFreerk Fontein c.u.
naastligger ten zuidenFreerk Fontein c.u.
naastligger ten westende weduwe van Hylke Hanekuyk koopman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperde heer Nicolaas KathkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein, koopman x Yfke Scheltema kopen huis c.a bij de Lammert Warndersbrugge of daer digt bij, als huurders bewoond en gebruikt door Gerlof Ymes cum ux. Grondpacht 1 cg. 8 st aan de Stad. Ten O. en Z. de kopers, ten W. wd. koopman Hylke Hanekuik, ten N. de straat en diept. Gekocht van Nicolaes Kath, koopman te Amsterdam, voor 1000 cg. min een duit.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-206 Franekereind 10Jan Fontein7-10-00 CGhuisen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-017Franekereind 10Jan Fontein... van wijk G-015, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-016, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-017, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-208, wagenhuis, medegebruiker Douwe de Roos, pakhuisknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-017Franekereind 10Jan Fontein kantoor


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 939Franekereind 10Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanhuis (84 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 939G-017 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinkantoor


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 939G-015 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinkantoor


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind G 15Jan Fontein17


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4996Franekereind 10 (G-ong)Sybrand Fonteinwoonhuis


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindSijbrand Fontein17Zoutzieder en handelaar


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, zoutzieder en handelaar


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, zoutzieder en handelaar


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. Fontein17S. Fontein, Zoutzieder en handelaar


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 10J. Fontein17Zoutzieder en handelaar


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 10J. Fontein17Zoutzieder


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 10M.Westrakeurmeester


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 10H. v. Drooge737Basalt- en grinth., exped.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT. v. Drooge-v.d. Meulen737


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT. v. Drooge-v.d. Meulen737


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 10T. (Tietje) v.d. Meulen wv v. Drooge


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 10rijksmonument 20343


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6553Franekereind 10
  terug