Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 353-0693-0693-085G-200G-245


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 35
ten oostenGrote Kerkstraat 37
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 33
ten noordenGrote Kerkstraat 33
ten noordenGrote Kerkstraat 33
ten noordenGrote Kerkstraat 37
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordenGrote Kerkstraat 33


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 35naamloze doorlopende steeg ten zuiden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 35, Harlingen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0095r van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat bij de kerk]800‑00‑00 gghuis, schuur, ledige plaats daarachter
koperClaes Hilbrants, gehuwd met
koperYd Hiddes
verpachter grond huis en schuurde stad Harlingen3‑12‑00 cg
verpachter grond ledige plaatsAlbert Johannes 0‑06‑00 cg
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenWouter Semmes
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenCarst Thoenis
verkoperWillem Jans, gehuwd met
verkoperGriet Claeses


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0335v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis, schuur en ledige plaats daar achter
koper provisioneel
verpachter grond huis en schuurde stad Harlingen3‑12‑00 cg
verpachter grond ledige plaatsAlbert Johannes 0‑06‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekWillem Jansen n.u.
protesteert q.q.Willem Jansen n.u., conjuncta persona van
protesteert vanwege een hypotheekde andere erfgenamen van wijlen Ida Hiddes, weduwe van
protesteert vanwege een hypotheekwijlen Claes Hilbrants
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]steeg
naastligger ten zuidoostenWouter Sems
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenKarst Toenis
verkoper q.q.Jacob Tyebbes Popta, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Willem Jansen, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde crediteuren van wijlen Hidde Claesen, gehuwd met
verkoperwijlen Griet Reins


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ [staat: kerkstraat]586‑07‑00 gghuis, schuur en ledige plaats daar achter
koper provisioneel
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenWouter Sems
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenCarst Toenis
verkoperN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0151r van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ [staat: van de Kerkstraat tot achter aan de straat]840‑00‑00 gghuis met schuur met een plaatske daartussen en een plaatske achter de schuur.
koperDoede Doedes, gehuwd met
koperSyts Clases
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidoostenWouter Sems
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenPieter Martens
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Sytse Pieters Fogelsang, gehuwd met
verkoperBauck Jacobs Banga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Doedes x Syts Clasen kopen een huis en schuur met een plaats tussen beiden en een plaats achter de schuur, strekkende van de Kerkstraat tot aan de straat. Ten ZO. Wouter Sems, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Pieter Martens, ten N. de straat. Met mede gebruik en onderhoud van de steeg ten oosten. Daarbij nog een erf aan de overzijde van de straat, Ten Z. de straat, ten W. verkopers' tuin. Grondpacht samen 3 cg 18 st. Ook in deze koop betrokken zijn de overdracht van omtrent 8 pondematen land aan de Stad toebehorende, liggende buiten de Kerkpoort, en een rode withoofde koe en wagen. Gekocht van mede-burgemeester Sytse Pieters Fogelsangh, als man en voogd over zijn huisvrouw Backu Jacobs Banga, voor 840 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0181v van 30 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]786‑00‑00 gghuis, schuur en ledige plaats
koperTiaard Jouckes, gehuwd met
koperAuck Sioerds
verpachter grondN. N. 3‑18‑00 cg
naastligger ten oostenWouter Sems bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Martens
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperDoede Doedes, gehuwd met
verkoperSyts Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiaard Jouckes x Auck Sioerds kopen een huis, schuur en ledige plaats zz. Kerkstraat. Ten O. bakker Wouter Sems, ten W. Pieter Martens, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG 18 st. Gekocht van Doede Doedes x Syts Clases voor 786 GG.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0046r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]480‑00‑00 gghuis, schuur en ledige plaats
koperSwerus Jansen, gehuwd met
koperHylck Dircx
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
niaarnemerCleys Bartels
naastligger ten oostenWouter Sems bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Adams
naastligger ten noordenJan Adams
verkoperBartel Cleyssen c.u.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0051v van 17 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]550‑00‑00 gghuis
koperFrans Heins koster van de grote kerk
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenhet voormalige huis van Wouter Sents bakker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenburgemeester Gellius Vetzensius c.s.
naastligger ten noordenReyer Jacobs gleibakker
verkoperoud burgemeester Jan Ruirdts Sanstra


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275r van 3 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraaty NZ125‑07‑00 gghuis met tuin
koper q.q.Hendrick Pytters Doncker, curator overkoopman
koperTrijntie Gerbens, kind
koperAntie Gerbens, kind
koperJanke Gerbens, kinderen van
betrokkenewijlen Gerben Wopkes, gehuwd met
betrokkenewijlen Idtske Widmers
verpachter grondN. N. 1‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet bakkershuis
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenburgemeester Otte Knijff
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Jans jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Pytters Doncker, koopman, als curator over Trijntie, Auckie en Janke Gerbens, kinderen van Gerben bij Idske Widmers, koopt een huis met tuin daarachter nz. Grote Kerkstraat. Ten O. de steeg en het bakkershuis, ten Z. de Kerkstraat, ten W. burg. Otte Knijff. Grondpacht 22 st aan de Stad. Gekocht van Hendrickje Clases, laatst wd. Jan Bartels Kock voor 1/2, en van Trijntje Pyters x Bartel Heeres voor 1/2, voor 125 gg 7 st.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050r van 19 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ120‑00‑00 gghuis met een tuintje erachter
koperTjeerd Jansen, gehuwd met
koperYtie Claesen
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oosteneen bakkerij
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenhet huis van de oud burgemeester Otte Knijff
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Gerbens, nagelaten kind
verkoperAntie Gerbens, nagelaten kind
verkoperJanneke Gerbens, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Gerben Wopkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Claasen Fontein koopt een hof met bomen en prieel, zomerhuis etc. zz. Zuider nieuwe haven. Ten O. de koper, ten W. de hof van schipper Jan Janes (van Slooten), en naast de hof van dr. Bechius, ten Z. de 2 camers erachter staande, ten N. de straat en haven. Vrij in- en uitgang N. en zuidwaarts. verkoper is Pietje Jacobs Braam x Dirck Sickes.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ150‑00‑00 cghuis met een tuintje erachter
koperPyter Arjens c.u.grafmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis de Pellikaen de Pelikaan
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Knijff
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjeerdt Jansen c.u.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0260r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ130‑00‑00 gghuis en tuintje
koperTiaard Jans c.u.mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende Pelicaen de Pelikaan
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAntie Ottes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.burgemeester Rein Sydtses Kimstra, curator
verkoper q.q.Sybe Sijes Hilma, curatoren over
verkoperde boedel van wijlen Pieter Arriensgrafmaker


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0325r van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ95‑00‑00 gghuis en tuin erachter
koper door niaarTrijntie Minnes, gehuwd met
koper door niaarWillem Hamer luitenant
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
geniaarde koperDirk Sytses, gehuwd met
geniaarde koperFokeltie Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Otte Knijf
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenbakkershuis
verkoperTieerd Jans, gehuwd metmetselaar
verkoperYtie Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Sytses x Fokeltie Jacobs kopen, na niaar ratione sanguinis door Trijntje Minnes x Ltn. Willem Hamer, een huis met een tuin erachter, nz. Grote Kerkstraat. Ten Z. de Kerkstraat, ten W. oud burgemeester Otte Knijff, ten N. de steeg en het bakkershuis. Grondpacht 22 st aan de Stad. Gekocht van metselaar Tieerd Jans x Ytie Clases, voor 95 gg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0087r van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat225‑00‑00 cghuis met een tuin daaragter
koperJoecke Alberts c.u.zeevarende
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Pelicaan de Pelikaan
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westenDirk Sytses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhuisman Age Pieters, gehuwd met onder de klokslag Herbayum
verkoperJancke Minnes te Herbayum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoecke Allerts, zeeman, koopt een huis met een tuin erachter, nz. Grote Kerkstraat, naast het huis 'De Pelikaan'. Ten O. dat huis en een steeg, ten W. Dirk Sytses, ten Z. die straat. Gekocht van Age Pieters, huisman onder de klokslag van Herbayum, als man en voogd over zijn vrouw Jancke Minnes, voor 225 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-069Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarJoecke Allerts
gebruikerJoecke Allerts
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-069Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarJoecke Allerts
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-069Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarJoeke Alberts
gebruikerJoeke Alberts
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaard


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ39‑14‑00 gg1/4 huis
koper provisioneelGerryt Hilbrands
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
bewonerJohannes Douwes c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker
verkoper q.q.Allert Joekes, curator overmr. damastwever
verkoperzijn minderjarige broeder Pyter Joekes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0067r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ118‑14‑00 gg3/4 huis
koperGerryt Hilbrands, gehuwd met
koperMarijke Geerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker
verkoper enAllert Joekesmr. damastwever
verkoper enHyke Joekes, gehuwd met
verkoper enSjoerd Olpherts
verkoperJanke Joekes, gehuwd met
verkoperJohannes Douwes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ39‑14‑00 gg1/4 huis
koper provisioneelGerryt Hilbrands
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
bewonerJohannis Douwes
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker
verkoper q.q.Allert Joekes, curator overmr. damastwever
verkoperzijn minderjarige broeder Pieter Joekes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-069Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarwed. Joeke Allerts
gebruikerwed. Dirk Jillerts
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-069Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarHans Warners n.u.
gebruikerwed. Hans Warners n.u.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-069Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarHans Warnders nom.ux.
gebruikerHans Warnders nom.ux.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0157r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ150‑00‑00 cg1/4 huis
koperOdilla Gerryts, gehuwd met
koperAnthony Harmens mr. kleermaker
eigenaar van 3/4Odilla Gerryts c.m.
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenArjen Aris
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoperEttje Hendriks, gehuwd met
verkoperBonne Theunisschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOdilla Gerryts gesterkt met haar man Anthony Harmens, mr. kleermaker, koopt 1/4 huis nz. Grote Kerkstraat waarvan ze de overige 3/4 al bezit. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Arjen Aris, ten N. vroedsman Claas Leistra. Grondpacht 22 st aan de Stad. Verkocht door Ettje Hendriks, huisvrouw van schipper Bonne Theunis, voor 150 CG.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0061v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ600‑00‑00 cghuis
koperJan Jansen bontwever
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderOdilli Gerryts c.m.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAnderys Ruerds bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenArjen Aris n.u.
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leystra
verkoperOdilli Gerryts, gehuwd met
verkoperAnthony Harmenskleermaker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-069Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarHans Warnders nom.ux.
gebruikerHans Warnders nom.ux.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0019r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ660‑00‑00 cghuis en tuintje
koperTrijntje Wopkes Nota, gehuwd metwinkelier
koperArjen Aris Dreyer winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurder voorkamerJan Janzen mr. bontwever27‑00‑00 cg
huurder achterkamerWopke Christiaans
naastligger ten oostenWiebe Dirks
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenTrijntje Wopkes Nota, gehuwd metwinkelier
naastligger ten westenArjen Aris Dreyer winkelier
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Leistra
verkoperJan Janzenmr. bontwever


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarArjen A. Dreyer nom.ux.
gebruikerHendrik Claasen
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerClaas Sytzes wed.
huurwaarde19‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
af: lasten01‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑01‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0067v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ320‑00‑00 gghuis
koperCornelis Geerts Krol
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurder voorHendrik Claeses 27‑00‑00 cg
huurder achterde weduwe van wijlen Hendrik Sytses 18‑00‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe Kniertje Simons Swart
naastligger ten noordende weduwe Kniertje Simons Swart
verkoperKniertje Simons Swart, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Aris Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Geerts Krol x Sjeuwke Hendriks kopen huis nz. Grote Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten W. en N. de verkoper. Gekocht van Kniertje Simons Swart wv Arjen Aris Dreyer, voor 321 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarCorn. Crol wed.
gebruikerCorn. Crol wed.
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0224v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ550‑00‑00 cghuis
koperWytze Claases, gehuwd met
koperGrietje Jans IJsenbeek
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurder achterste gedeeltede weduwe van wijlen Abraham Hanzen 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Wybes Vliet mr. bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKnierke Simons, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Hessel Paulus
naastligger ten noordenKnierke Simons, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hessel Paulus
verkoperSjeuwke Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Geerts Krol
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytze Claases x Grietje Jans IJsenbeek kopen huis nz. Grote Kerkstraat. Voorste gedeelte gebruikt door de verkoper, achterste gedeelte verhuurd aan wd. Abraham Hanzen. Ten O. bakker Dirk Wybes Vliet, ten Z. de straat, ten W. en N. Knierke Simons wd. Hessel Paulus. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Sjiuwke Hendriks wv Cornelis Geerts Krol, voor 550 cg.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0077v van 11 feb 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ bij kerkhof400‑00‑00 cghuis
koperArendt Bartling, gehuwd met
koperMaria Bisschop
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Wybes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenLijsbeth Bakker
naastligger ten noordenLijsbeth Bakker
verkoperWytze Clases, gehuwd met
verkoperGrietje Jans IJzenbeek


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0343r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ bij het kerkhof wijk G-200600‑00‑00 cgHuis
koperLieuwe Alkes Wiggers, gehuwd metzoutmeter
koperGeertje Jacobs Houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderServaas Beemen koster40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDirk W. van Vliet
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJan Fekkes
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven
verkoperArend Bartling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Alkes Wiggers, zoutmeter X Geertje Jacobs Houtkoper koopt huis wijk G200, omtrent het Kerkhof. Ten O. Dirk W. van Vliet, ten Z. de straat, ten W. Jan Fekkes, ten N. Johannes Kerkhoven. Gekocht van Maria Bisschop, de vrouw van Arend Bartling.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-085 , pag. 57Grote Kerkstraat 35Lieuwe H. Wiggers 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Jacob Jacobs Houtkoper... Cornelis Beidschat, kinderen: Geertje Jacobs H, geb 1776 ... , Janke Jacobs H, geb 1779 te HRL, ovl wijk G-200, turfdrager en huwget. bij H. van Beemen en T. van Arum, wonende te HRL 1813; BS huwafk. 1811, huw 1813, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-200Grote Kerkstraat 35Aldert G KrijlAldert G Krijlschipper
G-200Grote Kerkstraat 35Aldert G KrijlJacob Houtkoperturfdrager


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 19 en 20 van 11 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-200Grote Kerkstraat 35provisionele en finale toewijzingfl. 49huis G-200
 
erflaterGeertje Houtkoper (in leven wv Aldert Gerrits)
curatorSjoerd Simons Wijma (q.q.)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 982Grote Kerkstraat 35 Hendrikus Witte koopmanHarlingenhuis en erf (96 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-200Grote Kerkstraat 35provisionele en finale toewijzingfl. 215huis in de Groote Kerkstraat G-200
 
verkoperHendrik Witte
koperFrederik Langenhorst


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-200Grote Kerkstraat 35Huizinge in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Aldert Kreil/Krijl... is C. Henema vrouw eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-200, schipper, medegebruiker is Jacob Houtkoper, turfdrager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Hindeloopen en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Doetje Elias de Wit... BS huw 1828, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Frans Cordel... Jurjens; BS huw 1828, ovl 1845, ovl 1850; oud 43 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Jacob Heins Tolsma... Posthuma; BS huw 1833, ovl 1845; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-200; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Johanna C Brokoud 37 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-200; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Wikje Bernardus Kroes... 1815 HRL, 2e huwt met Jacob Heins Tolsma op 9 mei 1833 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, N.H., ovl wijk G-200, winkelierse in 1851, dv Bernardus Jurjens K, en Antje Jans; BS huw 1815, ovl 1827, huw 1833, ovl 1845, ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 146 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-200Grote Kerkstraat 35Janneke Tjepkes Blok, overleden op 29 december 183959 jr, overleden Kerkhof G 200 (diaconiehuis), weduwe, moeder van Dieuwke B. Koster, dienstmeid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-200Grote KerkstraatFrans Kordel43 jFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd
G-200Grote KerkstraatDoetje de Wit46 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-200Grote KerkstraatJantie de Groot18 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-200Grote KerkstraatJohanna Cathara. Brok37 jnaaisterKampengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-200Grote KerkstraatJacob H Tolsma35 jpanbakkerWijnaldumgezin 2, m, protestant, gehuwd
G-200Grote KerkstraatWikje Bern. Kroes47 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-200Grote KerkstraatDirk Sieds de Wit13 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 982Kerkstraat G-200Coenraad Kunée woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 982Kerkstraat G-245wed. en erven Johannes Schrage woonhuis


1889 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 13-04-1889
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 35, HarlingenGrote Kerkstraat 35Jacob Poortverkoop van sterke drank in wijk G-245


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
G-200Grote Kerkstraat 35Winkelhuis, waarin vergunning, met plaats en bleek in de Groote Kerkstraat, in huur bij J., Poort. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 982Grote Kerkstraat 35 (G-245)Dirk Cnossenwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Grote Kerkstraat 35Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 35 Jacob Poortslijter en tapperf. 2200f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 35W. Hilariuszinkwerker


1946 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 35, HarlingenGrote Kerkstraat 35W. Hilariuslood-, zink- en mastiekwerker en kachelreparaties


1947 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 35, HarlingenGrote Kerkstraat 35W. Hilariuslood-, zink-, lei- en mastiekwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 35W. (Willem) Hilarius  terug